Curs 2015-2016

Art Antic i Medieval (20012)

Titulació/estudi: Grau en Humanitats

Curs: 1r

Trimestre: 3r

Nombre de crèdits ECTS: 6 crèdits

Hores dedicació estudiant: 150 (6 ECTS x 25)

Llengua o llengües de la docència: castellà (grup 1) i català (grups 2 i 3)

Professorat: Francesc-Xavier Mingorance Ricart (grups 1 i 3) i Josep M. Palau i Baduell (grup 2)

 

1. Presentació de l'assignatura

Aquesta assignatura consisteix en presentar les principals manifestacions artístiques del món occidental des de l'època dels grans imperis del Pròxim Orient fins a la fi de l'edat mitjana.

Es pretén assolir una visió panoràmica dels grans períodes artístics sense deixar de banda el context històric i cultural en que esdevingueren i les influències que tingueren en èpoques posteriors.

La preparació que es pressuposa és la que correspon al final del Batxillerat: saber relacionar a grans trets les característiques formals dels diferents estils artístics antics i medievals amb el moment històric i el context cultural que els va originar.

Aquests coneixements referencials bàsics es veuen enriquits pels continguts i els procediments metodològics adquirits al llarg del primer i segon trimestre a les assignatures del Pla d'Estudis d'Humanitats: Prehistòria, Història Antiga, Cultura Clàssica i Tradició Occidental i Fonaments de la Història i la Teoria de l'Art, així com també amb una assignatura que s'imparteix en el tercer trimestre: Pensament Antic i Medieval. Amb aquestes assignatures es relaciona per diferents motius (compartir una mateixa època d'estudi, competències generals i principis metodològics). Tot i això no es considera aquestes assignatures com a prerequisits indispensables per a assolir els objectius plantejats, sinó com a complementàries.

2. Competències a assolir

Competències generals

Competències específiques

Instrumentals

1. Capacitat d'anàlisi i de síntesi.

2. Capacitat d'organització i planificació.

3. Comunicació oral i escrita en la llengua pròpia.

4. Coneixement d'una llengua estrangera.

5. Cerca documental i fonts de referència

6. Interrelació del coneixement del concret amb els coneixements teòrics

7. Comprensió de la interrelació entre literatura, història, art i pensament

Interpersonals

8. Reconeixement de la diversitat i la multiculturalitat.

9. Raonament crític.

Sistèmiques

10. Coneixement d'altres cultures i costums.

11. Capacitat per treballar amb rigor i esforç.

12. Capacitat de formació continuada.

13. Capacitat per mantenir desperta la curiositat.

1. Saber situar els corrents artístics dins el context social i cultural on s'han originat.

2. Establir relacions apropiades entre la cultura escrita i la cultura visual de les diferents èpoques estudiades.

3. Adquirir criteris objectius per a la interpretació i l'avaluació de les obres d'art, en general, i de les de l'art antic i medieval en particular.

4. Reconèixer els atributs iconogràfics de les representacions més habituals en l'art antic i medieval.

5. Reconèixer els condicionants tècnics i conceptuals que determinen l'adopció de determinades formes artístiques en detriment d'altres.

6. Identificar la pervivència de determinades formes i trets estilístics i saber vincular-ho a processos de codificació, transmissió i vulgarització.

7. Adquirir els hàbits visuals necessaris per a l'estudi d'obres d'art de diferents èpoques.

 

3- Continguts

Bloc de contingut 1: Manifestacions artístiques del Món Antic

Bloc de contingut 2: Formes artístiques de les cultures clàssiques

Bloc de contingut 3: Les primeres manifestacions de l'art medieval

Bloc de contingut 4: Desenvolupament de l'art medieval

 

4- Avaluació

Avaluació continuada

A partir de l'assistència a les classes plenàries i als seminaris, dels treballs durant el curs i de l'examen final s'avaluarà a l'alumne. Les classes plenàries tindran caràcter magistral, mentre que els seminaris cercaran la participació dels alumnes.

Durant el trimestre els alumnes hauran de realitzar 2 treballs, els quals conformaran un 20% de la nota cadascun. Els treballs es realitzaran per parelles i s'entregaran en la data indicada pel professor.

En els seminaris s'haurà de presentar oralment una obra de les indicades pel professor i comptarà amb un 10% de la nota.

Finalment es realitzarà un examen en què s'hauran de demostrar els coneixements adquirits durant el curs a través de l'exposició d'un o diversos temes i del comentari d'una o diverses diapositives.

El sistema d'avaluació consistirà en:

·         Treball en parelles sobre una obra (20%)

·         Treball en parelles sobre iconografia (20%)

·         Presentació oral d'una obra (10%)

·         Examen final (50% de la nota)

 Per superar l'assignatura cal aprovar, obligatòriament, l'examen final.

 

Condicions per al juliol

Pel que fa a la recuperació al juliol, se seguirà la normativa general de la Facultat.

Els percentatges de la recuperació del juliol seran els mateixos que al juny.

En el cas de suspendre els treballs i/o l'examen, s'hauran de recuperar amb les mateixes condicions que al juny. Per optar a la recuperació cal haver realitzat tots els treballs i l'examen.

En canvi si se suspèn l'exposició oral, cal tenir en compte que aquesta no serà recuperable al juliol i, per tant, es conservarà la nota obtinguda al juny.

 

5- Bibliografia  i recursos didàctics

• Bibliografia recomanada

BANGO TORVISO, Isidro, Arte bizantino y arte del Islam, Madrid: Historia 16, 1996.

BLANCO FREIJEIRO, Antonio. Arte ibérico en España, Madrid: Espasa-Calpe, 1980.

FRANKL, Paul. Arquitectura gótica, Madrid: Cátedra, 2002.

GIEDEON, Sigfried. El presente eterno: los comienzos de la arquitectura, Madrid: Alianza Forma, 1997.

GONZÁLEZ, Reynaldo, Las claves del arte prehistórico, Barcelona: Airín, 1989.

KRAUTHEIMER, Richard. Arquitectura paleocristiana y bizantina, Madrid: Cátedra, 2005.

MARTINDALE, Andrew. El arte gótico, Barcelona: Destino, 1994.

RAMÍREZ, Juan Antonio (dir.), Historia del Arte. Vol. 1: El mundo antiguo, Madrid: Alianza, 1996.

- (dir.), Historia del Arte. Vol. 2: La edad media, Madrid: Alianza, 1996.

-, Cómo escribir sobre arte y arquitectura. Libro de estilo e introducción a los géneros de la crítica y de la historia del arte, Madrid: Serbal, 1999.

RICHTER, Gisela, El arte griego: una revisión de las artes visuales de la antigua Grecia, Barcelona: Destino, 1988.

SMITH, Walter Stevenson. Arte y arquitectura del antiguo Egipto, Madrid: Cátedra, 2000.

SUREDA PONS, Joan. La pintura romànica a Catalunya, Madrid: Alianza Forma, 1995.

SUREDA PONS, Joan. La pintura románica en España, Madrid: Alianza Forma, 1995.

WALKER, Susan. Arte romano, Madrid: Akal, 1999.

WHEELER, Robert E. Mortimer. El arte y la arquitectura de Roma, Barcelona: Destino, 1995.

YARZA, Joaquín. Arte y arquitectura en España: 500-1250, Madrid: Cátedra, 2004.

YARZA, Joaquín. La edad media, Madrid: Alhambra, 1980.

 

• Bibliografia complementària

La bibliografia específica estarà constituïda principalment per articles o capítols de llibre que el professor facilitarà als alumnes a través de l'Aula Global.

 

• Recursos didàctics

A l'aula global trobaran, si s'escau, recursos didàctics sobre l'assignatura: enllaços a webs, resums, imatges, etc. La presentació de les classes anirà sempre acompanyada de PowerPoint.

 

6- Metodologia

En les sessions plenàries s'exposaran les característiques principals dels corrents artístics del món occidental des de l'època antiga fins a l'època baixmedieval.

En els seminaris es completarà la informació donada a les sessions plenàries, mitjançant l'observació de característiques particulars de cada moviment i el comentari d'obres d'art. Se cercarà la participació dels alumnes, els quals hauran de ser capaços de determinar les semblances i diferències entre els períodes i la pervivència dels models artístics al llarg de les diferents èpoques estudiades.

7- Programació d'activitats

A grans trets se seguirà aquest programa, però hi pot haver variacions de dates sempre i quan es consensuïn amb els alumnes.

 

ART ANTIC I MEDIEVAL (20012)

 

Dilluns

Dimecres

Divendres

11/04 - 15/04

PLENÀRIA

PLENÀRIA

PLENÀRIA

18/04 - 22/04

PLENÀRIA

PLENÀRIA

PLENÀRIA

25/04 - 29/04

PLENÀRIA

PLENÀRIA

PLENÀRIA

02/05 - 06/05

PLENÀRIA

PLENÀRIA

PLENÀRIA

09/05 - 13/05

PLENÀRIA

SEMINARI

SEMINARI

16/05 - 20/05


SEMINARI

SEMINARI

23/05 - 27/05

PLENÀRIA

SEMINARI

SEMINARI

30/05 - 03/06

PLENÀRIA

SEMINARI

SEMINARI

06/06 - 10/06

PLENÀRIA

SEMINARI

SEMINARI

13/06 - 17/06

PLENÀRIA

SEMINARI

SEMINARI