Curs: 2015-16

 

ESTÈTICA I FILOSOFIA DE LA CULTURA (Codi: 20116)

Titulació/estudi: Grau en Humanitats 
Curs: 3r - 4t
Trimestre: 2n
Nombre de crèdits ECTS: 5 crèdits 
Hores dedicació estudiant: 
Llengua o llengües de la docència: castellà
Professorat: Tamara Djermanovic

1. Presentació de l'assignatura o descriptor

Estudi i interpretació de la creativitat artística en la tradició estètica russa, des de les icones fins al segle XX seguint els següents punts: l'art com a símbol, el paper educador de l'art i la responsabilitat moral de l'artista.

 

2. Competències a assolir

Competències generals

Competències específiques

Aproximació a la creativitat artística des de la tradició estètica russa.

 L'estudiant tindrà les idees fonamentals sobre la filosofia de la icona russa, com també sobre el pensament i l'obra dels autors proposats, i podrà expressar-les.

 

3. Continguts

Tema 1. Introducció. Les arrels bizantines de la tradició estètica russa. L'art com a coneixement. ICONES.

Tema 2. TOLSTOI. L'art i la literatura com a recerca de la Veritat. La preocupació ètica i el pessimisme.

Tema 3. KANDINSKY. Sobre l'element espiritual en l'art.

Tema 4. MALÈVITX. L'art com a construcció d'un món sense objectes.

Tema 5. TARKOVSKI. El cinema i la seva compenetració amb altres formes artístiques. El poder transfigurador de l'art.

 

4. Avaluació

1) Una pràctica escrita (20%)

2) Una exposició oral (20%)

3) Un essaig final (60% de la nota)

 

La asistència a classe i la participació activa als seminarios també contribuiexen a la nota final. Absències injustificades o la no presentació de la pràctica o de la presentació oral, converteix en nul l'examen.

 

La recuperació: Entrega de la pràctica i essaig acordats amb el professor. El professor pot decidir proposar una entrevista a estudiants per evaluar millor els temes treballats durant el curs.

 

5. Bibliografia i recursos didàctics

5.1. Bibliografia bàsica

- FLORENSKI, Pavel, Iconostasio*

- Lev N. TOLSTÓI, Qué es el arte*

- Kazimir MALÉVICH, Suprematismo*

- Vasiliy KANDINSKY, Sobre lo espiritual en el arte

- Andréi TARKOVSKI, Esculpir en el tiempo

* Fragments d'aquests textos estan al Dossier de la assignatura

 

5.2. Bibliografia complementaria

- Anónimo, Relatos de un peregrino ruso a su padre espiritual

- BILLINGTON, James, El icono y el hacha 

 

5.3. Recursos didàctics 

Les classes magistrals (un 80%) i els seminarios es complementen amb:

- Presentacions relacionades amb l'obra del autors proposats

- Visualització de fragments de pel·lícules

- Visita al taller de icones de la Ia Esglesia ortodoxa de Barcelona