Curs 2015-16

Bases de Dades

Titulació: Codi: Tipus:
Grau en Enginyeria Informàtica 21412 Obligatòria 1r curs
Grau en Enginyeria Telemàtica 21301 Obligatòria 1r curs
Grau en Enginyeria en Sistemes Audiovisuals 21601 Obligatòria 1r curs

 

Crèdits ECTS: 4 Dedicació: 100 hores Trimestre: 3r

 

Departament: Dept. de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Coordinador: Horacio Saggion
Professorat:

Horacio Saggion; Esmeralda Ruiz; Juan Soler; Francesco Barbieri; Ioanna Tsaulochidou; Daniel Pacheco; Santiago Martín

Idioma:

Castellà

Horari:
Campus: Campus de la Comunicació - Poblenou

 

Presentació de l'assignatura

L'assignatura Bases de Dades forma part d'un grup d'assignatures de l'àmbit de la programació dirigides als alumnes del primer any d'estudis del grau d'Enginyeria. Bases de Dades és l'última assignatura del bloc de programació del primer curs.

L'objectiu és que al finalitzar el curs els alumnes siguin capaços d'analitzar problemes relacionats amb els sistemes de bases de dades relacionals i proposar solucions als mateixos.

L'assignatura introdueix els conceptes fonamentals: modelització conceptual, àlgebra relacional, model relacional, i llenguatge de consultes SQL.

L'assignatura consta de tres activitats principals: classes teòriques, seminaris i laboratoris. Les classes teòriques s'introdueixen els conceptes bàsics de bases de dades demostrant la seva aplicació en exercicis resolts pel professor de teòrica. En els seminaris, els estudiants resolen problemes que es proposen amb anticipació. En les pràctiques de laboratori es presenten treballs de complexitat mitjana, que requereixen l'aplicació dels coneixements adquirits en teòrica i seminaris.

L'assignatura pressuposa que l'alumne té coneixements de fonaments de programació, algebra lineal i matemàtica discreta.
Els coneixements matemàtics adquirits anteriorment són fonamentals per a la comprensió de l' àlgebra relacional.

 

Prerequisits

Cap.

 

Competències

Competències a treballar en l'assignatura segons l'indicat en el pla d'estudis del grau.

Competències transversals
Competències específiques
Instrumentals

G1. Capacitat d'anàlisi i síntesi

G2. Capacitat per a l'organització i la planificació.

G3. Capacitat per aplicar coneixements d'anàlisi de situacions i resolució de problemes

G4. Habilitat per a recerca i gestió de la informació.

interpersonals

G8. Capacitat per treballar en equip.

Sistèmiques

G12. Capacitat per progressar en els processos de formació i aprenentatge de manera autònoma i contínua.

G14. Capacitat de motivació per la qualitat i per l'assoliment
H4. Aprendre de manera autònoma nous coneixements i tècniques.

IN13. Capacitat per dissenyar una base de dades utilitzant el model entitat-relació i les tècniques de normalització, i resoldre operacions de l'àlgebra relacional i SQL

 

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura té en compte les tres activitats : teoria , seminaris i laboratoris . La nota final ( NF ) del curs es calcula de la següent manera :

NF = 0,5 x T + 0,35 x L + 0,15 x S

On T és la nota de la teòrica , L és la nota dels laboratoris ( pràctiques ) , i S és la nota dels seminaris .

Per aprovar l'assignatura s'haurà obligatòriament tenir almenys un 40 % de la nota total de teòrica, un 40 % de la nota de cada un dels treballs de laboratoris i un 40% de la nota de cada seminari , d'una altra manera se suspendrà l'assignatura .

Els coneixements teòrics s'avaluen amb un examen tipus test ( cada pregunta amb 4 respostes possibles de les quals només una és vertadera ) . Cada resposta incorrecta resta ¼ punts ( - 0,25 ) . Les preguntes corresponen a conceptes treballats en la teòrica i reforçats en els seminaris i pràctiques .

Els coneixements adquirits en la pràctica s'avaluen amb dues pràctiques a desenvolupar en equips de 2 o 3 persones . La primera pràctica compte per 40 % de la nota de la pràctica mentre que la segona pràctica compte per 60 % de la nota total de les pràctiques . Com s'ha indicat anteriorment , es requereix un 40% de cada pràctica .

Els seminaris consisteixen en sèries d'exercicis que els estudiants hauran de treballar abans de la classe corresponent . Durant la classe el professor de seminari desenvoluparà alguns dels exercicis i contestarà a preguntes col · lectives o individuals sobre la seva resolució . Cap al final del seminari el docent proposarà uns exercicis als alumnes per a resoldre en classe . Aquests hauran de ser lliurats en finalitzar el seminari . La nota dels exercicis que serà lliurada abans de la següent sessió , serà per mitjana entre totes les notes de seminari per obtenir la nota S. La llista d'exercicis també vindrà acompanyada d'exercicis tipus test amb respostes incloses perquè els alumnes practiquin per a l'examen final .

L'examen teòric no aprovat (nota inferior al 40% requerit ) podrà recuperar-se en la sessió de juliol . Els seminaris no podran recuperar-se. Quant a les pràctiques , si la nota d'una de les pràctiques és insuficient ( però almenys 30% de la nota ) , l'alumne podrà optar per una entrevista en què se li plantejarà un problema a resoldre per donar-li la possibilitat d'arribar al 40% requerit .
 

 

Continguts

 

Metodologia

L'assignatura es treballa en un cicle de teoria seguit de seminaris i pràctiques. Les teòriques s'introdueixen els conceptes que es treballaran cada setmana. El curs requereix una gran dedicació per part dels estudiants donat el seu contingut formal i el fet de tractar de models més aviat declaratius. Es recomana que els alumnes dediquin una hora a repassar i consolidar els conceptes donats en teòrica.

Els seminaris exemplifiquen els conceptes teòrics tractant de resoldre una sèrie de problemes pràctics. Es recomana dedicar entre una i dues hores addicionals per cada seminari per tal de completar tots els exercicis proposats o resoldre'ls amb antelació al desenvolupament del seminari basant-se en els conceptes teòrics presentats.

Les pràctiques proposen treballs complets de desenvolupament d'un projecte informàtic. Aquests treballs cobreixen els conceptes donats en teoria i permeten implementar en un sistema solucions als problemes pràctics dels sistemes de bases de dades.

 
Hores a l'aula
Hores fora de l'aula
Blocs de contingut
Grup gran
Grup mitjà
Grup petit
 

Bloc 1

6

 

2

16

Bloc 2

8

6

4

36

Bloc 3

4

4

2

20

Examen

 1 1/2

 

 

 

Total:

19 1/2

10

8

72

Total:

 

Recursos

Software

SQL command line & SQL WorkBench

 

 

Bibliografia bàsica:

H. Garcia-Molina, J.D. Ullman, J. Widom: Database Systems – The Complete Book.

Complementària:

Harington, Jan L. SQL clearly explained. Morgan Kaufmann Publishers/Elsevier 2010. 3rd Ed.

R. Tamakrishnan and J. Gehrke. Database Management Systems. 3rd Edition McGraw-Hill 2003.

Takahashi, Mana. The Manga guide to databases. NoStarch Press, Inc. 2009.

J. Sistac. Bases de Dades. EdiUOC. 2000. (Segona edició 2005).

C.J. Date. An Introduction to Data Base Systems. 6th Edition. Addison-Wesley. 1995.

Ullman J.D. Widom, J. A First course in database systems. Prentice Hall. 2002.

Elmasri, R., Navathe, S.B. Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos. Addison Wesley. 2004.