Curs 2015-2016

GEOGRAFIA HUMANA (Codi 20014)


● Curs :    2n             

● Trimestre:  1r

●  Titulació / Estudis: Grau en Humanitats - UPF

●  Nombre de crèdits ECTS: 6                

●  Hores dedicació estudiant (ECTSx25):  150

●  Llengua o llengües de docència:  Català/castellà

●  Professorat: Rosa Cerarols, Mireia Boya.

  

Presentació de l'assignatura

 

L'assignatura de Geografia Humana té com a objectiu central introduir els temes claus i els debats contemporanis de la disciplina geogràfica en el marc de la formació humanística i el pensament crític. Es posa un èmfasis especial en els punts de contacte existents amb el saber filosòfic, l'art, la literatura i la història. Més concretament, l'assignatura gira entorn a l'estudi de la geografia de les societats i les seves relacions amb el medi natural i el territori en el marc de la globalització. De fet, l'assignatura pendula al voltant d'aquest concepte en relació als aspectes més rellevants i actuals del coneixement geogràfic.

 

El curs comença amb un repàs sintètic de la història de la geografia i introducció al pensament geogràfic. Un segon mòdul tracta els grans temes de la globalització. A continuació, es centra en la geopolítica, en el desenvolupament des de la perspectiva del territori i el patrimoni, les geografies de la població, les concepcions de la natura i el paisatge, la geografia urbana i finalment, les geohumanitats. A part de les classes plenàries, el curs s'organitza en seminaris setmanals al voltant de la temàtica concreta de cada bloc.      

  

  

Competències a assolir

  

  Competències generals

Competències específiques

1. Comprensió i interpretació de textos i altres documents acadèmics

2. Capacitat de reflexió i argumentació

3. Comunicació Oral

4. Utilització d'eines informàtiques

5. Treball en equip

6. Competències interculturals

7. Capacitat de raonament crític

8. Expressió oral i escrita

9. Compromís ètic

 

1. Comprensió i interpretació de material cartogràfic, gràfic i estadístic

2. Interpretació d'imatges, fotografies i d'altre material audiovisual.

3. Anàlisi espacial (com a concepte i pràctica)

4. Capacitat d'anàlisi, síntesi i interrelació de la informació geogràfica

5. Resolució de problemes i presa de decisions

6. Utilització de noves tecnologies per gestionar informació geogràfica. 

7. Desenvolupament de pensament crític en relació al territori

  

Calendari i continguts

SETMANA 1

21/09 Introducció a l'assignatura, a l'estructura i avaluació del curs.

23/09 Història de la Geografia i pensament geogràfic (primera sessió).

 

SETMANA 2

28/09 Tema 1: Història de la Geografia i pensament geogràfic (segona sessió).

30/09 Tema 1: Història de la Geografia i pensament geogràfic (tercera sessió).

02/10 Seminari 1. Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC)

 

SETMANA 3

05/10 Tema 2: Un món globalitzat (primera sessió)

07/10 Tema 2: Un món globalitzat  (segona sessió)

09/10 Tema 3: Natura i paisatge (primera sessió)

 

SETMANA 4

14/10 Tema 3: Natura i paisatge (segona sessió)

16/10 Tema 3: Natura i paisatge (tercera sessió)

 

SETMANA 5

19/10 Tema 4: Territori i patrimoni (primera sessió)

21/10 Tema 4: Territori i Patrimoni (segona sessió)

23/10 Pràctica obligatòria I. Sortida de Camp: patrimoni i territori a la Catalunya Central

SETMANA 6

26/10 tutories pràctica I 

28/10 Tema 4: Territori i Patrimoni (tercera sessió)

30/10 Presentacions PO_I

 

SETMANA 7

02/11 Tema 5: Geografies de la població (primera sessió)

04/11 Tema 5: Geografies de la població (segona sessió)_IDESCAT

06/11 Tema 5: Geografies de la població (tercera sessió)

 

SETMANA 8

09/11 Tema 6: Geopolítica (primera sessió)

11/11 Tema 6: Geopolítica (segona sessió)

13/11 Tema 6: Geopolítica (tercera sessió)

 

SETMANA 9

16/11 Tema 7: Geografia Urbana (primera sessió)

18/11 Tema 7: Geografia urbana (segona sessió)

20/11 Seminari 2: itinerari urbà Barcelona

 

SETMANA 10

23/11 Tema 8: Geohumanitats (primera sessió)

25/11 Tema 8: Geohumanitats (segons sessió)

27/11 Seminari debat sobre Dardel / Yi Fu Tuan (llibres de lectura obligatòria)

 

SETMANA 11

30/11 Tema 2: Món globalitzat (presentació PO_II)

02/12 Tema 2: Món globalitzat (presentació PO_II)

04/12 Cloenda curs

  

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura consta d'un examen que val el 50% de la nota final. Aquest examen està dividit en quatre parts:

                pregunta en relació al llibre de lectura obligatòria

                avaluació de continguts i capacitat de relacionar conceptes claus

                comentari de mapes i gràfics

preguntes en relació al temari i textos de cada unitat

És obligatori presentar-se a l'examen i per poder fer mitjana cal un mínim de 4.

 

L'avaluació continuada és en grup, en format de 2 pràctiques obligatòries i 1 seminari pràctic (a triar-ne de 2). Cal participar en les dues pràctiques i en un dels seminaris.

Pràctica obligatòria I, sortida de camp: 20% (veure calendari)

                Pràctica obligatòria II, mapa globalització: 20% (veure calendari)

                1 seminari a escollir (1 o 2): 10%

 

Pel que fa a la recuperació:

Examen (50%) sempre i quan a la primera convocatòria hagi estat suspès

Treballs escrit (20%) sobre la pràctica obligatòria II

Pràctica I i els seminaris no són recuperables, però en cas d'estar superats es manté la nota.

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Bibliografia i recursos didàctics

  

Bibliografia general:

Albet, Abel; Benach, Núria (2012). Doreen Massey. Un sentido global del lugar. Barcelona: Espacios Críticos, Icaria.

Benach, Núria (2012). Richard Peet. Geografía contra el neoliberalismo. Barcelona: Espacios Críticos, Icaria.

Benach, Núria; Albel, Abel (2010). Edward W. Soja. La perspectiva postmoderna de un geógrafo radical. Barcelona: Espacios Críticos, Icaria.

Daniels, Stephen et al. (eds) (2011). Envisioning Landscapes, Making Worlds. Geography and the Humanities. London, New York: Routledge.

Dear, Michael et al. (eds) (2011). Geohumanities. Art, history, text at the edge of place. London, New York: Routledge.

Durand, Marie-Françoise et al. (2008). Atlas de la globalización. Comprender el espacio mundial contemporáneo. Valencia: PUV

Franklin, Daniel et al. (coords). El mundo en 2050. Todas las tendencias que cambiarán el planeta. Barcelona: Gestión 2000, Grupo Planeta.

Gregory, Derek at. Al (eds) (2011). The Dictionary of Human Geography (cinquena edició). London: Wiley and Blackwell.

Hiernaux, Daniel; Lindón, Alicia (directors) (2006). Tratado de Geografía Humana. Rubí: Anthropos, Universidad Autónoma Metropolitana de México.

Jennings, Ken (2012). Un mapa en la cabeza. Barcelona: Ariel.

Jones, Andrew (2012). Human Geography, the basics. London, New York: Routledge.

O'Neill, Jim (2012). El mapa del crecimiento. Barcelona: Deusto, Grupo Planeta.

Ortiz, Anna (coord.) (2011). Visions geogràfiques del món. Bellaterra: Serveis de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona. Col·lecció Materials.

Romero, Juan (coord) (2007). Geografía humana. Procesos, riesgos e incertidumbres en un mundo globalizado. Barcelona: Ariel.

Rubestein, James M (2010). Contemporary Human Geography. New York: Prentice Hall

 

Mapes i cartografia:

www.icc.cat

www.ign.es

www.maps.google.es

www.mapamundial.co

www.mapasnet.com

www.mapsnationalgeographic.com

www.worldmap.harvard.edu

www.ibge.gov.br

http://www.un.org/depts/Cartographic/english/htmain.htm

http://www.institut-icf.fr/