Curs 2015-2016

Literatura del segle XIX (Codi: 20113)

Titulació/estudi: Grau en Humanitats

Curs: Tercer i Quart
Trimestre:  Primer
Nombre de crèdits ECTS: 5
Hores dedicació estudiant: 125
Llengua o llengües de la docència: Català
Professorat: Montserrat Cots

1. Presentació de l'assignatura

L'objectiu d'aquesta assignatura és el de fer conèixer els grans moviments literaris i estètics del segle XIX (romanticisme, realisme, naturalisme, simbolisme i "fin de siècle") a partir d'una òptica europea, comparada i interconnectada, tot preservant la identitat de cada literatura específica. Entraran en l'estudi les literatures alemanya, anglesa, francesa, belga i italiana. S'implementarà l'estudi amb l'ajut de textos en traducció, encara que amb atenció a la versió original.

 

2. Competències a assolir

 

Competències generals

Competències específiques

  Instrumentals

1. Argumentar, és a dir, justificar per escrit o oralment una determinada postura.

2. Raonar deductivament, és a dir, obtenir una conclusió a partir d'unes premisses.

3. Generalitzar o extreure una norma general a partir d'un nombre d'exemples.

4. Transmetre per escrit i oralment de forma organitzada els coneixements següents:

5. Analitzar i sintetitzar informació procedent de diverses fonts.

6. Organitzar i planificar el treball acadèmic.

7. Utilitzar coneixements previs en qualsevol activitat d'aprenentatge.

8. Aplicar els coneixements a la pràctica.

Interpersonals

1. Treballar en equip i negociar significats.

2. Treballar individualment.

3. Integrar el treball en equip i el treball individual.

4. Comunicar-se interpersonalment en grup  reduït i en grup gran.

  1. Familiaritzar-se amb la literatura europea del segle XIX.

2. Conèixer els grans corrents literaris que informen el segle.

3. Comprendre l'evolució a Europa dels grans corrents literaris.

4. Practicar llengües estrangeres a partir de l'observació dels textos en llengua original.

5. Practicar l'observació del text, tant pel que fa al close reading com a la comprensió del missatge textual.

6. Aprendre a elaborar un treball personal integrador de coneixements teòrics i d'observació pràctica.

 

 

3. Continguts

Encara que seran pormenoritzats posteriorment els grans blocs temàtics seran els següents:

Bloc 1. Els precursors d'una transició estètica:  Mme de Staël: "literatura del Nord, literatura del Sud"; Goethe: capdavanter del romantiscisme germànic.

Bloc 2. El romanticisme a Anglaterra, França i Itàlia. Identitats nacionals i interferències europees.

Bloc 3. Realisme i naturalisme: evolució d'una estètica i d'una tècnica novel·lesca. La gran narrativa realista a França i a Anglaterra.

Bloc 4. El simbolisme i l'estètica "fin de siècle".  Irrupció de la literatura francòfona belga en el panorama europeu.

 

4. Avaluació

L'assignatura s'avaluarà sobre dos eixos, pràctic i teòric, que comptaran cadascun un 50 %. L'eix pràctic estarà basat en un comentari i anàlisi textual. El teòric sobre els continguts explicats a classe.

En l'examen de recuperació, si és del cas, l'examen teòric serà més complex i comptarà un 70 % de la nota global (la qualificació de 7 serà doncs la màxima nota)

 

5. Bibliografia i recursos didàctics

5.1. Bibliografia bàsica

- González Salvador, A. (dir); De Diego, R.; Segarra, M. 2002. Historia de las literaturas francófonas, Madrid, Cátedra.

-  Prado, J. del. 1994. Historia de la literatura francesa, Madrid, Cátedra.

-  Petronio, G. 1990. Historia de la literatura italiana, Madrid, Cátedra.

-  Roetzer, G.; Siguán, M. 2012. Historia de la literatura en lengua alemana desde los inicios hasta la actualidad, Barcelona, Universidad de Barcelona.

-  Valverde, J. Mª. 1985. Historia de la literatura universal, Barcelona, Planeta. Vol. 7 i 8.

-  Wilkie, B.; Hurt, J. 1988. Literature of the Western World, New York, Macmillan Publishing Company. Vol. 2.

5.2. Bibliografia complementària

- Domínguez, C. (compilador). 2013. Literatura europea comparada, Madrid, Arco Libros.

- Gorceix, Paul. 1997. La Belgique Fin de siècle. Romans, Nouvelles, Théâtre, Paris, Editions Complexe.

- Gorceix, Paul. 1998. Fin de siècle et Symbolisme en Belgique. Œuvres poétiques, Paris, Editions Complexe.

- Grauby, Fr. 1994. La création mythique à l'époque du Symbolisme, Paris, Nizet.

5.3. Recursos didàctics

         Els continguts incorporats a l'Aula Global així com un "dossier" de textos de treball a classe seran els recursos didàctics habituals.

 

6. Metodologia

L'assignatura combina continguts teòrics  i la pràctica i observació textual paralel·lament. Ambdues  coses demanen una assistència a classe regular i continuada. En els Seminaris la pràctica, la posta en comú i la discussió de propostes seran pràctica habitual.

 

7. Programació d'activitats

L'assignatura s'organitza segons el sistema Bolònia. Les classes teòriques consten de 28 hores; els seminaris, repartits en dos grups, tenen 6 hores cadascú.