Curs: 2014-15

 

LITERATURA CATALANA CONTEMPORÀNIA (Codi: 20111)

Titulació/estudi: Grau en Humanitats

Curs: 3r./ 4t.
Trimestre: 1r
Nombre de crèdits ECTS: 5
Hores dedicació estudiant: 125
Llengua de la docència: catalana
Professors: Dr. Miquel M. Gibert, 

 

1. Presentació de l'assignatura o descriptor

L'assignatura ofereix una anàlisi  i una interpretació de la literatura catalana posterior a la Guerra civil mitjançant una selecció d'autors i obres molt significatius del període estudiat. El comentari de textos, de creació i teòrics, en serà un instrument molt important.

L'objectiu de l'assignatura és aconseguir que els estudiants tinguin un coneixement profund d'una tria d'obres rellevants de la literatura catalana actual.

El domini de la normativa i la capacitat de redacció en català són requisits previs per cursar l'assignatura.

 

2. Competències a assolir

Competències generals

Competències específiques

 

 

1. Competència cultural i artística

 

2. Capacitat d'interrelacionar literatura, història, art i pensament

 

3. Competència i domini de la llengua catalana, amb el nivell de correcció i la capacitat de redacció que s'ha d'exigir als futurs graduats en humanitats

 

4. Desenvolupar la capacitat de crítica i anàlisi de les obres literàries

 

5. Interrelació del coneixement concret, episòdic, amb els coneixements teòrics

 

6. Detecció de la informació cultural i ideològica d'un text

 

7. Maneig de fonts d'informació en diversos camps el coneixement

 

8. Organització i planificació del desenvolupament d'un discurs crític sobre un text

 

9. Visió de conjunt dels fenòmens socials, històrics, artístics, literaris, etc.

 

 

 

1. Identificar les orientacions estètiques,  els autors i les obres de la literatura catalana contemporània 

 

2. Interpretar els textos literaris utilitzant evidències del propi text i informació procedent de l'època, l'autor i el context literari

 

3. Identificar els vincles essencials entre el conjunt de la producció literària catalana contemporània i la producció corresponent europea

 

4. Tenir criteris clars d'anàlisi i valoració dels textos objecte d'estudi

 

5. Saber entendre i analitzar els textos de la producció literària catalana, prèvia consulta de la bibliografia recomanada

 

3. Temari

1. Pere Calders

2.  Gabriel Ferrater

3.  Baltasar Porcel

4.  Josep M. Benet i Jornet

5.  Quim Monzó

 

 

4. Lectures obligatòries

Pere Calders , Cròniques de la veritat oculta (Educaula, 2009)

Gabriel Ferrater,"Teoria dels cossos", en Les dones els dies (Edicions  62, 2012)

Baltasar Porcel , Les primaveres i les tardors (Edicions 62, 2009)

Josep M. Benet i Jornet, L'habitació del nen (Edicions 62, 2003)

Quim Monzó, Mil cretins  (Quaderns Crema, 2007)

 

5. Avaluació

50%: avaluació final per mitjà d'un examen.

40%: treball escrit sobre una de les lectures obligatòries.

10%: intervencions als seminaris

L'examen final consistirà a respondre una pregunta teòrica (a triar entre dues) i un comentari de text (a triar entre dos). L'examen s'avaluarà en un màxim de  5 punts (2'5 punts per a la pregunta teòrica, més 2'5 punts per al comentari de text)

El treball escrit serà sobre una de les cinc lectures obligatòries. L'estudiant podrà escollir un dels temes següents:

  1. " La narrativa curta de Pere Calders: acció realista i sorpresa incidental  a Cròniques de la veritat oculta, Pere Calders"
  2. "La tradició postsimbolista i la poesia de la vida quotidiana a Teoria dels cossos, de Gabriel Ferrater ";
  3. "La construcció del món mític de Baltasar Porcel en Les primaveres i les tardors"
  4. "Angoixa, incertesa i veritat en L'habitació del nen, de Josep M. Benet i Jornet".,
  5. "Objectivisme, subjectivisme i fragmentarietat a Mil cretins, de Quim Monzó".

El treball haurà de tenir una extensió d'entre 12000 i 15000 caràcters amb espais, el cos de lletra serà de 12 punts, i el tipus, Times New Roman. Per redactar-lo podeu usar la bibliografia que considereu pertinent. A més de les citacions a peu de pàgina, la bibliografia utilitzada -en paper o telemàtica-- figurarà en una llista col·locada al final del treball. Aquest llista queda fora del còmput dels caràcters del treball.  Si algun alumne vol presentar un treball amb una temàtica que no correspongui als cinc enunciats aquí caldrà que consulti la idoneïtat de la seva proposta amb el professor. L'últim dia per al lliurament del treball és el darrer dia de seminari: el dimecres 5 de juny.

Per superar l'assignatura caldrà aprovar separadament l'examen i el treball escrit. Si se suspèn només l'examen o el treball, es podrà recuperar la part suspesa a mitjan segon trimestre: la nota de la part aprovada es conservarà del desembre fins a la recuperació esmentada. Suspendre una de les parts, o les dues a mitjan segon trimestre significarà que l'assignatura sencera quedarà suspesa fins al curs següent.   

 

6. Bibliografia i recursos didàctics

 

5.1. Bibliografia bàsica 

Glòria Bordons; Jaume Subirana (eds.), Literatura catalana contemporània. Barcelona: EdiUOC/ Proa, 1999.

Joan Fuster, Literatura catalana contemporània. Barcelona: Curial, 1972.

Martí de Riquer; Antoni Comas; Joaquim Molas, Història de la literatura catalana, 11 vols. Barcelona: Ariel, 1964-1990.

Joan Ducrós; Toni Sala; Carme Arenas; Antònia Carré, Solc 9. Literatura catalana: història i textos. Barcelona: Edicions 62, 2010.

Toni Sala, Notes sobre literatura. Barcelona: Empúries, 2012.

 

5.2. Bibliografia complementària

S'anirà donant a mesura que s'expliquin els temes del programa

 

5.3. Recursos didàctics

Es penjaran textos a l'Aula Moodle.

 

6. Metodologia (optatiu)

Es prioritzarà la lectura comentada de textos representatius dels escriptors objecte d'estudi.

Les classes plenàries es dedicaran a l'exposició de continguts teòrics sobre idees estètiques, autors i obres.

Els seminaris es dedicaran a aprofundir les lectures obligatòries del curs.

 

7. Programació d'activitats

 

 

Setmana

Classe plenària o seminari, continguts,                                          activitat a l'aula

Activitats fora de l'aula,           dates lliuraments

Setmana 1a

 

 

Sessió 1 Plenària (dimarts 22-09-15): 0: Introducció a l'estudi de la literatura catalana contemporània (i sobre l'assignatura) 1. 1. : Pere Calders i el concepte de ficció narrativa

ENCÀRREC del treball sobre una de les lectures obligatòries

 

 

Setmana 2a

Sessió 1 Plenària (dimarts 29-09-15): 1. 2. Pere Calders i el concepte de ficció narrativa

 

Sessió 2 Plenària (dijous 01-10-15): 2. 1. La renovació poètica de Gabriel Ferrater

 

 

 

Setmana 3a

Sessió 1 Plenària (dimarts 06-10-15): 2. 2. La renovació poètica de Gabriel Ferrater

 

SEMINARI 101 (dijous 08-10-15): Lectura 1

 

 

 

Setmana 4a

Sessió 1 Plenària (dimarts 13-10-15): / 3.1. La novel·la i el conte en l'obra de Baltasar Porcel

 

SEMINARI 102 (dijous 15-10-12): Lectura 1

 

 

 

Setmana 5a

Sessió 1 Plenària (dimarts 20-10-12): 3. 2. La novel·la i el conte en l'obra de Baltasar Porcel

 

SEMINARI 101 (dijous 22-10-15): Lectura 2

 

 

 

Setmana 6a

Sessió 1 Plenària (dimarts 27-10-15): 4.1. L'evolució teatral de Josep M. Benet i Jornet

 

SEMINARI 102 (dijous 29-10-15): Lectura 2

 

 

 

Setmana 7a

Sessió 1 Plenària (dimarts 03-11-15): 4.2.  L'evolució teatral de Josep M. Benet i Jornet

 

SEMINARI 101 (dijous 05-11-15): Lectura 3

 

 

 

Setmana 8a

Sessió 1 Plenària (dimarts 10-11-15) 5.1. : Quim Monzó i les formes narratives contemporànies

 

SEMINARI 102 (dijous 12-11-15): Lectura 3

 

 

 

Setmana 9a

Sessió 1 (dimarts 17-11-15): 5. 2. Quim Monzó i les formes narratives contemporànies  

 

SEMINARI 101 (dijous 19-11-15): Lectura 4

 

 

 

Setmana 10a

Sessió 1 Plenària 24-11-15): 5. 2. Quim Monzó i les formes narratives contemporànies

 

SEMINARI 102 (dijous 26-11-12): Lectura 4

 

 

LLIURAMENT del treball sobre una de les lectures obligatòries

Setmana 11a

Sessió 1 Plenària (dimarts 01-12-15): Lectura 5.

Sessió 2 Plenària (dijous 03-12-15)Conferència-col·loqui final: "La poesia fractal i altres experiències poètiques", per Ramon Dachs