Curs 2015-2016

Literatura Alemanya (20031)

Titulació/estudi: Grau en Humanitats
Curs: 2n
Trimestre: 3r
Nombre de crèdits ECTS: 4
Hores dedicació estudiant: 100
Llengua o llengües de la docència: català (plenàries, seminaris grups 101 i 103)/ castellà (seminaris grup 102)

Professorat: Teresa Vinardell Puig; Cecilia Dreymüller

1. Presentació de l'assignatura o descriptor

 

Estudi d'alguns textos canònics de la literatura en llengua alemanya des del segle XVIII fins al XX. El curs vol oferir una visió succinta de l'evolució de la literatura en llengua alemanya centrada en la fascinació que exerceix sobre la cultura germànica la civilització grega clàssica i el món mediterrani en general. Al llarg dels darrers tres segles, s'ha anat construint una visió idealitzada de la Grècia antiga que ha generat en els septentrionals reaccions diverses. Aquestes, que oscil·len entre la identificació o l'autoprojecció i el distanciament, els han ajudat a definir-se com a cultura i nació emergent. El fet que Grècia esdevingués punt de referència cultural ha influït notablement en el cànon estètic. L'anàlisi detallada d'una selecció de textos d'autors i autores significatius donarà compte de la diversitat de concepcions d'"allò grec" que produeix aquest cànon.

Els objectius generals de l'assignatura són desenvolupar la capacitat d'anàlisi i de reflexió sobre els textos literaris en general i adquirir uns coneixements bàsics sobre la tradició literària i cultural alemanya.  

En aquesta assignatura no es pressuposa cap coneixement de la llengua alemanya.

 

 

2. Competències a assolir

Competències generals

Competències específiques

 

 

1. Instrumentals

1.       Argumentar, és a dir, defensar o justificar per escrit i oralment una determinada postura.

2.       Raonar deductivament, és a dir, obtenir una conclusió a partir d'unes premisses.

3.       Generalitzar, o extreure una norma general a partir d'un nombre limitat de dades o exemples.

4.       Transmetre per escrit i oralment de manera organitzada els coneixements adquirits.

5.       Analitzar i sintetitzar informació procedent de fonts diverses.

6.       Organitzar i planificar el treball acadèmic.

7.       Utilitzar coneixements previs en qualsevol activitat d'aprenentatge.

8.       Aplicar els coneixements a la pràctica

 

Interpersonals

1.       Treballar en equip i negociar significats.

2.       Treballar individualment.

3.       Integrar el treball en equip en el treball autònom.

4.       Comunicar-se interpersonalment en grup reduït i en grup gran.

 

Sistèmiques

1.       Creativitat.

2.       Capacitat d'aprenentatge autònom i de formació continuada.

 

 

 

 

1. Conèixer, situar i interpretar alguns dels principals episodis de l'evolució històrica i cultural dins l'àmbit germano-parlant

 

2. Conèixer, situar i interpretar sumàriament algunes de les principals obres i corrents literaris de la tradició alemanya.

 

3. Conèixer i interpretar algunes de les principals manifestacions de la recepció de la civilització clàssica en la cultura alemanya

 

4. Conèixer i manejar  els estudis monogràfics i la bibliografia imprescindible per abordar una interpretació raonada.

 

 

 

3. Continguts

Bloc de contingut 1:

Schiller i Goethe - La construcció de l'ideal classicista a partir de la "noble simplicitat i serena grandesa" ( Winckelmann)

 

Bloc de contingut 2:

Hölderlin, Kleist, Günderrode - Desorientació i malestar: El qüestionament de l'ideal classicista, la construcció d'un model autòcton

 

Bloc de contingut 3:

Nietzsche - El desemmascarament de l'ideal classicista  

 

 

Bloc de contingut 4:

 Hugo von Hofmannsthal, Rainer Maria Rilke - L'Antigor recuperada  pels voltants del 1900

 

Bloc de contingut 5:

Recepció de l'antigor grecollatina després del 1945: Böll, Dürrenmatt

 

Bloc de contingut 6:

Peter Handke o l'atenció pel detall de Tucídides

 

  4. Avaluació

L'avaluació d'aquesta assignatura és continuada; això vol dir que la qualificació final s'obté a partir de la suma ponderada de les notes següents:

•        10%: Participació activa a classe

•         40%: Redacció de comentaris de text per als seminaris

•        50%: Examen


El primer dia de classe s'anunciaran les dates de presentació dels diversos exercicis.

         Els criteris d'avaluació seran:

o        l'agudesa analítica,

o        la precisió i la coherència de l'argumentació,

o        la correcció i la claredat expositiva,

o       la correcció formal en relació als paràmetres de l'escriptura acadèmica.

En cas de suspens en la nota final, la recuperació l'avaluació es realitzarà únicament per mitjà d'un examen que comptarà un 60%, si s'han aprovat els comentaris de text per als seminaris, i un 100% si la nota mitjana dels comentaris és suspens.

 

5. Bibliografia i recursos didàctics

5.1. Bibliografia bàsica

Obres primàries

NIETZSCHE, Friedrich (2005), El nacimiento de la tragedia o Grecia y el pesimismo. Trad. i notes d'Andrés Sánchez Pascual. Madrid:  Alianza.

KLEIST, Heinrich von (2000), Pentesilea. Trad. de Feliu Formosa. Barcelona: Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona. (dossier)

DÜRRENMATT, Friedrich (2005), Ròmul el gran. Una comèdia històrica gens històrica. Trad. de Feliu Formosa. Barcelona: Proa/ Teatre Nacional de Catalunya.

Dossiers de textos

Obres secundàries:

ACOSTA, Luis A. (coord.) (1997), La literatura alemana a través de sus textos. Madrid: Cátedra.

A.D. (2014), Confluencias. Pròleg i traducció de Cecilia Dreymüller i Richard Gross. Barcelona: Alpha Decay.

SALA ROSE, Rosa (2007), El misterioso caso alemán. Un intento de comprender Alemania a través de sus letras. Barcelona: Alba.

RICHTER, Dieter (2011), El Sur. Historia de un punto cardinal. Un recorrido cultural a través del arte, la literatura y la religión. Madrid: Siruela.

CHAPOUTOT, Johann (2013), El nacionalsocialismo y la Antigüedad. Madrid: Abada.

 

5.2. Bibliografia complementària

DREYMÜLLER, Cecilia (2008), Incisiones. Barcelona: Galaxia Gutenberg.

HERNÁNDEZ, Isabel; MALDONADO, Manuel (2003), Literatura alemana. Épocas y movimientos desde los orígenes hasta nuestros días. Madrid: Alianza.

KONZETT, Mathias (ed.) (2000), Encyclopaedia of German Literature. Chicago; London: Fitzroy Dearborn.

ROETZER, Hans Gerd, SIGUAN BOEHMER, Marisa (2012), Historia de la literatura en llengua alemana. Barcelona: Universitat de Barcelona Publicacions.

  

5.3. Recursos didàctics

Dossier de textos a l'espai de l'assignatura dins el Campus Global

Dossiers en paper de lectures obligatòries exhaurides (Kleist)

 

6. Metodologia (optatiu)

L'assignatura tindrà  24 hores d'ensenyament presencial amb el grup sencer; la resta de les hores de contacte amb la professora es farà en grups més petits i tutories. A més de les classes, el procés d'aprenentatge inclou lectures, cerca d'informació (tant a la biblioteca, com a la xarxa), síntesi escrita dels resultats obtinguts, i presentacions orals.

  

7. Programació d'activitats  (per determinar)

Setmana

Classe plenària o seminari, continguts,                                          activitat a l'aula

Activitats fora de l'aula,           dates lliuraments

Setmana 1a

Sessió 1: Explicació de la dinàmica de l'assignatura. Introducció: De la fascinació germànica pel Sud.

 

 

A determinar

 

 

 


LITERATURA ALEMANYA - 20031 (Grup 1)

  


 

Dimarts

Dijous

Divendres

16

11/04-17/04

PLENÀRIA

PLENÀRIA

 

17

18/04-24/04

PLENÀRIA

PLENÀRIA

 

18

25/04-01/05

PLENÀRIA

101

 

19

02/05-08/05

PLENÀRIA

103

102

20

09/05-15/05

PLENÀRIA

101

 

21

16/05-22/05

PLENÀRIA

103

102

22

23/05-29/05

PLENÀRIA

101

 

23

30/05-05/06

PLENÀRIA

103

102

24

06/06-12/06

PLENÀRIA

PLENÀRIA

 

25

13/06-19/06

PLENÀRIA

PLENÀRIA