Curs 2015-2016

Art Contemporani (20024)

Titulació/estudi: Grau en Humanitats

Curs: 3r
Trimestre: 2n  
Nombre de crèdits ECTS: 5
Hores dedicació estudiant:
Llengua o llengües de la docència:
Professorat: Grup 1 (en castellà): Jordi Ibáñez; grup 2: Marta Anton; grup 3: Àlex Mitrani

 

1.   Presentació de l'assignatura

 

L'assignatura es centra en les arts plàstiques i la cultura visual de la primera meitat del segle XX, des del que genèricament s'anomena postimpressionisme, "fi de segle" i modernismes, fins als anys de la postguerra i la Guerra Freda, l'expressionisme abstracte nord-americà i l'informalisme europeu. El curs es centra, per tant, en les "avantguardes històriques", amb atenció als principals corrents artístics: expressionisme, fauvisme, cubisme, futurisme, avantguardes russes i constructivisme, neoplasticisme, Bauhaus, dadà i surrealisme.

 

Es tracta d'oferir una visió panoràmica de l'art de la primera meitat del segle XX amb l'objectiu que l'estudiant adquireixi els coneixements bàsics necessaris per comprendre aquesta època i sigui capaç d'enfrontar-se adequadament a obres d'art contemporànies. El curs també planteja tot un conjunt de qüestions temàtiques específiques que cerquen ajudar l'estudiant a desenvolupar una capacitat d'anàlisi que faciliti la comprensió d'aquestes obres així com altres manifestacions culturals del període estudiat, en la literatura, l'arquitectura, la música, la dansa o el cinema, indestriables sovint del propi pensament i la producció plàstics.

 

 

 

2. Competències a assolir

Competències generals

Competències específiques

 

1.  Capacitat per analitzar una obra d'art i reconeixement bàsic de l'autor, moment,  títol, tema, tècnica, corrent artístic, etc.

 

2.  Capacitat per relacionar les arts plàstiques amb d'altres manifestacions artístiques, literàries, musicals, polítiques, filosòfiques  i científiques.

 

3.  Capacitat per desenvolupar criteris i mètodes de treball específics de les humanitats, així com adquirir una consciència històrica fonamentada i matisada que relacioni el passat amb el present.

 

1.   Capacitat per desenvolupar un sentit crític i una opinió personal fonamentada en el coneixement històric i en la capacitat d'argumentar per si mateix.

 

2.  Capacitat per fer recerca en el camp de la història de l'art i relacionar-lo amb els camps específics de les humanitats.

 

 

3.   Capacitat per adquirir coneixements que serveixin de base i portin a desenvolupar competències professionals en el camp de la museística, la conservació, la divulgació, la gestió cultural i el comissariat.

 

 

 

3.   Continguts

  

1. Postimpressionisme, modernisme i simbolisme: estils i avantguardes al voltant de 1900

Les herències de Cézanne, Gauguin i Van Gogh. L'exemple de Seurat. L'arrel simbolista de les avantguardes. Un nou disseny en les grans ciutats industrials al servei d'una subjectivitat que es vol singular i emancipada: els modernismes, les resistències a la industrialització del gust i l'abelliment del gust industrialitzat.

 

2. La llibertat de l'artista i l'obra: expressionisme i subjectivitat

1905 "Donatello entre les feres": els  fauves. Matisse, el pintor del luxe, la calma i la voluptuositat. 1905. Sense normes ni destresa.  Die Brücke,  Kirchner i l'expressionisme alemany, entre Dresde i Berlín. Der Blaue Reiter. Kandinsky, de Murnau a Munic. Paul Klee

 

3. Un nou llenguatge pictòric: el cubisme

1907 Les demoiselles d'Avignon. Picasso i Braque. Cubisme analític i cubisme sintètic. 1912 El collage. Escultura i nous materials. Juan Gris. La difusió internacional del moviment cubista: Apollinaire, Gleizes, Metzinger, Léger, Sonia i Robert Delaunay

 

4. El culte a la modernitat: el futurisme

1909 Marinetti, els manifestos i les trobades futuristes. La música de sorolls. La petjada del llenguatge cubista: Carrá, Balla, Severini, Russolo. La preocupació pel dinamisme: la fotografia del moviment, els germans Bragaglia i l'escultura de Boccioni. La difusió del cubisme i el futurisme

 

5. Canviar l'art per canviar el món

L'avantguarda russa. De l'inici del segle XX fins la dècada de 1930. Opcions suprematistes, constructivistes i intermèdies: Malèvitx; Tatlin, Ródtxenko i Stepanova; els Pevsner. La difusió de les idees revolucionaries als Països Baixos i Alemanya. La revista De Stijl i el pas " cap a una arquitectura plàstica". Mondrian i l'abstracció. Una escola de construcció, la Bauhaus: nous objectes quotidians i nova arquitectura.

 

6. Contra l'art: La revolució dadaista

1916 Zurich i el Cabaret Voltaire d'Hugo Ball. Alemanya i el compromís polític: les fires dadà, el fotomontatge, merz. Nova York i París. Duchamp, Man Ray i els ready-made. Picabia, 391, Cravan, els Delaunay i la Barcelona moderna. La fotografía sense càmera: rayografies schadografies. Retour à l'ordre i Nova Objectivitat.

 

7.  El surrealisme

1924 L'inconscient i l'automatisme. Breton i el Primer manifest surrealista. El surrealisme com a moviment literari amb un imaginari visual. Joan Miró. Dalí. Els objectes surrealistes. El Surrealisme entre el vell i el nou continent: d'Europa a Amèrica.

 

8. Després del 45 als EUA

L'expressionisme abstracte als Estats Units: l'escola de Nova York, l'exili europeu i el camp de les influències (Matta, Miró, Picasso). Action painting i colour field painting. La figura de Clement Greenberg. El context de la Guerra Freda i les polítiques culturals en un món dividit. La segona generació i l'inici de la neoavantguarda: Rauschenberg, jasper Johns. Cap al pop art.

 

9. Després del 45 a Europa

L'informalisme al París de postguerra: L'art brut i les seves ramificacions a Espanya i Itàlia. Els nous dadaístes: lletrisme, situacionisme, grup COBRA. Una possible escola de Londres: Bacon, Kitaj, Freud.

  

10. Panorama espanyol de la postguerra al tardofranquisme

El Miró de l'exili interior. Dau al Set i la importància de Joan Brossa. L'informalisme espanyol i el grup El Paso. El realisme castellà: Antonio López Torres i Antonio López García. El pop art a Espanya: el Grup Crònica. Els escultors Oteiza i Chillida.  

  

4. Avaluació

 

Puntuació:

60 %  Examen final

25 %  Treball

15 %  Participació a les classes, seminari, fòrums i activitats del curs

 

Examen:

L'examen consistirà en analitzar i comentar diverses obres i/o desenvolupar un tema.

L'anàlisi de les imatges haurà d'incloure: moviment artístic al qual pertany l'obra, data  aproximada (justificant cadascun d'aquests aspectes), autor i títol, i comentari en el qual s'estableixin relacions amb d'altres obres del mateix autor i amb d'altres obres contemporànies (d'altres artistes), anteriors i posteriors, assenyalant les raons per les quals l'obra és significativa.

 El tema d'examen a desenvolupar pot respondre a un epígraf del programa o pot ser una qüestió transversal en la qual sigui necessari referir-se a diversos epígrafs i temes del programa esmentat.

A l'hora de valorar l'examen, comptaran els coneixements i també la claredat d'idees, la precisió i la capacitat d'argumentació i expressió escrita.

 Recuperació:

Els estudiants que hagi obtingut la qualificació de suspens a l'avaluació ordinària faran la recuperació a mitjans del següent trimestre.

Les notes parcials de l'avaluació ordinària es guardaran i s'inclouran en la nota final amb el mateix percentatge que tenien en aquesta convocatòria. Únicament es podran recuperar les activitats que no s'hagin superat.

Es podran recuperar totes les notes suspeses, a excepció de les activitats d'avaluació continuada que exigeixin la presència de l'estudiant a classe.

D'aquesta manera, les recuperacions de la present assignatura consistiran en:

Examen suspès (60% de la nota global) → Recuperació examen (60% de la nota global)

Treball suspès (25% de la nota global) → Recuperació treball (25% de la nota global)

Seminaris suspesos (15% de la nota global) → NO ES RECUPERA

 

5. Bibliografia i recursos didàctics

5.1. Bibliografia bàsica

 

Argan, Giulio Carlo. 1991. El arte moderno: Del iluminismo a los movimientos contemporáneos. Madrid: Akal.

Bozal, Valeriano. 1993. Los primeros diez años : 1900-1910, los orígenes del arte contemporáneo. 2ª ed. Madrid: Visor.

Bozal, Valeriano, Arte del siglo XX en España: pintura y escultura, Madrid: Espasa Calpe.

Cirlot, Lourdes. 1995. Primeras vanguardias artísticas: Textos y documentos. Barcelona: Labor.

Calinescu, Matei. 2003. Cinco caras de la modernidad: Modernismo, vanguardia, decadencia, kitsch, posmodernismo. Madrid: Tecnos.

De Diego Otero, Estrella. 1996. Arte contemporáneo II. 1ª ed. Madrid: Historia 16.

García Felguera, María de los Santos. 1989. Las vanguardias históricas (y 2). Madrid: Grupo 16.

González García, Ángel; Calvo Serraller, Francisco; Marchán Fiz, Simón. 1999. Escritos de arte de vanguardia 1900-1945. Madrid: Istmo.

Fer, Briony (et al.), Realismo, racionalismo, surrealismo: el arte entre guerras, Madrid: Akal.

Foster, Hal (et al.), Arte desde 1900: Modernidad, Antimodernidad, Posmodernidad, Madrid: Akal

Harrison, Charles (et al.), Primitivismo, cubismo y abstracción, Madrid: Akal.

Marchán Fiz, Simón. 1994. Fin de siglo y los primeros "ismos" del XX, 1890-1917. Madrid: Espasa-Calpe.

De Micheli, Mario. 2002. Las vanguardias artísticas del siglo XX. Madrid: Alianza.

Ramírez, Juan Antonio (dir.), El mundo contemporáneo, Historia del arte, Madrid, Alianza.

Wood, Paul (et al.), Modernism in Dispute. Art Since the Forties, New Haven: Yale University Press.

 

5.2. Bibliografia complementària

La bibliografia s'ampliarà al llarg del curs amb recomanacions concretes per cada tema, i s'inclourà tant llibres d'història de l'art, com escrits d'artistes i de crítics, així com altres textos literaris (novel·les, poemes, cartes i diaris, etc). Els principals textos estaran disponibles a l'Aula Global.

 

5.3. Recursos didàctics

Webs de museus amb informació i recursos sobre obres i artistes:

Centre Pompidou (París) www.centrepompidou.fr (Es pot accedir a 60.000 obres de la col·lecció i a al catàleg de la biblioteca *Kandinsky (d'art, arquitectura i disseny); retransmeten vídeos i debats.)

MoMA (Nueva York) www.moma.org (Permet veure audiovisuals d'obres i artistes; registrant-se, s'accedeix a la base de dades de la col·lecció.)

Tate Online (Londres) www.tate.org.uk (Té informació sobre les exposicions que organitza i selecciona una obra per cada sala; a més permet seguir conferències i altres activitats del museu.)

Museo Reina Sofía (Madrid)  www.museoreinasofia.es (Amb twitter es pot seguir l'activitat del museu; hi ha conferències i entrevistes en Blip TV.)

MNAC (Barcelona)  www.mnac.cat (Es poden visitar les sales del museu (les d'Art Modern, pel que es refereix a aquesta assignatura), amb descripcions i reproduccions de les principals obres; també es pot consultar la revista i el butlletí del museu.)

MACBA (Barcelona)  www.macba.cat (Les conferències i els debats estan en arxius d'àudio.)

Museo Thyssen-Bornemisza  (Madrid)  www.museothyssen.org (La col·lecció es pot visitar de manera virtual i les obres es poden analitzar de manera interactiva.)

Museo Guggenheim (Bilbao) www.guggenheim-bilbao.es (Es pot fer una visita virtual al museu en companyia d'una animació del director.)

SFMOMA (San Francisco) www.sfmoma.org (Ofereix presentacions audiovisuals d'obres i artistes; registrant-se, s'accedeix a la base de dades de la col·lecció.)

Van Gogh Museum (Amsterdam) www.vangoghmuseum.nl (A més de les obres, permet estudiar la biografia i les cartes de l'artista; en ArtBabble hi ha vídeos que analitzen algunes obres.)

Stedelijk Museum (Amsterdam) www.stedelijkindestad.nl (Permet estudiar algunes obres destacades de la col·lecció i consultar el butlletí del museu (en neerlandès).)

Museo Picasso (Barcelona) www.museupicasso.bcn.es (Presenta fitxes completes d'una selecció de les obres i ofereix material sobre les exposicions temporals.)

Fundació Miró (Barcelona) fundaciomiro-bcn.org (Té fitxes completes d'una selecció d'obres de la col·lecció.)

 

 

6. Metodologia

L'assignatura s'oferirà combinant classes presencials amb seminaris de discussió i treball específic sobre textos i obres.

 

7. Programació d'activitats

Al Campus Global, a la pàgina web de cada grup, s'especificarà i s'anunciarà amb temps la distribució per sessions dels temes i dels seminaris.