Curs 2015-2016

 

Grans Tradicions Religioses (20020)

Titulació/estudi: Grau en Humanitats
Curs: 3r
Trimestre: 1r
Nombre de crèdits ECTS: 5 crèdits
Hores dedicació estudiant: 125 h
Llengua o llengües de la docència: castellà (grup 1), català (grup 2)
Professorat: Raquel Bouso Garcia (grup 1) Víctor Pallejà de Bustinza (grup 2)

  

1. Presentació de l'assignatura o descriptor

Des de Gilgamex a nosaltres: el sòcol cultural eurasiàtic antic. Introducció a la història, doctrines, escriptures i pràctiques de sis tradicions religioses (hinduisme, budisme, zoroastrisme, judaisme, cristianisme, islam). Presentació dels seus texts fonamentals i de les relacions entre aquestes tradicions en el curs de la història.

  

2. Competències a assolir

Competències generals

Competències específiques

 

1. Conèixer sis grans tradicions religioses: situar els seus orígens i desenvolupaments històricament; assolir una bona comprensió de les seves principals idees, creences i pràctiques religioses.

 

2. Comprendre la formació i el dinamisme dels conceptes bàsics de les religions i reflexionar críticament sobre el fenomen religiós.

 

3. Familiaritzar-se amb les escriptures sagrades d'aquestes tradicions. Aprendre a interpretar acuradament els textos proposats, aprofundir en les qüestions que tracten així com en els problemes i necessitats a què responen.

 

 

1. Copsar el sentit i utilitzar adequadament els termes tècnics i els conceptes clau del vocabulari bàsic dels textos estudiats.

 

2. Conèixer i accedir als materials i eines de referència en la matèria: consultar i emprar correctament la bibliografia crítica fonamental amb l'ús de les eines bàsiques de recerca bibliogràfica.

 

3. Capacitat d'exposar oralment (discussió en els seminaris) i per escrit allò que s'ha comprés dels textos.

 

  

  

3. Continguts

  

Grup 1

1- Introducció al curs. L'estudi científic de les religions i els diferents mètodes d'aproximació al fenomen religiós. Temptativa de definició de religió i religions. Classificació de les religions.

 

2- Hinduisme. Origen i significat del terme. De la literatura vèdica shruti (els veda, els brahmana i les upanisad) a les grans epopeies medievals, codis morals i puranes (smriti). Samsara, karma i moksha. Brahman i atman. Principals ritus, pràctiques ascètiques i devocionals.

 

3- Buddhisme. La vida i la paraula del Buddha. Formació de la comunitat (sangha) i difusió del Dharma: les tradicions theravada, mahayana i vajrayana. El cànon pali, els sutra i els tantra. Disciplina monàstica i pràctiques per laics. Mantra, mudra, mandala.

 

4- Judaisme. Dels orígens i els pariarques a l'exili i la diàspora. La bíblia hebrea: la Torà, els profetes i els escrits. La literatura rabínica: el Midrash, el Targum, la Mishnà i el Talmud. Càbala i hassidisme. Principals ritus i celebracions jueves.

 

5- Cristianisme. Activitat i significació de Jesús. Les primeres comunitats cristianes i l'establiment del cànon cristià. El naixement del monaquisme, la conversió de Constantí i la formació de la cristiandat. Reformes i ruptures.

 

6- Islam. Vida de Mahoma i la revelació alcorànica. La divisió i l'expansió de la comunitat islàmica. Els pilars de la fe i de la pràctica. Les ciències religioses: el dret i la llei islàmica, falsafa i kalam. Les tradicions espirituals, sufisme i profetologia xiïta.

 

  

Grup 2

  

1- Introducció general (I). L'estudi científic de les religions i els diferents mètodes d'aproximació al fenomen religiós. Religió, religions, sistemes de pensament i creences. Classificació de les religions.

2- Introducció general (II). Geografia cultural: la franja euroasiàtica. De Xina i l'estepa al mediterrani. Les Rutes de la Seda, al Índic i a la Mediterrània.

 

3- Buddhisme (I). La vida i la paraula del Buddha. Formació de la comunitat (sangha) i difusió del Dharma: les tradicions theravada, mahayana i vajrayana.

 

4- Conceptes fonamentals (I) del pensament budista i de les religions d'Àsia: dharma, nirvana, samsara, anatman, karma, dhukka, anitiya.

 

5- Buddhisme (II). El cànon pali, els sutra i els tantra. Disciplina monàstica i pràctiques per laics. Mantra, mudra, mandala.

 

6- Conceptes fonamentals (II) Revelació, llibre, profetisme, ètica de la veritat, sacrifici i culte, iconisme i aniconisme, cosmologia i soteriologia.

7- Zorastrisme. Figura mítica i possible realitat. Ensenyament i doctrines. Escriptures i configuració d'una religió universalista i profètica. Posteritat i readaptacions.

 

8- Judaisme (I). Dels orígens i els patriarques a l'exili i la diàspora. La bíblia hebrea: la Torà, els profetes i els escrits. La literatura rabínica: el Midrash, el Targum, la Mishnà i el Talmud. Principals ritus i celebracions jueves. Maimònides i el judaisme medieval. Càbala i hassidisme.

 

9- Conceptes fonamentals (III) Llibre revelat, profeta-anunciador-mesias-sant-heroi, codi legal (shari'a), valors, ètica, culte.

10- Zoroastrisme (II). Maniqueismes i dualismes. Doctrines, escriptures i difusió del seu ensenyament. Recepció, persecució i extinció.

 

11- Cristianisme (I). Activitat i significació de Jesús. Les primeres comunitats cristianes i l'establiment del cànon cristià. El naixement del monaquisme, la conversió de Constantí i la formació de la cristiandat.

 

12- Cristianisme (II). Culte, sagraments i calendari litúrgic. Fe i raó. Pensament i metafísica. Reformes i ruptures.

 

13- Islam. Vida de Mahoma i la revelació alcorànica. La divisió i l'expansió de la comunitat islàmica. Els pilars de la fe i de la pràctica.

 

14- Islam (II). Les ciències religioses: el dret i la llei islàmica, falsafa i kalam. Les tradicions espirituals, sufisme i profetologia xiïta.

  

  

4. Avaluació

Criteris d'avaluació: El sistema d'avaluació consistirà en dos exercicis -un per escrit i una discussió oral (30% de la nota final) i un examen escrit (70% de la nota final).

Criteris de recuperació: Totes les activitats d'avaluació escrites presentades que no hagin estat superades es podran recuperar dins el calendari de recuperació establert. Per tant caldrà, si s'escau, repetir les pràctiques i presentar-les per escrit, o recuperar l'examen. Les notes parcials aprovades es guardaran i s'inclouran en la nota final amb el mateix pes o percentatge que tenien en l'avaluació ordinària.

  

5. Bibliografia i recursos didàctics*

 

Introducció a l'estudi de la religió

 

Armstrong, Karen, La Gran transformación: el mundo en la época de Buda, Sócrates, Confucio y Jeremías. El origen de las tradiciones religiosas. Barcelona: Paidós, 2007

Coward, Harold (ed.), Los escritos sagrados en las religiones del mundo. Bilbao: Desclée de Brower, 2006

Diez de Velasco, Francisco, La historia de las religiones: métodos y perspectivas. Madrid: Akal, 2005

Duch, Lluís, Antropologia de la religió. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1997

Eliade, Mircea, El sagrat i el profà. Barcelona: Fragmenta, 2012

Filoramo, G. -M. Massenzio -M. Raveri -P. Scarpi, Historia de las religiones. Barcelona: Crítica, 2000

Smart, Ninian, Las religiones del mundo. Madrid: Akal, 2000

Smith, Huston, Las religiones del mundo. Barcelona: Kairós, 2005

 

  

Buddhisme

 

Arnau, Juan, Leyenda del Buda. Madrid: Alianza, 2011

Faure, Bernard, Los tópicos del budismo. Barcelona: Kairós, 2012

Gombrich, Richard F., What the Buddha thought. London: Equinox, 2009

            -id., Budismo theravāda. Historia social desde el antiguo Benarés hasta el            moderno Colombo. Madrid: Cristiandad, 2002

Harvey, Peter, El budismo. Madrid: Akal, 2006

Hawkings, Bradley K., Budismo. Madrid: Akal, 2003

Lopez, Donald S., El buddhismo. Introducción a su historia y sus enseñanzas. Barcelona: Kairós, 2009

Prebish, Charles S., Introducing Buddhism. Abingdon: Routledge, 2006

Rahula, Walpola, Lo que el Buda enseñó. Barcelona: RBA, 2002

Williams, Paul - A. Tribe - A. Wynne, Pensamiento budista. Una introducción completa a la tradición india. Barcelona: Herder, 2013.

 

 

Zoroastrisme

 

VARENNE, JEAN, Zoroastro, Madrid : EDAF, cop. 1976.

BOYCE, MARY, A History of Zoroastrianism, Leiden ; New York : E.J. Brill, cop. 1975-1991.

El Avesta: textos relativos al Mazdeísmo o Zoroastrismo, primera de las grandes religiones, Madrid : Clásicos Bergua, 1992.

VESTA SARKHOSH, Mitos persas, Curtis, Madrid : Akal, cop. 1996.

BERMEJO RUBIO, FERNANDO (2008). El maniqueísmo. Estudio introductorio. Colección: Estructuras y Procesos. Religión. 316 páginas, tapa dura. Madrid: Editorial Trotta. ISBN 978-84-8164-989-5.

BRYDER, PETER (1985). The Chinese transformation of Manichaeism: a study of Chinese Manichaean terminology. Lund: Plus Ultra. ISBN 91-86668-08-0.

PUECH, HENRI-CHARLES (2006). Sobre el maniqueísmo y otros ensayos. Traductor: Marís Cucurella Miquel. Madrid: Editorial Siruela. ISBN 978-84-7844-977-4.

RUNCIMAN, STEVEN (1982 [1947, primera edición]). The Medieval Manichee: a study of the Christian dualist heresy. Cambridge University Press. ISBN 0-521-28926-2.

 

 

Judaisme

 

Assmann, Jan, La distinción mosaica o el precio del monoteísmo. Tres Cantos, Madrid: Akal, 2006.

Biblia catalana. Traducció interconfessional. Barcelona: Claret, 1995; La Biblia de Jerusalén. Bilbao: Desclée de Brouwer, 1996 (1975)

Buber, Martin, Cuentos jasídicos, 4 vols. Barcelona: Paidós, 1993ss.

Cohn-Scherbock, Dan, Judaísmo. Madrid: Akal, 2001.

Idel, Moshe, Cábala. Nuevas perspectivas. Madrid: Siruela, 2005.

Lange, Nicolas de, Judaísmo. Madrid: Akal, 2006.

Mertens, Heinrich A., Manual de la Biblia. Barcelona: Herder, 1989.

Peters, Frank E., Los hijos de Abraham. Judaísmo, cristianismo, islam. Barcelona: Laertes, 2007.

Ricoeur, Paul -A. LeCocque, Pensar la Biblia. Estudios exegéticos y hermenéuticos Barcelona: Herder, 2001.

Scholem, Gershom, Las grandes tendencias de la mística judía. Madrid: Siruela, 1996.

 

 

Cristianisme

 

Brown, Raymond, Introducción al Nuevo Testamento, 2 vols. Madrid: Trotta, 2002.

Culdaut, Francine, El nacimiento del cristianismo y el gnosticismo. Madrid: Akal, 1996.

Klauck, Hans-Josef, Los evangelios apócrifos. Santander: Sal Terrae, 2006.

Küng, Hans, El cristianismo. Esencia e historia. Madrid: Trotta, 2007.

Lossky, Vladimir, La teología mística de la Iglesia de Oriente. Barcelona: Herder, 2009. (trad. cat., La teologia mística de l'Església d'Orient. Barcelona: Pòrtic, 2009)

Ozment, Steven, The Age of Reform 1250-1550. New Haven: Yale University Press, 1980.

Pelikan, Jaroslav, Jesús a través de los siglos. Su lugar en la historia de la cultura. Barcelona: Herder, 1989.

Piñero, Antonio, Guía para entender el Nuevo Testamento. Madrid: Trotta, 2008.

Stark, Rodney, La expansión del cristianismo. Madrid: Trotta, 2009.

Wilson, Brian, Cristianismo. Madrid: Akal, 2001.

 

  

Islam

 

Alcorà. Trad. Mikel de Epalza. Barcelona: Proa, 2001; El Corán. Trad. Julio Cortés. Barcelona: Herder, 1995.

Bell, Richard -M. Watt, Introducción al Corán. Madrid: Encuentro, 1987.

Corbin, Henry, Historia del pensamiento islámico. Madrid: Trotta, 1999.

            -id.,  Cuerpo espiritual y Tierra celeste. Madrid: Siruela, 1996.

Elias, Jamal J., Islam. Madrid: Akal, 2002

Iqbal, Muhammad Sir, La reconstrucción del pensamiento religioso en el Islam. Madrid: Trotta, 2002.

Lings, Martin, Muhammad. Su vida basada en las fuentes más antiguas. Madrid: Hiperión, 1989.

Saeed, Abdullah, Reading the Qur'an in the Twenty-First Century. A Contextualist Approach. New York: Routledge, 2014.

Schimmel, Annemarie, Las dimensiones místicas del Islam. Madrid: Trotta, 2002.

Waines, David, El Islam. Madrid: Cambridge University Press, 2002.

 

* La bibliografia bàsica obligatòria per a cada tema es proporcionarà a l'Aula Global.

  

5.3. Recursos didàctics

Els materials complementaris (cronologies, taules, imatges, glossaris, etc.) estaran disponibles en l'Aula Global.

  

6. Metodologia (optatiu)