Curs 2015-2016

LLENGUA ANGLESA PER A LES HUMANITATS (CODI: 20.008)

(Aquest pla docent será subjecte a modificacions. Mentre que les activitats relacionades amb habilitats i competències instrumentals serán les mateixos, els texts a treballar i les conferències programades poden variar. Es treballaran texts originalment escrits en anglès de les quatre branques disciplinaries en Humanitats: Filosofia, Art, Història, Literatura)

 

● Curs: 1

● Estudis: Grau en Humanitats

● Trimestre: 3

● Nombre de crèdits ECTS: 4

● Codi assignatura: 20008

● Llengua de docència: Anglès

● Hores dedicació estudiant: 100

● Professorat: Maria Antònia Oliver,  Àngels Oliva, Anna Asián, profesor pendent d'assignació

 

1. Presentació de l'assignatura

Aquesta assignatura del primer curs en el Grau en Humanitats té com a objectiu l'adquisició i pràctica d'habilitats i coneixements de lectura i escriptura acadèmica i argumentativa, de manera que l'alumne pugui fer front a reptes relacionats amb l'ús de la llengua anglesa en l'àmbit acadèmic com són cursar assignatures en anglès en l'àmbit humanístic, fer servir fonts d'informació en anglès, assistir a conferències en anglès i expressar idees pròpies en aquesta llengua en relació a temes acadèmics.

L'assignatura està vertebrada al voltant de la lectura de textos diversos que pertanyen a camps diferents en matèries humanístiques com l'art, la literatura i la història. Es llegiran així fragments d'obres literàries originals i textos literaris breus, a més d'assajos acadèmics que tractaran de temes relacionats amb les diferències socials, els condicionaments de gènere en la producció artística, els conflictes armats i la interculturalitat.

En base a la lectura i comprensió de textos i l'assistència a conferències, es consolidarà el vocabulari i les estructures sintàctiques i discursives de registre culte i acadèmic de la llengua anglesa i es practicaran habilitats acadèmiques com l'escriptura de resums i assaigs o l'anàlisi i estructuració de textos formals.

 

2. Recomanacions prèvies: nivell d'anglès 

En començar l'assignatura, els alumnes haurien d'haver assolit, com a mínim, el nivell A2 d'anglès del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües. Es recomana que els alumnes que no hagin assolit el nivell A2 abans de l'inici de l'assignatura facin una preparació prèvia.

La Facultat d'Humanitats ofereix un programa de mentories en llengua anglesa pels alumnes de grau de manera gratuïta ([email protected]); el PEI ofereix cursos de llengua i de preparació per a examens oficials, i la biblioteca disposa de molts recursos per al treball autònom.

3. Competències a assolir 

Competències generals

Competències específiques

                     Analitzar i comprendre l'organització dels textos formals.

                     Sintetitzar idees d'un text o conferència.

                     Destriar les idees principals d'un text o conferència.

                     Expressar i argumentar oralment i per escrit idees pròpies.

                     Treballar en equip.

                     Fer esquemes de textos i conferències.

                     Fer resums de textos i conferències.

                     Escriure textos breus relacionats amb la temàtica d'un text o conferència.

                     Expressar oralment en anglès les idees pròpies.

                     Comprendre les idees principals d'una conferència o classe magistral.

                     Acostumar-se a diferents accents, registres i canals de comunicació en l'anglès acadèmic parlat.

                     Prendre apunts mentre s'escolta una conferència o classe magistral.

                     Extreure les idees i missatge principals de textos acadèmics humanístics mitjançant l'anàlisi de la seva estructura i de la seva organització discursiva.

                     Extreure les idees i missatge principals de textos literaris.

                     Conèixer els trets més comuns de diferents gèneres (poesia, assaigs acadèmics, articles periodístics o de difusió general, etc.) i del registre formal.

                     Conèixer i saber distingir les normes retòriques de les cultures angloparlants a l'hora d'escriure textos formals.

                     Escriure paràgrafs i textos formals estructurats segons les normes retòriques de les cultures angloparlants.

 

 

4- Continguts

CLASSES PLENÀRIES: LECTURA DE TEXTOS ACADÈMICS I LITERARIS

Unit 1: Introducció: l'estructura i la cohesió interna del text.

•1:  Estratègies de lectura de textos acadèmics:  Comprensió de la idea global del text i la seva estructura argumentativa: Tipus d'organització textual, escriure resums, fer esquemes, simplificar idees. Textos de Paul Theroux, i fragments de diversos autors.

•2: Cohesió gramatical: Referències intratextuals dins d'un paràgraf i entre paràgrafs.

 Connectors i altres expressions útils.

•3: Cohesió lèxica: el registre. Variacions en el registre i els seus efectes en el llenguatge literari i no literari. Textos de Barack Obama, Dorothy Parker.

•4: El registre acadèmic. Text de Terry Eagleton.

 

Unit 2: Estructura, cohesió i ús del discurs acadèmic i literari/ Lèxic i registre: La riquesa i la pobresa en la literatura i el desenvolupament econòmic.

• 1Conceptes relacionats amb l' estructura, cohesió i ús del discurs acadèmic i literari.

• 2: Textos literaris: G. Orwell, "Down and Out in Paris and London", F.S. Fitzgerald, The Great Gatsby (fragment), l'estètica de la riquesa, l'estètica de la pobresa.

• 3: Text acadèmic:  R. Patel , Stuffed and Starved (fragment). Vocabulari per parlar de diferències socials i econòmiques.

• 4:  Arxiu audiovisual sobre la pobresa.

 

Unit 3: La idea principal i l'organització d'un argument/ Lèxic i registre: La guerra en la literatura i la filosofia.

• 1:  Conceptes: relacionats amb l' estructura, cohesió i ús del discurs acadèmic i literari.

 • 2: Text Literari: Wilfred Owen. "Dulce et Decorum Est Pro Patria Mori".

• 3: Text acadèmic: :  Fragment de Leviathan,  Thomas Hobbes

• 4: Conferència d'un tema relacionat amb la temàtica "La guerra i la filosofia" a càrrec d'un conferenciant convidat.

 

Unit 4: La narrativa com a exemple/ Lèxic i registre: El matrimoni i el paper de la dona en texts literaris i assagístics.

• 1Conceptes  relacionats amb l' estructura, cohesió i ús del discurs acadèmic i literari.

• 2:  Textos literaris. Textos de Sylvia Plath i Kate Chopin.

• 3:  Text acadèmic: Fragment de A Room of One's Own, de Virginia Woolf

• 4: Conferència d'un tema relacionat amb la temàtica "Literatura i gènere" a càrrec d'una conferenciant convidada.

 

SEMINARIS: INTRODUCCIÓ A L'ESCRIPTURA ACADÈMICA - DE PARÀGRAFS A TEXTS.

                     Seminari  1: Introducció de l'anglès per a usos acadèmics.

                     Seminari 2: Conceptes clau per a la redacció de paràgrafs.

                     Seminari 3: Problemes freqüents escrivint paràgrafs.

                     Seminari 4: Pràctica d'escolta i comprensió d'una conferència.

                     Seminari 5: La cohesió dins i entre paràgrafs.

                     Seminari 6:  Pràctica d'escolta i comprensió d'una conferència.

                     Seminari 7:    Funcions dels discurs - introduccions.

                     Seminari 8:  Funcions del discurs - argumentació.

 

5- Avaluació continuada, responsabilitats de l'alumnat i assistència a classe

A més de l'examen final, les tasques que determinaran la nota final seran: Dos paràgrafs o textos curts escrits per les classes de seminari; els exercicis fets als seminaris i la participació activa en els debats dels mateixos; i dos resums relacionats amb les conferències durant el trimestre. 

És imprescindible l'assistència a les classes plenàries i seminaris. S'espera que els alumnes hagin llegit i preparat els texts abans de la classe plenària i seminari corresponent.

 

Perquè els resums facin mitja amb l'examen i poder aprovar l'assignatura, cal obtenir un  mínim de "4" a l'examen.

Càlcul de la nota final:

Seminaris

 

 

Exercicis i textos curts escrits setmanalment als seminaris (escrits que es fan a l'aula)

 

Dos fragments breus a entregar al llarg del trimestre al professor de seminari (a ordinador)

Classes plenàries

 

Dos resums relacionats amb les conferències a les classes plenàries                       

 

Examen final, que consta de dues seccions:

60% preguntes on s'avaluarà el coneixement expressions idiomàtiques, registre, camps semàntics, verbs compostos, així com la comprensió dels textos treballats a classe

40% lectura d'un text breu i preguntes de comprensió. Els estudiants exempts de l'assignatura han de presentar-se a aquesta secció de l'examen per tal d'obtenir la seva nota.

 

Criteris d'avaluació:

·         La producció escrita serà avaluada en base a la qualitat d'idees expressades, la relació que tenen amb l'enunciat de la tasca, i la qualitat de la llengua utilitzada. Aquells treballs i resums de conferències que no segueixin l'enunciat de la tasca obtindran una nota de "0", suspès.

·         Resums: Al resum de cada una de les conferències els alumnes hauran d'adjuntar les notes que han pres a mà. Perquè el resum sigui avaluable els alumnes hauran d'haver signat un full d'assistència a la conferència. Els alumnes que no hagin assistit a les conferències no podran entregar aquesta tasca en base al resum o apunts d'un altre alumne.

·         Plagi i còpia: Els texts plagiats o copiats obtindran automàticament la qualificació de "0." La reincidència en la còpia o el plagi resultarà en el suspens de l'assignatura.

 

·         Retard en entregues: Els exercicis, fragments i resums entregats fora del termini establert tindran 2 punts de penalització per setmana de retard.

  

·         Recuperació: La UPF estableix que els alumnes que vagin a recuperació s'han d'haver presentat a l'examen final ordinari del mes de juny,

 

Els treballs que no s'hagin entregat al llarg del curs, que formen part de l'avaluació continuada i que tenen uns terminis fixes no es podran entregar en la recuperació. Els alumnes que vagin a recuperació i que no hagin entregat els treballs al llarg del curs només tindran accés al 50% de la puntuació del curs; és a dir, la nota màxima que n'obtindran serà un 5.

 

6- Bibliografia  i recursos didàctics

• Bibliografia bàsica  

McCarthy, Michael. & Felicity O'Dell. English Vocabulary in Use. Upper-Intermediate. Cambridge University Press, 2001.

Murphy, Raymond. English Grammar in Use. Fourth Edition. Cambridge University Press, 2012.

Swan, Michael. Practical English Usage. Third Edition. Oxford University Press.

• Bibliografia recomanada

Campbell, Colin i Jonathan Smith. English for Academic Study - Listening. Course Book and CDs (x2). Reading, UK: Garnet Education, 2009.

Campbell, Colin i Jonathan Smith. English for Academic Study - Listening. DVD. Reading, UK: Garnet Education, 2009.

McCormack, Joan i John Slaght. English for Academic Study - Extended Writing & Research    

Skills.Course Book. Reading, UK: Garnet Education, 2009.

McCormack, Joan i John Slaght. English for Academic Study - Speaking. Course Book and audio CDs (x2). Reading, UK: Garnet Education, 2009.

Pallant, Anne. English for Academic Study - Writing. Course Book. Reading, UK: Garnet Education, 2009.

Slaght, John i Paddy Harben. English for Academic Study - Reading. Course Book. Reading, UK: Garnet Education, 2009.

Slaght, John i Paddy Harben. English for Academic Study - Reading. Teacher's Book. Reading, UK: Garnet Education, 2009.

Slaght, John; Paddy Harben; i Anne Pallant. English for Academic Study -  Reading and Writing. Source Book. Reading, UK: Garnet Education, 2009.

• Bibliografia complementària

Manning, Anthony; Clare Nukui; et al. Transferable Academic Skills Kit (TASK). Course Books. Boxed edition. 12 Modules (1-Key Foundations Skills; 2-Academic Culture; 3 - Seminars and Tutorials; 4 - Team-Working; 5 - Problem-Solving; 6 - Critical Thinking; 7 - Introduction to IT Skills; 8 - Essay Writing; 9 - Scientific Writing; 10 - Research and Referencing; 11 - Presentations; 12 - Examination Technique). Reading, UK: Garnet Education, 2009.

Manning, Anthony; Clare Nukui; et al. Transferable Academic Skills Kit (TASK). Teacher's Book. Reading, UK: Garnet Education, 2009.

Margolis, Annette i Jonathan Smith. English for Academic Study - Pronunciation. Teacher's Book and audio CDs (x2). Reading, UK: Garnet Education, 2009.

McCormack, Joan i John Slaght. English for Academic Study - Extended Writing & Research Skills. Teacher's  Book. Reading, UK: Garnet Education, 2009.

McCormack, Joan i John Slaght. English for Academic Study - Speaking. Teacher's Book. Reading, UK: Garnet Education, 2009.

 

7- Metodologia

7.1 Metodologia plenàries

            A les classes plenàries es treballaran estratègies de lectura de textos obligatoris que els alumnes hauran d'haver preparat prèviament a cada sessió. A l'aula es presentaran coneixements lingüístics i estratègies de lectura i anàlisi textual i també s'hi duran a terme en grup o individualment tasques de lectura i escriptura acadèmica. Les docents de les classes plenàries assignaran, recolliran i avaluaran puntualment les pràctiques realitzades a l'aula en relació a les lectures del curs. S'espera que els alumnes participin a l'aula activament i se'ls encoratja a què facin servir l'anglès anglès durant les seves intervencions. En les sessions plenàries es realitzaran controls de lectura periòdics i es recolliran treballs assignats per fer un seguiment de la implicació i producció escrita dels alumnes en l'assignatura.

 

Com a part de la consolidació de les seves habilitats receptores els alumnes hauran de resumir dues conferències acadèmiques i lliurar els resums per a la seva avaluació. Els alumnes faran una pràctica amb un breu podcast. Cap al final del trimestre  s'hi convidaran dos conferenciants. S'espera que els alumnes prenguin apunts en llengua anglesa tant durant les explicacions magistrals com, especialment, durant les conferències. 

 

7.2 Metodologia seminaris

L'objectiu principal dels seminaris és la pràctica de l'escriptura acadèmica. Les sessions tenen un vessant pràctic i participatiu. Es treballaran les diferents seccions de l'assaig acadèmic en anglès. Cada sessió, està organitzada al voltant d'un tema de coherència i cohesió textual. S'espera la participació activa oral i escrita de tots els alumnes. Els alumnes entregaran tres dels seus escrits per a la seva avaluació.

 

8- Programació d'activitats per setmanes (calendari subjecte a modificacions segons la marxa de l'assignatura):Continguts de les classes plenàries i seminaris

Activitats a l'aula i lliuraments

 

SETMANA 1

PLENÀRIA 1

Introducció a les plenàries i a l'assignatura en general.

Unit 1: Working with texts

Text: Text "Rosa Parks, Now and Forever"

SEMINARI 1: Introduction to academic writing

Resum i esquema de "Rosa Parks, Now and Forever"

Errors in compositions

  

SETMANA 2

PLENÀRIA 2

Continuació Unit 1: Working with Texts: organització textual

Tipus de paràgrafs

Simplificar, resumir, parafrasejar, plagiar

Theroux's The Old Patagonian Express

SEMINARI 2: L'anglès per a usos acadèmics, el registre acadèmic i les introduccions.

Writer/ reader relationship in academic writing, impersonality, and other conventions of the academic essay.

Text: Terry Eagleton, Literary Theory.

Tasca a classe 1: Fes servir una estructura similar imitant la del text de Terry Eagleton.  Fes servir les mateixes expressions (per crear transicions, per expressar objectivitat, etc.) a la del text de T. Eagleton per redactar una introducció sobre algun tema de les humanitats que hagis treballat. Recorda que pots fer servir també els "tipus de paràgrafs" i les expressions relacionades ("Types of paragraphs according to their function")

Tasca a casa:  Escriptura en una transparència d'un breu paràgraf descriptiu (200 paraules) d'una festa que contrasti amb la descripció de Fitzgerald.

  

SETMANA 3

PLENÀRIA 3

Unit 1: Working with texts: El registre. Texts d' Obama i Parker

Unit 2: Reading/writing: Textual organization and cohesion.

             Lexis and register: Wealth and poverty

Registre: Representació literària de la pobresa i la riquesa.  Fitzgerald's The Great Gatsby

Tasca a casa pel seminari de la setmana vinent: Escriptura en una transparència d'un breu paràgraf descriptiu (200 paraules) d'una festa que contrasti amb la descripció de Fitzgerald.

SANT JORDI: No hi ha seminaris

 

SETMANA 4

PLENÀRIA 4

Unit 2

Reading/writing; register: George Orwell.

Reading/writing; register: Raj Patel's Stuffed and Starved, preguntes de comprensió.

(Recordeu la tasca escrita pel seminari d'aquesta setmana)

SEMINARI 3: Resum d'un podcast.

Tasca 1: Correcció dels paràgrafs descriptius (exercici basat en text de Fitzgerald)

Tasca 2: Pràctica de resum d'un podcast. L. B. Johnson (25.57-32.16)

Tasca a fer a casa: Prepara un esborrany de SEMINAR ASSIGNMENT 1:  According to Raj Patel, how is India an example of the globalization of the food industry? Write a paragraph of no more than 200 words in which you summarize and paraphrase Patel's argument.  

  

SETMANA 5

PLENÀRIA 5

Unit 2: Reading and writing/ Lexis and register

                     Text de Raj Patel i preguntes de comprensió

Unit 3:  Writing/reading: The thesis and the structure of the argument. Lexis/register: War in literature and philosophy

                     Introducció a Wilfred Owen, "Dulce et Decorum Est"

SEMINARI 4:  Escriptura de paràgrafs (continuació):

Tasca 1: Correcció del resum del podcast

Tasca 2: Peer editing: Correcció dels esborranys de SEMINAR ASSIGNMENT 1

  

SETMANA 6

PLENÀRIA 6

Unit 3: Writing/reading: The thesis and the structure of the argument.

             Lexis/register: War in literatura and philosophy.

                     Wilfred Owen

                     Introducció al fragment de Thomas Hobbes extret de Leviathan

SEMINARI 5: Les Introduccions en un assaig argumentatiu

Tasca 1: Característiques d'una introducció en un assaig argumentatiu.

Tasca 2: Podcast

Correcció dels esborranys de SEMINAR ASSIGNMENT 1  si no s'han fet al seminari anterior.

 

SETMANA 7

PLENÀRIA 7

Unit 3 cont'd: "War".

Primera hora:  T. Hobbes, fragment de Leviathan.

Segona hora: Conferència  convidada.

SEMINARI 6: Common problems in paragraph writing.

Tasca 1: One idea per paragraph; one paragraph per idea; identifying digressions.

Tasca 2: Escriptura i correció del paràgraf introductori al resum que entregareu la setmana vinent a la classe PLENÀRIA.

LLIURAMENT SEMINAR ASSIGNMENT 1

26-28 maig

 

SETMANA 8

PLENÀRIA 8

Unit 4:  Writing/reading: Exemplifying through narrative

Lexis/register: Marriage and the social role of women

Poema de Sylvia Plath

Introducció un fragment de Virgínia Woolf

LLIURAMENT Resum de la primera conferència.

  

SEMINARI 7: Integrar fonts

Tasca 1:  Integrar exemples i fonts en un argument. How to introduce a quote in English, how to integrate sources into your writing.

Tasca 2:   Preparació Seminar Assignment 2 . Escriure un paràgraf integrant les fonts de Plath Woolf i Wilson: Write short paragraph in which you make an argument and exemplify it by integrating fragments from  Sylvia Plath's poem "The Applicant" to suport your argument.

  

SETMANA 9

PLENÀRIA 9

Unit 4: 

Virginia Woolf, Fragment de A Room of One's Own. Preguntes de comprensió.

Review: A History of the Wife.

 

SEMINARI 8: Writing conclusions.

. Tasca 1: Writing conclusions: exercise

. Tasca 2: Writing conclusions: pràctica.  Preparació Seminar Assignment 2 . Escriure un paràgraf com a conclusió del teu argument sobre Plath i Woolf.

Tasca a casa:  Tasca: escriu un esborrany del resum a entregar a plenàries en una transparència i porta'l al seminari de la setmana vinent.

  

SETMANA 10

PLENÀRIA 10

Unit 4: Llegir Kate Chopin: "The Story of an Hour"

Tasca: Porteu sisplau a classe els vostres dubtes sobre exercicis del dossier que vulgueu practicar a classe l'últim dia de plenàries.

CONFERENCIANT CONVIDADA:  

SEMINARI 9:  Peer editing.

Correcció de l'esborrany del resum a entregar a plenàries la setmana vinent.

Lliurament Seminar Assignment 2: Escriure un breu assaig argumentatiu: In a short argumentative essay of no more than 500 words, discuss the ways in which Sylvia Plath addresses socially preconceived ideas of marriage. You may suport your ideas with the arguments provided by Virginia Woolf.

  

SETMANA 11

PLENÀRIA 11

Revisió de cara a l'examen final

LLIURAMENT Plenary Summary  2

No hi ha seminaris