Curs 2015-16

Medis de Transmissió i Circuits Electrònics

Titulació: Codi: Tipus:
Grau en Enginyeria Informàtica 21462 Optativa
Grau en Enginyeria Telemàtica 21302 Obligatòria 1r curs
Grau en Enginyeria en Sistemes Audiovisuals - -

 

Crèdits ECTS: 4 Dedicació: 100 hores Trimestre: 3r

 

Departament: Dept. de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Coordinador: Rafael Pous
Professorat:

Rafael Pous, Ausias Vives, Laura Becerra, Xavier Lario

Idioma:

Català y castellà

Horari:
Campus: Campus de la Comunicació - Poblenou

 

Presentació de l'assignatura

Mitjans de Transmissió i Circuits Electrònics és una assignatura introductòria i de caràcter teòric i pràctic en que s’estudien els fonaments bàsics de circuits electrònics.

Els blocs que s’estudien són els següents:

 

 

Prerequisits

Per al seguiment correcte de l’assignatura es requereix disposar d’una base sòlida en matemàtiques i física (de nivell de segon de Batxillerat).

Les competències i coneixements previs necessaris són els següents:

 

Competències

Competències transversals

Instrumentals

 1. Anàlisi
 2. Resolució de problemes
 3. Creativitat

Interpersonals

 1. Treball en equip
 2. Comunicació escrita

Sistèmiques

 1. Capacitat d’estimació i programació del treball
 2. Transferència de coneixements teòrics a pràctics
 3. Responsabilitat per a la qualitat en la realització de les tasques

Competències específiques

 1. Utilitzar models bàsics dels circuits de constants localitzades per resistències, fonts, inductàncies, capacitats i transistors.
 2. Analitzar circuits que incloguin elements lineals de constant localitzada (linear lumped elements). Específicament, analitzar circuits que continguin resistències i fonts independents utilitzant tècniques com el mètode dels nusos, superposició i Thévenin.
 3. Utilitzar l’àlgebra de Boole per descriure la funció de circuits lògics.
 4. Dissenyar circuits que representin expressions de lògica digital. Específicament, dissenyar circuits digital al nivell d’abstracció de porta (gate-level) per implementar una funció booleana.
 5. Comprovar les especificacions estàtiques dels circuits. Per exemple, determinar si el circuit que representa una porta lògica proporciona els marges de soroll adequats.
 6. Determinar la sortida produïda per un circuit donada per un conjunt d’entrades tot utilitzant el model resistiu d’un MOSFET.
 7. Dur a terme anàlisi de petit senyal d’un amplificador utilitzant models de petit senyal per a tots els elements del circuit.
 8. Descriure analíticament el comportament temporal de circuits de primer i segon ordre que contenen resistències, capacitats i inductors.
 9. Construir circuits resistius, portes simples i amplificadors al laboratori.
 10. Determinar el comportament freqüencial de circuits amb resistències, bobines i capacitats al laboratori.
 11. Utilitzar models d’amplificador operacional en circuits amb realimentació negativa.
 12. Dissenyar, construir i comprovar un sistema electrònic el qual inclogui components analògics i digitals.

A part de les competències específiques derivades dels continguts, l’assignatura de Mitjans de Transmissió i Circuits Electrònics està pensada per donar a l’estudiant una sèrie de competències que seran de molta utilitat al llarg de tota la carrera. Per tant, en aquesta assignatura es vol aconseguir:

 

Avaluació

Per a l’avaluació de l’assignatura hi ha un únic itinerari, en el que la nota es calcula en base a:

En cas d’haver aprovat laboratori i problemes, però haver suspès l’Examen Final, es podrà optar a l’Examen de Recuperació de Juliol que substitueix, a tots els efectes, l'Examen Final.

 

Continguts

L’assignatura de Mitjans de Transmissió i Circuits Electrònics considera una sèrie de continguts que es treballaran per tal d’assolir les competències exposades en l’apartat anterior. L’assignatura consta de 5 grans blocs:

Bloc de contingut 1. - Anàlisi bàsica de circuits

Bloc de contingut 2. - Anàlisi i disseny de portes lògiques

Bloc de contingut 3 . - Circuits no lineals i amplificadors

Bloc de contingut 4. - Règim permanent sinusoïdal i filtres

Bloc de contingut 5 . - Amplificadors operacionals

 

Metodologia

Mitjans de Transmissió i Circuits Electrònics té 4 crèdits ECTS que corresponen a 100 hores de feina, de les quals només 36 són presencials. Aquestes 36 hores estan dividides en: teoria (18 hores), seminaris (10 hores) i pràctiques de laboratori (8 hores).

Teoria

Seminaris

 Pràctiques de laboratori

Tutoríes

Horaris disponibles per a la resolució de dubtes en el lloc i les hores anunciats a l’Aula Global.

 

Recursos

Bibliografia bàsica

Bibliografia de reforç