Curs 2015-2016

ESTÈTICA ANTIGA I MEDIEVAL (20129)

Titulació/estudi: Grau en Humanitats 
Curs: 3r i 4t 
Trimestre: primer
Nombre de crèdits ECTS: 5 crèdits
Hores de dedicació de l'estudiant: 
Llengua o llengües de la docència: castellà
Professor: Tamara Djermanovic 

1. Presentació de l'assignatura

Gènesi de les qüestions de l'art, artista, creativitat i bellesa en la cultura occidental i en la  cultura bizantina des de la Antigüetat clàssica fins a la Edat Mitjana.

Les tradicions estétiques d'Europa. Occident i Orient.

2. Competències que s'han d'assolir

Competències generals

Competències específiques

Aproximació a la reflexió sobre l'art i la creativitat a Occident i a Bizanci des de la Antigüetat clàssica a la Edat Media

 

L'estudiant tindra les idees fundamentals sobre el pensamenti l'obra dels autors proposats, i podra expressar-les

 

3. Continguts

Tema 1. Genealogia i història de les questions estètiques. Mirades antiga i moderna.

Tema 2. Els fonaments de les questions estètiques: Plató i Aristòtil. Plató. Metafísica d'allò bell. Allò bell i la Bellesa. Mímesi. Crítica de les arts. Aristòtil. Art com a saber. La construcció artística. Poètica i cànon.

Tema 3. Estètica medieval. Bellesa com a llum. Ètica per sobre d''estètica. Neoplatonisme. El simbolisme i l' al·legorisme.

Tema 4. Les tradicions estètiques d'Orient. Bizanci, Rússia. Icones. Art com a coneixement.

Tema 5. Cap a la modernitat renaixentista. Dante.

 

4. Avaluació

Participació a classe i elaboració d'una presentació (40% de la nota)

Examen final escrit (60% de la nota)

Convocatoria septiembre: treball i una exposició oral 

5. Bibliografia i recursos didàctics

5.1. Bibliografia (fonts)*

BIBLIA, Cantar de los Cantares

PLATÓN: El Banquete

ARISTÒTIL, Poética

 

*En el dossier de la asignatura estarán fragmentos de:

PLATÓN: , Fedro, República

PLOTINO, Sobre la belleza

FLORENSKI, Iconostasio

USPENSKI, La teología del icono

SUGER, Abad de Saint Denis, fragmentos de su obra

DANTE, La Divina comedia