Curs 2015-16

Introducció a les TIC

Titulació: Codi: Tipus:
Grau en Enginyeria Informàtica 21402 Bàsica 1r curs
Grau en Enginyeria Telemàtica 21293 Bàsica 1r curs
Grau en Enginyeria en Sistemes Audiovisuals 21591 Bàsica 1r curs

 

Crèdits ECTS: 6 Dedicació: 150 hores Trimestre: 1r

 

Departament: Dept. de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Coordinador: Davinia Hernández-Leo
Professorat:

Jordi Bosch, Luis Espinosa, Jonathan Chacón, Davinia Hernández-Leo, Verónica Moreno, Miquel Oliver, Enric Peig, Ramon Sagarra, Johan Zuidweg

Idioma:

Jordi Bosch (català), Jonathan Chacón (català), Luis Espinosa (castellà), Davinia Hernández-Leo (castellà), Verónica Moreno (castellà, català), Miquel Oliver (català), Enric Peig (català), Ramon Sagarra (català), Johan Zuidweg (català)

Horari:
Campus: Campus de la Comunicació - Poblenou

 

Presentació de l'assignatura

L'assignatura “Introducció a les TIC” és comuna als tres graus de l'Escola Superior Politècnica de la UPF (Grau en Enginyeria en Informàtica, Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals i Grau en Enginyeria Telemàtica). Com el seu nom indica, es tracta d'una assignatura introductòria. Per això, s'imparteix en el primer trimestre del primer curs dels graus esmentats.

Té dos eixos principals. D'una banda, la Introducció a la Universitat on es presenten les característiques generals de la Universitat, de l'Escola i dels seus plans d'estudi, així com estratègies d'estudi i consulta de informació adaptades a les metodologies de l'Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i als graus en Enginyeries TIC. S’imparteix un bloc equivalent a la resta de graus de la UPF.

D'altra banda, la Introducció al sector, empresa i mercat de les TIC on es treballen els aspectes més bàsics de les enginyeries TIC des del punt de vista de la professió de l'enginyer TIC, incloent-hi l'estudi dels sectors, el mercat, l’organització de les empreses i les tendències en el sector socioeconòmic de les TIC.

Per tant, l'assignatura ofereix una visió global de la universitat, els seus recursos, els estudis triats i el món professional dels enginyers TIC des d'una perspectiva que permet als alumnes comprendre i situar-se a la seva nova etapa formativa i conèixer les eines necessàries per a poder-la enfrontar amb èxit.

 

Prerequisits

Sense prerequisits.

 

Competències

Competències transversalsCompetències específiques

Sistèmiques

1. Capacitat d’adaptació a la nova situació formativa a la universitat i l'Escola

2. Capacitat per a reconèixer i comprendre la diversitat i la multiculturalitat (G13)

Interpersonals

3. Capacitat de treball en equip (G8)

4. Capacitat crìtica i autocrìtica

Instrumentals

5. Capacitat d’organitzar i planificar, i presa de decisions (G5)

6. Capacitat de comunicar-se amb propietat de forma oral i escrita en català i en castellà, tant davant d’audiències expertes com inexpertes (G6)

7. Capacitat per aplicar els coneixements a l’anàlisi de situacions i la resolució de problemes (G3)

A. Coneixements bàsics de la professió d’enginyer TIC (H6)

B. Conèixer els principis generals d’economia i d'empresa, així com l'impacte de les TIC sobre la societat (B13-INF, B17-T, B20-A)

C. Capacitat per a la redacció i desenvolupament de treballs en l’àmbit de la seva especialitat (P1)

D. Facilitat per a treballar documentació pròpia de la professió com ara especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment (P6)

E. Capacitat per a utilitzar eines informàtiques de cerca de recursos bibliogràfics o d’informació relacionada amb les TIC (T2, G4)

Al tractar-se d'una assignatura introductòria el nivell d’aprofundiment en alguna d’aquestes competències és bàsic. Altres assignatures dels graus treballaran aquestes competències en nivells de qualificació superiors.

 

Avaluació

Els elements d’avaluació de l’assignatura es recullen a la següent taula, que indica el pes de cada element d’avaluació en la nota de la assignatura, les condicions (mínims) requerides per a aprovar, i quins elements són recuperables (al juliol).

 

 ElementsPesRecuperable
Treballs

Treball (àmbit TIC)
(S’ha d’obtenir nota >=5)

20%

Si

Pràctiques 1, 2 (cerca d’informació sector TIC)
(La mitjana dels tests i les pràctiques ha de ser >=5)

20% 

Si 

Proves d'execució

Avaluació part d'introducció a la universitat (Ha de ser satisfactòria)

Lliurement en relació a la lliçó inaugural 

20% 

No 

Debats
(S’ha de participar en al menys un)

20%

No 

Proves de validació 

Tests (1,2)
(La mitjana dels tests i les pràctiques ha de ser >=5)

20%

Si

 

L'assignatura se supera tenint un mínim de 5 punts com nota final.

En cap cas es tolerarà l'incompliment d'aspectes ètics (com el plagi). L’estudiant és responsable de mantenir les còpies de seguretat dels diferents lliuraments i treballs.

És necessari lliurar les activitats dins el termini establert.

Els estudiants que suspenguin per no haver superat algun dels elements d’avaluació recuperables tindran la possibilitat de recuperar aquests elements al juliol. Es recomana als estudiants que revisin amb la coordinadora de l’assignatura l’evolució de les seves avaluacions en les sessions de tutoria/revisions d’avaluació.

 

A continuació es detallen les activitats d’avaluació, els critieris i la relació amb les competències que avaluen. 

Competències avaluadesActivitats d'avaluacióCriteris d'avaluació

 1, 2, 5, 7

PRÀCTICA0 “Introducció a la Universitat”

 

Comentari lliçó inaugural

Satisfactori / No satisfactori segons les preguntes i criteris indicats a l'enunciat de la pràctica.

Satisfactori / No satisfactori 

A, D, E 

 

 

 

PRÀCTICA1 “Estructura del sector TIC”

0-10 punts segons les preguntes i criteris indicats a l'enunciat de les pràctiques.

A les notes es podrà tenir en compte la percepció dels professors en quant al treball de l'alumne a l'aula o laboratori amb PCs.

 

PRÀCTICA2 “Mercat i Serveis”

TEST1 sobre la teoria impartida a B2-2, B2-3 i B2-4

0-10 punts segons l'indicat a l'enunciat del test. 

 

TEST2 sobre la teoria impartida a B2-5 i B2-6

B, C, D, E

2, 3, 4, 5, 6  

DEBAT-P2P. Debat sobre l'ús d'aplicacions P2P 0-10 punts segons els criteris indicats a la guia per al desenvolupament dels debats.

DEBAT-BA. Debat sobre la Banda Ampla

TREBALL sobre un àmbit TIC 0-10 punts segons els criteris indicats a la guia per al desenvolupament dels treballs i la presentació oral realitzada.

 

Continguts

L'assignatura està organitzada en dos blocs que es corresponen amb els dos eixos principals de l'assignatura: 1) Introducció a la Universitat, 2) Introducció al sector, empresa i mercat de les TIC. El contingut de cadascun dels blocs i els professors que els impartiran es detalla a continuació.

1. Bloc d'Introducció a la Universitat

B1-1

(DH, VM, CRAI)

Introducció a l'assignatura i als recursos principals de les assignatures

Presentació del pla docent de l'assignatura i de l'entorn on l'assignatura es durà a terme, l'Escola i el Campus de la Comunicació-Poblenou.

 

La plataforma d’e-learning, el correu electrònic i la configuració de recursos en xarxa

Què és el Campus Global i com accedir-hi? Què és l’Aula Global? Com fer tràmits i gestions acadèmiques? Com accedir a l'estructura i els apartats bàsics d’una assignatura? La xarxa Novell i la connexió al correu electrònic. La utilització d’impressores i fotocopiadores. Els recursos en xarxa disponibles: l’espai de disc i l’accés des de fora de la xarxa UPF.

 

Ordinadors, programari i altres equipaments informàtics i audiovisuals

Programari disponible a les aules d’informàtica. La Factoria: equipaments i programari disponibles. Ordinadors portàtils en préstec: programari disponible i normes d’utilització del programa. Wifi i Eduroam. Els antivirus. La creació de documents PDF.

 

Com trobar els materials i els recursos d’informació necessaris per les assignatures

Biblioteca vs. Google. El catàleg de la biblioteca: continguts i estratègies bàsiques de cerca d’informació. On localitzar la bibliografia recomanada?: Aula Global i catàleg. El préstec de documents.

L’elaboració de treballs acadèmics

La formulació del treball. La contextualització del tema: cerca de fonts d’informació general. La justificació de l’elecció del tema. Parts del treball: introducció, cos, conclusions i bibliografia. La citació de la bibliografia: estils de citacions i gestors de bibliografia.

La localització de la informació: revistes, llibres, audiovisuals. Trobar articles de revista i noticies d'actualitat: el “ metabuscador” i les principals bases de dades temàtiques. Trobar recursos a Internet: guies temàtiques i cercadors principals. L’avaluació de la qualitat dels recursos trobats. Els drets d’autor: com evitar la còpia i el plagi.

 

B1-2

(DH)

Característiques generals de la universitat

Què és la Universitat? Orígens de la Universitat Pompeu Fabra. Òrgans de govern. Estructura i càrrecs acadèmics: Rector, vicerector, degà, director d'Escola, director de Departament. Comunitat Universitària. Consell Social i Síndic de Greuges.

 

Metodologia docent a l’EEES

Les diferents metodologies docents a l’EEES. Les activitats en grup gran i grup petit. El treball de seminari. L’avaluació continuada i l’examen final. La importància del treball regular front l’avaluació final. L’aplicació de la metodologia docent en els graus TIC. La formació basada en competències. El cas de l’assignatura d’Introducció a les TIC.

 

B1-3

(EP)

Estructura dels estudis universitaris i els plans d'estudi. Normativa acadèmica

Què és l'Espai Europeu d'Educació Superior? Estructura dels estudis a l'EEES. Les assignatures bàsiques, obligatòries i optatives. Els crèdits de lliure disposició. Els programes de mobilitat tant intrauniversitària com interuniversitària. Els programes Sèneca, Erasmus i d'intercanvi amb universitats no europees. El Pràcticum i les estades en institucions externes. El Treball de Fi de Grau, el Pla d'Acció pel Multilingüisme / Programa d'Ensenyament d'Idiomes.

Les convocatòries d'examen: nombre, terminis i reclamacions. Els conceptes de permanència i progressió: la seva regulació. Característiques de la cinquena convocatòria. L'anul·lació de convocatòries. La normativa de dedicació a temps parcial.

Com s'estructuren les assignatures del pla d'estudis. La formació bàsica i les assignatures obligatòries. Els itineraris i la mobilitat. Els intercanvis amb altres universitats. Característiques del Pràcticum. L'avaluació.

 

B1-4

(DH, SACU)

Codi ètic. Activitats i serveis a la comunitat universitària. Business Shuttle.

Codi ètic de la UPF. Presentació del SACU (Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària). Presentació d'altres serveis (PEI, OIL). Activitats solidaries, socials, culturals i esportives: possibilitat de reconeixement acadèmic. Participació a la vida universitària: modalitats previstes en la UPF, Consell d'Estudiants, tipus d'associacions, ajudes a l'activitat estudiantil. Vida universitària a la UPF. Unitat de Innovació - Business Shuttle a la UPF.

 

PO

(DH,  VM)

Pràctica: Introducció a la Universitat

- Els principals recursos d’introducció a la Universitat.

- El pla docent com a el document rector o full de ruta de la docència d'una assignatura. El pla docent com a una eina que permet a l'alumne conèixer el procés de treball per a poder organitzar i planificar el seu estudi i la seva presència a l'aula.

- Reflexió i debat sobre la participació estudiantil a la Universitat en sentit ampli, des de la representació estudiantil a la participació en activitats esportives, culturals o solidàries.

- Tècniques d'estudi (o estratègies d'aprenentatge) adequades als estudis universitaris. Conèixer i analitzar la pròpia manera d'estudiar amb l'objectiu de buscar solucions per tal d’afrontar les dificultats que sorgeixen en el procés d’ensenyament/aprenentatge.       

 

S1

(DH, VM)

Seminari

a) Tècniques de treball en equip

La importància del treball en equip en enginyeria. Elements bàsics que intervenen en el treball en equip efectiu i eines per a resoldre els problemes que aquest planteja (organització d’un equip, resolució de conflictes, etc.)

b) Tècniques de comunicació oral

Tècniques d’expressió oral, defensa i exposició tant davant audiències expertes com inexpertes.

 

S2

(LE)

Seminari:

Tècniques de comunicació escrita.

 

 

2. Bloc de Introducció al sector, empresa i mercat TIC

B2-1

(DH)

Introducció als debats i treballs 

Introducció al bloc 2, amb especial èmfasi en l'explicació del procediment a seguir en el desenvolupament de tres debats (veure D-BA i D-P2P) i la realització del treball sobre un subsector TIC (veure B2-TT, B2-PT).

 

B2-2

(JB)

Perfil socio-professional de l'enginyer TIC

Sortides dels professionals de l'àmbit de l'enginyeria TIC, estudi de la FOBSIC, rol dels col·legis professionals.

 

B2-3

(RS, JB)

Actors i estructura del sector TIC

Panoràmica del mercat de les telecomunicacions, identificant els principals actors tant estatals com privats, així com el seu paper en la configuració d'aquest mercat. Estructuració i funcionament d'empreses del sector TIC.

 

B2-4

(JZ)

Mercat i Serveis, organització. Mercat Informàtica

Dades generals sobre el sector TIC. Principals serveis TIC, així com la situació i evolució actual al mercat espanyol, europeu i mundial de les TIC, identificant les tendències existents en l'evolució d'aquest mercat.

 

B2-5

(RS, JB)

Mercat i Serveis TIC: Internet i Mòbil

Situació i tendència en l'àmbit d'Internet i mòbil.

 

B2-6
(RS, JB)

Mercat i Serveis TIC: Economia digital i Audiovisual

Infraestructures i equipament TIC. Economia digital i comerç electrònic.

Situació i tendència en l’àmbit de l'audiovisual.

 

B2-7
(AE)

Perfils professionals àmbit Media

B2-P1
(RS)

Estructura del sector TIC

Pràctica en laboratori amb PCs sobre l'estructura del sector TIC. Inclou aspectes de cerca i selecció d’informació en fonts especialitzades.

 

B2-P2

(JB)

Mercat i Serveis

Pràctica en laboratori amb PCs sobre Mercat i Serveis TIC.

 

D-BA

(DH, LE, EP, JM)

Debat sobre la banda ampla

 

D-P2P

(GP, RS, JB)

Debat sobre l'ús d'aplicacions P2P

 

B2-TT

(DHL, JZ, EP, GP)

Tutoria dels treballs sobre el subsector TIC (dues sessions TT1 i TT2)

 

B2-PT

(DHL, JZ, EP, GP)

Presentació dels treballs sobre subsectors TIC

 

B-Final

(DH)

Conclusions de l'assignatura

Tancament de l'assignatura, repàs/visió global de les qüestions estudiades i conclusió general.

 

 

Metodologia

La metodologia d'aquesta assignatura combina sessions magistrals d'explicació del professor amb el treball individual i en grup realitzat pels alumnes en sessions de grup mitjà o petit. En particular, el treball dins i fora de l'aula s'ha organitzat de la forma següent:

Els grups d'alumnes tant per als debats acadèmics com per als treballs sobre un subsector es formaran de la següent manera: els alumnes tindran l'oportunitat de proposar assignacions de grups (amb alumnes que pertanyin al mateix grup de seminari), i oferir-se voluntaris per a alguns dels rols considerats en els debats. Els professors seran els encarregats de realitzar la formació definitiva dels grups, així com la distribució de rols tenint en compte que cada alumne exerceixi un rol diferent a cada debat (per exemple, si s'és jutge al primer debat, en el segon l'alumne serà ponent sota un dels rols).

Introducció a les TIC té 6 crèdits ECTS que es corresponen amb 150 hores de treball de l'alumne, de les quals 50 són a l'aula. Aquestes 50 hores estan dividides en sessions magistrals (28 hores), sessions de grup mitjà (8 hores) i sessions de seminari amb un grup petit d'alumnes (14 hores). La distribució d'hores per blocs de contingut es detalla a la següent taula. 

 

 Activitats a l'aulaActivitats fora de l'aula
TemesGrup granGrup mitjàGrup petit 

Teoria B-1

10 

10 (+5)

Teoria B-2, i preparació tests 

18 

 

 

20 (+5)

Pràctiques

 

6

 

5 (+5)

Debats     5 20 (+5)
Treballs     5 20 (+5)

Total:

28

8

14

100

    150

 

Recursos

A cadascuna de les sessions de l'assignatura s'indicarà la bibliografia bàsica i els recursos didàctics disponibles.