Història de la ciència i cultura científica (20036)

Titulació/estudi: Grau en Humanitats

Curs: 4t

Trimestre: 2n

Nombre de crèdits ECTS: 5

Hores dedicació estudiant: 125

Llengua o llengües de la docència: català

Professorat:

Antoni Malet (antoni.[email protected]),

Horari de visita: 

  

1. Presentació de l'assignatura o descriptor

Estudi de les principals transformacions de la visió científica del món físic de Copèrnic al ADN.

 

2. Competències a assolir

Competències generals

Competències específiques

1 Ús de recursos bibliogràfics en format

paper i electrònic

2 Aprendre a defensar arguments de forma coherent

3 Ús de la terminologia científica i històrica en l'anàlisi crítica de la cultura científica

4 Capacitat de desenvolupar esperit crític

 1 Conèixer els esdeveniments més importants de la història de la ciència moderna i contemporània

2. Conèixer la bibliografia secundària sobre la història de la ciència moderna i contemporània.

3. Analitzar debats recents sobre la història de la ciència moderna i contemporània

4. Analitzar l'impacte de la ciència i la tecnologia a la societat

5. Adquirir una visió crítica sobre les relaciones entre el passat i el present

 

 

3. Continguts

Tema 1: La revolució copernicana

Tema 2: L'afer Galileu

Tema 3: La mecanització de la natura

Tema 4: Ciència i religió: la tesis de Merton

Tema 5: Newton i la Il·lustració europea

Tema 6: La teoria de l'evolució darwiniana

Tema 7: Eugenèsia, 1900-1945 ... i enllà

Tema 8: La relativitat i la mecànica quàntica

Tema 9: Projecte Manhattan, bomba atòmica, i Big Science

Tema 10: El ADN i el Human Genome Project

4. Avaluació

Participació a les classes i seminaris: 15% (no recuperable)

Examen: 45%

Treball: 25% . Està format pels 4 comentaris dels documents penjats a l'Aula Global encarregats a classe. Cada comentari ha de tenir un màxim de 600 paraules (seré estricte amb aquesta condició). Cada comentari ha d'explicar allò més destacat que apreneu en el document corresponent.

Ressenya: 15% . Es demana una ressenya d'un dels llibres esmentats a sota amb un màxim de 1500 paraules. La ressenya ha d'incloure un resum de l'argument i les conclusions més destacades del llibre, acompanyat d'un comentari que pot tenir orientacions diverses-per exemple, es pot relacionar amb continguts presentats a classe; o amb algun dels articles de l'Aula Global; es pot comparar amb un altre llibre; etc.

Recuperació:

participació a les classes i seminaris 15% (no recuperable)

examen: 45%

treball: 25%

ressenya: 15%  

5. Bibliografia i recursos didàctics

Llibres per ressenyar:

Cowan, R.S. Heredity and Hope. The Case for Genetic Screening. Boston: Harvard University Press, 2008.

Dawkins, R. (1985) El gen egoista, Barcelona: Salvat

Galison, P. (2004) Relojes de Einstein, mapas de Poincaré: los imperios del tiempo, Barcelona: Crítica

Gould, S. J. (1997) La falsa medida del hombre, Barcelona: Crítica

Habermas, J. El futuro de la naturaleza humana: ¿hacia una eugenesia liberal? Barcelona: Paidos Iberica, 2002

Hughes, J. A. (2003) The Manhattan Project: Big Science and the Atom Bomb. New York: Icon Books

Josephson, P.R. Totalitarian Science and Technology. Atlantic Highlands, NJ: Humanities Books, 1998.

Mayr, E. (1992) Una larga controversia: Darwin y el darwinismo, Barcelona: Crítica.

Redondi, P. (1990) Galileo herético, Madrid: Alianza.

Ruse, M. Can a Darwinian be a Christian? = ¿Puede un darwinista ser cristiano? Madrid : Siglo XXI, 2007.

Shapin S.; Schaffer, S. (2005) El Leviatan y la bomba de vacío, UNQ

Watson, J. (2000) La doble hélice, Madrid: Alianza

 

 

Bibliografia recomanada

Curie, Marie. Pierre Curie. Trad. B. Aymerich, J. Batalla. Sta. Coloma de Queralt: Edèndum, 2009.

Darwin, C. Charles Darwin : autobiografia. Trad. J. Martí. València: Universitat de València, 2008.

Darwin, C. Charles Darwin's Beagle diary. Cambridge: Cambridge University Press, 1988. [existeix versió castellana]

Dear, P. The Intelligibility of Nature : How Science Makes Sense of the World. Chicago: University of Chicago Press 2008.

Frayn, M. Copenhagen. London: Methuen, 1998.

Harrison, P. The Bible, protestantism, and the rise of natural science. Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 1998.

Harrison, P. (ed.) The Cambridge Companion to Science and Religion. Cambridge University Press, 2010.

Paul, Diane P. Controlling human heredity: 1865 to the present. Atlantic Highlands, NJ: Humanities Books, 1998.

Kuhn, T. S.  La revolución copernicana.  Barcelona: Ariel, 1978.

Kuhn, T.S. L'estructura de les revolucions científiques. Trad. J. Batalla. Sta. Coloma de Queralt: Edèndum, 2007.

Leibniz, Gottfried Wilhelm. La polémica Leibniz-Clarke. Madrid : Taurus, 1980 [només la correspondència pròpiament dita].

Ruse, M. La revolución darwinista. Madrid: Alianza, 1983. 

 

6. Metodologia (optatiu)  

 

7. Programació d'activitats

 Vegeu aula global