Curs 2015-2016

Darreres Tendencies Artístiques (20062)

 

Titulació/estudi: Grau en Humanitats
Curs: 3r i 4rt
Trimestre: 1r
Nombre de crèdits ECTS: 5 crèdits
Hores dedicació estudiant: 120
Llengua o llengües de la docència: català
Professorat: Pol Capdevila

Despatx: 20.269

[email protected]

1. Presentació de l'assignatura o descriptor

L'assignatura es planteja iniciar l'alumne en la recerca en art contemporani. Els objectius consisteixen en assolir una perspectiva general de les tendències principals en l'àmbit ampli de l'art visual i iniciar-se en les competències necessàries per a poder presentar en el futur els seus propis projectes de recerca i comissariat en diversos tipus d'institucions. Amb el benentès que estudiar l'art contemporani significa conèixer les pràctiques artístiques, els discursos crítics i les qüestions teòriques que s'hi plantegen, l'assignatura aportarà, en la mesura del possible, material tant d'història, com de teoria i de crítica. Degut a la limitada extensió del curs, es descarta un apropament cronològic a les darreres dècades de l'art contemporani, en benefici d'un apropament a les categories i fenòmens que la postmodernitat artística ha aportat en contrast a les concepcions predominants de la modernitat.

 

2. Competències a assolir

Competències generals

Competències específiques

 1. Saber reconèixer i explicar les aportacions principals de les pràctiques artístiques de les darreres dècades.

2. Formar-se una opinió crítica sobre les qüestions teòriques sorgides a propòsit de l'art contemporani.

3. Documentar-se i desenvolupar la recerca en art contemporani.

4. Desenvolupar l'escriptura de crítica d'art contemporani.

5.Plantejar en grup un projecte de recerca i/o comissariat en art contemporani.

1.      Conèixer l'origen i el desenvolupament dels conceptes d'art del cos, art conceptual, d'arxiu, relacional, realista, relacional i tecnològic.

2.      Conèixer els fonaments bàsics de les línies crítiques d'art postestructuralista, analítica, deconstructivista i feminista.

3.      Conèixer bases de dades importants per a la recerca en tendències artístiques actuals (Macba, mediateca, art in context, artbarcelona, etc).

4.      Escriure una crítica d'una exposició de galeria actual.

5.      Participar en un projecte de recerca i/o comissariat amb la resta del grup. Conèixer i desenvolupar les tasques pròpies d'un comissari, un productor, un gabinet de premsa o un promotor.

3. Continguts

1.       Arts actuals? Problemàtiques de l'art contemporani.

2.       Arts del cos. Genealogia, variants i desenvolupament.

3.       Arts del concepte. Fonaments, problemes i aportacions.

4.       Realismes contemporanis. Des del neoexpressionisme fins a l'abjecció

5.       Els nous àmbits de representació i l'apropiacionisme.

6.       Arts de la memòria. El mal d'arxiu.

7.       Art relacional i d'imbricació social.

8.       Arts tecnològiques. Un sensorium ampliat.

9.       Una recerca en art contemporani: el temps en l'art.

 

4. Avaluació

L'avaluació recull les diferents etapes de la construcció del projecte de recerca en art contemporani: des de la lectura i interpretació dels textos canònics i les fonts crítiques, fins a la creació del propi text (crítica d'art) i la recerca en art contemporani.

Tasques individuals:

a) Seminaris (cal escriure 2 de 3) 1, 2 i 3: 25% de la nota final

Cada estudiant realitzarà la tasca de 2 seminaris a escollir.

Els seminaris consisteixen en la lectura d'un o més textos, la preparació d'un exercici i la participació en la discussió en grup. L'exercici es porta per escrit el dia del seminari i es lliura al professor. Posteriorment, es recomana reescriure l'exercici a partir del que s'ha treballat en la sessió. En qualsevol cas, caldrà enviar la versió definitiva a través de l'aula global en un termini de quatre dies. Els exercicis lliurats més tard no seran corregits.

b) avaluació de companys de classe: Del seminari que no ha realitzat, cada estudiant avaluarà 4 tasques realitzades per altres estudiants. Caldrà, per tant, que llegeixi els textos, assisteixi al seminari i després avaluï en el recurs pertinent a l'aula global. 10%

c) Crítica d'art: 20% de la nota

Caldrà presentar una crítica d'art d'una exposició de galeria comercial esdevinguda durant el curs. Caldrà consultar amb el professor la possibilitat de treballar amb a

L'obra o exposició escollida haurà de consultar-se amb el professor abans d'escriure-la. La crítica d'art cal haver-la presentat Vegeu pautes per a la crítica d'art a l'aula global.

  

Tasques de grup

d) Presentació oral en grup (màxim 2): 15% de la nota final

Previ acord amb el professor, cada grup treballarà un tema. Caldrà buscar un text canònic i un text de teoria contemporània sobre ell relacionats amb el tema. El grup tindrà 20-30 minuts per presentar les idees generals dels textos a la resta de companys. El grup que exposa ha de tenir clar que ha de facilitar als altres les eines principals per a poder estudiar aquest tema. La idea és que la breu recerca realitzada serveixi com a material per al projecte de recerca en art.

La nota de l'exposició serà la mitjana de la nota donada per tots els estudiants.

c) Projecte de recerca i/o expositiu (3 o 4): 30% de la nota final

La preparació prèvia del treball comença en els seminaris i l'exposició oral del tema. La crítica d'art orienta el tipus d'obres que es treballaran.

En grups de 3. A partir de la/es obra/es estudiada/es en la crítica d'art, els alumnes proposaran al professor l'obra i el tema centrals per a desenvolupar un projecte de recerca i/o d'exposició en art contemporani, que alumnes i professors hauran d'acabar de concretar en una tutoria. La recerca es concretarà en un assaig teòric sobre un conjunt concret d'obres o en una exposició virtual.

Quan els alumnes hagin iniciat la recerca i configurat l'estructura del treball, l'hauran de presentar oralment en una de les sessions del 4rt seminari.

La forma final del treball haurà d'adequar-se a una proposta real de recerca i/o exposició a una institució. Vegeu "Pautes per a la recerca i el treball teòric i/o expositiu".

Al final del trimestre, a partir d'una exposició al grup de tots els treballs, escollirem entre tots un d'ells i intentarem convertir-lo en realitat durant el curs acadèmic. L'objectiu serà muntar una exposició entre tots els alumnes de classe a la Universitat o en una institució artística (Hangar, Can Felipa, etc.).

 

Plagi: el plagi -total o parcial d'una altra font- és un delicte acadèmic i suposa un 0 en l'assignatura. Vegeu la normativa de plagi a l'aula global.

  

Recuperació

Es podrà optar a recuperació quan s'hagin presentat com a mínim 3 dels treballs avaluables (entre seminaris, crítica i treball de grup) i la nota global sigui menor a 5. Presentar menys de 3 treballs significa contar com No presentat.

Es recuperaran els treballs suspesos i els no presentats durant el trimestre.

L'alumne disposa d'un llibre de qualificacions amb totes les notes a l'aula global. Qualsevol altre dubte sobre els treballs concrets a recuperar, s'ha de resoldre el dia de revisió de l'assignatura.

 

5. Bibliografia i recursos didàctics

5.1. Bibliografia bàsica

Gregory Battcock (ed.), La Idea como arte: documentos sobre el arte conceptual, Barcelona : Gili, cop. 1977.

Bonito Oliva, A., "Transvanguardia. Italia / América" [1982], a Guasch, A. M., Los manifiestos del arte postmoderno, Akal, Madrid, 2000, pg. 34-43.

N. Bourriaud, Estética relacional, Adriana Hidalgo Editora, 2007.

Judith Butler, "Acerca del término 'queer'", a Cuerpos que importan, Paidós, Buenos Aires, 2005.

Susana Carro, "«FEMALE  lMAGERY»  Y  DEBATE  SOBRE  EL ESENCIALISMO", a Mujeres de ojos rojos. Trea, Gijón, 2010.

Crimp, D., "Pictures", October 8 (Spring 1979), The MIT Press, Boston, pg. 75-88.

Cruz, Pedro A., Hernández-Navarro, Miguel A.  (Eds.) , Cartografías del cuerpo: La dimensión corporal en el arte contemporáneo, 2004.

Hal Foster, "(Post)Modern Polemics", Perspecta, Vol. 21 (1984), pp. 144-153.

Hal Foster, "Obscene, Abject, Traumatic", October 78( Autumm 1995), The MIT Press, Boston, pg. 106-124. Versió ampliada a "El retorno de lo real", a El retorno de lo real, Akal, Madrid, 2001, 129-172.

Foucault, Michel, El cuerpo utópico. Las heterotopías, Editorial: Nueva Vision.

Lippard, Lucy R., The Dematerialization of the Art Object from 1966 to 1972,(1973). Traducció castellana: Seis años. La desmaterialización del objeto artístico, Akal, 2004.

Guasch, Ana Ma. Los Manifiestos Del ArtePosmoderno. Textos De Exposiciones, 1980-1995. Madrid: Akal, 2000.

Guasch, Anna Maria. El Arte Último Del Siglo XX. Del Posminimalismo a Lo Multicultural. Madrid: Alianza, 2000.

Christos Joachimides, "Un nuevo espíritu en la pintura", a Guasch, A. M., Los manifiestos del arte postmoderno, Akal, Madrid, 2000.

Ramírez, Juan Antonio, Jesús Carrillo Castillo, and Laura Bravo. Tendencias Del Arte, Arte De Tendencias a Principios Del Siglo XXI. Madrid: Cátedra, 2004.

Rush, Michael. Nuevas Expresiones Artísticas a Finales Del Siglo XX. Barcelona: Destino, 2002.

Monique Wittig, "El pensamiento heterosexual", a El pensamiento heterosexual, Ed. Egales, Madrid, 2006.

 

5.2. Bibliografia complementària

T. W. Adorno, Teoría estética, Akal, 2004

Baker, Kenneth. Minimalism : Art of Circumstance. New York: AbbevillePress, 1988. Print.

Battcock, Gregory. La Idea Como Arte: Documentos Sobre El Arte Conceptual. Barcelona: Gili, 1977. Print.

Buchloh, B. H. D., Formalismo e historicidad: modelos y métodos en el arte del siglo XX, Madrid : Akal, cop. 2004

Cirici, Alexandre. Modern i Postmodern Del Context a l'Especifitat.Print.

Christov-Bakargiev, C., Martínez, C., Berardi, F., Documenta 13: Catalog 1/3, TheBookofBooks, HatjeCantz, 2012.

Christov-Bakargiev, Documenta 13: Catalog 2/3, TheLogbook, HatjeCantz, 2012.

Christov-Bakargiev, Documenta 13: Catalog 3/3, The Guidebook, Hatje Cantz, 2012.

Cruz Sánchez, Pedro A., Miguel Á. Hernández-Navarro, and Juan Vicente Aliaga. Cartografías Del Cuerpo: La Dimensión Corporal En El Arte Contemporáneo. Murcia: Cendeac, 2004.

Ferguson, Russell, and New Museum of Contemporary Art, eds. Discourses: Conversations in Postmodern Art and Culture. New York N.Y. Cambridge etc.: The New Museum of Contemporary Art ; MIT Press, 1992.

Foster, Hal. TheAnti-Aesthetic :Essays on PostmodernCulture. 7th print ed. Seattle Wash.: BayPress, 1983; 1991.

H. Foster (ed.), Vision and visuality,The New Press, 1999.

H. Foster (ed.), La Postmodernidad, Kairós, 1998

Gere, Charlie. Art, Time, and Technology. New York: Berg, 2006.

Fr. Jameson, El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado, Paidós, 1991

C. A. Jones, Sensorium. Embodied Experience, Technology, and Contemporary Art, MIT Press, 2006.

Kroker, Arthur, and David Cook, eds. The Postmodern Scene: Excremental Culture and Hyper-Aesthetics. Houndmills, Hampshire; London: MacMillan Education, 1988.

Kuspit, Donald, and traducción Alfredo Brotons Muñoz. Signos de Psique en el arte Moderno y Posmoderno. Tres Cantos: Akal, 2003.

Hans-Robert Jauss, Pequeña apología de la experiencia estética,Paidós-UAB, 2002.

Meisel, Chase, Photorealism at the Millenium, 2002

Michaud, Yves. El Arte en estado gaseoso. Ensayo Sobre El Triunfo De La Estética. México: Fondo de Cultura Económica, 2007.

R. Krauss, La Originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos, Alianza, 1996.

Lucie-Smith, Edward, and Hugo Mariani. Movimientos artísticos desde 1945. Temas y Conceptos. 5ª , revisada y ampliada ed. Barcelona etc.: Destino etc., 1998.

J. F. Lyotard, La condición postmoderna, Angle Editorial, 2004.

H. Paflik-Huber, Kunst und Zeit. Zeitmodelle in der Gegenwartkunst, Munic, 1997.

Stiles, Kristin, Helz, Peter, Theories and documents of contemporary art. A Sourcebook of Artists' Writings, 1996

Wallis, Brian (ed.), Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación, Akal, 2001.

 

5.3. Recursos didàctics

La majoria dels textos de lectura obligatòria seran oferts a l'aula global. De tota manera, serà responsabilitat de l'alumne aprendre a trobar per si mateix altres textos de referència per a la critica d'art o el treball final, tant a internet com en arxius físics.

Es projectarà a classe imatges de la pràctica totalitat d'obres artístiques que s'estudiaran al curs.

Hi haurà com a mínim una sortida a visitar una exposició d'art o centre de creació.

 

6. Metodologia (optatiu)

Les classes es desenvoluparan mitjançant presentacions per part del professor i de l'alumne, seminaris, grups de discussió i visites a museus.

La participació als seminaris forma part de la nota final. Posteriorment al seminari, es podrà revisar l'exercici. Revisat o no, caldrà tornar-lo a lliurar a través de l'aula global perquè sigui corregit. Si el grup es prou gran, caldrà dividir-lo en dos subgrups de seminari. En aquest cas, cadascú s'haurà d'apuntar a un dels dos grups de seminari i assistir a les sessions assignades al grup havent preparat l'exercici de lectura.

L'avaluació entre iguals forma part important de l'assignatura.

 

7. Programació d'activitats

Darreres tendències artístiques

 

Dilluns

Dimecres

21/09 - 23/10

PLENÀRIA: Introducció

Visita exposició Museu

28/09 - 30/09

PLENÀRIA: Tema 2. Cos

PLENÀRIA:  Tema 2 . Cos

5/10 - 7/10

PLENÀRIA: Tema 3. Concepte

PLENÀRIA: Tema 3. Concepte

 

14/10 -

 

Seminari 1. Retòriques del cos

PLENÀRIA: Tema 4.  Realismes

19/10 - 21/10

PLENÀRIA: Tema 4.  Realismes

PLENÀRIA: Tema 4.  Realismes

26/10 - 28/10

Tema 5. Els nous àmbits de representació i l'apropiacionisme.

Seminari 2:

Realismes postmoderns.

 

2/11 - 4/11

PLENÀRIA: Tema 6. Arxiu

Visita centre producció artística o de documentació

 

9/11 - 11/11

PLENÀRIA: Tema 6. Arxiu

Seminari 3: Tema 7:

Estética relacional

 

16/11 - 18/11

PLENÀRIA: Tema 8. Tecnologia

PLENÀRIA: Introducció a la crítica d'art

23/11 - 25/11

PLENÀRIA: Tema 9. Un projecte: el temps

Grup 1: Seminari 4:

Posada en comú de la recerca de grups

30/11

2/12

PLENÀRIA: Recapitulació

Grup 2: Seminari 4:

Posada en comú de la recerca de grups