Curs 2015-2016

Llengua Francesa per a les Humanitats(20027)

Titulació/estudi: Grau en Humanitats
Curs: 2n
Trimestre: 2n
Nombre de crèdits ECTS: 6 crèdits
Hores dedicació estudiant: 150 hores
Llengua o llengües de la docència: català, castellà i francès (segons recursos utilitzats) - Plenària en català. Un seminari en castellà. Un seminari en català. (I lectures en francès)
Professorat: Hélène Rufat

1. Presentació de l'assignatura o descriptor

Introducció al coneixement de la llengua francesa en el context acadèmic de les Humanitats, oferint eines i recursos de reconeixement, contextualització i comprensió escrita d'aquest idioma. S'adoptarà una aproximació interdisciplinària a la llengua i la cultura franceses, estructurant l'assignatura en tres eixos:

1.       L'eix sistèmic, que presenta de manera descriptiva i pràctica alguns aspectes formals de la llengua; tot i que aquest no és un curs orientat a l'aprenentatge convencional de la llengua francesa.

2.       L'eix històric, que s'ocupa del desenvolupament de la llengua francesa fins a l'actualitat. L'anàlisi de fragments de textos literaris francesos i de materials visuals permetrà estudiar algunes de les transformacions de la llengua francesa al llarg dels segles, en relació amb la història política, econòmica, social i cultural dels països de parla francesa.

3.       L'eix pragmàtic, que es reparteix entre tots els blocs de contingut, proposarà exercicis amb l'objectiu de millorar les habilitat de l'estudiant a l'hora d'utilitzar recursos d'informació (diccionaris, gramàtiques, enciclopèdies, cercadors etc.).

 

Els següents objectius generals de l'assignatura concreten aquest enfocament:

Ø  Desenvolupar la capacitat d'anàlisi i de reflexió sobre la llengua en general.

Ø  Adquirir uns coneixements bàsics per entendre, en francès escrit, el vocabulari fonamental i conèixer els camps semàntics més importants en Humanitats, així com les construccions sintàctiques i les formacions verbals més usuals.

Ø  Adquirir uns coneixements bàsics sobre la tradició literària i la cultura francesa.

 Per cursar aquesta assignatura, no es requereix cap nivell previ de coneixements de llengua francesa.

2. Competències a assolir

Competències generals

Competències específiques

 

Instrumentals

 

1. Argumentar (en el sentit de defensar o

Justificar) per escrit i oralment una

determinada postura.

2. Raonar deductivament, és a dir,

obtenir una conclusió a partir d'unes

premisses.

3. Generalitzar, o extreure una norma

general a partir d'un nombre limitat

de dades o exemples.

4. Transmetre per escrit i oralment de

manera organitzada els

coneixements adquirits.

5. Analitzar i sintetitzar informació

procedent de fonts diverses.

6. Organitzar i planificar el treball

acadèmic.

7. Utilitzar coneixements previs en

qualsevol activitat d'aprenentatge.

8. Aplicar els coneixements a la Pràctica.

9. Raonament crític: emetre judicis argumentats, contrastats i coherents a partir d'una anàlisi prèvia

 

Interpersonals

1. Treballar en equip i negociar

significats.

2. Treballar individualment.

3. Integrar el treball en equip en el

treball autònom.

4. Comunicar-se interpersonalment en

grup reduït i en grup gran.

 

Sistèmiques

1.  Creativitat.

2. Capacitat d'aprenentatge autònom i de formació continuada.

 

 

 

 

1. Entendre alguns aspectes de la història de la llengua francesa.

 


2a. Comprendre textos de nivell B1 en francès.

 

2b. Comentar textos de nivell C1, amb el suport d'una traducció

 


3. Desenvolupar l'interès i la curiositat per l'actualitat en el camp de la llengua francesa i de la seva literatura.

 


4. Reconèixer el lèxic d'un mateix àmbit temàtic en francès.

 
5. Saber interpretar el vocabulari identificat en funció del seu context històric i social.

6. Saber reconèixer els temps verbals i analitzar-ne el seu ús en un text.

 
7. Saber reconèixer els pronoms verbals i analitzar-ne el seu ús en un text.


8. Comprendre precisament el sentit d'una paraula francesa en un text, conjugant l'ús del diccionari francès-francès i els coneixements històrics i socials.

 

9. Entendre alguns aspectes de les relacions entre llengües.

 

 

3. Continguts

Bloc de contingut 1:

Interculturalitat i evolució de la llengua francesa (francofonia)

Tema 1.1:

Tradició romana vs tradició gal·la:

o        Usos del llatí / del llatí vulgar

o        França i els seus idiomes

 

Tema 1.2:

Llengua francesa i revolució francesa:

o        Les paraules més antigues

o        Usos del francès (història)

 

Tema 1.3:

Vocabulari:

o        Evolucions fonètiques / evolucions ortogràfiques

o        Acollida internacional

o        Evolucions regionals

o        Pràctica de l'ús del diccionari francès-francès Le petit Robert

  

Bloc de contingut 2:

Interculturalitat i vocabulari de la llengua francesa (el francès en les altres llengües)

Tema 2.1:

En l'àmbit popular:

o        En el camp culinari i la moda

o        En el camp militar

  

Tema 2.2:

En l'àmbit cultural:

o        En el camp de les ciències

o        En el camp de les Humanitats

 

Tema 2.3:

L'expressió dels sentiments i de les experiències

  

Bloc de contingut 3:

Comprensió escrita (a partir d'elements gramaticals) aplicada a la literatura francesa

Tema 3.1:

Els elements del discurs:

o        El sintagma nominal ; el sintagma verbal

o        Els elements invariables; els determinants; els pronoms

 

Tema 3.2:

La frase i la seva tipologia:

o        L'ordre dels elements de la proposició

o        Els connectors sintàctics: usos i valors

 

Tema 3.3:

Estructures micro i macro organitzatives del text:

o        Identificació de camps lèxics i semàntics

o        Procediments de coherència i de cohesió textual

o        Elements d'anàlisi i de contextualització temàtica

 

4. Avaluació

L'avaluació d'aquesta assignatura és continuada: la qualificació final s'obté a partir de la suma ponderada de les notes següents:

1) Participació en les activitats plantejades dins de l'aula: 10% (la condició necessària per poder ser avaluat és l'assistència al 70% de les classes com a mínim).

2) 3 Activitats (com a mínim): 40%

- Test de coneixements de llengua francesa escrita (al final de la 4t setmana)

- Treballs individuals o en grups, escrits o orals

3) Examen final de trimestre: 50%

En cas de presentar-se a la "recuperació", l'alumne haurà d'examinar-se de l'examen (50% de la nota final) i tenir presentades, a més a més, 3 activitats escrites (40%) que podrà entregar fins al dia d'examen de la recuperació.

 

5. Bibliografia i recursos didàctics

5.1. Bibliografia bàsica

M. GRÉGOIRE & O. THIÉVENAZ. Grammaire progressive du Français avec 500 exercices. Clé International. 1995. (també està disponible una nova edició amb « 600 exercices », des de l'any 2003)

I. TAILLANDIER & C. BOUCHERY : Le FLE par les textes : littérature et activités de langue, Éditions Belin, 2009

5.2. Bibliografia complementària

        -         Col·lecció dels « 450 exercices de grammaire» (Le Nouvel entraînez-vous grammaire), coordinada per Evelyne Sirejols, des de 2002, a Clé International.

      -            Danièle Dumarest et Marie-Hélène Morsel : Le Chemin des mots, Presses Universitaires de Grenoble, 2005.

        -        Pascal Picq, Laurent Sagart, Ghislaine Dehaenne et Cécile Lestienne: La història més bonica del llenguatge. Traducció de Anna Maria Corredor. Barcelona, Edicions de 1984 (col. «De bat a bat»), 2009. 175 pp. ISBN: 978-84-92440-24-5.

        -          Rey-Debove, Josette et Rey, Alain (2006), Le Nouveau Petit Robert, Dictionnaire de la langue française, Paris, Dictionnaires Le Robert.

-          Le Nouveau Bescherelle. L'Art de conjuguer. Paris Hatier. 1980.

            -          Florence Raynal: "Palabras francesa en libertad"

(http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/IMG/pdf/Mots_francais_en_liberte_ES.pdf)

-          "Lengua Francesa"

(http://mx.encarta.msn.com/encyclopedia_761577987_2/Lengua_francesa.html)

-          Marie-José Brochard: "le français en voyage", Délégation générale à la langue française et aux langues en France

 (http://www.semainelf.culture.fr/site2007/MENU/pdf/francaisVoyage.pdf)

-          Henriette Walter: Le français dans tous les sens, LGF - Livre de Poche, 1996

5.3. Recursos didàctics

A l'Aula Global (Moodle)

-          Dossier de textos i fitxes de gramàtica objecte d'estudi, disponibles per setmanes

-          S'anirà constituint a més a més un dossier de textos i materials complementaris

 

6. Metodologia (optatiu)

L'assignatura tindrà 36 hores d'ensenyament presencial amb el grup sencer; la resta de les hores de contacte amb el professorat es faran en grups més petits, seminaris, i en tutories.

A més a més de les classes, el procés d'aprenentatge s'organitzarà al voltant de l'observació, l'anàlisi i el comentari de mostres de discursos escrits de tipologia diversa. Es practicaran lectures, la cerca d'informació (tant a la biblioteca com a Internet), i es produiran síntesis dels resultats obtinguts, ja siguin escrites ja siguin orals.

 

7. Programació d'activitats 

LLENGUA FRANCESA PER A LES HUMANITATS (20027)

 

Dilluns

Dimecres

Divendres

07/01 - 10/01

-0-0-0-

-0-0-0-

PLENÀRIA (8/01/2016)

11/01 - 17/01

PLENÀRIA

PLENÀRIA

PLENÀRIA

18/01 - 24/01

PLENÀRIA

PLENÀRIA

PLENÀRIA

25/01 - 31/01

PLENÀRIA

PLENÀRIA

PLENÀRIA

01/02 - 07/02

PLENÀRIA

101

102

08/02 - 14/02

PLENÀRIA

101

102

15/02 - 21/02

PLENÀRIA

101

102

22/02 - 28/02

PLENÀRIA

101

102

29/02 - 06/03

PLENÀRIA

101

102

07/03 - 13/03

PLENÀRIA

101

102

14/03 - 16/03

PLENÀRIA

PLENÀRIA (16/03/2016)

-0-0-0-