Curs 2015-2016

Literatura Contemporània (20170)

Titulació/estudi: Grau en Humanitats
Curs: 4t
Trimestre: 1r
Nombre de crèdits ECTS:
Hores dedicació estudiant:
Llengua o llengües de la docència: Castellà
Professorat: Dr. Javier Aparicio Maydeu

 

1. Presentació de l'assignatura o descriptor                                                                                                                                                                                                                         

L'assignatura està concebuda com una guia de lectura dels textos més significatius de la narrativa contemporània. El curs posa un èmfasi especial en l'estudi de les relacions interdisciplinàries entre la narrativa del segle XX i les manifestacions artístiques de l'època.

L'objectiu de l'assignatura és analitzar la literatura contemporània a través de la narrativa. S'estudien els seus orígens en les avantguardes d'entreguerres i es traça la seva trajectòria, tot reconstruint el procés de desmantellament de la tradició del realisme de manera que, de fet, el curs es converteix en una història temàtica de la narrativa contemporània. Els temes coincideixen amb cadascuna de les peces que componien la novel·la tradicional que s'ha anat desballestant (temps lineal, espai homogeni, punt de vista omniscent...) i amb les noves tendències que han anat apareixent des del final del procés de deconstrucció de la novel·la realista. El curs posa un èmfasi especial en l'estudi de les relacions interdisciplinàries entre la narrativa del segle XX i les manifestacions artístiques de la mateixa època.

 

2. Competències a assolir

Competències generals

Competències específiques

 

Lectura crítica d'un text literari. Contextualització dels textos literaris llegits. Coneixement dels principis bàsics de la narratología i la teoría de la novel.la aplicada a textos concrets.

 

Coneixement del desenvolupament de la poética narrativa al llarg del segle XX i dels seus lligams interdisciplinars amb les arts plàstiques, el cinema o altres manifestacions artístiques de la mateixa época.

Coneixement dels autors i obres esencial de la ficció narrativa del segle XX i de les tendències principals.

 

3. Continguts

Tema 1. Preliminars per a una introducció a la literatura contemporània
1.1. Noms i conceptes: modernitat; modernisme; postmodernitat; avantguarda; neoavantguarda i kistch.
1.2. Per a una poètica de la literatura contemporània: idea d'autoconsciència i idea de metaficció. La literatura com a joc amb la història de la literatura: Eliot; Foucault; Joyce; Borges, i Barth. La transtextualitat (Genette). La ironia. Concepte d'hipertext.
1.3. L'avantguarda històrica i la seva ruptura amb la tradició (Calinescu). La reconstrucció postmoderna (Eco; Barth, i Hutcheon). La neoavantguarda: el Grup 63 i el Grup 47. La literatura contemporània com a transgressió. Les paradoxes de l'adquisició de la llibertat creadora.
L'scriptor ludens de les avantguardes històriques. Literatura i cultura industrial. Els futurismes i l'expressionisme. Els llenguatges del surrealisme: la influència de Freud i de Jung. Svevo.
1.4. La literatura considerada com a objecte de consum. Escriptors i escribidores: els best-sellers; Follett; Grisham, i Clancy. Serialització. El mercat com a modificador de la creació literària.
1.5. Fonts per al coneixement de la literatura actual. Bibliografia: revistes literàries.

Tema 2: Esbós d'una història temàtica de la narrativa contemporània
2.1. El model decimonònic entès com a tradició. Realisme i naturalisme.
2.2. El procés de desmantellament i de reconstrucció de la tradició:
2.2.1. Primeres dissolucions del realisme. S'inicia el desballestament de la novel·la tradicional: Ford Madox Ford, James Joyce, Marcel Proust i Thomas Mann. L'esperit del modernism. Modificacions en el concepte de la realitat: Bloomsbury i el nucli nord-americà. Nabokov.
2.2.2. Modificacions en el temps narratiu: Proust,  les analogies i les reminiscències. La novel·la de la durée. Woolf. Faulkner.
2.2.3. Bakhtin; Faulkner; Durrell, i modificacions en el punt de vista i en la polifonia. La fi de l'omnisciència: Malcolm Lowry. El monòleg interior: Joyce i Woolf.
2.2.4. Modificacions en l'espai narratiu. Els espais mítics: Faulkner i García Márquez.
2.2.5. Modificacions en l'estructura narrativa. El contrapunt o la simultaneïtat impossible: Huxley; Dos Passos, i Döblin. La novel·la-trencaclosques: Perec.
2.2.6. Modificacions del narrador. Setges al sistema burgès. El nihilisme en el tema i en la perspectiva social i l'absurd existencial: Kafka i Musil. Els miralls deformants de Valle-Inclán. Narrativa de l'absurd: Camus.
2.2.7. Modificacions en el punt de vista i en l'objectivisme: Nouveau roman. Cinema: Robbe-Grillet i Duras. La dicotomia mostrar-explicar.
2.2.8. Modificacions en el llenguatge. El creacionisme lingüístic i el neobarroc: Joyce; Lezama, i Cabrera Infante. El text com a objecte lúdic. Literatura i combinatòria informàtica: Queneau i el grup Oulipo. Literatura i oralitat: Salinger.
2.2.9. Pastiche i collage: Joyce i Perec.
2.2.10. Modificacions en l'esquema de la comunicació literària. La reivindicació del lector partícip. Lectors com a autors: (Iser; Jauss); Cortázar; Calvino; Barthes. L'autor escamotejat: Goytisolo i Auster. L'heteronímia: Pessoa i Vian.
2.2.11. Autoconsciència. Metaficció: Ford; Gide; Grass, i Fowles. La literatura de paradoxes i els laberints: Borges.
2.2.12. El realisme exacerbat. Tremendisme: Céline; Bukowski; Miller i la Generació perduda: ficció i realitat.
2.2.13. La fractura de les convencions literàries. Metalepsi i jocs amb el pacte narratiu: Chatman i Booth; Unamuno; Gide i Calvino.
2.2.14. El desdibuixament dels límits genèrics: Hemingway. De Pavese a Kundera. Novel·la de tesi i filosofia: Sartre.
2.2.15. La novel·la d'anticipació i les modificacions en el referent empíric: Orwell i Bradbury.
2.2.16. La prosa espontània de Kerouac i la Generació beat.
2.2.17. El realisme brut i els corrents minimalistes: Carver i Wolf.
2.2.18. El postmodernism nord-americà: Pynchon i Barth.
2.2.19. El Nou periodisme: Wolfe i Mailer. La novel·la de no-ficció: Capote i García Márquez.
2.2.20. El realisme màgic: García Márquez. Modificacions en la relació realitat-ficció. Els mons possibles: Pavel.
2.2.21. La protohistòria de la narrativa tecnològica actual. La novel·la interactiva. Narrativa informàtica: Coover. Hipertext: Landow.

2.2.22. Microrrelat, mash up, hybrid narrative i altres tendències.

 

4. Avaluació

Examen final: 80%

Exercicis al llarg del curs: 20%

Amb caràcter voluntari, l'estudiant podrá presentar un treball final, que serà tutoritzat al llarg del trimestre i que, a criteri del professor, podria substituir l'examen.

5. Lectures, bibliografia i recursos didàctics

5.1. Lectures

-BUFALINO, Gesualdo, Perorata del apestado, Anagrama, Barcelona, 2013.
-FAULKNER, W. El ruido y la furia. Madrid, Cátedra, 1996.
 [FAULKNER, W. El soroll i la fúria. Barcelona, Proa, 2002.]
-MODIANO, Patrick, Dora Bruder, Seix Barral, Barcelona, 2014.
-AUSTER, P., Viajes por el Scriptorium, Anagrama, Barcelona, 2008.

-BERNHARD, Thomas, Corrección, Alianza Editorial, Madrid, 2010.

 

5.2. Bibliografia bàsica

Manual del curs

-Aparicio Maydeu, Javier, El desguace de la tradición. En el taller de la narrativa del siglo XX, Cátedra, Madrid, 2011.

L' 'Apéndice A. Dossier de textos' del manual del curs será l'antología de textos de la narrativa del sigle XX que s' utilitzará al llarg del curs.

Bibliografía general

-Aparicio Maydeu, Javier, Lecturas de ficción contemporánea. De Kafka a Ishiguro, Cátedra, Madrid, 2009.

-Aparicio Maydeu, Javier, Continuidad y ruptura. Una gramática de la tradición en la cultura contemporánea, Alianza Editorial, Madrid, 2013.

-Aparicio Maydeu, La imaginación en la jaula. Razones y estrategias de la creación coartada, Cátedra, Madrid, 2015.

-Compagnon, Antoine, Les cinq paradoxes de la modernité, Éditions du Seuil, París, 2011.

-Compagnon, Antoine, El demonio de la teoría, Acantilado, Barcelona, 2015.

 

-Eco, Umberto, Seis paseos por los bosques narrativos, Lumen, Barcelona, 2002.

-Garrido Domínguez, El texto narrativo, Síntesis, Madrid, 2006.

-Kundera, Milan, El telón. Ensayo en siete partes, Tusquets, Barcelona, 2005.

-Pozuelo Yvancos, José María, Poética de la ficción, Síntesis, Madrid, 1999.

-Steiner, George, Gramáticas de la creación, Siruela, Madrid, 2008.

-Sullà, Enric, ed., Teoría de la novela, Crítica, Barcelona, 2004.

 

5.3. Recursos didàctics

Un manual i un dossier oficial de l'assignatura, projeccions de vídeo i material audiovisual.

 

6. Metodologia

Sessions plenàries de contingut teòric -però amb comentari de textos i imatges i una lectura interdisciplinar de la matèria d'estudi-  i sessions de seminari concebudes com un taller pràctic de narratologia, amb exercicis interactius.