Curs 2015-2016

Treball de Final de Grau (22441)

 

Curs 2015-16

22441-Treball de Final de Grau

Titulació/estudi: Grau en Humanitats
Curs: 4t
Trimestre: 3r
Nombre de crèdits ECTS: 10
Hores dedicació estudiant: 250
Llengua o llengües de la docència: català i castellà

Professorat: Teresa Vinardell Puig (coordinadora) i docents assignats com a directors o directores del treball

 

1. Presentació de l'assignatura o descriptor

Aquesta assignatura té per objectiu l'elaboració i la presentació del Treball de Fi de Grau, i es complementa amb tutories personalitzades i un mínim de dues sessions generals orientatives (una a finals del curs anterior i l'altre al primer trimestre del curs en què matriculi el TFG). Aquestes sessions tenen com a objectiu orientar l'alumnat a l'hora de concebre i materialitzar el treball que millor s'ajusti als seus interessos, a allò que ha après al llarg dels estudis i al temps de què disposa per realitzar-lo.

L'objectiu final del TFG és demostrar per mitjà d'un treball escrit que, durant la carrera, l'estudiant ha adquirit uns coneixements, unes habilitats i unes competències que el o la faculten per elaborar amb rigor un treball acadèmic d'una extensió i complexitat superior als treballs fets per a les assignatures de grau. És tracta d'un exercici d'una certa ambició en el qual es pretén interpretar de manera raonada i competent textos escrits, testimonis iconogràfics, dades estadístiques, documents cartogràfics, etc. amb vistes a elaborar i formular una opinió pròpia convenientment justificada que reflecteixi la complexitat del fenomen o de l'obra estudiats.

Naturalment, cal que aquesta demostració constitueixi en si mateixa un procés d'aprenentatge que permeti a l'estudiant adquirir coneixements nous, però també integrar i aplicar allò que ha après al llarg de l'ensenyament, tot emprant metodologies de recerca transversals i, en tot cas, adequades al perfil escollit i a l'objecte d'estudi. Els tipus de treball pels quals finalment s'opti poden ser molt diversos: el treball pot consistir en un estudi, un projecte, una memòria, un estat de la qüestió, una edició de textos o altres modalitats en què es posi de manifest que s'ha assolit l'objectiu final del TFG.

El treball pot ser de recerca en sentit propi, és a dir, que aporti una innovació o una mirada nova a un tema, obra o autor, o bé pot ser-ho en sentit ampli, si l'estudiant hi presenta una recerca d'informació que l'ha enriquit i ha consolidat el seu aprenentatge, encara que no hagi aportat res estrictament nou al camp estudiat. Tant en un cas com en l'altre, el text resultant ha de ser un discurs propi de l'estudiant i no el mer resum, repetició mimètica o compilació mecànica de les fonts emprades. 

L'estudiant podrà comptar amb l'orientació i l'assessorament del director o directora que li hagi estat assignat, que és també qui farà el seguiment del treball i n'autoritzarà la seva presentació i defensa.

 

 

 

2. Competències a assolir

Competències generals

Competències específiques

Instrumentals

1. Competència per reconèixer, interpretar i emprar informació formalitzada a través de documents de caràcter verbal (textos), plàstic (obres d'art) i codificada (mapes, gràfiques, etc).

2. Capacitat de relacionar entre si informacions i documents de mena diversa, procedents de diferents especialitats amb una perspectiva  transversal i integradora.

3. Competència per trobar i seleccionar informació de l'àmbit acadèmic amb mitjans tradicionals i informàtics.

4. Capacitat per sintetitzar, reelaborar, gestionar, formalitzar, transmetre i comunicar aquesta informació de manera pertinent i apropiada segons criteris acadèmics. 

 

Sistèmiques

1.  Creativitat.

2. Capacitat d'aprenentatge autònom i de formació continuada.

 

 

1. Competència per elaborar un treball acadèmic  extens i per defensar-lo oralment en públic.

2. Capacitat de conèixer i manejar els estudis monogràfics i la bibliografia imprescindible per abordar un treball amb les característiques i els objectius del TFG.

3.  A l'hora de redactar i de defensar oralment el treball, competència per utilitzar les llengües catalana i castellana amb el nivell de correcció i propietat exigibles als graduats en Humanitats.

 

 

 

3. Continguts

Atès que el contingut fonamental d'aquesta assignatura serà la realització del treball de final de grau, que és individual i que pot ser d'índole molt diversa, l'assignatura no està formada per blocs de contingut. Hi haurà en canvi un mínim de dues sessions en què s'informarà als estudiants sobre el punts següents:

•      Característiques i objectius del TFG

•      Inscripció del TFG

•      Direcció dels treballs i criteris a l'hora d'assignar-la

•      Dipòsit del TFG

•      Característiques de la defensa i l'avaluació del TFG

•      Qüestions metodològiques relatives a  treballs de recerca

  

  4. Avaluació

El TFG serà avaluat públicament per un tribunal constituït per dos professors del Departament. A l'acte hi assistirà la directora o el director del treball en qualitat d'especialista que ha seguit tot el procés d'elaboració del TFG i que pot aportar als membres del tribunal informació valuosa al respecte. L'acte de defensa seguirà l'esquema següent i en conjunt no superarà els 45 minuts:

 

a.    Exposició sintètica de l'estudiant sobre el contingut del treball (10 minuts aproximadament).

b.    Consideracions i preguntes per part del tribunal i respostes de l'estudiant (25 minuts aproximadament). Durant aquesta fase, el tribunal donarà la paraula al director/a del treball perquè intervingui expressant la seva opinió sobre el treball realitzat per l'estudiant i sobre les qüestions plantejades.

c.Deliberació de tribunal, qualificació, elaboració de l'acta de la defensa i comunicació oral de la qualificació a l'estudiant (10 minuts aproximadament).

 

La realització i la defensa del treball  podran ser en català, en castellà, en anglès o en qualsevol altra llengua de docència de l'ensenyament, si és el cas.  En el cas dels estudiants amb necessitats acadèmiques especials que ho sol·licitin, l'acte s'hi adaptarà en els espais, equipaments, format, duració, etc.

Els criteris d'avaluació seran: 

•  l'agudesa analítica

•  la precisió i la coherència de l'argumentació

•  la correcció i la claredat expositiva

•  la correcció formal en relació als paràmetres de l'escriptura acadèmica.

  

5. Bibliografia i recursos informatius

5.1 Bibliografia

 

Booth, Wayne C., Gregory G. Colomb i  Joseph M. Williams (1995). Cómo convertirse en un hábil investigador. Barcelona: Gedisa, 2004 (1ª reimpressió).

Castelló, Montserrat (coord.) (2007). Escribir y comunicarse en contextos científicos y académicos. Conocimientos y estrategias. Barcelona: Graó.

Cervera, Ángel i Miguel Salas (1998). Cómo se hace un trabajo escrito. Madrid: Laberinto.

Coromina, Eusebi, Xavier Casacuberta i Dolors Quintana (2000). El Treball de Recerca: procés d'elaboració, memòria escrita, exposició oral i recursos. Vic: Eumo.

Creme, Phyllis; Lea, Mary R. (2000). Escribir en la universidad. Barcelona: Gedisa. [Original: Writing at University. A Guide for Students. 1997. Filadèlfia: Open University Press.]

Eco, Umberto (1982). Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura. Barcelona: Gedisa, 2001.

Martínez de Sousa, José (2004). Ortografía y ortotipografía del español actual. Gijón: Trea.

Martínez de Sousa, José (2005). Manual de edición y autoedición. Madrid: Pirámide. Segunda edición.

Mestres, Josep M.; Costa, Joan; Oliva, Mireia i Fité, Ricard (1995). Manual d'estil. La redacció i l'edició de textos. Barcelona: Eumo Editorial, Universitat de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra i Associació de Mestres Rosa Sensat.

Rubio, Joana i Puigpelat, Francesc (2000). Com parlar bé en públic. Barcelona: Pòrtic.

Sanmartín Arce, Ricardo (2003). Observar, escuchar, comparar, escribir. La práctica de la investigación cualitativa. Barcelona: Ariel. 

Walker, Melissa (2000). Cómo escribir trabajos de investigación. Barcelona: Gedisa. Traducció de J.A. Álvarez. [Original: Writing Research Papers. Quarta edició, 1997. Nova York: Norton & Company.]

  

5.2 Recursos informatius

Dins l'espai dedicat al TFG dins la web de la Facultat d'Humanitats (http://www.upf.edu/fhuma/elsestudis/grau/trebfigrau/)  es posarà a l'abast dels estudiants matriculats i dels docents que els tutoritzin la principal documentació sobre el TFG en el Grau d'Humanitats.

 

 

 

 © Universitat Pompeu Fabra, Barcelona