Curs Acadèmic: 2015-2016

ELS REGNES PENINSULARS A  L'EDAT MITJANA (22249)

Titulació/estudi: Grau en Humanitats

Curs: 3r - 4t

Trimestre: 3r

Nombre de crèdits ECTS: 5 crèdits

Hores dedicació de l'estudiant:

Llengua o llengües de la docència: anglès

Professora: Linda G. Jones

Horari assignatura:                           Edifici

Hores oficina:                                   Edifici Jaume I, desp. 20.267

E-mail: [email protected]


1. Presentació de l'assignatura o descriptor

Aquesta assignatura té dos objectius principals. En primer lloc, pretén estudiar la història social, cultural, intel·lectual i política dels regnes de la Península Ibérica medieval des de la perspectiva de la interacció entre las tres comunitats monoteistes que habitaven el territori. El període objectiu de estudi serà des de l'iniciï de la època dels Regnes visigots (s. V) fins l'expulsió dels jueus a 1492 i l'exili final dels moriscos dels regnes de Espanya i de Portugal en el segle XVI. En lloc de presentar una història linear dels Regnes peninsulars, l'assignatura pretén explorar les particularitats van provocar que els regnes musulmans i cristians fossen "societats fronteres", la multiculturalitat i el pluralisme religiós dels quals van ser pràcticament sense precedents a l'Europa medieval. Es faran lectures detallades de fonts primàries, jueus, cristians i Islàmics, per tal d'obtenir una comprensió més profunda de la dinàmica i la complexitat de les interaccions entre les tres comunitats i una comprensió de com i per què aquestes interaccions van canviar al llarg dels segles, culminant en l'expulsió dels jueus i moros. El segon objectiu d'aquesta assignatura és la comparació, anàlisi i debat sobre les diferents teories proposades pels estudiosos que han condicionat la historiografia dels Regnes peninsulars, amb èmfasi en els conceptes de "reconquesta" dels territoris musulmans i "convivència" entre els jueus, cristians i musulmans. Així mateix es valorarà els darrers intents de proposar models alternatius a la "convivència" per explicar la naturalesa de les relacions entre les tres comunitats monoteistes, com ara la "coexistència" o "conveniència".

 

2. Competències à aconseguir

2.1. Competències generals

Desenvolupar la capacitat de pensar històricament

Desenvolupar la capacitat d'analitzar y sintetitzar textos històrics per a poder relacionar-los amb el seu context històric i social

Desenvolupar les habilitats de comunicació oral i escrita utilitzant criteris acadèmics

Desenvolupar la capacitat per dur a terme recerca utilitzant mètodes d'anàlisi històric

Desenvolupar les habilitats necessàries per a treballar de forma independent i en grup

Desenvolupar la capacitat d'apreciar i normalitzar la diversitat cultural de l'ésser humà al llarg de la història

2.2 Competències i objectius específics

Desenvolupar l'habilitat per identificar i criticar les diverses teories acadèmiques, com la "convivència", que han condicionat la historiografia dels Regnes ibèrics

Adquirir i millorar les habilitats de comentari textual; desenvolupar la capacitat d'interpretar i analitzar textos històrics jueus i musulmans, així com els cristians

Desenvolupar la capacitat d'articular i discutir els temes específics tractats durant el curs


3. Continguts *

* [La majoria de les lectures serà disponible en un dossier o publicats a l'Aula Global). Alguns també es poden consultar per Internet. El calendari de les tasques de lectura es publicarà a l'Aula Global. Les lectures designades com a "textos" són les fonts primàries. La Professora es reserva el dret de fer els canvis necessaris en el programa]

 

Presentació

Sessió 1:          Introducció a l'assignatura. La historiografia de la Península Ibérica medieval:                                "convivència",            "coexistència" o "conveniència"?

Sessió 2:          Sumari de la història del Islam i la expansió musulmana en el Mediterrani i la Península Ibérica; reaccions cristianes

Sessió 3:          Els regnes visigots. Els cristianismes enfrontats. Els jueus i els visigots                                            (SS: VIº a VIIIº)

Sessió 4:          "L'ornament del món".  La formació d'al-Andalus. L'arabització i islamització.                              La dinastia dels Omeies (756 à 1031)

Sessió 5:          Les minories religioses en al-Andalus. La "convivència" i les seves limitacions

Sessió 6:          Seminari 1: El debat sobre la "convivència".  "L'època        daurada" dels jueus                             sefardites. Els mossàrabs i el mossarabisme. Els màrtirs de Córdoba

Sessió 7:          La Península Ibérica cristiana. Els primers centres de resistència: Astúries i             Lleó, Pamplona, Aragó i Catalunya. La frontera i l'expansió dels regnes cristians

Sessió 8:          La caiguda del califat Omeia. La arribada dels Regnes de taifes. Els Almoràvits                              i els Almohades 

Sessió 9:          Religió, política i societat en els regnes cristians. El moviment Cluniacenc. El                                 pelegrinatge a Sant Jaume de Compostel·la. La invenció de Santiago                                               "Matamoros"

Sessió 10:        Seminari 2:   La "Reconquista" i les Croades ibèrics à debat: aspectes militars, polítics i culturals

Sessió 11:        El regne de Castella i Lleó a la llum de les conquestes de Ferran III; Alfons X el Savi i les Escoles de traductors de Toledo  

Sessió 12:        La Corona d'Aragó a la           llum de les conquestes de Jaume I d'Aragó; esdeveniments culturals i polítics           

Sessió 13:        Els dominics, els Franciscans i el somni de la conversió del s. XIII. Reaccions                               jueves i musulmanes; la Disputa de Barcelona de 1263

Sessió 14:        Els moreries i els aljames: les minories mudèjar i jueva als regnes hispànics

Sessió 15:        Les dones musulmanes, cristianes i jueves als regnes peninsulars

Sessió 16:        L'Emirat de Granada. Religió, societat i cultura; relacions amb els regnes cristians

Sessió 17:        Els reis catòlics i el nova monarquia hispànica; la Inquisició

Sessió 18:        La conquesta de Granada; l'expulsió dels jueus d'Espanya i Portugal; els viatges de Cristòfor Colom

Sessió 19:        Fi de la convivència? Revisió l'examen final

 

4. Avaluació **

4.1. Assistència i participació actives  - 10%

4.2. 2 Seminaris  - 40% (20% cadascú)

4.3. Ressenya de llibre, article de revista o exhibició de museu  - 20%

4.4. Examen final O treball escrit -  30%

4.5. Política de recuperació

** La versió íntegra amb els apartats 4. Avaluació, 5. Bibliografia i recursos didàctics, 6. Metodologia y 7. Programació d'activitats estarà disponible en la versió original en anglès i a l'Aula Global