Curs 2015-2016

 

HISTÒRIA ANTIGA (20009)

Titulació/estudi: Grau en Humanitats
Curs: 1r
Trimestre: 2n
Nombre de crèdits ECTS: 4
Hores dedicació estudiant: 100
Llengua o llengües de la docència: castellà (grup 1 i 2), català (grup 3)
Professorat: Marina Picazo Gurina i Núria Torras Benezet

1. Presentació de l'assignatura o descriptor

 

Història Antiga és una assignatura de primer curso obligatòria per tots els estudiants. S'imparteix durant el segon trimestre i té una duració de 10 setmanes.

Història Antiga té un caràcter introductori a l'estudi del passat de les cultures que es van desenvolupar en el Mediterrani Antic durant el segon i el primer mil·lennis aC. S'analitzen especialment els processos històrics desenvolupats en les ciutats- estat que van sorgir en el Mediterrani des de la conca del Mar Egeu (las poleis i colònies gregues) i des de la ciutat de Roma. En aquest últim cas, el centre d'interès és la formació i el desenvolupament de l'imperi romà que, finalment, va ocupar total la conca del Mediterrani.  Donat el caire expansionista tant de la cultura grega com de la romana al llarg del primer mil·lenni aC, un tema central de la assignatura el constitueixen les trobades colonials entre les potències colonials i els indígenes de la resta del Mediterrani. Aquest és un tema que té gran interès no tan sols per l'estudi de l'antiguitat sinó també com referent comparatiu dels colonialismes desenvolupats en altres èpoques històriques i fins l'actualitat.

Des d'un punt de vista metodològic la assignatura permet introduir als estudiants en el mètodes de coneixement a partir de les fonts escrites i també arqueològiques. Per altre part, a partir de l'estudi de l'Història Antiga es poden establir connexions amb altres disciplines de les Humanitats com la geografia (és essencial el coneixement dels paisatges i dels usos de la terra en el món antic), la història de l'Art amb l'anàlisi de les formes de representació i les imatges, i, evidentment, la literatura.

 

2. Competències a assolir

Competències generals

Competències específiques

 

 

1. Capacitat d'anàlisi i de síntesi de la informació

 

2. Capacitat de raonament crític

 

3. Capacitat de reflexió i d'argumentació

 

4. Treball en equip

 

5. Sensibilitat cap a qüestions socials i de gènere

 

6. Capacitat oral i escrita en la llengua pròpia

 

7. reconeixement de la diversitat social i cultural del esser humans en el passat i en el present

 

8. Sensibilitat cap a les qüestions mediambientals

 

9. Sensibilitat per la conservació i difusió patrimonial.

 

 

 

1. Demostrar coneixement de les metodologies de treball pròpies de l'història

 

2. Demostrar competència en gestió, interpretació i tractament de l'informació procedent de fonts escrites

 

3. Demostrar competència en gestió, interpretació i tractament de l'informació procedent de fonts arqueològiques

 

4. Demostrar coneixement del vocabulari tècnic històric i arqueològic i habilitat en el seu ús

 

5. Desenvolupar un pensament crític i independent a partir dels temes, debats i problemes que planteja l'història antiga

 

6. Adquirir una consciència crítica de la relació entre present i passat

 

7. Adquirir una consciència crítica de la diversitat de l'història

 

8. Comprendre i argumentar amb rigor l'emergència  de la ciutat estat en el Mediterrani

 

9. Comprendre i argumentar amb rigor l'expansió grega i romana pel Mediterrani.

 

3. Continguts

Bloc de contingut 1: Primeres societats complexes del mar Egeu

Tema 1: Del mite a l'historia: el laberint de Cnossos

Tema 2: Schliemann i Micenes

Tema 3: El col·lapse dels palaus minoics i micènics.

 

Bloc de contingut 2: L'Edat Fosca i el començament de la polis

Tema 1: Després del palaus: els assentaments grecs de l'Edat Fosca

Tema 2: La revolució del segle VIII aC

Tema 3: La colonització grega

 

Bloc de contingut 3: Les ciutats greques del període arcaic

Tema 1: La polis del espartans

Tema 2: Els conflictes entre classes socials en la polis arcaica

Tema 3: Les reformes de Clístenes i l'inici de la democràcia atenesa

  

Bloc de contingut 4: Roma des dels inicis fins a la República antiga

Tema 1: Els 'orígens' de Roma

Tema 2: L'estructura social de la Roma arcaica

Tema 3: La constitució política republicana

  

Bloc de contingut 5: La construcció de l'imperi romà

Tema 1: Roma i el Mediterrani en els últims segles del I mil·lenni aC

Tema 2: Exèrcit i romanització

Tema 3: Els conflictes finals de la República i l'inici de l'Imperi romà

 

4. Avaluació

Dos exàmens a mitjans i a finals del curs: 60%

Un treball de curs en relació a un dels temes del curs: 30%

Participació i assistència a les classes: 10%

La recuperació de l'assignatura constarà d'un examen general de la matèria (60%) i el treball de curs (30%)

5. Bibliografia i recursos didàctics

5.1. Bibliografia bàsica

Boardman, John (1986), Los griegos en ultramar, Madrid: Alianza

Bravo, Gonzalo (1998), Historia de la Roma Antigua, Madrid: Alianza Ed.

Dickinson, O. (2000), La Edad del bronce egea, Torrejón de Ardoz: Akal.

Le Glay, Marcel (2001), Grandeza y decadencia de la República romana, Madrid: Cátedra.

Picazo, M. (2008), Alguien se acordará de nosotras: mujeres en la ciudad griega antigua, Bellaterra: Ed. Bellaterra.

Ruzé, F. y M.C. Amouretti (1992), El Mundo griego antiguo, Torrejón de Ardoz: Akal.

5.2. Bibliografia complementària

French, E. (2005), Micenas: capital de Agamenón, Bellaterra_ Ed. Bellaterra

Osborne, Robin (1998), La formación de Grecia (1200-479 a. C.), Barcelona: Crítica

Zanker, Paul (1992), Augusto y el poder de las imágenes, Madrid: Alianza.

5.3. Recursos didàctics

http://www.stoa.org/diotima/: materials per l'estudi del gènere i de les dones en el món antic.

http://chs.harvard.edu/: Centre d'Estudis Helènics de la Universitat de Harvard.

http://artsci.wustl.edu/~cwconrad/classics.html: Recursos pels estudis Clàssics.

http://www.tlg.uci.edu/index/resources.html: Recursos electrònics per classicistes