Curs: 2014-15

 

HISTÒRIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA D'ÀSIA (Codi: 20085)

Titulació/estudi:  Grau en Humanitats
Curs: 3-4
Trimestre:  3
Nombre de crèdits ECTS: 5
Hores dedicació estudiant: 100
Llengua o llengües de la docència: català
Professorat: Josep M. Delgado Ribas

1. Presentació de l'assignatura

En el marc establert pel Pla d'Estudis, l'assignatura Història Moderna i Contemporània d'Àsia es centra aquest curs en l'estudi i interpretació dels episodis fonamentals de la història del Japó. Partint del procés d'unificació del Japó sota la fèrula del shogun Tokugawa Ieyasu l'assignatura fa un repàs del procés de modernització i transformació econòmica i social que viu el país durant els períodes Edo (1603-1868), Meiji (1869-1911), Taishõ (1912-1926) i Shõwa (1927-1945). En un capítol final s'analitzen els factors explicatius del "miracle econòmic japonès", en els anys de la Guerra Freda (1949-1989).

 

 

2. Competències a assolir

Competències generals

Competències específiques

 

1. Maneig adequat de la bibliografia i de la informació.

2. Comunicació oral i escrita adequades

3. Capacitat de síntesi

4. Capacitat analítica i de contextualització en el moment històric

5. Capacitat d'aprenentatge

6. Aptitud per integrar coneixements i mètodes de diverses disciplines

 

 

 

 

 

 1. Coneixements bàsics sobre la història del Japó entre 1600 i 1990

 2. Coneixements bàsics sobre les  diferències entre les estructures del Japó modern i contemporani i les de la resta del món

3. Coneixements bàsics sobre el pensament, la política,  l'economia i la societat del període estudiat.

4. Coneixements bàsics sobre els processos de canvi i continuïtat en la societat japonesa

5. Capacitats per endinsar-se en el llenguatge i raonament dels diferents protagonistes politics i socials del període

6. Capacitat per contextualitzar textos, documents, dades, imatges i gràfiques, en el seu moment social i polític

 

 

 

 

 

3. Continguts

TEMA 1.       El sistema Tokugawa (1600-1867): la "modernització" de la societat japonesa

TEMA 2.   Les arrels materials i intel·lectuals de la Restauració Meiji

TEMA 3.   El paper de les relacions amb Occident i l'establiment del sistema de ports oberts

TEMA 4.   La fi del shogunat i la Restauració Meiji

TEMA 5.   Canvi estructural al primer Japó Meiji (1870-1889)

TEMA 6.   El procés d'industrialització moderna: la creació d'una infraestructura capitalista

TEMA 7.   La construcció del nou sistema polític

TEMA 8.   L'època Taishō (1912-1926): el procés de consolidació de la democràcia

TEMA 9.   Imperialisme i militarisme durant el primer període Shōwa (1927-1945)

TEMA 10.     Desfeta i reconstrucció del Japó: el "miracle japonès" i la Guerra Freda (1946-1989)

 

4. Avaluació

La lectura i discussió d'articles escollits de les principals revistes especialitzades, constituirà una de les activitats principals a desenvolupar durant el curs. A la classe del dijous, el professor comunicarà els articles a llegir per les classes de la setmana següent, que seran comentats breument per un estudiant i donaran peu a una discussió col·lectiva en seminari. A final de curs, els estudiants lliuraran per escrit els resums, amb els seus comentaris.

Per a ser avaluat es requerirà la tramesa d'un mínim del 75% de les lectures fetes a classe. La nota de curs s'obtindrà a partir de la mitjana aritmètica de dues notes: la nota de l'examen final i la nota dels comentaris als textos. També es tindrà en compte el nivell de participació en les discussions col·lectives i el resultat d'una entrevista final amb el professor.

 

5. Bibliografia i recursos didàctics

5.1 Bibliografia bàsica

BEASLEY, W.G., Historia Contemporánea de Japón. Madrid: Alianza Editorial, 1995.

BURUMA, I., La creación del Japón, 1853-1964. Barcelona: Mondadori, 2003.

JUNQUERAS, O; MADRID, D.; MARTÍNEZ, G., PITARCH, P.; Història del Japó, Barcelona, UOC, 2011.

KEENE, D., Emperor of Japan. Meiji and His World, 1852-1912. Nova York: Columbia University Press, 2002.

MORISHIMA, M., Por que ha triunfado el Japón. Tecnología occidental y mentalidad japonesa. Barcelona: Crítica, 1984.

TOTMAN, C., Tokugawa Ieyasu Shogun. A Biography. Torrance: Heian, 1983.

TOTMAN, C., A History of Japan. Londres: Blackwell Publishers, 2000.

TURNBULL, S., The Samurai. A Military History. Richmond: Japan Library, 1996.

5.2. Bibliografia complementària

ALLINSON, G., Japan's Postwar History, Ithaca, Cornell U.P., 2004 (2ª)
BEASLEY, W.G., Japanese Imperialism, 1894-1945. Oxford: Clarendon Press, 1987.
COTTERELL, A., East Asia. From Chinese Predominance to the Rise of the Pacific Rim. Londres: Pimlico, 2002.
CULLEN, J.M., A History of Japan. Internal and External Worlds. Cambridge: CUP, 2003.
GARON, S., Molding Japanese Minds. The State in Everyday Life. Princeton: Princeton U. Press, 1997.
GOTO, KENICHI, Tensions of Empire. Japan and Southeast Asia in the Colonial and Postcolonial World. Athens: Ohio UP, 2003.
HERSEY, J., Hiroshima. Madrid: Turner, 2002.
HOARE, J.E., Japan's Treaty Ports and Foreign Settlements. The Uninvited Guests, 1858-1899. Sandgate, Japan Library, 1995.
HOWE, Ch. (Edit.), China and Japan. History, Trends and Prospects. Oxford: Clarendon Press, 1996.
JANSEN, M.B. (edit.), The Emergence of Meiji Japan. Nova York: Cambridge University Press, 1995.
KEMP. T., Industrialization in Non-Western World. Londres: Longman, 1983.
KONDO, A. Y., Japón. Evolución histórica de un pueblo (hasta 1650). Madrid: Nerea, 1999.
PYLE, K. B., The Making of Modern Japan. Lexington MA., D.C. Heart and Co., 1996
SANIEL, J. M., Japan and the Philippines, 1868-1898. Manila, De la Salle University Press, 1963.
SANSOM, G., A History of Japan, 1615-1867. Stanford:Stanford U.P., 1963.
SHIRAISHI, S., I SHIRAISHI, T., The Japanese in Colonial Southeast Asia. Ithaca: Cornell U.P., 1993.
STERNS, P.N., The Industrial Revolution in World History. Boulder: Westview Press, 1993.
TRAUTMANN, F. (edit.), With Perry to Japan. A Memoir by William Heine. Honolulu: University of Hawaii Press, 1990.
THOMAS, J.E., Modern Japan. A Social History since 1868. Londres i Nova York: Longman, 1996.
WAKBAYASHI, B.T. (edit.), Modern Japanese Thought. Cambrige: CUP, 1998.
WIGEN, K., The making of a Japanese Periphery, 1750-1920. Berkeley: University of California Press, 1995.
YAMAMURA, K. (Edit.), The Economic Emergence of Modern Japan. Cambridge: CUP, 1997

5.3. Recursos didàctics

Textos i Materials docents penjats a l'Aula Global i bibliografia recomanada

6. Metodologia

Es combinen les classes magistrals on el professor desenvolupa el contingut del programa de l'assignatura, amb les sessions de seminari dins les quals es discutiran textos referits als temes que es tracten a l'aula, prèvia presentació feta per un dels alumnes assistents.