Curs: 2014-15

 

HISTÒRIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA DE L'AMÈRICA DEL NORD (Codi: 20082)

Titulació/estudi: Grau en Humanitats
Curs: 2015-2016
Trimestre:  segon
Nombre de crèdits ECTS:
Hores dedicació estudiant:
Llengua o llengües de la docència: català i anglès
Professorat: Josep M Fradera

1.   Presentació de l'assignatura

L'assignatura presentarà una visió general de la història d'Amèrica del Nord. Es propocionaràuna visió general dels pobles, móns i cultures que varen viure

al continent a les èpoques Moderna (XV-XVII) i Contemporània. S'estudiarà laa història dels imperis que s'hi varen establir (espanyols, francesos, britànics,

rusos, comanxes, sioux) fisn a la formació dels actuals Estats Units i Canadà.

 

 

 

2. Competències a assolir

Competències generals

Competències específiques

Adquirir conexements sobre pobles molt diversos, des de l'arqueologia fins la història llunyana i recent. 

 

Coneixements igualment de les successives arribades d'emigrants lliures o forçats: espanyols, britànics i francesos, russos,a fricans, asiàtics.

 

Història política del continent.

 Anàlisi de textos importants polítics i constitucionals en diverses llengües.

Aproximació contextual a algunes obres importants de literatura i història

 

 

 

3.   Continguts

Historia dels pobles (amerindis; esquimals; europeus), dels imperis i dels estats del continent.

Modificació de fronteres, de relacions entre ells i el medi; formació dels estats actuals.

 

 

4.   Avaluació

30% treball pactat amb el professor/ 70% examen final

 

5.   Bibliografia i recursos didàctics

 

5.1.          Bibliografia bàsica

Felipe Fernández Armesto, Nuestra América. Una historia hispana de Estados Unidos, Madrid, 2015

JH Elliott, Empires of the Atlantic World.Britain and Spain in America, 1492-1830, New Haven 2006 

 

5.2.          Bibliografia complementària

Es proporcionarà els primer dia de classe i durant tot el curs

 

5.3. Recursos didàctics

Mapes; pàgines web per la localització de textos

 

6.   Metodologia

Lectures historiogràfiques suficients i al dia/textos d'època.

 

7. Programació d'activitats