Curs 2015-2016

 

Introducció als Estudis Literaris (20006)

Titulació/estudi: Grau en Humanitats
Curs: 1r
Trimestre: 2n
Nombre de crèdits ECTS: 6 crèdits
Hores dedicació estudiant:
Llengua o llengües de la docència: Castellà (grups 1 i 3) i català (grup 2)
Professorat: Domingo Ródenas (grup 1), Carles Besa (grup 2) i Begoña Capllonch (grup 3).

1. Presentació de l'assignatura o descriptor

Introducció a les diverses metodologies d'anàlisi del text literari, a través d'una aproximació crítica als temes i les obres essencials de la història de la literatura en funció dels grans gèneres a què pertanyen. Inclou l'estudi dels textos fundacionals de la retòrica i la poètica.

 

2. Competències a assolir

  

  

Competències generals

Competències específiques

 

 

1/ Competència cultural i artística

2/ Capacitat per interrelacionar literatura, història, art i pensament

3/ Competència en comunicació lingüística

4/ Desenvolupament de la capacitat de crítica i anàlisi de les obres literàries

5/ Coneixement dels fonaments d'estudi de la literatura

6/ Coneixement dels conceptes bàsics de l'anàlisi i el comentari de textos (gèneres literaris, estructures i modes narratius, rima i estrofisme)

 

 

3. Continguts

1. Què és la literatura? Llenguatge literari, creació i comunicació literària.

2. Disciplines dels estudis literaris: història, crítica, teoria i literatura comparada.

4. Teatre i llenguatge dramàtic.

3. Poesia i lirisme.

5. Narrativa i ficcionalitat.

4. Avaluació

L'estudiant haurà de fer un treball i un examen. El 30% de la qualificació final correspon al treball; l'examen compta el 70% restant. Aquesta mitjana només s'aplicarà si la qualificació de l'examen és, com a mínim, de 4 sobre 10. Altrament, la qualificació que constarà a les actes serà la de l'examen.

5. Recuperació

L'estudiant haurà de recuperar totes les activitats d'avaluació (el treball, l'examen, o tots dos exercicis) que no hagi superat.

Tant el treball com l'examen seran diferents als de la convocatòria ordinària, però s'hi valoraran les mateixes competències i els mateixos continguts fonamentals i tindran el mateix percentatge en la qualificació total de l'assignatura.

6. Bibliografia i recursos didàctics

6.1. Bibliografia bàsica (obres de lectura obligatòria)

POESIA:

Cernuda, L.: Antología poética, Alianza, 2000.

Ferrater, G.: Les dones i els dies, Ed. 62, 2002.

TEATRE:

Molière: El misantrop, Proa, 2001. Trad. cast.: El misántropo, Cátedra, 2007.

Sòfocles: Antígona, La Magrana, 1993. Trad. cast: Antígona, Gredos, 2010.

NARRATIVA:

Borges, J.-L: Ficciones, Alianza, 2006.

Calvino, I.: El caballero inexistente, Siruela, 1998.  Trad. cat.: "El cavaller inexistent", dins Els nostres avantpassats, Labutxaca, 2008.

6.2. Bibliografia complementària

Abellan, J., Ballart, P., Sullà, E.: Introducció a la teoria de la literatura, Angle, 1997

Aguiar e Silva: Teoría de la literatura, Gredos, 1972

Aristòtil: Retòrica, Poètica, Laia, 1985. Trad. cast.: Poética, Gredos, 2010.

Brioschi, F., Di Girolamo, C.: Introducción al estudio de la literatura, Ariel, 1988.

Ceserani, R.: Introducción a los estudios literarios, Crítica, 2004.             

Eagleton, T.: Una introducción a la teoría literaria, Fondo de Cultura Económica, 1993.

Estébanez Calderón, D.: Diccionario de términos literarios, Alianza, 1996.

Forradellas, J. i Marchese, A.: Diccionario de retórica, crítica y terminología literaria, Ariel, 2006.

Garrido Gallardo, M. Á. (dir.): El lenguaje literario. Vocabulario crítico, Sintesis, 2009.

Jakobson, R.: Lingüística y poética, Cátedra, 1988.

Mortara Garavelli, B.: Manual de retórica, Cátedra, 2000.

Lapesa, R.: Introducción a los estudios literarios, Cátedra, 1995.

Pavis, P.: Diccionario de teatro, Paidós, 2003.

Reis, C., Lopes, A. C. M.: Diccionario de narratología, Almar, 2002.

Wellek, R.,  Warren, A.: Teoría literaria, Gredos, 1966.

 

7. Programació d'activitats

En començar el curs, l'estudiant tindrà a la seva disposició un dossier amb el treball obligatori i el textos que s'estudiaran a classe.