Curs 2015-2016

Art Primitiu (20045)

 

Titulació/estudi: Grau en Humanitats

Curs: 3r/4t 

Trimestre: 1r

Nombre de crèdits ECTS: 5

Hores de dedicació de l'estudiant:

Llengua o llengües de la docència: castellà

Professorat: Roser Bosch i Darné

  

1. Presentació de l'assignatura

L'assignatura no aspira a un estudi exhaustiu de l'art primitiu des del punt de vista de la història de l'art, impossible en un trimestre, sinó a explicar els principis fonamentals que, des del punt de vista teòric-artístic, regeixen aquest art primitiu. Com que l'art primitiu es constitueix com a objecte de la història de l'art al segle XX, l'assignatura comença amb el procés colonialista de mitjan segle XX -que va introduir la major part dels objectes a Europa- i l'estetització d'aquests objectes produïda a partir de la seva inclusió als museus i la seva valoració per part dels artistes avantguardistes. Un element fonamental i previ a endinsar-se en l'estudi específic de l'art primitiu és el qüestionament dels conceptes «art primitiu» i «primitivisme». L'estudi intrínsec de l'art primitiu se centrarà en aspectes formals, és a dir els seus elements d'estil, i significatius, com per exemple la seva relació amb el mite i el ritual, a través d'obres d'art africà, natiu nord-americà i australià. L'assignatura també compte amb un apartat sobre primitivisme, és a dir, la reelaboració occidental de l'art primitiu; i un apartat sobre l'art indígena contemporani, exemplificat a través del naixement de la pintura acrílica Aborigen australiana.

 

2. Competències a assolir

Competències generals

Competències específiques

1.      Capacitat d'anàlisi i de síntesi.

2.      Capacitat de gestió d'informació procedent de fonts diverses.

3.      Capacitat d'interrelació de coneixements procedents de diverses disciplines.

4.      Capacitat d'interrelació entre aspectes concrets i la seva fonamentació teòrica.

5.      Capacitat de transmetre de manera oral i escrita els coneixements adquirits.

6.      Comprensió de la interrelació entre literatura, història, art i pensament.

Interpersonals

1.      Capacitat de treball en equip.

2.      Capacitat de conciliació entre aportació personal i elaboració en grup.

3.      Raonament crític.

Sistèmiques

1.      Aprenentatge autònom.

2.      Capacitat de formació continuada.

1.      Poder sintetitzar els elements conceptuals procedents de disciplines diferents, com l'antropologia, la història i la història de l'art.

2.      Analitzar en termes formals les obres d'art primitiu. Conèixer els principals principis que les regeixen.

3.      Capacitat d'anàlisi dels textos teòrics sobre l'art primitiu.

4.      Capacitat de relació dels textos teòrics amb les obres d'art primitiu.

5.      Capacitat de situar en el seu context històric, social, polític, cultural, l'art primitiu i la seva relació amb la cultura occidental.

6.      Capacitat d'obtenir informació de fonts diverses: documentals cinematogràfics, testimonis literaris, textos científics.

  

3. Continguts

Tema 1.

Elements per a una definició de l'art primitiu. Estètica i Antropologia. L'art primitiu com a estil de la història de l'art: elements formals i conceptuals.

Tema 2.

El llenguatge formal de l'art primitiu. Principis estilístics fonamentals. L'escultura: objectes que la constitueixen. Màscares, estàtues d'avantpassats i déus, objectes quotidians de l'Àfrica i Nord-Amèrica.

Tema 3.

El significat de l'art primitiu. Concepte de mite i de ritu en la societat primitiva. Relacions entre art primitiu i mite. Relacions entre art primitiu i ritu. La representació del mite i del ritu en la pintura i l'escultura d'Austràlia.

Tema 4.

El primitivisme. La reelaboració del mite primitiu en l'art contemporani. Diferents etapes del primitivisme al segle XX. L'estètica del cos en l'art primitiu i el body art.

Tema 5

L'art indígena contemporani: exemple i problemàtica. El cas de la pintura d'acrílic sobre tela del Desert Australià.

  

*La versió íntegra amb els apartats 4. Avaluació, 5. Bibliografia i recursos didàctics i 7. Programació d'activitats està disponible en la versió original en Castellà.