Curs 2015-2016

Estudis de Literatura Alemanya (20097)

Titulació/estudi: Grau en Humanitats
Curs:3r-4t
Trimestre:  segon
Nombre de crèdits ECTS: 5
Hores de dedicació de l'estudiant: 125
Llengua o llengües de la docència: català
Professor: Teresa Vinardell Puig

1. Presentació de l'assignatura

 

Imatges literàries de la ciutat

Estudi d'alguns textos canònics de la literatura en llengua alemanya dels segles XIX i XX. El curs vol oferir una visió succinta de l'evolució de la imatge literària de la ciutat en la literatura d'expressió alemanya.

Al llarg dels segles, s'han anat construint diverses imatges de la vida urbana que van de la visió idealitzada de la ciutat, modelada segons la Jerusalem celestial, que apareix al llibre de l'Apocalipsi, a d'altres representacions més versemblants de les metròpolis, sovint caracteritzades per la desmesura i el ritme frenètic, pel patiment o per la despersonalització de la vida urbana. Lligada a aquestes representacions, s'hi troba la figura  de l'observador, ja sigui estàtic o itinerant. D'altra banda, als edificis, a les places i als carrers se'ls atorga també el poder d'evocar records, vivències i sentiments, cosa que converteix la ciutat en un veritable "lloc de la memòria" o fins i tot en una matriu que organitza i conforma el propi pensament. Atès que allò femení s'ha considerat tradicionalment més proper a la natura i per tant allunyat de l'ordre urbà, un altre focus d'interès serà també l'anàlisi d'aquestes imatges des de la perspectiva de gènere.

Els objectius generals de l'assignatura són desenvolupar la capacitat d'anàlisi i de reflexió sobre els textos literaris en general i adquirir uns coneixements bàsics sobre la tradició literària i cultural alemanya.  

En aquesta assignatura no es pressuposen coneixements de la llengua alemanya.

 

 

2. Competències que s'han d'assolir

Competències generals

Competències específiques

 

 

1. Instrumentals

1.       Argumentar, és a dir, defensar o justificar per escrit i oralment una determinada postura.

2.       Raonar deductivament, és a dir, obtenir una conclusió a partir d'unes premisses.

3.       Generalitzar, o extreure una norma general a partir d'un nombre limitat de dades o exemples.

4.       Transmetre per escrit i oralment de manera organitzada els coneixements adquirits.

5.       Analitzar i sintetitzar informació procedent de fonts diverses.

6.       Organitzar i planificar el treball acadèmic.

7.       Utilitzar coneixements previs en qualsevol activitat d'aprenentatge.

8.       Aplicar els coneixements a la pràctica

 

Interpersonals

1.       Treballar en equip i negociar significats.

2.       Treballar individualment.

3.       Integrar el treball en equip en el treball autònom.

4.       Comunicar-se interpersonalment en grup reduït i en grup gran.

 

Sistèmiques

1.       Creativitat.

2.       Capacitat d'aprenentatge autònom i de formació continuada.

 

 

 

 

1. Conèixer, situar i interpretar alguns dels principals episodis de l'evolució històrica i cultural dins l'àmbit germano-parlant

 

2. Conèixer, situar i interpretar sumàriament algunes de les principals obres i corrents literaris de la tradició alemanya.

 

3. Conèixer i manejar  els estudis monogràfics i la bibliografia imprescindible per abordar una interpretació raonada.

 

 

  

3. Continguts (El programa és provisional i s'actualitzarà al mes de setembre)

 

Bloc de contingut 1: Introducció - De l'urbs ideal a la visió més bigarrada de la vida urbana

Bloc de contingut 2: La ciutat com a escola de la mirada -  E.T.A. Hoffmann, Rainer Maria Rilke, Peter Altenberg

Bloc de contingut 3: L'espai de la consciència moderna: Georg Simmel i Walter Benjamin

Bloc de contingut 4: Avantguarda i fantasies de la dissolució: poetes de l'expresionisme alemany

Bloc de contingut 5: A favor  i en contra de la Nova Objectivitat: lírica "taquigràfica", crònica periodística i literatura-document - Mascha Kaleko, Joseph Roth i Siegfried Kracauer

Bloc de contingut 6: Veus i discursos de la gran ciutat: Ernst Haffner, Irmgard Keun, Alfred Döblin, Elias Canetti

 

4. Avaluació

L'avaluació d'aquesta assignatura és continuada; això vol dir que la qualificació final s'obté a partir de la suma ponderada de les notes següents: 

•        40%: Redacció de comentaris de text per als seminaris

•        10%: Projecte raonat d'un treball de curs sobre un aspecte d'una de les obres tractades

•        50%: Realització del treball de curs a partir de la proposta revisada (extensió màxima: 12 pàgines)


El primer dia de classe s'anunciaran les dates de presentació dels exercicis.

         Els criteris d'avaluació seran:

o        l'agudesa analítica,

o        la precisió i la coherència de l'argumentació,

o        la correcció i la claredat expositiva,

o        la correcció formal en relació als paràmetres de l'escriptura acadèmica.

Si la proposta de treball  no es presenta durant el període lectiu o si es desestima, l'avaluació es realitzarà per mitjà d'un examen final, que comptarà un 60% de la nota, sempre i quan la mitjana dels comentaris sigui igual o superior a 5. Per tal de poder accedir a la recuperació en cas de suspens, caldrà haver presentat durant el trimestre almenys un dels exercicis demanats. En cas de suspens en la nota final, la recuperació l'avaluació es realitzarà únicament per mitjà d'un examen que comptarà un 60%, si s'han aprovat els comentaris de text per als seminaris, i un 100% si la nota mitjana dels comentaris és suspens.

  

 

5. Bibliografia i recursos didàctics

5 .1. Bibliografia bàsica

CANETTI, Elias  (2005), Auto de fe. Trad. de  Juan José del Solar. Barcelona: DeBolsillo.

DÖBLIN, Alfred (2002), Berlin Alexanderplatz. Trad. i ed. de M. Sáenz. Madrid: Cátedra.

HAFFNER, Ernst (2015), La banda de Berlin: Germans de sang. Trad. de Ramon Farrés. Barcelona: La Campana.

KEUN, Irmgard (2004), La chica de seda artificial. Trad. de Rosa Pilar Blanco. Barcelona: Minúscula.

KRACAUER, Siegfried (2007), Los empleados. Un aspecto de la Alemania más reciente. Trad. i notes de Miguel Vedda. Barcelona: Gedisa.

__________ (2008), La  fotografía y otros ensayos. El ornamento de la masa 1. Trad. de Laura Carugati. Barcelona: Gedisa.

__________ (2009), Construcciones y perspectivas. El ornamento de la masa 2. Trad. de Valeria Grinberg. Barcelona: Gedisa.  

ROTH, Joseph (2009), El juicio de la historia. Escritos 1920-1939. Trad. , pròleg i notes d'Eduardo Gil Bera. Madrid: Siglo XXI. 2a. edició.

Textos publicats a l'Aula Global de l'assignatura.

5.2. Bibliografia complementària

ANKUM, Katharina von (ed.) (1997). Women in the Metropolis. Gender and Modernity in Weimar Culture.  Berkeley; Los Angeles:  Univ. of California Press.

GLEBER, Anke (1999), The Art of Taking a Walk. Flanerie, Literature and Film  in Weimar Culture. Princeton: Princeton Univ. Press.

HERNÁNDEZ, Isabel; MALDONADO, Manuel (2003), Literatura alemana. Épocas y movimientos desde los orígenes hasta nuestros días. Madrid: Alianza.

KAES, A. ; JAY, M.;  DIMENDBERG, E. (eds.) ( 1994). The Weimar Republic Source Book. Berkeley; Los Angeles: University of California Press.

MARTÍ MONTERDE, Antoni (2007), Poética del café: Un espacio de la modernidad literaria europea.  Barcelona: Anagrama.

MATAS PONS, Álex (2010), La ciudad y su trama. Literatura, modernidad y crítica de la cultura. Madrid: Lengua de trapo.

KONZETT, Mathias (ed.) (2000), Encyclopaedia of German Literature. Chicago; London: Fitzroy Dearborn.

ROETZER, Hans Gerd, SIGUAN BOEHMER, Marisa (2012), Historia de la literatura en llengua alemana. Barcelona: Universitat de Barcelona Publicacions.

SENNET, Richard (1997), Carne y piedra. El cuerpo y la ciudad en la civilización occidental. Madrid: Alianza

5.3. Recursos didàctics

Dossier de textos a l'espai de l'assignatura dins el Campus Global 

 6. Metodologia

 L'assignatura tindrà  28 hores d'ensenyament presencial amb el grup sencer; la resta de les hores el contacte amb la professora es farà en grups més petits i per mitjà de tutories. A més de les classes, el procés d'aprenentatge inclou lectures, cerca d'informació (tant a la biblioteca com a la xarxa), síntesi escrita dels resultats obtinguts i la seva exposició oral.

7. Programació d'activitats  (per determinar)

Setmana

Classe plenària o seminari, continguts,                                          activitat a l'aula

Activitats fora de l'aula,           dates lliuraments

Setmana 1a

Sessió 1: Explicació de la dinàmica de l'assignatura. Introducció: La ciutat ideal (Jerusalem celestial)

 

 

A determinar

 

 

 

LITERATURA ALEMANYA (20031)

 

Dimarts

Dijous

04/01 - 10/01

No lectiu

PLENÀRIA

11/01 - 17/01

PLENÀRIA

PLENÀRIA

18/01 - 24/01

PLENÀRIA

 101

25/01 - 31/01

PLENÀRIA

102

01/02 - 07/02

PLENÀRIA

101

08/02 - 14/02

PLENÀRIA

102

15/02 - 21/02

PLENÀRIA

101

22/02 - 28/02

PLENÀRIA

102

29/02 - 06/03

PLENÀRIA

PLENÀRIA

07/03 - 13/03

PLENÀRIA

PLENÀRIA

14/06 - 20/03

PLENÀRIA