Curs 2014-2015

Filosofia Moderna (20137)

Titulació / estudi: Grau en Humanitats
Curs: 3r
Trimestre: 1r
Nombre de crèdits ECTS: 5 crèdits
Llengua o llengües de la docència: Català
Professorat: Glòria Farrés

  

1. Presentació de l'assignatura o descriptor

El programa de l'assignatura se centra en el segle XVII, quan es creen les bases de la gran racionalitat moderna i s'intensifica el declivi de les concepcions medievals iniciat amb la nova ciència del Renaixement. La concepció sobre el coneixement i sobre la fe entra en una crisi profunda. Tot de categories filosòfiques es modifiquen, es matisen: aparença i realitat, llibertat i necessitat, ment i matèria... Comença incipientment la protoil·lustració que culminarà al segle XVIII amb les Llums. En el curs es treballarà sobretot, a part d'un repàs de Descartes, l'obra de Pascal i Spinoza a partir dels textos. S'analitza com conceben tots tres el coneixement, l'home, i la fe, i com aquestes noves concepcions influeixen indefectiblement en la filosofia i la literatura posterior.

Dia i horari de classe: Dimarts i dijous de 15.00 a 17.00h

 

2. Competències a assolir

Competències generals

Competències específiques

 

1. Anàlisi crítica dels textos.

2. Redacció de comentari filosòfic.

3. Redacció d'estudis crítics.

3. Capacitat per relacionar autors.

 

 

1. Comprensió a fons de la filosofia cartesiana.

2. Conseqüències del pensament cartesià en la filosofia de Pascal i Spinoza.

4. La importància del segle XVII com a fonament de l'evolució filosòfica de tota la modernitat.

5. La influència de Descartes en el corrent fenomenològic del XX.

 

 

3. Continguts

INTRODUCCIÓ (15%) 2 sessions

1. Renaixement i humanisme. Crisi dels fonaments medievals i naixement d'una nova sensibilitat.

2. La nova ciència: Copèrnic, Kepler i Galileu (astronomia), Halley (medicina).

DESCARTES (30%) 4 sessions

3. Etapa de formació de Descartes (1598-1618). Davant el realisme aristotèlic, s'inicien els dubtes. Etapa de recerca de Descartes (1618-1625). El desig de fonamentar el coneixement.

4. Recolliment i producció a Holanda i el darrer any a Suècia. El discurs del mètode. Autobiografia i intuïcions essencials. Una obra que marca una època. El pare de la modernitat.

5. Meditacions metafísiques. 1a meditació. El dubte. Cal distingir de l'Ésser l'objecte conegut. 2a meditació. El cogito. El jo penso com a jutge suprem.

6. Resta de les meditacions: Déu, el món, el cos. Restauració d'un món renovat per la garantia divina. Conseqüències modernes del dualisme psicofísic cartesià. La moral cartesiana.

PASCAL I SPINOZA (55%) 7 sessions

7. Pascal, un postcartesià atípic. Vida: ciència, humanisme i religió. L'avi de la modernitat.

8. Els pensaments de Pascal: les paradoxes (l'home, l'espai...).

9. Els pensaments de Pascal: Déu.

10. El racionalisme postcartesià: Spinoza. Vida i obra. El maleït Spinoza.

11. L'ètica de Spinoza. Intuïcions principals.

12. L'empirisme postcartesià: Hume. Visió general de la il·lustració. Culminació en les possibilitats de la raó per conèixer i governar.

13. Llegat de Descartes, Pascal i Spinoza al s. XX: influència en la fenomenologia, l'existencialisme, la lingüística i la filosofia analítica.

  

Lectures obligatòries:

Meditacions metafísiques de Descartes, una selecció dels Pensaments de Pascal i una selecció de L'Ètica de Spinoza. Aquestes seleccions de textos es penjaran a l'Aula Global.

 

 

4. Avaluació

Avaluació continuada: constarà de tres dissertacions (de 8.000 caràcters cadascuna) sobre els tres filòsofs treballats (25% de la nota total cadascuna de la dissertació), que es lliuraran abans dels seminaris, i d'una exposició oral (25%) de vint minuts.

La recuperació es basarà en un examen final que inclourà els tres autors (100%).

  

5. Bibliografia

Descartes, R. Meditacions metafísiques (Ed. 62, Barcelona, 2011, o Edicions de 1984, 2008) / Meditaciones metafísicas (Espasa Calpe, Madrid, 2007, o Alianza, Madrid, 2011) / Méditations métaphysiques (Quadrige, PUF, Paris, 2009)

Descartes, R., Meditaciones metafísicas con objeciones y respuestas (KrK ediciones, 2005)

Descartes, R. Discurs del mètode (Ed. 62, Barcelona, 2008) / Discurso del método (Espasa Calpe, Madrid, 2007)

Descartes, R. Tractat de les passions de l'ànima (Ed. 62 i Península, Barcelona, 1998 / Las pasiones del alma (Edaf, Madrid, 2005)

Pascal, B. Pensamientos (Alianza, Madrid, 2004, Pròleg de Xavier Zubiri)

Pascal, B. Pensaments (Seminarios y Ediciones, colección El Ciervo, Madrid, 1972)

Spinoza, B. Tractat sobre l'esmena de l'enteniment. Cartes sobre el mal (Ed. 62, Barcelona, 1991)

Spinoza, B. Ètica (Marbot edicions, Barcelona, 2013)

Hume, D. Investigació sobre l'enteniment humà (Ed. Laia, Barcelona, 1982, edició a cura de Victòria Camps)

KANT, Immanuel, "¿Qué es ilustración?", en Ensayos sobre la paz, el progreso y el ideal cosmopolita, (Cátedra, Madrid, 2005)

  

5. 1. Bibliografia complementària

Alquié, F. Leçons sur Descartes (Ed. de la Table Ronde, 2005)

Bergounioux, P. Una habitació a Holanda (Ed. Minúscula, Barcelona, 2011)

Delbos, V. La philosophie française. Descartes. Pascal  (Editions Manucius, Houilles 2010)

Garin, E. Descartes (Crítica, Barcelona, 1989)

Gómez-Pin, V. Descartes (Barcanova, Barcelona, 1984)

Marion, J-L., Sobre la ontología gris de Descartes (Ed. EM, 2008)

Rodis-Lewis, G. Descartes y el racionalismo (Oikos-tau, Barcelona, 1971)

Shorto, R. Els ossos de Descartes (La Campana, Barcelona, 2009) / Los huesos de Descartes (Planeta, 2011)

Allen, D. Three outsiders: Pascal, Kierkegaard, Simone Weill (Princeton : Caroline, cop. 1983)

Bordieu, P. Meditaciones pascalianas (Anagrama, 1999)

Lluís Font, P. Introducció a la lectura de Pascal (Cruïlla, Barcelona, 1996)

Berger, J. El cuaderno de Bento (Alfaguara, 2012)

Hampshire, S.  Spinoza (Alianza, Madrid, 1982)

  

6. Metodologia (optatiu) 

  

7. Programació d'activitats

FILOSOFIA MODERNA (20137)

Dimarts

Dijous

              25/09

PLENÀRIA

30/09 - 02/10

PLENÀRIA

PLENÀRIA

07/10 - 09/10

PLENÀRIA

PLENÀRIA

14/10 - 16/10

PLENÀRIA

PLENÀRIA

21/10 - 23/10

SEMINARI

SEMINARI

28/10 - 30/10

PLENÀRIA

PLENÀRIA

04/11 - 06/11

SEMINARI

SEMINARI

11/11 - 13/11

PLENÀRIA

PLENÀRIA

18/11 - 20/11

PLENÀRIA

PLENÀRIA

25/11 - 27/11

SEMINARI

SEMINARI

02/12

PLENÀRIA