Curs 2015-2016

 

Art del Renaixement (20051)

Titulació/estudi: Grau en Humanitats

Curs: 3r - 4t 

Trimestre: 2n  

Nombre de crèdits ECTS: 5 crèdits  

Hores dedicació estudiant:  

Llengua o llengües de la docència: català/castellà 

Professorat: Argullol Murgadas, Rafael

 

1. Presentació de l'assignatura o descriptor

Estudi dels principis fonamentals i dels episodis històrics més rellevants, així com dels principals corrents, amb  els seus  representants més destacats, dels diversos gèneres  de l'art del  Renaixement. Amb una particular atenció el paper de l'art renaixentista a la construcció espiritual i estètica d'Europa. Comparació entre art renaixentista, modernitat i avantguardes.

 

2. Competències a assolir

Competències generals  

Coneixement de la cultura del Renaixement a Itàlia i a Europa

Competències específiques

Coneixement de les noves tècniques artístiques a partir del Renaixement.

Coneixement de la modernitat europea i de les avantguardes artístiques.

 

3. Continguts

Tema 1. Introducció: Renaixement i renaixements

Tema 2. Gènesi de la civilització del Renaixement

Tema 3. Art i Humanisme

Tema 4. Quattrocento: Un itinerari per les seves obres fonamentals

Tema 5. Consagració i crisi del Renaixement

Tema 6. Cinquecento: un itinerari per les seves obres fonamentals

Tema 7. Renaixement i Modernitat

Tema 8. Renaixement i construcció estètica d'Europa

Tema 9. Renaixement i avantguardes artístiques

 

4. Avaluació

L'alumnat serà avaluat de forma contunuada segons els següents criteris: assistència i participació activa a les classes plenàries (30%) i elaboració d'un exàmen final (70% de la nota final).

Recuperació: Es basarà en un exàmen escrit i, si el professor ho considera pertinent, una entrevista personal amb l'estudiant.

 

5. Bibliografia i recursos didàctics

 

5.1. Bibliografia bàsica

 

Bibliografia

 

MURRAY, Peter y Linda. El arte del Renacimiento.

GARIN, Eugenio. La cultura del Renacimiento.

PANOFSKY, Erwin. La perspectiva como forma simbólica.

DA VINCI, Leonardo. Tratado de pintura.

BLUNT, Anthony. Teorías artísticas en Italia (1450-1600).

VASARI, Giorgio. Las vidas de los artistas del Renacimiento.

 

5.2. Bibliografia complementària

 

Nuevo Testamento. Los Evangelios.

 

5.3. Recursos didàctics

 

Fonamentalment, les explicacions orals del professor i les converses a l'aula sobre l'assignatura.

 

6. Metodologia (optatiu)  

 

7. Programació d'activitats

Dilluns Dimecres