Curs 2015-16

Xarxes i Serveis

Titulació: Codi: Tipus:
Grau en Enginyeria Informàtica 21410 Obligatòria 1r curs
Grau en Enginyeria Telemàtica 21299 Obligatòria 1r curs
Grau en Enginyeria en Sistemes Audiovisuals 21599 Obligatòria 1r curs

 

Crèdits ECTS: 4 Dedicació: 100 hores Trimestre: 1r

 

Departament: Dept. de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Coordinador: Boris Bellalta
Professorat:
  • Boris Bellalta (Teoria) (Coordinador)

  • Gabriel Martins Dias (Seminaris i Pràctiques)

  • Hector Palacios (Seminaris i Pràctiques)

  • Sergio Barrachina (Seminaris i Pràctiques)

  • Francesc Wilhelmi (Seminaris i Pràctiques)

Idioma:

Català, Castellà i Anglès (part del material)

Horari:
Campus: Campus de la Comunicació - Poblenou

 

Presentació de l'assignatura

L'assignatura de Xarxes i Serveis està ubicada tot just en el 1er trimestre del 1er curs dels estudis de grau d'Enginyeria Informàtica, de Sistemes Audiovisuals i de Telemàtica.

L'objectiu d'aquesta assignatura és donar una primera visió introductòria però global (des del medi físic fins a l'usuari) de les xarxes de comunicació, fent especial incís en els aspectes fonamentals que defineixen el seu funcionament i la justificació dels mateixos. Així, per exemple, s'exposa la necessitat de disposar de mecanismes que permetin que diferents usuaris comparteixin un mateix enllaç, la necessitat de poder identificar els diferents nodes de la xarxa (adreces), la necessitat de mecanismes que trobin rutes entre un origen i un destí, etc. Un cop justificades les necessitats també és veuen les solucions que s'apliquen a les xarxes de comunicació actual, és a dir: a Internet.

La metodologia de treball es basa en sessions magistrals, on s'exposen els continguts bàsics de l'assignatura; sessions de seminari, on es treballaran els conceptes desenvolupats a les sessions magistrals; i sessions de pràctiques de laboratori on s'experimentarà amb alguns dels conceptes exposats al llarg de l'assignatura.

A pesar que l'assignatura té una part important de continguts teòrics, també es treballarà la resolució de  problemes relacionats amb el càlcul de prestacions de les xarxes de comunicació: càlcul de retards, càlcul de probabilitats d'error, càlcul d'utilització d'un enllaç, etc. Si bé aquests exercicis no requereixen d'una gran base matemàtica, sí que s'espera que els estudiants tinguin certa habilitat en la realització d'operacions matemàtiques i la comprensió de les mateixes.

 

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits.

 

Competències

Instrumentals

G1. Capacitat d'anàlisi i síntesi

G2. Capacitat d'organització i planificació

G3. Capacitat per aplicar els coneixements a l'anàlisi de situacions i la resolució de problemes

G4. Habilitat en la cerca i la gestió de la informació

G5. Habilitat en la presa de decisions

G6. Capacitat de comunicar-se amb propietat de forma oral i escrita en català i en castellà, tant davant audiències expertes com inexpertes.

 

Interpersonals

G8. Capacitat de treball en equip

 

Sistèmiques

G11. Capacitat d'aplicar amb flexibilitat i creativitat els coneixements adquirits i d'adaptar-los a contextos i situacions noves

G12. Capacitat per progressar en els processos de formació i aprenentatge de manera autònoma i contínua

G14. Capacitat de motivació per la qualitat i per l'assoliment

  1. Competències Específiques Professionals

P1. Capacitat per a la redacció i desenvolupament de projectes en l'àmbit de la seva especialitat.

P4. Capacitat per a l'adreça de les activitats objecto dels projectes de l'àmbit de la seva especialitat.

P6. Facilitat per al maneig d'especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

P7. Capacitat d'analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.

P8. Conèixer i aplicar elements bàsics d'economia i de gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes, així com de legislació, regulació i normalització en les telecomunicacions.

 

Competències Específiques d'Enginyeria en Informàtica

IN16. Conèixer el funcionament de les xarxes de dades en general i d'Internet en particular.

IN17. Conèixer l'arquitectura de protocols per capes que s'usa a les xarxes de comunicacions.

IN18. Comprendre les bases de la comunicació digital: protocols, serveis, primitives i encapsulació.

IN19. Ser capaç d'analitzar i dissenyar xarxes de comunicacions d'àrea local i d'àrea estesa.

IN20. Ser capaç d'instal·lar i configurar els dispositius necessaris per desplegar una xarxa de computadors.

IN21. Ser capaç de dissenyar aplicacions distribuïdes aplicant els coneixements d'arquitectures i protocols de xarxa

 

Competències Específiques Comunes a la branca de Telecomunicació

T14. Diferenciar els conceptes de xarxes d'accés i transport, xarxes de commutació de circuits i de paquets, xarxes fixes i mòbils, així com els sistemes i aplicacions de xarxa distribuïts, serveis de veu, dades, vídeo i serveis interactius.

T15. Conèixer els mètodes d'interconnexió de xarxes i encaminament.

 

Competències de tecnologia específica: Enginyeria Telemàtica

E1. Capacitat de construir, explotar i gestionar les xarxes, serveis, processos i aplicacions de telecomunicacions, enteses aquestes com a sistemes de captació, transport, representació, processament, emmagatzematge, gestió i presentació d'informació multimèdia, des del punt de vista dels serveis telemàtics.

TE2. Capacitat per aplicar les tècniques en què es basen les xarxes, serveis i aplicacions telemàtiques, tals com a sistemes de gestió, senyalització i commutació, encaminament i enrutament, seguretat (protocols criptogràfics, tonelatje, tallafocs, mecanismes de cobrament, d'autenticació i de protecció de continguts), enginyeria de tràfic (teoria de grafs, teoria de cues i teletràfic) tarificació i fiabilitat i qualitat de servei, tant en entorns fixos, mòbils, personals, locals o a gran distància, amb diferents amples de banda, incloent telefonia i dades.

TE3. Capacitat de construir, explotar i gestionar serveis telemàtics, incloent internet, web, disseny arquitectònic (dades i protocols), enginyeria i tecnologies programari, gestió del coneixement distribuït i de la informació multimèdia, utilitzant eines analítiques de planificació, de dimensionament i d'anàlisi.

TE4. Capacitat de descriure, programar, validar i optimitzar protocols i interfícies de comunicació en els diferents nivells d'una arquitectura de xarxes.

TE5. Capacitat de seguir el progrés tecnològic de transmissió, commutació i procés per millorar les xarxes i serveis telemàtics.

 

En resum:

1. Entendre l'arquitectura física (xarxa de xarxes) i lògica d'Internet (modularitat).

2. Comprendre la necessitat de transformar els “bits” a una magnitud física tangible per a la seva transmissió per el canal, les conseqüències negatives (errors) i com solventar-les (detecció/correcció, retransmissions).

3. Entendre el funcionament dels mecanismes per a compartir un enllaç entre el tràfic (paquets) de diferents usuaris.

4. Comprendre la necessitat i el funcionament de l'adreçament i encaminament en xarxes multi-salt.

5. Comprendre la necessitat i el funcionament dels mecanismes de transport de dades que ofereix Internet.

7. Conèixer els principals paradigmes a nivell de desenvolupament d'aplicacions distribuïdes sobre Internet.

 

 

Avaluació

Normal

Recuperació

A l'examen de recuperació és recupera només l'examen final. La nota màxima que es pot treure a recuperació és:

 

Continguts

 

Metodologia

La metodologia seguida dependrà del tipus de sessió:

Sessions magistrals: el professor serà el fil conductor de la sessió on s'exposaran continguts, es realitzaran exercicis/problemes i es debatran els continguts de l'assignatura. Tanmateix, s'espera que els estudiants participin activament en aquestes sessions mitjançant la realització de preguntes o responent les formulades per el professor.

Sessions de seminari: els seminaris tenen com a objectiu que els estudiants apliquin de manera autònoma el que s'ha treballat a les sessions magistrals. Així doncs, en un seminari s'espera que els estudiants realitzin una certa activitat o exercici on s'enfrontin amb el tipus d'activitats / problemes que s'espera que resolguin. El paper del professor serà de donar suport a la realització d'aquesta activitat i resoldre els dubtes que sorgeixin.

Sessions de laboratori: en aquesta assignatura els laboratoris tenen un component formatiu important donat que porten a la pràctica aspectes treballats tant a les sessions magistrals com en els seminaris. Igual que a les sessions de seminaris, en les sessions de laboratori, l'estudiant haurà de realitzar l'activitat proposada. El professor donarà suport a la resolució dels dubtes que sorgeixin.

 

Recursos

Kurose, J. F., Ross, K. W, “Computer Networks, A Top-Down Approach Featuring the Internet”, Pearson Addison Wesley.

Leon-Garcia,Widjaja; “Communication Networks. Fundamental Concepts and Key Architectures”. McGrawHill International.