Curs 2015-2016

Història Moderna (20017)

Titulació/estudi: Grau en Humanitats
Curs: 2n
Trimestre: 2n
Nombre de crèdits ECTS: 4
Hores dedicació estudiant: 100
Llengua o llengües de la docència: català
Professorat: Joaquim Albareda (grup 2) / Maria Betlem Castellà (grups 1 i 3)

1. Presentació de l'assignatura o descriptor

-Tipologia i enfocament. Es tracta d´una assignatura introductòria, de caràcter obligatori, que té com objectiu assolir una visió general de la història europea entre 1500 i 1900 posant èmfasi en aquells esdeveniments que han resultat decisius per a la configuració del món contemporani.

-Aspectes clau. És fonamental la comprensió dels fenòmens que analitzarem, ja sigui a través de les explicacions a les sessions plenàries, de les lectures que l´alumne ha de fer o de les exposicions i discussions als seminaris. La capacitat d´anàlisi serà un objectiu fonamental de l´assignatura, como ho seran la capacitat de síntesi i d´expressió (escrita i oral).

- Recomanacions generals. Per assolir el nivell bàsic de coneixements és del tot imprescindible la lectura de la bibliografia recomanada.

2. Competències a assolir

Competències generals

Competències específiques

 

 

1. Maneig adequat de la bibliografia i de la informació

 

2. Comunicació oral i escrita adequades

 

3. Capacitat de síntesi

 

4. Capacitat analítica i de contextualització en el moment històric

 

5. Capacitat d´aprenentatge

 

6. Aptitud per integrar coneixements i mètodes de diverses disciplines

 

 

 

 

1. Coneixements bàsics sobre la història d´Europa entre 1500 i 1900 i la seva relació amb la resta del món

 

2. Coneixements bàsics sobre les estructures de l´Antic Règim i de la nova societat liberal

 

3. Coneixements bàsics sobre el pensament, la política, la societat i la cultura d´aquest període

 

4. Coneixements bàsics sobre els processos revolucionaris i de canvi del període

 

5. Adquisició de conceptes bàsics, habilitats i raonaments referits al període

 

6. Capacitats per endinsar-se en el llenguatge i raonament dels diferents protagonistes culturals i polítics del període

 

7. Capacitat per contextualitzar textos, documents, dades, imatges i gràfiques, en el seu moment social i polític

 

3. Continguts

 • Tema 1: L´Europa dels conflictes religiosos

  Tema 2: El sorgiment de les nacions i els estats

  Tema 3: Les transformacions de l´economia i la societat

  Tema 4: Nous horitzons culturals i polítics: de la revolució científica a la Il.lustració

  Tema 5: La fi de l´Antic Règim i les revolucions liberals

  Tema 6: Un nou univers sòcio-polític: liberalisme i nacionalisme

  Tema 7: La industrialització

 

 

 

 

4. Avaluació

Avaluació obligatòria, continuada i final

- Durant el curs en les sessions de seminari (es tindran en compte les exposicions de temes i la participació en les sessions).

- Durant el curs, exercici escrit individual sobre les sessions de seminari.

- Examen final del trimestre sobre els continguts impartits en les sessions plenàries i sobre la bibliografia recomanada.

- Ponderació/valoració: el 65% de la nota procedirà de l´examen final; el 35% procedirà de l´activitat del seminari.

-Recuperació. L´estudiant no pot recuperar l´assignatura i rebrà un "No Presentat" si no ha presentat el treball i no ha fet  l´examen. Per tal de poder recuperar, un estudiant que ha suspès la assignatura, ha d´haver fet una de les dues coses. Es podran recuperar tant l´examen suspès com el treball suspès (o ambdues coses), però la nota màxima del treball serà un 5. L'estudiant mai pot recuperar un treball o un examen aprovat.

5. Bibliografia i recursos didàctics

5.1. Bibliografia bàsica

BERGIN, J. El siglo XVII, Historia de Europa Oxford, Crítica, Barcelona, 2002.

BLANNING, T.C.W. El siglo XVIII, Historia de Europa Oxford, Crítica, Barcelona, 2002.

BLANNING, T.C.W. El siglo XIX, Historia de Europa Oxford, Crítica, Barcelona, 2001,

CAMERON, E. El siglo XVI, Historia de Europa Oxford, Crítica, Barcelona, 2006.

HOBSBAWM, E.H. La Era de la Revolución. 1789-1848. Crítica. Barcelona, 1997.

KOENIGSBERGER, H.G. El mundo moderno. 1500-1789. Crítica, Barcelona, 1991.

TENENTI, A. La Edad Moderna. Siglos XVI-XVIII. Crítica, Barcelona, 2000.

MERRIMAN, J. A History of Modern Europe, vol. 1. From the Renaissance to the Age of Napoleon, W.W. Norton & Company, New York, London, 1996.

5.2. Bibliografia complementària

5.3. Recursos didàctics: aula global

6. Metodologia (optatiu)

7. Programació d´activitats

 

HISTÒRIA MODERNA (20017)

 

Dimarts

Dijous

04/01 - 10/01

 

PLENÀRIA

11/01 - 17/01

PLENÀRIA

PLENÀRIA

18/01 - 24/01

PLENÀRIA

PLENÀRIA

25/01 - 31/02

PLENÀRIA

PLENÀRIA

01/02 - 07/02

PLENÀRIA

PLENÀRIA

08/02 - 14/02

PLENÀRIA

101

15/02 - 21/02

PLENÀRIA

102

22/02 - 28/03

PLENÀRIA

103

29/03 - 06/03

PLENÀRIA

101

07/03 - 13/03

PLENÀRIA

102

14/03 - 20/03

103