Curs 2015-2016

Estètica Moderna i Contemporània (20133)

La cultura i les idees estètiques dels anys 60 i 70. Dues dècades prodigioses i terribles

Titulació/estudi: Humanitats
Curs: 2015/16
Trimestre:  Tercer
Nombre de crèdits ECTS:
Hores dedicació estudiant:
Llengua o llengües de la docència: Català o castellà en funció de la demanda
Professorat: Jordi Ibáñez Fanés

 

1. Presentació de l'assignatura

Històricament, des de la crisi dels míssils a Cuba (octubre de 1962) fins a la revolució a l'Iran (1979), amb la crisi dels ostatges a l'ambaixada dels EUA a Teheran, o l'arribada de Margaret Thatcher a Downing Street (maig de 1979), es pot dibuixar un arc que inclou un període que des del punt de vista de la cultura, de la transformació de les societats a Occident, de l'antropologia social i de la transformació dels valors, és totalment revolucionari. Són els anys del rock, de l'alliberament sexual (hetero als 60, homo als 70), de la transformació profunda de les formes de vestir, dels hàbits de consum i de les pràctiques polítiques dels ciutadans, de l'expansió social, en un context de cultura de masses, de la idea d'avantguarda, de la crisi de les universitats i del saber (La condició postmoderna de Lyotard també valdria com a epitafi i epítome: es publica el 1978). A Espanya, són els anys de la decadència del règim de Franco, la seva mort i els primers moments decisius de la Transició. Són també els anys de les drogues, de la primera crisi econòmica mundial important des de la postguerra (1973), i de l'aparició del terrorisme revolucionari com a fenomen característic d'unes societats profundament esquinçades, a Alemanya i Itàlia sobretot. Són uns anys que la irrupció de la pandèmia del SIDA a principis dels 80 transformarà primer, que el període més dur neoconservador de Reagan i Thatcher reorientarà clarament cap al món que ara coneixem, que la caiguda del mur de Berlín (octubre de 1989) i l'enfonsament del Bloc Soviètic convertirà en un període històric el vincle del qual amb el present sembla desdibuixar-se, i que l'expansió d'Internet i la gran revolució tecnològica del món digital convertiran en una mena d'antigalla. I tanmateix, van ser anys intensament transformadors, productius, emocionants, i també terribles. Pensi's en els processos de descolonització a l'Àfrica, en la Revolució Cultural a la Xina de Mao, en la guerra de Vietnam i la seva influència al seu entorn, en els anys més tenebrosos dels règims militars a l'Amèrica llatina. El propòsit del curs és, en un seguit de lliçons, alternades amb seminaris de lectures de textos o de discussió de pel·lícules que els estudiants miraran pel seu compte fora d'hores de classe, i relacionant-les permanentment amb el context històric i social d'aquests anys, discutir les idees estètiques fortes del període enteses no com a «problemes filosòfics» (tipus què és i què no és una obra d'art, com fa Arthur Danto), sinó com a signes i agències culturals en una societat històricament rellevant per a nosaltres, perquè ens mostra d'on venim i ens permet entendre millor el moment que estem vivint, així com imaginar i analitzar les possibilitats i les tendències de la nostra actualitat.

 

 

2. Competències a assolir

Competències generals

Competències específiques

 

Desenvolupar la capacitat d'anàlisi de fenòmens artístics i estètics en un sentit ampli, a partir de textos, imatges, modes, objectes i actituds culturals.

Relacionar teories filosòfiques amb actituds culturals socialment rellevants i/o significatives.

Adquirir consciència històrica sobre el sentit i l'origen de tendències i fenòmens culturals actuals.

Interpretar críticament la cultura contemporània.

 

 

 

 

  Coneixements de la història recent, capacitat de comparar amb l'actualitat anys decisius com els que van de 1962 a 1979.

Saber relacionar amb la complexitat del món social i polític d'un moment els fenòmens de la cultura que sorgeixen en ell.

Pensar històricament, però sense deixar que la pulsió narrativa escombri la importància teòrica de les idees i els conceptes.

Adquirir eines metodològiques d'anàlisi a partir dels coneixements concrets de la cultura i les arts i les idees estètiques d'un període tan determinant com les dècades dels 60 i 70 del segle XX.

 

3. Continguts

1. La narració i l'anàlisi d'una època: 1962-1979. Història política, social i cultural. La literatura, l'art i el cinema.

2. Cultura de masses, kitch, midcult, camp i la reacció conservadora.

3. El pop art i la iconografia de l'època. La filosofia de Warhol. La internacionalització del pop a Europa.

4. Els moviments contraculturals: l'underground, la nova avantguarda. Des del beat fins al punk.

5. Cultura i revolució sexual i la transformació dels valors i els hàbits.

6. Psicodèlia, drogues i les formes culturals d'una recerca de l'alteritat interior.

7. Uns anys prodigiosos a Espanya: des dels concerts dels Beatles el juliol de 1965 fins al final de la primera època d'Ajoblanco el 1979.

8. Situacionisme, conceptualisme i l'expansió del camp polític en les pràctiques artístiques. Una anàlisi concreta del cas espanyol.

9. Les crisis de les avantguardes. Peter Bürger i la Teoria de l'avantguarda i el concepte de neoavantguarda.

10. La fi de la història de l'art i la dissolució filosòfica de les pràctiques artístiques: Arthur C. Danto

 

 

4. Avaluació

El curs s'organitza en una sèries de lliçons alternades amb seminaris de lectura i discussió de textos teòrics sobre els temes proposats. Els deu temes anteriors no articularan necessàriament les lliçons. Són una referència per a la recerca del propi estudiant. La participació activa en els seminaris i l'assistència a classe són requisits necessaris perquè l'estudiant pugui ser avaluat. L'avaluació consisteix en un treball (6 punts sobre 10), d'una extensió d'uns 12 fulls a doble espai, cos 12, amb fonts i bibliografia ben utilitzada, sobre qualsevol assumpte que es desprengui dels deu temes plantejats com a continguts del curs. També serà possible fer-lo sobre alguna de les pel·lícules i novel·les que es proposaran a començaments de curs per a acompanyar l'assignatura, i que l'estudiant veurà o llegirà seguint els seus propis criteris o temps de dedicació.  El tema ha de ser sempre acordat prèviament amb el professor. L'altra part de la nota (4 punts sobre 10) s'obtindrà amb un examen-treball a partir d'un tema a escollir entre cinc temes proposats al final del trimestre pel professor. La recuperació de l'avaluació es farà amb un sol treball d'una extensió equivalent als dos exercicis (uns 20 fulls), excepte que l'estudiant hagi presentat realment un dels dos exercicis. En aquest cas només haurà de presentar a l'avaluació el que tenia pendent.

 

 

5. Bibliografia i recursos didàctics

5.1. Bibliografia bàsica i general

 

Valeriano Bozal (ed.), Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas, 2 vols., Visor, Madrid, 1996.

Eric Hobsbawm, Interesting Times. A Twentieth-Century Life, Abacus, London, 2003 (caps. 15, 16 i 17) [Hi ha traducció a Crítica]

Tony Judt, Postwar. A History of Europe since 1945, Penguin, London, 2005 (caps. X, XI, XII, XIII, XIV i XV) [Hi ha traducció a Taurus]

Arthur Marwick, The Sixties: Cultural Revolution in Britain, France, Italy, and the United States, Oxford University Press, 1998.

Sheila Rowbotham, Promise of a Dream. Remembering the Sixties, Verso, 2001.

 

 

5.2. Bibliografia complementària

A començaments de curs, mesos abans, per tant, es proporcionarà a través del campus global una bibliografia més extensa.

5.3. Recursos didàctics

Els estudiants disposaran de dossiers amb textos específics per llegir, estudiar i discutir a classe en els seminaris.

6. Metodologia

 El curs s'organitza alternant les classes «magistrals» amb els «seminaris». Amb molta anticipació, i també a través del campus global, es passarà una llista de pel·lícules, novel·les i textos perquè l'estudiant pugui preparar les seves lectures, que no caldrà que siguin exhaustives, però sí li permetran afrontar el curs amb una part de la feina feta.