Curs 2015-2016

Art Grec (20046)

 

Titulació/estudi:  Grau en Humanitats 
Curs: 3r
Trimestre:  2n
Nombre de crèdits ECTS: 5
Hores dedicació estudiant: 125
Llengua o llengües de la docència: català
Professorat: Núria Torras Benezet

1. Presentació de l'assignatura

El curs presenta els fonaments d'estil de l'art grec en el seu context històric i cultural a través de l'arquitectura, l'escultura i la pintura dels períodes Arcaic, Clàssic i Hel.lenístic. S'emfatitzarà especialment en els contextos arqueològics, històrics i políticosocials de les obres d'art. L'assignatura també estudiarà les representacions mitològiques en l'art grec i la seva pervivència i reelaboració en la Història de l'Art occidental.

2. Competències a assolir

Competències generals

Competències específiques

1. Capacitat d'anàlisi i de síntesi

2. Capacitat de gestió d'informació provinent de fonts diverses

3. Capacitat d'interrelacionar coneixements procedents de diverses disciplines

5. Capacitat de transmetre de manera oral i escrita els coneixements adquirits

6. Comprensió de la interrelació entre mitologia, història, art i pensament

Interpersonals

1. Capacitat per treballar en equip

2. Capacitat de conciliació entre aportació personal i elaboració en grup

3. Raonament crític

Sistèmiques

1. Aprenentatge autònom

2. Capacitat de formació continuada. 

1. Interpretar i situar les produccions artístiques en el context sociocultural en el qual es varen gestar i relacionar-les amb altres formes d'expressió cultural

2. Adquirir criteris per al reconeixement iconogràfic de les representacions més habituals del món grec

3. Saber reconèixer les condicions tècniques i conceptuals que configuren determinades formes i resultats en detriment d'altres

4. Capacitat per a emplaçar les produccions artístiques en cadascun dels períodes de l'art grec segons la seva especificitat

5. Analitzar a nivell formal les obres d'art grec. Conèixer els principis més importants que les regeixen

6. Adquirir eines per a la identificació de la pervivència de formes i trets estilístics

3. Continguts

1. Estructures arquitectòniques, ceràmica i arts de l'objecte als períodes protogeomètric i geomètric.

2. Produccions artístiques del període orientalitzant.

3. L' Època Arcaica:

3.1 Arquitectura. Materials i tècniques. El temple grec i el seu desenvolupament. La configuració dels ordres arquitectònics.

3.2 Escultura. Kouroi i korai.

3.3 Ceràmica.

3.4 L'adveniment del pensament racional i les seves implicacions en l'art i les concepcions de l'espai.

4. De l'Època Clàssica a l'Art Hel·lenístic:

4.1 L' urbanisme hipodàmic.

4.2 Arquitectura.

4.3 L'escultura i el retrat.

4.4 Pintura, ceràmica i mosaics.

5. L'Hel·lenisme  més enllà de Grècia. L'Egipte ptolemaic.

6. La pervivència dels  mites i de les formes artístiques gregues  a través de la Història de l'Art occidental.  

 

*La versió íntegra amb els apartats 4. Avaluació, 5. Bibliografia i recursos didàctics, 6. Metodologia i 7. Programació d'activitats es troba disponible en la versió original.