Curs 2015-2016


ESTUDIS DE LITERATURA FRANCESA (20099)

Titulació/estudi: Grau en Humanitats
Curs: 3r i 4t
Trimestre: 3er
Nombre de crèdits ECTS: 5 crèdits
Hores dedicació estudiant: 125 hores
Llengua o llengües de la docència: català, castellà i francès (segons recursos utilitzats) - Plenària en castellà. Un seminari en castellà. Un seminari en català.
Professorat: Hélène Rufat

1. Presentació de l'assignatura o descriptor

Escenes d'alteritat a la literatura francesa:

Els valors humans i les mirades sobre "l'Altre"

Introducció teòrica i literària als conceptes d'escenes literàries, d'alteritat i de "valor humà", des dels diferents punts de vista: la filosofia, la sociologia, la psicoanàlisi i l'antropologia aplicades a la literatura. En la pràctica: anàlisi de textos literaris francesos que qüestionen la concepció unitària del subjecte, basada entre altres en el binarisme moral i sexual, en una societat donada.

S'estudiarà com, en diferents textos i diferents èpoques, les relacions entre identitat(s) i alteritat(s) van canviant segons l'entorn social sobretot (reflectit en les descripcions de l'entorn i de l'espai en general): de vegades l'alteritat és desitjada, altres és rebutjada o fins i tot anul·lada, en molts casos es vol assimilar, i en tots els processos la concepció tradicional de la identitat entra en crisi.

Els objectius generals de l'assignatura seran els següents:

Ø  Desenvolupar les capacitats d'anàlisi, de reconeixement i de reflexió sobre els espais a la literatura francesa

Ø  Adquirir uns coneixements bàsics de la història literària francesa relacionada amb l'alteritat

Ø  Adquirir uns coneixements bàsics sobre la tradició literària i la cultura franceses (i els valors humans)

 Per cursar aquesta assignatura, no es requereix cap nivell previ de coneixements de llengua francesa.

 

2. Competències a assolir

Competències generals

Competències específiques

 

Instrumentals

1. Argumentar (en el sentit de defensar o

Justificar) per escrit i oralment una

determinada postura.

2. Raonar deductivament, és a dir,

obtenir una conclusió a partir d'unes

premisses.

3. Generalitzar, o extreure una norma

general a partir d'un nombre limitat

de dades o exemples.

4. Transmetre per escrit i oralment de

manera organitzada els

coneixements adquirits.

5. Analitzar i sintetitzar informació

procedent de fonts diverses.

6. Organitzar i planificar el treball

acadèmic.

7. Utilitzar coneixements previs en

qualsevol activitat d'aprenentatge.

8. Aplicar els coneixements a la Pràctica.

9. Raonament crític: emetre judicis argumentats, contrastats i coherents a partir d'una anàlisi prèvia

 

Interpersonals

1. Treballar en equip i negociar

significats.

2. Treballar individualment.

3. Integrar el treball en equip en el

treball autònom.

4. Comunicar-se interpersonalment en

grup reduït i en grup gran.

 

Sistèmiques

1.  Creativitat.

2. Capacitat d'aprenentatge autònom i de formació continuada. 

 

 

 

1. Entendre alguns aspectes de la història de la literatura i la cultura franceses.

 


2. Comentar textos literaris amb el suport d'una traducció

 


3. Desenvolupar l'interès i la curiositat per la investigació en el camp de la literatura francesa.

 


4. Reconèixer tendències literàries d'un mateix àmbit temàtic francès.

 
5. Saber interpretar les escenes identificades en funció del seu context històric i social.

6. Saber reconèixer els valors humans i analitzar-ne el seus usos en un text.

 
7. Saber reconèixer els signes d'alteritat i analitzar-ne els seus usos en un text.


8. Saber recórrer a monografies metodològiques sobre geocrítica i  valors humans aplicades a la literatura francesa.

 9. Descobrir la francofonía i la "littérature-monde" 

 

3. Continguts

(El programa és provisional i s'actualitzarà en començar l'assignatura)

  

Bloc 1. Marc metodològic: L'altre, la imatge i els espais poètics

1.1.           Mites, símbols, imaginaris i espais poètics

1.2.           L'altre i les seves representacions (literàries)

1.3.           Els valors humans (ètics, socials) i els ideals col·lectius

 

Bloc 2. El pensament humanista (Montaigne: Essais)

2.1.     L'assaig a la frontera del gènere literari

2.2.           Les manifestacions del "jo" envers els "altres"

2.3.           Els valors apuntats per Montaigne

 

Bloc 3. El pensament en acció (Diderot: Jacques le Fataliste)

3.1.     L'originalitat i la versemblança novel·lesca bases de la llibertat (literària i social)

3.2.           Voltaire, Rousseau, Diderot i els valors humans ("Le siècle des lumières")

3.3.           Els "altres" del segle XVIII francès: diferències religioses, socials, nacionals...

 

Bloc 4. Revolta i "fraternité des inconnus" (Hugo: Les misérables)

4.1.           Testimoni històric i himne pel poble

4.2.           Baudelaire i Hugo: trajectes ascendents a partir de la matèria

4.3.           Les condicions de "l'altre" amb els ideals republicans

 

Bloc 5. "Epidèmies humanes" i respostes absurdes (Camus: Le premier homme)

5.1.           Guerra, cròniques i efecte de realisme

5.2.           Gide, Saint-Exupéry, Malraux, Camus: nous humanismes

5.3.           Llibertat, solidaritat i justícia: valors humans aplicats als "altres" i al "jo"

5.4.           Ironies de l'alteritat i estereotips de l'espai (Muriel Barbery: L'Élégance du hérisson)

 

4.               Avaluació

 

Els criteris d'avaluació seran:

- l'agudesa analítica,

- la precisió i la coherència de l'argumentació, amb referències bibliogràfiques concretes i justificades,

- la correcció (acadèmica) i la claredat expositiva.

 

L'avaluació d'aquesta assignatura és continuada: la qualificació final s'obté a partir de la suma ponderada de les notes següents:

1) Participació en les activitats plantejades dins de l'aula: 10% (la condició necessària per poder ser avaluat és l'assistència al 70% de les classes com a mínim).

2) 3 Activitats (com a mínim): 40%

- 1 Test de coneixements metodològics i teòrics (al final de la 3a setmana)

- 2 o 3 Treballs individuals o en grups, escrits o orals

3) Examen final de trimestre: 50%

 

En cas de presentar-se a la "recuperació", l'alumne haurà d'examinar-se de l'examen (50% de la nota final) i tenir presentades, a més a més, 3 activitats escrites (40%) que podrà entregar fins al dia d'examen de la recuperació.

 

5. Bibliografia i recursos didàctics

5.1. Bibliografia bàsica

(En tots els casos, presentarem una selecció de textos per ser estudiats)

Ø  Montaigne: Essais / Ensayos

Ø  Diderot: Jacques le Fataliste / Jacques el Fatalista

Ø  Hugo: Les misérables / Els miserables

Ø  Camus: La peste

Ø  Muriel Barbery: L'élégance du hérisson (2006) / La elegancia del erizo (2007). Seix Barral

 

5.2. Bibliografia complementària

- Bourdieu, P. (1992): Les règles de l'art: genèse et structure du champ littéraire. Paris: Seuil.

- Denis, B. (2000): Littérature et engagement. Paris: Seuil.

- Durand, G. (1969): Les structures anthropologiques de l'imaginaire. Introduction à l'archétypologie générale. Paris: Bordas.

- Eliade, M. (1965): Le sacré et le profane. Paris: Gallimard.

- Kristeva, J. (1991): Les figures de l'Autre. Éd. de Michèle Ramond. Toulouse: Presses Universitaires du Mirail.

- Lottman, H. (2003): L'écrivain engagé et ses ambivalences: de Chateaubriand à Malraux. Paris: O. Jacob.

- Morin, E. (2000): Les sept savoirs nécessaires à l'éducation du futur. Paris: Seuil.

- Ricœur, P. (1990): Soi-même comme un autre. Paris: Seuil.

- Taylor, C. (1992): The ethics of authenticity. Cambridge (Mass.); London: Harvard university press.

- Todorov, T. (1989): Nous et les autres: La réflexion française sur la diversité humaine. Paris: Seuil.

- Todorov, T. (2001): Montaigne ou la découverte de l'individu. Tournai (Belgique): La renaissance du livre.

- Winock, M. (2002): Les voix de la liberté: les écrivains engagés au XIXème siècle: essai. Paris: Seuil.

 

5.3. Recursos didàctics

A l'Aula Global (Moodle)

-         Dossier de textos i exercicis d'interpretació dels temes objecte d'estudi.

-         S'anirà constituint a més a més un dossier de textos i materials complementaris

 

6. Metodologia (optatiu)

L'assignatura tindrà 28 hores d'ensenyament presencial amb el grup sencer; la resta de les hores de contacte amb el professorat es faran en grups més petits, seminaris, i en tutories.

A més a més de les classes, el procés d'aprenentatge s'organitzarà al voltant de l'observació, l'anàlisi i el comentari de textos literaris. Es practicaran lectures, la cerca d'informació (tant a la biblioteca com a Internet), i es produiran síntesis dels resultats obtinguts, ja siguin escrites ja siguin orals.

 

7. Programació d'activitats 

ESTUDIS DE LITERATURA FRANCESA (20099)

 

Dimarts

Dijous

11/04 - 17/04

PLENÀRIA (12/04/2016)

PLENÀRIA

18/04 - 24/04

PLENÀRIA

PLENÀRIA

25/04 - 01/05

PLENÀRIA

PLENÀRIA

02/05 - 08/05

PLENÀRIA

101

09/05 - 15/05

PLENÀRIA

102

16/05 - 22/05

PLENÀRIA

101

23/05 - 29/05

PLENÀRIA

102

30/05 - 05/06

PLENÀRIA

101

06/06 - 12/06

PLENÀRIA

102

13/06 - 17/06

PLENÀRIA

PLENÀRIA (16/06/2016)