Curs: 2015-16

 

Arqueologia(Codi: 23588)

Titulació/estudi: Grau en Humanitats

Curs: 3r-4rt

Trimestre: 1r

Nombre de crèdits ECTS: 5 crèdits

Llengua de la docència: català

Professorat: Meritxell Ferrer i Mireia López

 

1. Presentació de l'assignatura

L'assignatura analitza el paper i la pràctica de l'arqueologia en el món actual. Explora com mitjançant els objectes i la cultura material l'arqueologia pot reconstruir les experiències i formes de vida de les comunitats humanes del passat, tant d'èpoques antigues, com contemporànies. L'assignatura planteja un recorregut per les principals temàtiques de l'arqueologia actual: Arqueologia social i del gènere, Arqueologia del medi ambient i del paisatge, Alimentació, dieta i subsistència, Arqueologia del contacte i de la migració, Arqueologia cognitiva, art i religió, Patrimoni i arqueologia pública.

 

2. Competències a assolir

Competències generals

Competències específiques

1.      Capacitat de buscar, processar i analitzar informació científica i acadèmica.

2.      Capacitat de qüestionar la veracitat de les informacions rebudes.

3.      Comunicació oral i escrita en la llengua pròpia.

4.      Capacitat d'utilitzar el software informàtic propi de les humanitats.

5.      Saber treballar en equip

6.      Sensibilitat per qüestions socials i de gènere.

7.      Reconeixement de la diversitat humana en el passat i en el present.

 

1.      Capacitat d'analitzar, processar i comunicar informació procedent de les fons històriques i arqueològiques.

2.      Conèixer les principals corrents arqueològiques actuals.

3.      Argumentar de forma lògica i coherent les bases teòrico-metodològiques de les principals corrents arqueològiques actuals.

4.      Desenvolupar un pensament crític en relació a l'estudi de les societats i cultures antigues i les seves implicacions al present.

 

 

 

3. Continguts:

Bloc 1. Arqueologia i metodologia.

Bloc 2. Arqueologia i identificacions socials.

Bloc 3. Arqueologia i colonialisme.

Bloc 4. Arqueologia del cos i els sentits.

Bloc 5. Arqueologia del paisatge i del territori.

  

4. Avaluació i recuperació

L'avaluació és realitzarà a partir de tres activitats:

●       Treball bibliogràfic en grup que serà presentat oralment durant les sessions de seminari i per escrit l'últim dia del curs per via electrònica. Aquest treball té un valor del 45% de la nota total de l'assignatura, desglossant-se en 25% exposició oral (part no recuperable durant la recuperació) i 75% presentació escrita (part recuperable a través de la presentació d'un treball escrit durant les dates de recuperació). Per la realització d'aquest treball s'estableixen dues tutories, la primera d'elles de caràcter obligatori i la segona optativa.

●       Assistència i participació activa a les classes, amb especial atenció a aquelles dedicades a casos particulars a través de l'anàlisi de textos: 10% de la nota total de l'assignatura (part no recuperable a la recuperació).

●       Examen final: 35% de la nota final de l'assignatura (part recuperable a través d'una pràctica similar que computarà amb el mateix valor a l'avaluació global).

  

5. Bibliografia i recursos didàctics

5.1. Bibliografia orientativa

Bloc 1.

Hernando, A. (1992). Enfoques teóricos en Arqueología. Spal 1: 11-35.

Hodder, I. (1986). Reading the past: current approaches to interpretation in archaeology. Cambridge University Press, Cambridge.

Johnson, M. (2000). Teoría arqueológica: una introducción. Ariel, Barcelona.

Moro, O. (2007). Arqueología prehistórica e historia de la ciencia: hacia una historia crítica de la arqueología. Crítica, Barcelona.

Trigger, B. (1992). Historia del pensamiento arqueológico. Crítica, Barcelona.

Renfrew, C.  i P. Bahn (1993). Arqueología : teorías, métodos y práctica. Akal, Madrid.

Renfrew, C.  i P. Bahn (2008). Arqueología: conceptos clave. Akal, Tres Cantos.

  

Bloc 2.

Díaz-Andreu, M. (2005). The Archaeology of identity: approaches to gender, age, status, ethnicity and religion. Routledge, Londres.

Hernando, A. (2002). Arqueología de la identidad. Akal, Madrid.

Jones, S. (1997). The Archaeology of ethnicity : constructing identities in the past and present. Rotuledge, Londres.

Schmidt, B. i B. Voss (2000). Archaeologies of Sexuality. Routledge, Londres.

Shennan, S. (1989). Archaeological approaches to cultural identity. Routledge, Londres.

Voss, B. (2000). Feminisms, queer theories, and the archaeological study of past sexualities. World Archaeology 32(2): 180-192.

Bloc 3.

Bernal, M. (1993). Atenea negra: las raíces afroasiáticas de la civilización clásica. Volumen I, La invención de la antigua Grecia, 1785-1985. Crítica, Barcelona.

Dyson, S. (2008). En busca del pasado clásico. Ariel, Barcelona.

Funari, P. P. i Zarankin, A. (2006). Arqueología de la represión y la resistencia en America Latina, 1960-80. Encuentro Grupo Editor, Buenos Aires.

Gosden, C. (2008). Arqueología y colonialismo: el contacto cultural desde 5000 a.C. hasta el presente. Bellaterra, Barcelona. 

Hingley, R. (2013). Roman officers and English gentelmen. The Imperial origins of Roman archaeology. Routledge, Londres.

Lyons, C. y J. Papadoupoulus (eds.). (2002). The Archaeology of Colonialism. Getty Research Institute, Los Angeles.

Voss, B. (2008). The archaeology of ethnogenesis: race and sexuality in colonial San Francisco. University of California Press, Berkeley.

Bloc 4.

Boric, D. i Robb, J. (2008). "Body theory in archaeology", en Past bodies: body centered research in archaeology, Dušan Boric i John Robb (eds.). Oxbow Books, Oxford, 1-7.

Day, J. (ed.). (2013). Making senses of the past: toward a sensory archaeology. Center for Archaeological Investigation, Occasional, Paper 40.

Hamilakis, Y. (2015). Archaeologies and the Senses. Human Experience, Memory, and Affect. Cambridge University Press, Cambridge.

Jiménez Pasalodos, R. i García Benito, M. (2011). "La música enterrada: Historiografía y Metodología de la Arqueología Musical", Cuadernos de Etnomusicología 1: 80-108

Joyce, R. (2005). "Archaeology of the body," Annual Review of Anthropology 34: 139-

158.

Robb, J. i Harris, O. J. T. (2013). The Body in History. Europe from the Paleolithic to the Future. Cambridge University Press, Cambridge

Bloc 5.

Anschuetz, K.F., Wilshusen  R.H. i Schieck, C.L. (2001). "Una arqueología de los paisajes: perspectivas y tendencias", Journal of Archæological Research 9 ( 2): 152-197.

Bruno, D. i Thomas, J. (eds.). (2008). Handbook of landscape archaeology. Left Coast Press, Walnut Creek.

Criado-Boado, F. (1999). Del Terreno al Espacio: planteamientos y perspectivas para la Arqueología del Paisaje. Universidad de Santiago de Compostela, Santiago.

Knapp, A. B. i W. Ashmore (eds.). (1999). Archaeologies of Landscape, Equinox, Londres.

 

5.2. Recursos didàctics

A l'Aula Global hi haurà recursos didàctics relatius a l'assignatura.

  

6. Metodologia

Aquesta assignatura combina aprenentatge presencial (classes plenàries, seminaris i tutories) amb el auto-aprenentatge (treball en grup, lectures i estudi personal).