Curs: 2015-16

PREHISTÒRIA (20005)

 

●  Curs: 1                                   Trimestre: 2

●  Titulació / Estudis: Grau en Humanitats - UPF

●  Nombre de crèdits ECTS:         4             Hores dedicació estudiant (ECTSx25): 100

●  Llengua o llengües de docència: Castellà (grup 2) / Català (grups 1 i 3)

●  Professorat: Mireia López (grup 2) i Samuel Sardà (grups 1 i 3)

● Dades de contacte:

Mireia López

Correu electrònic:  [email protected]

 

Samuel Sardà

Correu electrònic:  [email protected]

 

 

 


 

1. Presentació de l'assignatura

 

Prehistòria és una assignatura on s'analitzen els principals processos evolutius i els canvis morfològics, socials i culturals d'una llarguíssima etapa de la història humana que s'estén entre els orígens dels primers homínids (fa uns 6 milions d'anys) fins al naixement de les primeres formes d'escriptura (fa aproximadament uns 5.000 anys), un fet que coincideix amb l'aparició de la vida urbana i dels primers sistemes polítics estatals.

 

A l'assignatura s'estudien l'origen i l'evolució dels homínids i dels éssers humans des d'una perspectiva morfològica, cultural, social i de gènere; el naixement i l'expansió de la nostra espècie des d'un punt de vista anatòmic i del seu comportament; el ritual, l'art i el simbolisme dels primers humans moderns; els orígens de l'agricultura i la ramaderia i les seves conseqüències socials i culturals; les primeres comunitats pageses i el naixement de la vida urbana i dels primers estats.

 

L'assignatura té una perspectiva global i universal. Treballa especialment el reconeixement de la diversitat social I cultural dels éssers humans a la actualitat i al llarg de tota la història humana i la sensibilitat cap a qüestions socials i de gènere.

 

No es requereixen coneixements específics. Es pressuposa la preparació i coneixements corresponents al Batxillerat i la ESO.

 

 

 

 

2. Competències a assolir

  

  

Competències generals

Competències específiques

 

1. Capacitat d'anàlisi i de síntesi

 

 

2. Raonament crític

 

 

3. Comunicació oral i escrita en la llengua pròpia

 

4. Saber treballar en equip

 

5. Sensibilitat cap a qüestions socials i de gènere

 

6. Reconeixement de la diversitat social I cultural dels éssers humans a la actualitat I al llarg de tota la història humana

 

7. Sensibilitat cap a qüestions mediambientals

 

 

 

1. Competència en gestió i tractament de la informació procedent de fonts històriques i arqueològiques

 

2. Comprendre els principals processos socials i esdeveniments culturals de la prehistòria

 

3. Argumentar de forma lògica i coherent l' origen i l'evolució dels éssers humans i l'adopció de l'agricultura i la ramaderia i les seves conseqüències socials

 

4. Reconèixer els principals processos socials i esdeveniments culturals

de la prehistòria;

 

5. Identificar els orígens de la diferenciació social i de gènere;

 

6. Analitzar l'aparició de les primeres formes de vida urbana i dels primers estats.

 


 

3- Continguts

 

Bloc de contingut 1: Origen i Evolució Humana

 

Tema 1: Primats i homínids: els nostres orígens

 

Tema 2: Els primers humans. Origen i expansió dels humans moderns

 

 

Bloc de contingut 2: Caçadors i recol·lectors

 

Tema 1: Caçadors i recol·lectors del Paleolític Superior Europeu

 

Tema 2: Art i simbolisme dels caçadors i recol·lectors

 

 

Bloc de contingut 3: Els inicis de la vida pagesa

 

Tema 1: L'origen de l'agricultura i la ramaderia: una revolució?

 

Tema 2: Les primeres comunitats pageses del Pròxim Orient

 

 

Bloc de contingut 4: Primeres ciutats, primers estats

 

Tema 1: Estats i ciutats a la Mesopotàmia antiga

 

 

 

4- Avaluació i Recuperació

 

L'avaluació s'efectuarà a partir de les següents activitats:

 

1. Pràctiques de seminari

  

Al llarg de l'assignatura es faran 3 seminaris, en els quals els estudiants hauran de llegir un o més textos acadèmics o científics. Les pràctiques d'aquests seminaris s'avaluaran a partir d'un qüestionari que es respondrà per escrit -i que es presentarà el mateix dia del seminari- i de l'assistència i la participació activa dels estudiants en l'exposició i discussió crítica dels textos. Aquesta discussió es farà de forma presencial a la classe durant el dia del seminari, però també en un fòrum virtual els dies abans del seminari (veure Aula Global). En aquesta pràctica es valorarà tant l'assaig escrit (10% de la nota global de l'assignatura), com l'aportació de cada estudiant a la discussió crítica, bé sigui per via presencial o per via virtual (5% de la nota global de l'assignatura)

 

Els estudiants hauran de presentar només 2 pràctiques dels 3 seminaris que es faran durant el curs. Es valorarà l'assistència presencial i la participació a les tres sessions

 

La part relativa a la discussió presencial + virtual (5 % + 5%) no serà recuperable.

 

 

2. Assistència i participació activa a les classes i seminaris

  

L'assistència i participació activa a les classes i seminaris puntuarà fins un 10 % de la qualificació total de l'assignatura. No recuperable.

 

3. Examen final

 

Avaluació dels coneixements específics de l'assignatura. Serà obligatori per a tots els estudiants. Són avaluables els continguts de les sessions plenàries i les lectures obligatòries de l'assignatura (veure materials a l'Aula Global).

L'examen equival al 60% del total de la nota de l'assignatura.

Els estudiants hauran de superar aquest examen amb una nota mínima d'un 4 per superar el curs.

 

 

 

Avaluació durant el trimestre

Recuperació

 

 

 

Pràctica 1

 

 

- Presentació escrita: 10 %

 

 

Recuperable

  

-Discussió crítica presencial/virtual : 5%

 

 

No recuperable

  

 

 

 

Pràctica 2

 

- Presentació escrita: 10 %

 

Recuperable

  

 

-Discussió crítica presencial/virtual : 5%

 

No recuperable

  

 

ASSISTÈNCIA/PARTICIPACIÓ

(classes i  seminaris)

 

 

10%

 

No recuperable

 

EXAMEN FINAL

 

 

60%

  

Recuperable

  

 

 

 

5- Bibliografia  i recursos didàctics

 

  

Bibliografia

 

Bloc 1.

 

De la Torre, I. 2008. La arqueología de los orígenes humanos en África. Madrid: Akal.

Carbonell, E. (coord.). 2011: Homínidos: las primeras ocupaciones de los continentes. Barcelona: Ariel.

Dunbar, R.  2007. La odisea de la humanidad. Una nueva historia de la evolución del hombre. Barcelona: Crítica.

Domínguez-Rodrigo, M., Gómez Castanedo, A. 2014. Entre arqueólogos y leones. Un apasionante viaje al origen del ser humano: Bellaterra

 

Cela Conde, C.J; F. J. Ayala 2013. Evolución humana. El camino hacia nuestra especie: Alianza editorial

 

Lalueza Fox, C. 2013. Palabras en el tiempo. La lucha por el genoma neandertal: Crítica.

 

Bloc 2

Clottes, J. 2010. Cave art. Phaidon Press.

Clottes, J. y Lewis-Williams, D. 2001. Los chamanes de la Prehistoria. Barcelona: Ariel.

Gamble, C. 2001. Las sociedades paleolíticas de Europa . Barcelona: Ariel.

Fernández, V. M. 2007. Prehistoria: El largo camino de la humanidad. Madrid: Alianza Editorial.

 

Bloc 3

Aurenche, O., Kozlowski S. K.2003. El Origen del neolítico en el Próximo Oriente: el paraíso perdido. Barcelona: Ariel.

Lewis-Williams, D., Pearce, D. 2010. Dentro de la mente neolítica. Conciencia, cosmos y el mundo de los dioses. Madrid: Akal.

Reichholf, J.H. 2009. La invención de la agricultura. Por qué el hombre se hizo sedentario. Barcelona:  Crítica.

Fernández, V. M. 2007. Prehistoria: El largo camino de la humanidad. Madrid: Alianza Editorial.

 

Bloc 4

Postgate, J.N. 1999. La Mesopotamia arcaica: sociedad y economía en el amanecer de la historia. Madrid: Akal.

Leick, G. 2002. Mesopotamia. La invención de la ciudad. Barcelona: Paidós.

Foster, B., Polinger Foster, K. 2011. Las civilizaciones antiguas de Mesopotamia. Barcelona: Crítica.

 

Recursos didàctics

 

            Dossier de textos: veure Aula Global de l'assignatura

 

 

6- Metodologia

 

Les principals línies de l'enfocament metodològic de l'assignatura són les següents:

 

1.       Classes presencials en grup gran on, a partir de classes magistrals, es desenvolupen els principals continguts i coneixements específics de l'assignatura

2.       Seminaris presencials de discussió de textos acadèmics, on es treballa el raonament crític, la capacitat d'argumentació i d'expressió oral en públic.

3.       Tutories presencials o virtuals que permeten el seguiment de l'aprenentatge de l'alumne a nivell individual o de petits grups.

4.       Estudi personal per adquirir coneixements específics de l'assignatura a nivell global que s'avaluaran a l'examen final de l'assignatura.

 

Metodològicament l'assignatura combina aprenentatge presencial a l'aula (classes presencials en grup gran, seminaris i tutories) i autoaprenentatge (treball individual, en grup i estudi personal).


 

7- Programació d'activitats

 

Setmana

Classe plenària o seminari, continguts,                                          activitat a l'aula

Activitats fora de l'aula,           dates lliuraments

 

Setmana 1

(7 gener)

Sessió 1: Classe Plenària

 

Setmana 2

(12-14 gener)

Sessió 2 : Classe Plenària

 

Sessió 3: Classe Plenària

 

Setmana 3

(19-21 gener)

Sessió 4 : Classe Plenària

 

Sessió 5: Classe Plenària

 

Setmana 4

(26-28 gener)

Sessió 6: Classe Plenària

 

Sessió 7: Seminari 1

Presentació qüestionari escrit seminari 1 i discussió presencial

Setmana 5

(2-4 febrer)

  

Sessió 8: Classe Plenària

 

Sessió 9: Classe Plenària

 

Setmana 6

(9-11 febrer)

Sessió 10: Classe Plenària

 

Sessió 11: Activitat fora de l'Aula.

Pendent de confirmació definitiva!

Visita a les Coves Prehistòriques de l'Espluga de Francolí i al Centre d'Interpretació de l'Art Rupestre de Montblanc

Setmana 7

(16-18 febrer)

Sessió 12: Classe Plenària

 

Sessió 13: Classe Plenària

 

Setmana 8

(23-25 febrer)

Sessió 14: Classe Plenària

 

Sessió 15: Seminari 2

Presentació qüestionari escrit seminari 2 i discussió presencial

Setmana 9

(1-3 març)

Sessió 16: Classe Plenària

 

Sessió 17: Classe Plenària

 

Setmana 10

(8-10 març)

Sessió 18: Classe Plenària

 

Sessió 19: Seminari 3

Presentació qüestionari escrit seminari 3 i discussió presencial

Setmana 11

(15-17 març)

Sessió 20: Classe Plenària

 

Sessió 21: Classe Plenària