Any Acadèmic: 2015-16

HISTÒRIA GLOBAL EN EL MÓN MODERN I CONTEMPORANI (23590)

Titulació/estudi: Grau en Humanitats

Curs: 3er i 4art
Trimestre:  2on trimestre
Nombre de crèdits ECTS: 5 crèdits ECTS
Hores dedicació estudiant: 125
Llengua o llengües de la docència: Català
Professorat: Albert Garcia Balañà

 

1. Presentació de l'assignatura

L'assignatura Història Global en el Món Modern i Contemporani (23590) és un recorregut pels grans temes de la història europea del segle XIX a partir d'una doble premissa metodològica i intel.lectual. D'una banda, a partir de la indiscutible dimensió 'global' de l'Europa del segle XIX, donada la seva expansió planetària per les vies dels imperialismes formals i "informals". De l'altra, a partir de la consideració que el segle XIX europeu bastí els fonaments decisius del segle XX 'global', de manera que la seva comprensió no s'esgota, en cap cas, en ella mateixa. L'assignatura, doncs, encararà alguns dels grans temes del XIX (revolucions liberals, nacionalismes, expansions capitalistes i les seves crítiques, formes i expectatives de democràcia, etc.) des d'aquesta doble perspectiva, 'global' o intra i extraeuropea alhora, i no restringida a la cronologia 1820s/30s-1914/18.

2. Competències a assolir

Competències generals

Competències específiques

Capacitat per ordenar i narrar diacrònicament els principals processos socials, polítics i culturals a l'Europa del "llarg segle XIX".

Capacitat per analitzar des d'una perspectiva sincrònica processos històrics d'abast transnacional, tot distingint-ne els factors d'ordre particular o 'nacional' dels factors d'ordre general o 'global'.

Capacitat per establir connexions analítiques i relacionals amb altres assignatures del Grau en Humanitats externes a l'itinerari d'Història però centrades també en el segle XIX europeu i 'global'.

Comprensió de la dimensió 'global', a escala planetària, dels processos de transformació social, política i cultural que tingueren lloc a gran part d'Europa entre finals del segle XVIII i principis del segle XX.

Comprensió de les continuïtats, cronològiques i de tot ordre, que operaren a escala europea i 'global' entre la segona meitat del segle XIX i les dues Guerres Mundials de la primera meitat del segle XX.

Capacitat per interpretar o explicar, per la via 'contextual', qualsevol material cultural (text, imatge, altres creacions...) produït a l'Europa del "llarg segle XIX", tot posant l'èmfasi en la seva recepció (i codis externs) no menys que en la seva producció (codis interns).

 

3. Continguts

1. Introducció: després de la Revolució

2. 1848 al cor del període 1819-1871 (I): l'excepcionalitat britànica?

3. 1848 al cor del període 1819-1871 (II): la França exemplar?

4. 1848 al cor del període 1819-1871 (i III): altres casos

5. Rutes entre 1871 i 1914 (I): el sistema-món britànic

6. Rutes entre 1871 i 1914 (II): una "via peculiar" per a la nova Alemanya?

7. Rutes entre 1871 i 1914 (i III): tot comparant el "vell" i el "nou" món

8. La "Segona Guerra dels Trenta Anys" (1914-1945) a la llum de l'Europa 'global' del 1900: incòmodes continuïtats

 

4. Avaluació

L'avaluació de l'assignatura es farà a través d'un examen final obligatori. S'oferirà, també, la possibilitat d'alliberar una part de la nota via la presentació voluntària d'alguns dels textos i materials a treballar en els Seminaris.

 

5. Bibliografia i recursos didàctics

L'assignatura disposarà de materials o recursos didàctics específics, accessibles a través de l'Aula Global UPF a partir del gener del 2016.

També disposarà de bibliografia específica per a cadascun dels dos Seminaris, consultable també a través de l'Aula Global de la UPF.

A tall de Bibliografia General de referència per al conjunt de l'assignatura, es poden consultar:

C. A. BAYLY, The Birth of the Modern World, 1780-1914. Global Connections and Comparisons (Oxford, Blackwell Publishing, 2004).

Jürgen OSTERHAMMEL, The Transformation of the World. A Global History of the Nineteenth Century (Princeton & Oxford, Princeton University Press, 2014).

Emily S. ROSENBERG (ed.), A World Connecting, 1870-1945 (Cambridge, Mass., & London, The Belknap Press of Harvard University Press, 2012).

6. Metodologia

L'assignatura s'organitza fonamentalment a partir de classes magistrals amb materials d'acompanyament, textuals i audiovisuals. Alhora, tindran lloc dues sessions de Seminari amb el grup desdoblat, que permetran un exercici de presentació i discussió a l'aula de materials primaris (fonts d'època) i secundaris (bibliografia acadèmica).

 

7. Programació d'activitats

 

HISTÒRIA GLOBAL EN EL MÓN MODERN I CONTEMPORANI (23590)

  

Calendari-Programació curs acadèmic 2015-2016 / Gener-Març del 2016

 

 

 

DIMARTS

 

 

DIJOUS

 

5 i 7 de Gener

 

 

VACANCES

 

Classe Plenària

 

12 i 14 de Gener

 

 

Classe Plenària

 

Classe Plenària

 

19 i 21 de Gener

 

Classe Plenària

 

 

Classe Plenària

 

26 i 28 de Gener

 

 

Classe Plenària

 

 

Classe Plenària

 

 

2 i 4 de Febrer

 

Seminari 1 / Subgrup 1

 

 

Seminari 1 / Subgrup 2

 

 

9 i 11 de Febrer

 

Classe Plenària

 

 

Classe Plenària

 

 

16 i 18 de Febrer

 

Classe Plenària

 

 

Classe Plenària

 

 

23 i 25 de Febrer

 

 

Classe Plenària

 

 

Classe Plenària

 

 

1 i 3 de Març

 

 

Seminari 2 / Subgrup 1

 

 

Seminari 2 / Subgrup 2

 

 

8 i 10 de Març

 

 

Classe Plenària

 

 

Classe Plenària

 

 

15 i 17 de Març

 

Classe Plenària

 

 

NO HI HA CLASSE *

 

* El calendari oficial UPF fixa l'acabament de classes del segon trimestre del curs 2015-2016 el dimecres 16 de Març del 2016.