Curs 2015-16

 

Literatura Europea del Segle XVIII (20110)

Titulació/estudis: Grau en Humanitats

Curs: tercer i quart

Nombre de crèdits ECTS : 5

Hores de dedicació de l'estudiant: 125

Llengua o llengües de la docència: català; textos originals en francès, anglès, italià, encara que es poden treballar a partir de la traducció.

Professor: Montserrat Cots

 

1. Presentació de l'assignatura

                L'assignatura pretén donar una visió, el més completa possible, de la producció literària europea del segle XVIII, atenent als gèneres literaris. Aquesta producció és indissociable d'un marc històric i especialment d'un context ideològic i cultural que es coneix com la Il·lustració, que serà també objecte d'estudi.

                Encara que existeixen herències extra-europees, la constitució d'una "literatura europea" es forma des de l' Edat Mitjana i podríem dir que la seva  tradició es consolida en el segle XVIII. Per això els objectius del curs seran els d'adquirir uns coneixements bàsics sobre aquesta tradició ensems amb els textos que la sustenten.

 

2. Competències que cal adquirir

 

Competències generals

 

Competències específiques

Instrumentals

1. Argumentar, és a dir, justificar per escrit o oralment una determinada postura.

2. Raonar deductivament, és a dir, obtenir una conclusió a partir d'unes premisses.

3. Generalitzar o extreure una norma general a partir d'un nombre d'exemples.

4. Transmetre per escrit i oralment de forma organitzada els coneixements següents:

5. Analitzar i sintetitzar informació procedent de diverses fonts.

6. Organitzar i planificar el treball acadèmic.

7. Utilitzar coneixements previs en qualsevol activitat d'aprenentatge.

8. Aplicar els coneixements a la pràctica.

Interpersonals

1. Treballar en equip i negociar significats.

2. Treballar individualment.

3. Integrar el treball en equip i el treball individual.

4. Comunicar-se interpersonalment en grup  reduït i en grup gran.

Sistèmiques

1. Creativitat.

2. Capacitat d'aprenentatge autònom i de formació continuada.

 

 

 

 

1. Familiaritzar-se amb la literatura europea del segle XVIII.

2. Conèixer i comprendre la ideologia del segle XVIII a Europa.

3. Assimilar l'abast de la cultura europea del moment juntament amb les peculiaritats específiques dels diferents països.

4. Practicar el francès, l'anglès i l'italià literaris a través de la lectura i observació dels textos en llengua original.

5. Familiaritzar-se amb l'observació del text tant pel que fa al close reading com a la comprensió del missatge textual.

6. Aprendre a elaborar un treball de comentari textual integrador de coneixements teòrics i d'observació pràctica.

 

 

 

3. Continguts

Bloc 1. L'Europa del segle XVIII.

1. El mapa geogràfic i històric.

2. El món de les arts i de la música.

 

Bloc 2. El pensament europeu del segle XVIII.

1. L' Aufklärung:  La Il·lustració a Europa.

2. L'Aufklärung  segons Kant.

3. La materialització de la Il·lustració: L'Enciclopèdia.

 

Bloc 3. Els gèneres literaris a l'Europa del segle XVIII: visió de conjunt.

1. La novel·la: Defoe, Robinson Crusoe (1719); Montesquieu, Les lettres persanes (1721); Swift, Gulliver's Travels  (1726); Richardson, Pamela (1740); Rousseau, Julie ou la Nouvelle Héloïse (1761); Goethe, Die Leiden des Jungen Werthers (1774).

2.Els llibres de viatge: Goethe, Italienische Reise (1786-1788).

3. L'emergència del Jo: Rousseau, Les Confessions (1767, 1781).

4. El teatre: Goldoni, La locandiera (1750); Lessing, Hamburgische Dramaturgie (1767-69); Schiller, Die Räuber (1781).

5. La poesia: Wordsworth, Lyrical Ballads (1798); Novalis, Hymnen an die Nacht (1799).

 

4. Avaluació

- L'avaluació es el resultat de dos blocs:

a) Un treball escrit individual, de 4 a 5 pàgines, de comentari i anàlisi d'un fragment d'una de les obres estudiades. Val el 50 % de la nota.

b) Examen final teòric sobre els continguts explicats durant el curs. Val el 50 % de la nota.

c) L'assistència a classe, així com la participació activa, matisen la nota final.

Recuperació:

Si no s'aconsegueix un mínim de 5 de mitjana dels dos blocs, la recuperació es farà a partir d'un nou examen sobre els continguts teòrics.

 

5. Bibliografia i recursos didàctics.

-Benoit-Dusausoy, A.; Fontaine, G. 2008. Lettres européennes. Manuel d'histoire de la littérature européenne, Bruxelles, De Boeck.

- Chartier, R. 1995. Espacio público, crítica y desacralización  en el siglo XVIII, Barcelona, Gedisa.

- Didier, B. (dir.). 1998. Précis de littérature européenne, Paris, Presses Universitaires de France.

- Hazard, P. 1985. El pensamiento europeo en el siglo XVIII, Madrid, Alianza.

- Leon, V. (ed.). 1989. La Europa ilustrada, Madrid, Istmo.

- Trías, E. 1994. La edad del espíritu, Barcelona, Destino.

Recursos didàctics:

- Un dossier amb l'antologia dels textos estarà a disposició de l'alumnat a principi de curs.

- S'utilitzarà l'aula global com a complement de formació si es creu necessari.

 

6. Metodologia

                L'assignatura combina la teoria per una banda i la pràctica i observació textual per l'altra. Ambdues demanen una assistència a classe regular, continuada i aplicada. Les classes teòriques es complementen també amb exercicis pràctics que també tindran lloc en els Seminaris.

 

7. Programació d'activitats

                L'assignatura s'organitza segons el sistema Bolònia amb classes teòriques i seminaris. Les classes teòriques consten de 28 hores; els seminaris, repartits en dos grups, tenen 6 hores cadascú.