Curs 2015-2016

Literatura Francesa (20030)

Titulació/estudi: Grau en Humanitats
Curs: 2n
Trimestre: 3r
Nombre de crèdits ECTS: 4
Hores de dedicació de l'estudiant: 100
Llengua o llengües de la docència: català i francés
Professor: Montserrat Cots

Advertiment:  Encara que per a matricular-se d'aquesta matèria no és necessari haver cursat la de "Llengua Francesa", es recomana tenir certs coneixements previs de francès, especialment pel que fa a la comprensió lectora.

1. Presentació de l'assignatura

1.      L'assignatura vol donar una introducció general a la literatura francesa des del període clàssic a finals del segle XIX. Donat aquest caràcter d'introducció, es dóna entrada principalment als gèneres i als moviments literaris.

2.      Els objectius proposats són el de familiaritzar l'alumne en uns coneixements que després pugui aplicar a altres literatures nacionals o estrangeres així com el de facilitar-li el coneixement directe i en llengua original d'aquells textos que són essencials en la formació d'un estudiant d'humanitats.

3.      L'aspecte pràctic de l'assignatura està basat fonamentalment en l'anàlisi textual, és a dir, en saber trobar en el text tots aquells aspectes sobre els que rau el seu interès literari i lingüístic, així com en saber-ne aprofundir l'estructura interna i la composició textual.

4.      Es requisit previ haver seguit el curs de Llengua francesa o posseir coneixements bàsics d'aquesta llengua per altres vies.  E ls textos aniran acompanyats de traducció catalana o castellana que en facilitaran l'accés.

 

2. Competències que s'han d'assolir

Competències generals

Competències específiques

 

 

1. Competència cultural i artística.

 

2. Capacitat d'interrelacionar literatura, història, art i pensament

 

3.Competència en comunicació lingüística

 

4.Desenvolupar la capacitat de crítica i anàlisi de les obres literàries.

 

5. Identificar les principals etapes, moviments i autors d'una literatura específica.

 

6. Analitzar i comentar textos literaris

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aprendre a "llegir" un text literari en francès (o en traducció) : competència lectora analítica, estètica i crítica.

 

2. Assimilar els coneixements bàsics de la literatura francesa que formen part d'una cultura humanística.

 

3. Aprendre a posar en relació la literatura francesa amb altres literatures.

 

4. Aprendre a posar en relació la literatura francesa amb l'art francès contemporani del període que s'estudia.

 

5. Ser capaç d'emetre judicis de valor raonats i justificats en l'anàlisi textual.

 

6. Reforçar el coneixement de la llengua francesa i de les seves possibilitats expressives.

 

7. Aprendre a expressar-se en públic a partir d'intervencions personals, especialmente en els Seminaris

 

8. Aprendre a treballar en grup reduït per realitzar l'anàlisi textual.

 

 

3. Continguts

 

Bloc del contingut 1: La novel·la del segle XIX

 • Tema 1: La novel·la romàntica : Victor Hugo.

 • Tema 2: La novel·la realista : Balzac.

 • Tema 3: La novel·la realista : Stendhal

 • Tema 4: La novel·la realista : Flaubert

 

Bloc del contingut 2: La poesia francesa del segle XIX

 • Tema 1: La poesia romàntica

• Tema 2: Baudelaire i la modernitat poètica.

      • Tema 3: La renovació del llenguatge poètic : Mallarmé.

 • Tema 4: Estètiques singulars : Verlaine, Rimbaud.

 

Bloc del contingut 3: El classicisme francès

  • Tema 1: El moviment literari i el seu context social

• Tema 2: La tragèdia clàssica. Un exemple concret : Fedra de Racine

 

4. Avaluació

 

L'assignatura s'avalua segons els paràmetres següents:

a)     Tres pràctiques escrites d'anàlisi textual de tres textos d'autors francesos del segle XIX,  amb dificultat progressiva i que constitueixen l'avaluació continuada. Aquests textos van acompanyats de traducció encara que l'anàlisi s'ha de fer  a partir de la llengua original. L'extensió màxima de la pràctica ha de ser de tres pàgines. Cada pràctica, un cop corregida, es retorna a l'alumne i se'n fa la correcció a classe. El conjunt de les tres pràctiques val el 50 % de l'assignatura

b)     Prova escrita sobre la part teòrica de l'assignatura (examen final). Val el 50% de l'assignatura.  Aquesta teoria es distribueix en dos blocs, del mateix percentatge avaluatiu:

1.      Preguntes de continguts teòrics pròpiament dits desenvolupats a classe.

2.      Preguntes sobre les lectures obligatòries del curs que són dues: Madame Bovary de Flaubert i Phèdre de Racine.

c)     L'assistència a classe, que serà controlada eventualment, matisarà la qualificació final.

 

4.1 Recuperació

En l'examen de recuperació, si és del cas, només es podran recuperar els continguts teòrics i la verificació de lectures que, en aquest cas, valdran el setanta per cent de la nota (la qualificació de 7 seria doncs la màxima nota). Aquest examen tindrà més preguntes que l'examen teòric de la convocatòria normal.

 

5. Bibliografia i recursos didàctics

5.1. Bibliografia bàsica

BEAUMARCHAIS, J.P.; COUTY, D.; REY, A. 1984. Dictionnaire des Littératures de Langue Française. Paris, Bordas. 3 vols. (Fàcil consulta sota forma d'articles)

COTS, M. (coord.). 2000. Introducció a la literatura francesa. Barcelona. Fundació Universitat Oberta de Catalunya.

PRADO BIEZMA, F.J. (coord.). 1994.  Historia de la literatura francesa. Madrid. Càtedra.

VILLANUEVA, D. 2004. Teorías del realismo literario. Madrid. Editorial Biblioteca Nueva.

YLLERA, A. 1996. Teoría de la literatura francesa. Madrid. Editorial Síntesis.

Bibliografia de lectura obligatòria

FLAUBERT, G. Madame Bovary. (en  traducció catalana o castellana)

Racine, J. Phèdre. (en traducció catalana o castellana)

5.2. Bibliografia complementària

                No és necessària.

5.3. Recursos didàctics

1.      Dossier de l'assignatura amb el programa i els continguts establerts dia a dia i amb els textos de treball a classe.

2.      Material de documentació a l'aula Moodle on hi ha un enllaç amb la Web de l'assignatura.

6. Metodologia

 

Combinació de teoria i pràctica ( Anàlisi textual o Close Reading). 

7. Programació d'activitats

Setmana

Classe plenària o seminari, continguts,                                          activitat a l'aula

Activitats fora de l'aula,           dates lliuraments

Setmana 1a

Sessió 1 (data): La novel·la romàntica

 

Sessió 2 (data): Les Misérables

 

Sessió 3 (data):Les Misérables

 

Setmana 2a

Sessió 1 (data): La novel·la realista

Lliurament del primer comentari

Sessió 2 (data): Balzac

 

Sessió 3 (data): La Comédie Humaine

 

Setmana 3a

Sessió 1 (data): Eugénie Grandet

 

Sessió 2 (data): Stendhal

 

Sessió 3 (data): Le Rouge et le Noir

 

Setmana 4a

Sessió 1 (data): Le Rouge et le Noir

 

Sessió 2 (data): Le Rouge et le Noir

Lliurament del segon comentari

Sessió 3 (data): Flaubert

 

Setmana 5a

Sessió 1 (data): Madame Bovary

 

Sessió 2 (data): Madame Bovary

 

Sessió 3 (data): Madame Bovary

 

Setmana 6a

Sessió 1 (data): Madame Bovary

 

Sessió 2 (data): La poesia del segle XIX: V. Hugo

 

Sessió 3 (data): Baudelaire

 

Setmana 7a

Sessió 1 (data): Baudelaire

 Lliurament del tercer comentari

Sessió 2 (data): Mallarmé

 

Sessió 3 (data): Verlaine

 

Setmana 8a

Sessió 1 (data):Rimbaud

 

Sessió 2 (data): Rimbaud

 

Sessió 3 (data): Introducció al classicisme

 

Setmana 9a

Sessió 1 (data): Introducció a la tragèdia clàssica

 

Sessió 2 (data): Anàlisi de Fedra

 

Sessió 3 (data): Anàlisi de Fedra

 

Setmana 10a

Sessió 1 (data): Anàlisi de Fedra

 

Sessió 2 (data): Comentari darrer treball

 

Sessió 3 (data): Revisió final.