Curs acadèmic 2015-2016

 

Literatura de Tradició Europea II (20168)

Titulació/estudi: Grau en Humanitats
Curs: 3r
Trimestre: 3r
Nombre de crèdits ECTS: 5 crèdits
Hores dedicació estudiant: 100
Llengua o llengües de la docència: Castellà
Professorat: Cecilia Dreymüller

1. Presentació de l'assignatura o descriptor

L'objectiu bàsic d'aquesta assignatura és l'estudi de les línies mestres de les literatures europees de l'època de les revolucions (segles XVIII i XIX), amb el recolzament de lectures, comentaris i la recerca en l'historia cultural del començament de la societat burgesa.

 

2. Competències a assolir

1 Instrumentals:

-          comprensió lectora de textos literaris i de critica literaria

-          estructuració i sintetització de temes

-          identificació de conceptes centrals d'un text

-          resum de textos en forma oral i escrita

-          formulació de preguntes i comentaris propis en relació amb un text

-          maneig de recursos (llibres, revistes, bases de dades etc.)

-          elaboració d'un treball escrit

2 Interpersonals

-          participació activa en els debats

-          treball coordinat en equip en la preparació de presentacions orals i dels treballs escrits

3 Sistèmiques

-          assoliment de coneixements específics sobre la història de la literatura europea dels segles XVIII i XIX

-          integració de coneixements en el marc d'altres asssignatures (Literatura de Tradició Europea I),  i disciplines: història, art i pensament

 

1 Reflexió històrica

-          identificació i caracterització dels moviments literaris més rellevants del període treballat

-          integració del debat estétic del Romanticisme en els debats actuals

-          comprensió del canvi de mentalitat en la societat europea al voltant de 1800

-           integració de coneixements en el horitzó de l'actualitat viscuda

2 Critica literaria

-          identificació i caracterització de diferencies i similituts entre diverses literatures (alemanya, inglesa, francesa etc.)

-          identificació i caracterització de diferencies i similituts entre diverses generes literaris (novela, poesia, fragment, drama, etc.)

-          integració de temes literaris en el desenvolupament d'altres arts (relació imatge - text)

 

 

 

3. Avaluació

 

L'avaluació d'aquesta assignatura és continuada; això vol dir que la qualificació final s'obté a partir de la suma ponderada de les notes següents:

•        10%: Participació activa a classe

•         40%: Redacció de dos comentaris de lectura (de 1000 paraules màxim)

•        50%: Examen

L'entrega es fa a mà amb un exemplar imprès i amb l'enviament via mail (format WORD o pdf).

 

Els criteris d'avaluació seran:

o        l'agudesa analítica,

o        la precisió i la coherència de l'argumentació,

o        la correcció i la claredat expositiva,

o       la correcció formal en relació als paràmetres de l'escriptura acadèmica.

En cas de suspens en la nota final, a la recuperació l'avaluació es realitzarà per mitjà de tres comentaris de lectura de textos del dossier de 1000 paraules màxim cadascú.

4. Metodologia

L'assignatura tindrà  40 hores d'ensenyament presencial amb el grup sencer. A més de les classes, el procés d'aprenentatge inclou lectures, cerca d'informació (tant a la biblioteca, com a la xarxa), síntesi escrita dels resultats obtinguts, i participació orals. La resta de les hores de contacte amb el professor es farà a través de tutories amb grups petits.

5. Programació d'activitats

Tema 1. El retorn a la natura i el geni (Goethe i el "Sturm und Drang")

Tema 2. El subjecte i l'espai interior (Novalis)

Tema 3. El sublim i la malenconia (Blake, Coleridge, Shelley)

Tema 4. La bellesa medusa (Hoffmann, Baudelaire, Mary Wollstonecraft)

Tema 5. La ciutat i la multitud (Poe, Baudelaire)

Tema 6. El retorn a la realitat (Flaubert, Büchner)

6. Recursos didàctics

Lectures (Dossier de textos a l'espai de l'assignatura dins el Campus Global, Dossiers en paper de lectures)

BAUDELAIRE, Ch. Les flors del mal. Ed. Bilingüe de J. Llovet. Barcelona: Edicions 62, 2007

 

BÜCHNER, G. Woyzeck. A: Obras completas. Trad. de C. Gauger. Madrid: Editorial Trotta, 1992.

FLAUBERT, G. Tres contes. Trad. de Ll. Todó. Barcelona: Destino, 1996.

GOETHE, J. W. Les penes del jove Werther. Trad. de Manel Pla. Barcelona:Tusquets, 2002.

NOVALIS. Enrique de Ofterdingen. Trad. d' E. Barjau. Madrid: Cátedra, 1991.

POE, E. A. "El corazón delatador", "El descenso al Maelström", "El hombre de la multitud". Cuentos. Trad. de J. Cortázar. Madrid: Alianza, 1955. Vol. 1.

Textos de NOVALIS, BLAKE, WORDSWORTH, COLERIDGE, P. B. SHELLEY, E.T.A. HOFFMANN, POE, BAUDELAIRE, FLAUBERT i BÜCHNER inclosos en el dossier de l'assignatura.