Curs 2015-2016

Llengua Alemanya per a les Humanitats (20028)

Titulació/estudi: Grau en Humanitats
Curs: 2n
Trimestre: 2n
Nombre de crèdits ECTS: 6
Hores dedicació estudiant: 150
Llengües de la docència: català i castellà
Professorat: Teresa Vinardell i Cecilia Dreymüller

L'assignatura pretén oferir una aproximació interdisciplinària a la història de la literatura i llengua alemanyes per a adquirir uns coneixements bàsics sobre la tradició literària i cultural alemanya i desenvolupar la capacitat d'anàlisi i de reflexió sobre la llengua en general. En aquesta assignatura no es pressuposa coneixements de la llengua alemanya.

 

Competències a assolir:

Competències generals

Competències específiques

Instrumentals

- Argumentar, és a dir, defensar o justificar per escrit i oralment una determinada postura.

- Raonar deductivament, és a dir, obtenir una conclusió a partir d'unes premisses.

- Transmetre per escrit i oralment de manera organitzada els coneixements adquirits.

- Analitzar i sintetitzar informació procedent de fonts diverses.

- Organitzar i planificar el treball acadèmic.

Interpersonals

- Treballar en equip i individualment.

Sistèmiques

- Creativitat i capacitat d'aprenentatge autònom i de formació continuada.

- Pronunciació correcta de l'alemany estàndard.

- Comprendre algunes expressions i elements del vocabulari bàsic relatiu a informació personal, l'aprenentatge, etc.

- Comprendre algunes de les principals estructures semàntiques i sintàctiques de la llengua alemanya.

- Entendre alguns aspectes de la història de la llengua alemanya.

- Entendre alguns aspectes de les relacions entre llengües

 

Continguts

Introducció a la cultura alemanya: La reflexió sobre la llengua pròpia en la literatura escrita en llengua alemanya

·         La incidència sobre la llengua alemanya de la impremta i la Reforma

·         El Sturm und Drang, el Romanticisme i la vinculació de la llengua a la idea de "nació alemanya"

·         L'experiència de l'exili i l'escriptura en dues llengües: Heinrich Heine

·         Karl Kraus disecciona el llenguatge de la Gran Guerra

·         L'adopció d'una llengua forana com a llengua de creació: Elias Canetti

·         L'observador de la llengua durant la dictadura nacionalsocialista: Victor Klemperer

·         Kahlschlag:  La "tala" de la llengua després del 1945

·         La crítica al llenguatge de Peter Handke

·         L'experiència d'escriure en la llengua d'una minoria: Herta Müller

 

 

Avaluació

L'avaluació és continuada; això vol dir que la qualificació final s'obté a partir de la suma ponderada de les notes següents:

·         10%: Participació activa a classe

·         40%: Redacció i presentació de comentaris de text per als seminaris

·         50%: Examen

A l'inici del trimestre s'anunciaran les dates de presentació dels diversos exercicis. Els criteris d'avaluació seran:

·         l'agudesa analítica,

·         la precisió i la coherència de l'argumentació,

·         la correcció i la claredat expositiva,

·         la correcció formal en relació als paràmetres de l'escriptura acadèmica.

 

En cas de suspens en la nota final, a la recuperació l'avaluació es realitzarà únicament per mitjà d'un examen que comptarà un 60%, si la nota mitjana dels comentaris de text per als seminaris és igual o superior a 5, i un 100% si és inferior. 

Bibliografia bàsica

Acosta, Luis A. (coord.). La literatura alemana a través de sus textos. Madrid: Cátedra 1997.

González, M.J., Balzer, B. (ed.). Historia de la Literatura Alemana. Madrid: Catedra 1991.

Hernandéz, Isabel, Manuel Maldonado. Literatura alemana: Épocas y movimientos desde los orígenes hasta nuestros días. Madrid: Alianza Editorial 2003

Konzett, Mathias (ed.). Encyclopaedia of German Literature. Chicago; London: Fitzroy Dearborn 2000.

Roetzer, H.G., Siguan. M. Historia de la literatura en lengua alemana. Desde los inicios hasta la actualidad. Barcelona: Publicacions i edicions de la UB 2012.

Bibliografia complementària

Dreymüller, Cecilia. Incisiones. Barcelona: Galaxia Gutenberg 2007

Dreymüller, Cecilia. Confluencias. Antología de la major narrativa alemana actual. Barcelona, Alpha Decay, 2014.

Sala Rose, Rosa. El misterioso caso alemán. Barcelona: Alba 2007

Recursos didàctics: Dossiers de textos i altres recursos a l'Aula Global

Metodologia

L'assignatura tindrà 34 hores d'ensenyament presencial amb el grup sencer i la resta de les hores de contacte amb el professorat es faran en grups més petits i tutories. A més de les classes, el procés d'aprenentatge inclou lectures, cerca d'informació (tant a la biblioteca com a internet) i síntesi escrita dels resultats obtinguts, presentacions orals i altres activitats formatives assignades pel professorat.

 

LLENGUA ALEMANYA PER A LES HUMANITATS (20028)

 

Dilluns

Dimecres

Divendres

08/01

 

 

PLENÀRIA

11/01 - 15/01

PLENÀRIA

PLENÀRIA

PLENÀRIA

18/01 - 22/01

PLENÀRIA

PLENÀRIA

PLENÀRIA

25/01 - 29/01

PLENÀRIA

                                   101

                                      102

01/02 - 05/02

PLENÀRIA

101

102

08/02 - 12/02

PLENÀRIA

101

102

15/02 - 19/02

PLENÀRIA

101

102

22/02 - 26/02

PLENÀRIA

101

102

29/03 - 04/03

PLENÀRIA

101

102

07/03 -11/03

PLENÀRIA

101

102

14/03 - 16/03

PLENÀRIA

PLENÀRIA