Curs 2015-2016

LITERATURA ANGLESA (20016)

 

●  Curs : 1r                                Trimestre: 1

●  Titulació / Estudis: Grau en Humanitats - UPF

●  Nombre de crèdits ECTS:           6              Hores dedicació estudiant (ECTSx25):  150

●  Llengua o llengües de docència: anglès

●  Professorat: Miquel Berga, Maria Antònia Oliver

 

1. Presentació de l'assignatura

 

En aquesta assignatura els alumnes adquiriran, en primer lloc uns coneixements mínims sobre els principals períodes i autors de la tradició literària en llengua anglesa . En segon lloc, desenvoluparan la capacitat de reconèixer la literarietat d'un text, és a dir, la capacitat d'apreciar els recursos formals que produeixen determinats efectes estètics i comunicatius. Igualment primordial per a l'assoliment d'aquesta competència és l'adquisició d'un metallenguatge sobre recursos lingüístico-literaris i la capacitat d'aplicar-lo a textos literaris. En tercer lloc, es reforcen les competències lingüística i discursiva dels estudiants perquè puguin llegir textos literaris no simplificats en llengua anglesa, analitzar la seva estructura, comprendre els mecanismes textuals de creació de significat i finalment articular les seves pròpies idees sobre els esmentats textos d'una forma coherent, organitzada i el més gramaticalment correcta possible. L'adquisició d'aquests coneixemens va encaminada al desenvolupament de la capacitat de crítica i anàlisi de les obres literàries així com la capacitat d'establir connexions entre el text literari i altres textos, literaris o no, i entre el text literari i altres discursos artístics.

 

Atenció:

1.       És imprescindible que els estudiants llegeixin els textos assignats per cada unitat abans de la seva sessió corresponent.

2.       És imprescindible també que els estudiants portin a l'aula els textos corresponents a cada unitat.  

3.       Es recomana que per matricular-se en aquesta assignatura els alumnes hagin assolit el nivell d' B1 en el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües i que hagin aprovat l'assignatura de primer curs "Llengua Anglesa per a les Humanitats" .

 

2. Competències a assolir 

  

Competències generals

Competències específiques

 

 

 • Detectar la informació cultural i ideològica implícita en un text.
 • Comprendre la interrelació entre literatura, història, art i pensament.
 • Desenvolupar la sensibilitat lingüística cap a les diverses varietats del llenguatge -històriques, geogràfiques, funcionals i socials.


 • Argumentar per escrit i oralment un determinat criteri.
 • Transmetre per escrit i oralment de manera organitzada els coneixements adquirits.
 • Innovar i ser creatiu/va en la transmissió de coneixements.
 • Entendre bé l'anglès escrit.
 • Sintetitzar idees.
 • Destriar les idees principals.
 • Comunicar idees amb èxit a través de l'anglès parlat.
 • Entendre bé l'anglès parlat
 • Comunicar bé les seves idees en l'anglès escrit.
 • Treballar bé en equip.

 

 

 

1. Fer esquemes de textos que llegeixen i/o conferències que escolten.


2. Fer resums dels textos que llegeixen i/o que escolten.


3. Escriure textos breus sobre les idees que més han destacat d'un text que han llegit i/o escoltat.


4a. Parlar anglès amb prou bona fluïdesa i pronunciació per tal que l'oient pugui entendre bé el missatge.


4b. Parlar en anglès davant d'un públic nombrós sense importants entrebancs i pèrdues de comunicació.


5a. Seguir discursos llargs en anglès (de 45 a 60 minuts) sense perdre's.


5b. Acostumar-se a diferents accents, registres i canals de comunicació en l'anglès parlat.


5c. Agafar apunts mentre escolta una conferència en anglès.


6a. Extreure el significat de textos complicats (buscant l'estructura del text, la funció dels diferents paràgrafs i seccions, les idees principals, els lligams entre idees, etc.)


6b. Conèixer els trets més comuns de diferents gèneres (poesia, assaigs acadèmics, articles periodístics o de difusió general, etc.) i registres (formal, informal) en anglès.


7a. Conèixer i aplicar les normes retòriques de les cultures angloparlants a l'hora d'escriure textos acadèmics, com assaigs.


7b. Escriure paràgrafs ben estructurats segons les normes retòriques de les cultures angloparlants.


7c. Utilitzar bones estratègies per a escriure introduccions, establir coherència i cohesió dintre de textos i fer les conclusions de textos.


8. Arribar a decisions en comú i produir un text escrit i oral en equip.

 


 

3- Continguts

 

  

SESSIONS PLENÀRIES I SEMINARIS

 

1.     The Beginnings: Old English.

TEXTS: Beowulf

2.     The Beginnings: Middle English 

TEXT: The Canterbury Tales (The General Prologue, Portrait of the Wife of Bath in the G. Prologue)

3.     The English Renaissance

TEXTS: Shakesperare's sonnets, Richard III (excerpt),  As You Like It (excerpt), Hamlet, "To Be or Not to Be", etc.

4.     17th C: and the Metaphysical Poets.

TEXTS: John Donne, "The Flea", "Batter my Heart"

5.     Restoration and Satire

TEXTS: J. Swift, A Modest Proposal (excerpts); D. Defoe, "The Education of Women", L.M. Chudleigh, "To the Ladies"

6.     Development of the Novel.

TEXTS: J. Swift, Gulliver's Travels; H. Fielding, Tom Jones, Tristram Shandy; S. Richardson, Pamela; D. Defoe, Robinson Crusoe (excerpts); J. Austen, Pride and Prejudice (excerpts)

7.     Romanticism

TEXTS: J. Keats "Ode to a Nightingale", P. B. Shelley "Ozymandias",  M. Shelley Frankenstein

8.     The Victorian age. 

TEXTS: J. Galsworthy, The Forsyte Saga (excerpt), T. Hardy, "The Oxen"

9.       Modern Times

TEXTS: W. Owen, "Dulce et Decorum Est"; V. Woolf, "Professions for Women" (excerpt); "The Legacy"

 

 

4- Avaluació

 

 • (40%) Seminaris: Escriptura de tres entrades d'un diari de lectura que s'entregaran al professor/a de seminari en les dates indicades.

Atenció!: Entregues amb retard: Es penalitzarà amb 2 punts per setmana de retard l'avaluació de les entrades del diari de lectura.

 • (60%) Examen final (Inclou tot el temari i tots els texts comentats a les sessions plenàries i de seminari).

Atenció!: Per a aprovar l'assignatura els alumnes han d'obtenir un minim de 5 punts sobre 10 en l'examen final

 

 •  Recuperació: Examen comprensiu de tota l'assignatura. Els alumnes que s'hi presentin hauran d'haver aprovat un 50% de les tasques fetes al llarg del trimestre. Del contrari, hauran d'entregar un 50% de la feina escrita el dia de l'examen. Per tal de poder ser avaluats, cada una d'aquestes tasques escrites hauran de tenir una puntuació minima de 5.

 

5- Bibliografia  i recursos didàctics (en suport paper i electrònic)

 

Bibliografia bàsica  

  

·         MATERIAL DE LECTURA: "Dossier de Textos" (Literatura Anglesa), OCÉ. Alguns dels textos i materials complementaris són disponibles a: www.upf.edu/materials/fhuma/angles2/ or complementary websites given above.


·         COMPLEMENTARY READINGS: Estefania Villalba's Claves para interpretar la literatura inglesa (Alianza, 1999); English at Carter, R. & McRae, J. The Routledge History of Literature in English. London: Routledge, 1997.

 

 

Bibliografia complementària

 

Alvarez Amorós, José Antonio (ed.). Historia crítica de la novela inglesa. Salamanca: Almar, 1998.

Barnard, R. A Short History of English Literature. (2nd ed.). Oxford: Blackwell, 1994.

 

Blamires, H. A Short History of English Literature. (2nd. ed.). London: Routledge, 1984.

 

Borges, Jorge Luis. Literaturas germánicas medievales. Madrid: Alianza, 1980.

 

Bregazzi, Josephine. Shakespeare y el teatro renacentista inglés. Madrid: Alianza, 1999.

 

Carter, R. & McRae, J. The Penguin Guide to English Literature: Britain and Ireland. Hardmonsworth: Penguin. 1995.

 

Drabble, M. (ed.). The Oxford Companion to English Literature. Oxford: Oxford University Press, 1991.

 

Fowler, A. A History of English Literature. Oxford: Blackwell. 1987, 1994.

 

Galván, Fernando. Literatura inglesa medieval. Madrid: Alianza, 2001.

 

Gower, Roger.  Past into Present. London: Longman, 1990.

 

Kermode, F. & Hollander, J. (eds.). The Oxford Anthology of English Literature. (7 vols.). Oxford:  Oxford University Press, 1973.

 

Oliva, Salvador. Introducció a Shakespeare. Barcelona: Empúries, 2000.

 

Poplawski, Paul (ed.). English Literature in Context. Cambridge: Cambridge UP, 2007.

 

Sanders, A. The Short Oxford History of English Literature. Oxford:  Oxford University Press, 1994.

 

  

6- Metodologia (model metodològic, tipus d'activitats, etc.)

 

Aquesta assignatura segueix una metodologia comunicativa en relació amb l'adquisició de llengües estrangeres en la lectura i anàlisi de textos literaris en llengua estrangera. Tractant-se d'una assignatura en llengua estrangera sobre una literatura en llengua estrangera l'assignatura segueix una organització i metodologia molt diferent a la d'altres assignatures sobre literatura del Grau en Humanitats.

 

Volem que els alumnes comprenguin els textos literaris en llengua estrangera i ho farem des d'una aproximació detallada a la llengua o close reading.  Tot i que es posa  èmfasi en habilitats receptores, es treballen també habilitats productores. Es treballen les 4 habilitats bàsiques (comprensió lectora, comprensió auditiva, la producció escrita i la producció oral), amb un èmfasi particular en les tres primeres. El llenguatge al qual els alumnes estan exposats (l'input) ve principalment del discurs acadèmic relacionat amb l'anàlisi i crítica literaris, així com del llenguatge referencial (no figuratiu) i representacional (figuratiu) de la literatura. A més a més de posar atenció en input i output (la producció), també volem crear interacció entre els alumnes i els docents i entre els alumnes mateixos, ja que està comprovat que això és una clau fonamental en l'adquisició i desenvolupament d'habilitats en una llengua així com també de la competència literària. Es tracta de construir el significat del text des la col·laboració. El paper del docent és el de facilitador i moderador.

 

 Un altre aspecte fonamental per a crear les condicions propícies a l'aprenentatge de la llengua a través de la literatura és una atenció a les formes lingüístiques de la llengua (estructures gramaticals i sintàctiques, vocabulari, fonètica i fonologia, entre d'altres àrees) i a l'estructura del discurs escrit. Així doncs, els alumnes també fan activitats en les quals aquests aspectes més mecànics o estructurals de la llengua són l'objecte d'estudi. Però, la prioritat és primer la comunicació i la fluïdesa, i després una consideració de les formes.

 

D'altra banda el curs pretén que els alumnes es familiaritzin amb algunes de les obres fonamentals de la tradició literària en llengua anglesa i els períodes i moviments literaris als quals pertany

 

7- Altres aspects sobre la mecànica del curs i requisits de l'alumnat

 

1.       Els estudiants han de seguir el programa del curs penjat a l'aula global (learning outcomes) i així com també informacions relacionades que es penjaran en el programa setmanal de l'aula global.

2.       El bon rendiment de l'estudiant en aquest curs depèn de la seva participació activa com a lector de literatura dins i fora de l'aula.  Encoratgem la seva participació oral en anglès a l'aula, tot i que en casos molt puntuals, es poden fer servir el castellà i el català.

3.       El retard en les entregues es penalitza amb dos punts per setmana de retard.

4.       El plagi es penalitza amb el suspens del treball plagiat. La reincidència suposa el suspens inmediat de l'assignatura.

5.       Les consultes sobre l'assignatura es poden fer durant les hores de classe, durant les hores de despatx del professorat i en horaris convinguts. El professorat no té l'obligació de contestar consultes relatives al curs per email, excepte en casos molt justificats.  

6.       Si el professorat no indica el contrari, les entregues es faran en format paper, i no per correu electronic.

 


8- Programació d'activitats i lliuraments 

S'anunciaran oportunament