Curs 2011-2012

Història de la Biologia i de la Medicina (20435)

Titulació/estudi: Grau en Biologia Humana
Curs: tercer
Trimestre: tercer
Nombre de crèdits ECTS: 4 crèdits
Hores de dedicació de l'estudiant: 100 hores
Llengua o llengües de la docència: català
Professor: Albert Presas i Puig

1. Presentació de l'assignatura

La biologia és una de les ciències més rellevants del segle xxi. Aquest curs està dedicat a l'estudi del desenvolupament històric i de la constitució de la biologia com a disciplina científica. Es consideraran amb especial interès les representacions i interpretacions del fenomen de la vida des del segle xvi fins a l'actualitat, tenint en compte les relacions entre el pensament biològic i altres àmbits del saber com ara la medicina, la física, l'art, les idees religioses o la política, entre d'altres. Igualment, es farà una reflexió sobre els aspectes epistemològics de les teories de la biologia amb relació a altres disciplines.

2. Competències que s'han d'assolir

- Coneixement per part de l'estudiant de la metodologia característica de la història de les ciències en general i de la biologia en particular, així com de les indicacions necessàries per elaborar un treball sobre un dels aspectes històrics d'aquesta disciplina.

- Reflexió sobre el transcurs històric de la disciplina per ajudar l'estudiant a entendre'n el desenvolupament i els debats actuals.

- Desenvolupar la capacitat d'accés a la informació de caràcter històric i la seva corresponent avaluació.

3. Continguts

Tema 1

Aristòtil

Galenisme i el pensament medieval

Tema 2. Les ciències biològiques al Renaixement

Vesal i els estudis anatòmics

Alquímia, terapèutica i la medicina de Paracel

La filosofia natural al segle xvii

Tema 3. Les qüestions biològiques en la Il·lustració

Les teories orgàniques i la mecànica

El debat sobre el preformisme

Carl von Linne

Tema 4. La biologia com a teoria general de la vida

Romanticisme i Naturphilosophie

La teoria cel·lular i el seu impacte en les primeres dècades del segle xix

Tema 5. Els orígens de la fisiologia experimental

El desenvolupament del mètode científic en les ciències mèdico-biològiques

Tema 6. La teoria de l'evolució

L'obra de Charles Darwin i la seva influència social i religiosa

Antiseleccionisme i neodarwinisme

Tema 7. El naixement de la genètica i els nous marcs epistemològics

L'obra de Gregor Mendel i les lleis de l'herència

La síntesi de la genètica i l'evolució

Els nous plantejaments de recerca en la biologia

Tema 8. La diferenciació de les ciències de la vida i la cerca de teories generals

Institucions i teories biològiques a finals del segle xix i principis del xx

Tema 9. El desenvolupament de la microbiologia

Avenços tecnològics i l'obra de Louis Pasteur i Robert Koch

Tema 10. Immunització i vacunes

Conceptes pre-jennerians sobre resposta immunitària

Jenner i la vacunació antivariòlica

Pasteur i la vacunació antiràbica

Situació de les vacunacions a l'inici del segle xxi

Tema 11. Les bases històriques de la terapèutica farmacològica

Els mecanismes de defensa i protecció

La immunitat humoral i cel·lular: l'obra d'Ilya Metchnikoff i Paul Ehrlich

El desenvolupament de la instrumentació de mesura i el mètode científic: Claude Bernard

Tema 12. El coneixement del cervell

Descartes i la separació entre cos i ment

Thomas Willis i l'organització funcional del cervell

El descobriment de la conducció elèctrica als nervis

La teoria neuronal i Ramón y Cajal

Tema 13. El naixement de la biologia molecular

Les teories entre 1930 i 1950

Els descobriment dels àcids nucleics

Un nou model: l'ADN i la seva estructura de doble hèlix

El dogma central de la biologia molecular: el traspàs d'informació per la connexió ADN-ARN-proteïna

Tema 14. El desenvolupament de la biologia molecular i els inicis de la biotecnologia

L'ADN recombinable

Biotecnologia i obtenció de substàncies biològiques

L'exemple de Genentech i els fàrmacs d'origen biotecnològic

Aspectes històrics de l'anàlisi del genoma humà

4. Avaluació

L'assistència regular al curs és un requisit per superar l'assignatura. Qualsevol altra possibilitat s'haurà de consultar amb el docent. Igualment, és obligatori el contacte permanent amb el docent.

- Confecció d'un treball de 3.500 paraules segons les instruccions que es donaran a principi de curs (30%)

- Comentari de textos i participació a classe (30%)

- Presentació oral del treball (màxim 10 minuts) (10%)

- Prova de preguntes d'elecció múltiple (30%)

5. Bibliografia i recursos didàctics

Bowler, P. J., 1989. Evolution: the history of an idea.

Berkeley: University of California Press.

Canguilhem, G., 1976. El conocimiento de la vida.

Barcelona: Anagrama.

Darwin, Ch. 1988. L’origen de les espècies. Barcelona: Edicions 62.

Dawkins, R., 1979. El gen egoista. Barcelona: Labor.

Fischer, J.-L., 1990. Histoire de la génétique: pratiques, techniques et théories. París: Arpem.

Gillespie, C. C. (Ed.) (1976ss.). The Dictionary of Scientific Biography. Nova York: Charles Scribner’s Sons.

Gould, St. J., 1997. La falsa medida del hombre.

Barcelona: Crítica.

Jacob, F., 1999. La lógica de lo viviente: una historia de la herencia.

Barcelona: Tusquets.

Jahn, I. R. Löther, K. Senglaub (coord.) (1990). Historia de la biología: teorías, métodos, instituciones y biografías breves.

Barcelona: Labor.

Mayr, E., 1982. The growth of biological thought: diversity,

evolution, and inheritance.

Cambridge [etc.]: The Belknap

Press of Harvard University Press.

Monod, J., 2000. El azar y la necesidad: ensayo sobre la filosofía natural de la biología moderna. Barcelona: Tusquets.

Ruse, M. 1996. Monad to man the concept of progress in evolutionary biology.

Cambridge, Mass: Harvard University Press.

Watson, J. D. 1978. La Doble Hélice.

Barcelona: Plaza & Janés.

6. Metodologia

El curs consisteix en classes teòriques, la participació activa a classe i la tutorització individual de l'alumne en els treballs individuals.

7. Programació d'activitats

Les activitats pràctiques tenen l'objectiu que els estudiants adquireixin determinades competències que siguin importants per al seu desenvolupament professional futur, i inclouen la visita a institucions d'especial rellevància en l'àmbit de les ciències de la vida a Catalunya.