Curs 2015-2016

Història Contemporània II (20025)

 

Titulació/Estudi: Grau en Humanitats

Curs: 3r

Trimestre: 1r

Nombre de crèdits ECTS: 5 crèdits

Hores dedicació estudiant: 125

Llengua o llengües de la docència: català

Professorat: Albert Garcia Balañà, Marició Janué, Carolina Rua i Manuel Castellano

 

 

1. Presentació de l'assignatura o descriptor

 

Estudi dels principals processos polítics, socials i culturals del món contemporani a partir de la fi de la Segona Guerra Mundial l'any 1945 i fins a la fi de la Guerra Freda amb la dissolució de l'URSS a les acaballes de 1991.

 

2. Competències a assolir

 

 

Competències generals

Competències específiques

1) Competència en gestió i tractament de la informació procedent de fonts diverses.

2) Capacitat d'anàlisi i de síntesi.

3) Aplicar raonaments de diferent tipus i buscar explicacions multicausals per a comprendre els fets històrics i avaluar les seves conseqüències.

4) Conèixer els agents i institucions bàsics que intervenen en l'organització política i econòmica d'Europa i del món.

5) Entendre els canvis que s'estan produint en les relacions econòmiques i socials a escala mundial i relacionar-los amb els seus antecedents històrics.

6) Reflexionar de forma crítica sobre alguns problemes socials, històrics, polítics o econòmics contemporanis.

 

1) Capacitat per reconèixer i explicar els fets i processos històrics més significatius al món en l'etapa des de la fi de la Segona Guerra Mundial l'any 1945, fins a  la fi de la Guerra Freda amb la dissolució de la Unió Soviètica a les acaballes de 1991.

2) Capacitat de distingir i definir els principals paràmetres ideològico-culturals que caracteritzen l'etapa que s'inicià després de la Segona Guerra Mundial.

3) Capacitat de perioditzar l'etapa analitzada en funció dels canvis i transformacions més significatius.

4) Capacitat per identificar els principals nuclis de poder a l'etapa, els diversos mecanismes emprats per mantenir-lo i les aliances establertes.

5) Capacitat per identificar els principals assoliments del període en els diversos àmbits -polític, econòmic, social, cultural- i per adonar-se, quan s'escau, de les seves limitacions.

6) Capacitat per distingir entre dinàmiques internacionals, regionals i nacionals i de reconèixer-ne les continuïtats i discontinuïtats històriques.

7) Capacitat per distingir els diversos factors interns i externs que han influït en els principals esdeveniments i dinàmiques de l'etapa.

 


 

3. Continguts

 

Tema 1. L'impacte de la Segona Guerra Mundial, les característiques de la Guerra Freda i la reconstrucció política a l'Europa de postguerra (1945-1968)

 

Tema 2. Els primers punts calents de la Guerra Freda (més enllà de l'escenari europeu): Àsia i altres escenaris imaginats

Tema 3. La política nordamericana de 'contenció': els Estats Units entre el 1945 i el 1975

Tema 4. L'URSS i el Bloc de l'Est: de l'estalinisme a la desestalinització (1945-1968)

Tema 5. Descolonització i conflictes: gènesis del món d'avui

 

Tema 6. Crisi de la societat del benestar i fi de la Guerra Freda

 

4. Avaluació

 

1. Examen final: 75% de la nota final.

 

2. Treball individual (a lliurar 1 dels 2 exercicis corresponents als seminaris): 25% de la nota final.

 

Recuperació (Febrer):

 

S'aplicaran els mateixos percentatges que en l'avaluació de Desembre.

 

1) Tenen dret a acudir a la Recuperació de Febrer de l'assignatura tots/es aquells estudiants que tinguin, com a mínim, una nota parcial (examen o seminaris) superior a 0 de l'avaluació de desembre.

         El fet d'haver-se presentat a l'examen de desembre i haver-lo entregat en blanc equival a un No Presentat i, si tampoc s'ha lliurat el treball de seminari durant el trimestre lectiu, no dóna dreta a presentar-se a la Recuperació de Febrer.

 

2) Aquells estudiants suspesos al desembre que hagin aprovat una de les dues parts de l'examen final només hauran de fer la Recuperació de Febrer de la part suspesa.

         És a dir, aquells estudiants que tinguin una nota igual o superior a 1,5 sobre 3,0 de la part de l'examen de la professora Janué (preguntes 1 a 3) només hauran de fer la Recuperació de febrer de la part de l'examen del professor Garcia o de la professora Rua (si d'aquesta part han tingut una nota inferior a 2,2).

         I aquells estudiants que tinguin una nota igual o superior a 2,2 sobre 4,5 de la part de l'examen del professor Garcia o de la professora Rua (preguntes 4 a 7) només hauran de fer la Recuperació de febrer de la part de l'examen de la professora Janué (si d'aquesta part han tingut una nota inferior a 1,5).

 

3) Finalment, els estudiants que suspenguessin el treball individual de seminari al desembre NO PODRAN presentar-lo altra vegada a la Recuperació de Febrer.

         Aquells estudiants que no hagin presentat el treball o assaig individual al desembre el podran presentar a la Recuperació de Febrer (sempre i quan s'hagin presentat i tinguin nota de l'examen de desembre) en el benentès que la nota màxima serà de 5 sobre 10 (o 1,25 sobre 2,50).

 

 

 

5. Bibliografia i recursos didàctics

 

 

5.1. Bibliografia de referència (No Obligatòria)

 

R. ARACIL; J. OLIVER; A. SEGURA: El mundo actual. De la Segunda Guerra Mundial a nuestros días. Barcelona, Universitat de Barcelona, 1995.

 

S.J. BALL: The Cold War. An International History, 1947-1991. London, Arnold, 1998.

 

P.M.H. BELL: The World since 1945. An International History. London: Arnold, 2001.

 

J. FONATANA: Por el bien del Imperio. Una historia del mundo desde 1945. Barcelona, Pasado y Presente, 2011.

 

E. HOBSBAWM:. Historia del siglo XX. Barcelona: Crítica, 1994.

T. JUDT: Postguerra. Una historia europea. Madrid: Taurus, 2006.

 

W. R. KEYLOR:  A World of Nations. The international order since 1945. New York/Oxford, Oxford University Press, 2003.

 

G. MAMMARELLA: Historia de la Europa contemporánea desde 1945 hasta hoy, Barcelona, Ariel, 1996.

 

J.U. MARTÍNEZ CARRERAS, et al. Historia del mundo actual. Madrid: Marcial Pons, 1996.

 

M. NOUSCHI: Historia del siglo XX. Todos los mundos, el mundo. Madrid: Cátedra, 1996.

 

G. PROCACCI: Historia General del siglo XX, Barcelona, Crítica, 2001.

 

J. SMITH: The Cold War, 1945-1991. USA,  Blackwell, 1998, Second Edition.

 

G. TORTELLA: La Revolución del siglo XX. Capitalismo, comunismo y democracia, Madrid, Taurus, 2000.

 

F. VEIGA, E.U. DA CAL, A. DUARTE: La paz simulada. Una historia de la Guerra Fría, 1941-1991. Madrid: Alianza, 1997 (1ª).

 

R. VINEN: Europa en fragmentos. Historia del viejo continente en el siglo XX. Barcelona: Península, 2002.

 

 

5.2. Lectures obligatòries i materials didàctics

 

Els professors indicaran unes lectures obligatòries pels temes que imparteixin que seran matèria d'avaluació.

 

Les lectures obligatòries es publicaran a l'Aula Global de l'assignatura prèviament a l'inici del tema al qual corresponguin.

 

Així mateix, els materials didàctics utilitzats a classe pels professors estaran disponibles a l'Aula Global de l'assignatura.

 

 

 

 

7. Calendari-programació de l'assignatura

 

 

HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA II (20025)

GRUPS 1 i 2

Calendari-Programació curs acadèmic 2015-2016

 

 

 

 

DIMARTS

 

 

DIJOUS

 

22 i 24 de Setembre

 

 

Plenària (Janué)

Present./Tema 1

 

FESTIU

 

29 de Set. i 1 d'Octubre

 

 

Plenària (Janué)

Tema 1

 

Plenària (Janué)

Tema 1

 

6 i 8 d'Octubre

 

Plenària (Garcia/Rua)

Tema 2

 

Plenària (Garcia/Rua)

Tema 2

 

13 i 15 d'Octubre

 

 

Plenària (Garcia/Rua)

Tema 2 i Tema 3

 

Plenària (Garcia/Rua)

Tema 3

 

20 i 22 d'Octubre

 

Plenària (Garcia/Rua)

Tema 3

 

Plenària (Garcia/Rua)

Tema 3

 

27 i 29 d'Octubre

 

Plenària (Janué)

Tema 4

 

Plenària (Janué)

Tema 4

 

3 i 5 de Novembre

 

Seminari 1/Subgrup 1 (Castellano/Janué)

 

Seminari 1/Subgrup 2 (Castellano/Janué)

 

10 i 12 de Novembre

 

 

Plenària (Garcia/Rua)

Tema 5

 

Plenària (Garcia/Rua)

Tema 5

 

17 i 19 de Novembre

 

 

Plenària (Garcia/Rua)

Tema 5

 

Seminari 2/Subgrup 1

(Garcia/Rua)

 

24 i 26 de Novembre

 

 

Seminari 2/Subgrup 2

(Garcia/Rua)

 

Plenària (Garcia/Rua)

Tema 5 i Tema 6

 

1 i 3 de Desembre

 

Plenària (Garcia/Rua)

Tema 6

 

NO HI HA CLASSE *

 

* El calendari oficial UPF del primer trimestre del curs 2015-16 té 11 dimarts i 10 dijous

 

 

 

 

 

 

HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA II (20025)

GRUP 3

Calendari-Programació curs acadèmic 2015-2016

 

 

 

 

DILLUNS

 

 

DIMECRES

 

21 i 23 de Setembre

 

 

Plenària (Janué)

Present./Tema 1

 

Plenària (Janué)

Tema 1

 

28 i 30 de Setembre

 

 

Plenària (Janué)

Tema 1

 

Plenària (Garcia)

Tema 2

 

5 i 7 d'Octubre

 

Plenària (Garcia)

Tema 2

 

Plenària (Garcia)

Tema 2 i Tema 3

 

12 i 14 d'Octubre

 

 

FESTIU

 

Plenària (Garcia)

Tema 3

 

19 i 21 d'Octubre

 

Plenària (Garcia)

Tema 3

 

Plenària (Garcia)

Tema 3

 

26 i 28 d'Octubre

 

Plenària (Janué)

Tema 4

 

Plenària (Janué)

Tema 4

 

2 i 4 de Novembre

 

Seminari 1/Subgrup 1 (Castellano/Janué)

 

Seminari 1/Subgrup 2 (Castellano/Janué)

 

9 i 11 de Novembre

 

 

Plenària (Garcia)

Tema 5

 

Plenària (Garcia)

Tema 5

 

16 i 18 de Novembre

 

 

Plenària (Garcia)

Tema 5

 

Seminari 2/Subgrup 1

(Garcia)

 

23 i 25 de Novembre

 

 

Seminari 2/Subgrup 2

(Garcia)

 

Plenària (Garcia)

Tema 5 i Tema 6

 

30 de Nov. i 2 de Desem.

 

Plenària (Garcia)

Tema 6

 

NO HI HA CLASSE *

 

* El calendari oficial UPF del primer trimestre del curs 2015-16 té 10 dilluns i 11 dimecres