Curs 2015-2016

Metodologia d'Estudi i Escriptura Acadèmica (MEDEA)

Codi assignatura: 20002

●  Curs (1r, 2n...): 1r
●  Trimestre: 1r

●  Titulació / Estudis: Grau en Humanitats - UPF

●  Nombre de crèdits ECTS:  6                           
●  Hores dedicació estudiant (ECTSx25): 150

●  Llengua o llengües de docència: català i castellà.

●  Professorat: Begoña Capllonch, Jorge Carrión, Josep M. Castellà (coordinador), Carla Gónzález, Amor Montané i Ignasi Moreta. Sessions inicials a càrrec de personal tècnic del Servei d'Informàtica, Biblioteca, Programa d'Ensenyament d'Idiomes (PEI) i Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària ­(SACU).

  

1. Presentació de l'assignatura (descriptor -contextualització, continguts, objectius, enfocament-, requisits previs i recomanacions, si escau)

 

L'assignatura consisteix en una introducció a la universitat, a l'estudi de les Humanitats i a l'escriptura acadèmica en aquest àmbit. En concret, s'articula a l'entorn de cinc objectius:

1/ Conèixer la universitat, el seu origen, missió, estructura, serveis, formes de participació, normes acadèmiques, pla d'estudis, programes de mobilitat, nivell requerit de llengües i altres qüestions rellevants per a la formació universitària dels estudiants. 

 2/ Iniciar-se en les metodologies d'estudi i en les estratègies manuals i informàtiques de lectura, interpretació i gestió dels continguts humanístics, amb atenció especial a la promoció de l'autonomia de l'aprenent, al desvetllament de l'esperit crític i a la capacitat de treball en equip.

3/ Introduir-se en l'escriptura acadèmica i conèixer i practicar les principals convencions relatives a la redacció de textos humanístics especialitzats (bibliografia, documentació, referències, citacions, etc.), en els diversos gèneres acadèmics escrits (treball, comentari de text, ressenya, recensió, examen, etc.).

            4/ Conèixer els principis del discurs expositiu oral en públic i reflexionar sobre els recursos tècnics de suport (imatge, internet, PowerPoint, etc.)

            5/ Disposar d'un diagnòstic del domini normatiu en llengua catalana i castellana dels estudiants i iniciar en la millora els qui hi presentin deficiències.

 

2. Competències a assolir

  

Competències generals

Competències específiques

 

1. Comprendre i interpretar de manera pertinent i raonada textos acadèmics escrits.

2. Ser capaç de comunicar-se amb propietat per escrit en les dues llengües oficials de Catalunya, és a dir, en català i en castellà, tant per a audiències expertes com inexpertes.

3. Ser capaç de justificar amb arguments consistents les pròpies opinions.

4. Desenvolupar la capacitat de raona-ment autònom amb distància crítica en temes o qüestions controvertides.

5. Acceptar la diversitat de punts de vista com un ingredient fonamental de la vida acadèmica i consubstancial a la societat contemporània, i ser capaç de donar a conèixer les pròpies opinions dins del respecte a les opinions divergents.

6. Dominar les eines informàtiques i les seves principals aplicacions en l'activitat acadèmica ordinària.

7. Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant davant d'opinions discrepants fins a arribar a posicions de consens.

8. Consolidar els hàbits de disciplina, exigència i rigor en la realització del treball acadèmic i en la seva correcta temporalització.

9. Estar capacitat per progressar en els processos d'aprenentatge de manera au-tònoma i contínua, i prendre consciència de la necessitat d'una revisió i actualitza-ció constant dels propis coneixements.

 

 

1. Conèixer l'estructura i l'organització de la universitat i saber fer ús dels serveis que ofereix a l'estudiant.  

2. Saber organitzar-se per estudiar i adquirir la competència metodològica necessària per cercar, se­leccionar i organitzar informació acadè­mica en l'àmbit de les Humanitats.

3. Sintetizar, reelaborar, gestionar, formalitzar i transmetre el coneixement amb propietat, pertinència i exigència acadèmica.

4. Saber emprar les eines i aplicacions informàtiques actuals per al processament de la informació, i per a la presentació i edició del propi treball.

5. Conèixer les principals convencions de l'escriptura acadèmica en llengua catalana i castellana.

6. Conèixer i practicar la redacció dels principals gèneres acadèmics escrits: treball, examen, comentari, ressenya, etc.

7. Conèixer els principals trets normatius de les llengües catalana i castellana.

 


3- Continguts

 

MÒDUL A - Introducció a la universitAT I METODOLOGIA D'ESTUDI

            CP: Classe plenària                            S: Seminari

     Tema 1- La Universitat i els serveis universitaris (CP)

1.1- La Universitat Pompeu Fabra: missió, estructura, òrgans de govern i càrrecs acadèmics. La comunitat universitària.

1.2- El Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària (SACU): activitats i reconeixement acadèmic. Altres serveis: PIE, PEI, OIL. El Consell d'Estudiants.

1.3- L'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES): finalitat i regulacions. Grau i Postgrau. El crèdit ECTS. El Pla Docent d'Assignatura (PDA).

     Tema 2- Els estudis d'Humanitats (CP)

2.1- El Pla d'Estudis del Grau en Humanitats de la UPF: principis orientadors, estructura, itineraris i perfils. El Pràcticum i el Treball de Fi de Grau.

2.2- Convocatòries d'avaluació i anul·lacions. Normes de permanència: continuïtat i progressió.

2.3- L'ús de les llengües: català, castellà, anglès i altres.

2.4- Els Programes de Mobilitat en el Grau en Humanitats: Sèneca, Erasmus i altres.

     Tema 3- Competències informàtiques i informacionals (CP)

3.1- Com moure's per la biblioteca i les TIC.

3.2- Aules informàtiques i correu electrònic.

3.3- Serveis per a dispositius personals i serveis de préstec. La Factoria.

3.4- Com trobar els recursos d'informació necessaris per a les assignatures i per elaborar un treball acadèmic.

MÒDUL B - Escriptura acadèmica

     Tema 4- L'habilitat de l'escriptura acadèmica (CP)

4.1- Naturalesa de l'escriptura i tipus d'escrits. La relació personal amb l'escriptura.

4.2- Fases del procés de composició: inventio, dispositio, elocutio.

4.3- El redactor aprenent i l'expert: knowledge telling vs. knowlegde transforming.

4.4- Consells per a la planificació i la revisió.

     Tema 5- Els gèneres acadèmics (CP)

5.1- Gèneres acadèmics escrits de l'estudiant: apunts, notes de lectura, definició, examen, comentari de text, ressenya, treball acadèmic, Treball de Fi de Grau, memòria de Pràcticum.   

5.2- Gèneres acadèmics escrits de l'investigador: sumari (abstract), ressenya, crítica, article, capítol de llibre, treball de Màster, projecte de tesi, tesi doctoral, llibre especialitzat.

5.3- Gèneres acadèmics orals: exposició de l'estudiant a classe, seminari, taller, classe magistral, conferència, ponència, comunicació, taula rodona, debat.      

     Tema 6- La llegibilitat dels textos (CP)

6.1- The Plain English Movement.

6.2- Llegibilitat i complexitat en el text acadèmic, professional i literari.

6.3- Criteris de llegibilitat gràfics, lèxics, sintàctics i discursius.

     Tema 7- El treball acadèmic (S)

7.1- Organització personal i pla de treball.

7.2- Estructura i índex segons el tipus de treball.

7.3- Formulació d'objectius, preguntes i hipòtesis de recerca.

7.4- Convencions d'edició del treball acadèmic.

     Tema 8- La ressenya i el comentari de text (S)

8.1- El resum. Resum escolar i resum orientat a una tasca.

8.2- La ressenya: estructura, contingut i estil. La recensió i la crítica.

8.3- El comentari de text: estructura i tipus (literari, històric, filosòfic, artístic, etc.).

     Tema 9- La bibliografia (S)

9.1- La recerca bibliogràfica.

9.2- Els principals estils bibliografics: APA, MLA, etc.

9.3- Tipus de referències: llibre, article, capítol, pròleg, font electrònica, etc.

     Tema 10- La citació i el plagi (S)

10.1- La citació: característiques i convencions.

10.2- L'aparat crític: les notes a peu de pàgina. Sistemes més habituals.

            10.3- Diferències principals entre citació i plagi.

            10.4- Avaluació de les fonts a Internet.

     Tema 11- Ortotipografia i puntuació (S)

11.1- Principis ortotipogràfics generals.

11.2- Cometes, cursives i lletra rodona.

11.3- Usos dels principals signes de puntuació.

     Tema 12- L'estat de la qüestió i la revisió bibliogràfica (S)

12.1- Objectius i ubicació dins dels gèneres acadèmics.

12.2- L'objectivitat i la subjectivitat en la presentació d'obres d'altri.

12.3- Models i estructures per a l'estat de la qüestió.

     Tema 13- L'examen i els apunts (S)

13.1- La relació personal amb els exàmens: aspectes psicològics, organització i hàbits d'estudi.

13.2- Tipus d'examen: prova objectiva (test), examen de resposta breu (definir i explicar conceptes) i examen-assaig o de resposta llarga. 

13.3- Els enunciats d'examen: respondre exactament el que es demana.

13.4- Els apunts de classe i les notes de lectura: estils i finalitats.

     Tema 14- El discurs oral en públic (S)

14.1- La llengua oral: naturalesa i complexitat.

14.2- Elements no verbals, paralingüístics, estructurals i lingüístics del discurs oral.

14.3- Recursos de suport tradicionals i electrònics. L'ús del PowerPoint.

      Tema 15- Ús normatiu de les llengües catalana i castellana (S)

15.1- Principals diccionaris i fonts de consulta per a cada llengua.

15.2- Castellanismes i catalanismes més habituals.

      Tema 16- El paràgraf i els connectors (S)        

            16.1- La construcció del paràgraf. Paràgrafs oberts i tancats.

            16.2- Els connectors: tipus i usos. Connectors i puntuació. 

           

 4- Avaluació

 

L'avaluació en aquesta assignatura és continuada i, per tant, s'efectua en exercicis presentats al llarg de tot el trimestre: a/ qüestionaris, b/ textos redactats per l'estudiant, c/ activitats realitzades per l'estudiant a classe i fora de classe. Alguns dels exercicis de l'avaluació continuada són més extensos i tenen la funció de l'avaluació final (breu treball acadèmic i estat de la qüestió). Aquesta assignatura no té examen.

A continuació es detalla el pes de cada bloc i de cada exercici en el conjunt de l'avaluació i els terminis de presentació: 

MÒDUL A - Introducció a la universitat

• Exercici 1- Qüestionari dels temes 1 i 2

. Valor: obligatori, no suma en la nota final, però si no s'aprova, les altres notes de l'assignatura queden en suspens.

. Es realitza on-line a l'Aula Global.

. Període d'obertura: vegeu calendari al final d'aquest Pla Docent.

    (Els qüestionaris del tema 3 són opcionals i no compten en la nota.)

MÒDUL B - Escriptura acadèmica

• Exercici 2- Dos breus assajos a partir d'aforismes (un en català i un en castellà)

. Valor: 20 punts.

. Extensió: entre 2.500 i 3.000 caràcters sense espais (entre una i dues pàgines) cada assaig.

. Termini de presentació: vegeu calendari al final d'aquest Pla Docent.

• Exercici 3- Projecte de breu treball acadèmic (llengua castellana)

. Valor: 5 punts.

. Extensió: entre una i dues pàgines.

. Termini de presentació: vegeu calendari al final d'aquest Pla Docent.

• Exercici 4- Breu treball acadèmic (llengua castellana)

. Valor: 30 punts.

. Extensió: entre 7.000 i 9.000 caràcters sense espais (quatre pàgines sense comptar ni la del títol ni la de la bibliografia, amb lletra Times roman 12 i interlineat 1,5).

. Termini de presentació: vegeu calendari al final d'aquest Pla Docent.

 

     • Exercici 5- Estat de la qüestió (llengua catalana)

. Valor: 35 punts.

. Es farà a partir de dossiers bibliogràfics sobre diferents temes que es facilitaran a l'estudiant.

. Extensió: entre 7.000 i 9.000 caràcters sense espais (unes quatre pàgines, segons l'interlineat).

.  Termini de presentació: vegeu calendari al final d'aquest Pla Docent.

 

      • Exercici 6- Expressió oral

            . Valor: 10 punts.

. S'avaluarà la competència oral en contextos formals en intervencions programades a classe.  

 

Per a l'aprovat caldrà tenir almenys 50 punts del total de 100 i haver presentat tots els exercicis, incloent-hi el qüestionari inicial dels temes 1 i 2. En la correcció dels escrits es valorarà l'habilitat de redacció, el seguiment de les convencions de l'escriptura acadèmica i el coneixement normatiu de les llengües catalana i castellana. Atès que l'avaluació s'efectua per competències, la nota podrà tenir una ponderació final en una reunió d'avaluació del professorat de l'assignatura. Si un estudiant no ha presentat cap dels exercicis  de l'assignatura (incloent-hi el qüestionari inicial), tindrà la nota No presentat.

 

Coneixement de llengua catalana

Els estudiants escolaritzats fora del sistema escolar català o bé que hagin efectuat els seus estudis primaris i secundaris abans de l'oficialització de la llengua catalana, podran presentar (en aquesta assignatura) tots els exercicis en llengua castellana.

Tots els estudiants que es trobin en algun d'aquests dos supòsits hauran d'aportar els documents justificatius al professor coordinador de l'assignatura. Altrament, seran considerats dins del règim general. Aquestes condicions són exclusives d'aquesta assignatura. A l'assignatura Literatura Catalana (tercer trimestre de segon curs), que incorpora l'exigència del domini normatiu de la llengua, hi ha condicions especials diferents d'aquestes -i més estrictes.

 

Recuperació de l'assignatura

D'acord amb la normativa vigent, en cas que suspengui l'assignatura en la convocatòria ordinària de desembre, l'estudiant podrà recuperar-la. A diferència de totes les altres, però, aquesta assignatura tindrà el període de recuperació a final de curs (vegeu calendari al final d'aquest Pla Docent).

No podran accedir a la recuperació els estudiants no presentats ni els qui hagin renunciat formalment a l'avaluació. Els exercicis per a la recuperació seran els mateixos que els de l'avaluació ordinària i la recuperació es podrà fer sobre el 100 % de la nota. No caldrà que es recuperin els exercicis ja superats, dels quals es guardarà la nota íntegra. No hi haurà cap penalització en les notes per la presentació a la recuperació.

5- Bibliografia  i recursos didàctics

 

Bibliografia recomanada (ubicats a l'apartat corresponent de la Biblioteca)

Cassany, Daniel (1993). La cuina de l'escriptura. Barcelona: Empúries. [Trad.: La cocina de la escritura. Barcelona: Anagrama, 1995.]

Creme, Phyllis; Lea, Mary R. (2000). Escribir en la universidad. Barcelona: Gedisa. [Original: Writing at University. A Guide for Students. 1997. Filadèlfia: Open University Press.]

Montolío, Estrella (coord.); Figueras, Carolina; Garachana, Mar; Santiago, Marisa (1999). Manual práctico de escritura académica. 3 vols. Barcelona: Ariel.

Rubio, Joana i Puigpelat, Francesc (2000). Com parlar bé en públic. Barcelona: Pòrtic.

Serafini, M. Teresa (1991). Cómo se estudia. La organización del trabajo intelectual. Barcelona: Paidós.

 

 

 

Bibliografia complementària

. Escriptura acadèmica / Tècniques d'estudi

Alliende González, F. (1994). La legibilidad de los textos. Manual para la evaluación, selección y elaboración de textos. Santiago de Chile: Andrés Bello.

Battaner, Paz; Atienza, Encarna, López Ferrero, Carmen i Mario Pujol (2001). Aprender y enseñar la redacción de exámenes. Madrid: Antonio Machado Libros.

Carlino, Paula (2005). Escribir, leer y aprender en la universidad. Una introducción a la alfabetización académica. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Cassany, Daniel (1987). Descriure escriure. Com s'aprèn a escriure. Barcelona: Empúries. [Trad.: Describir el escribir. Cómo se aprende a escribir. Barcelona: Paidós. 1988.]

Castelló, Montserrat (coord.) (2007). Escribir y comunicarse en contextos científicos y académicos. Conocimientos y estrategias. Barcelona: Graó.

Cervera, Ángel (1999). Guía para la redacción y el comentario de texto. Madrid: Espasa.

Cervera, Ángel i Miguel Salas (1998). Cómo se hace un trabajo escrito. Madrid: Laberinto.

Coromina, Eusebi (1988). Tècniques d'escriptura. Barcelona: Teide. [Trad.: Técnicas de escritura. Barcelona: Teide.]

Coromina, Eusebi (1994). "El llenguatge eficaç". Camps, Anna. coord. (1994). Context i aprenentatge de la llengua escrita. Barcelona: Barcanova, 153-174.

Coromina, Eusebi; Casacuberta, Xavier i Quintana, Dolors (2000). El treball de recerca: procés d'elaboració, memòria escrita, exposició oral i recursos. Vic: Eumo.

Díaz, Eloïna; Martí, Francina i Farró, Laura (1992). Llegir per aprendre. Vic: Eumo.

Eco, Umberto (2001). Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de investigación, estudio y escritura. Barcelona: Gedisa.

González Fernández, Eva; Lluch Guasch, Anna (2000). Com estudiar a la Universitat. Barcelona: Universitat de Barcelona.

Monereo, Carles (coord.); Barberà, Elena; Castelló, Montserrat; Gómez, Isabel; Pérez Cabaní, M. Lluïsa i Valls, Enric (1997). "Un estudi preliminar sobre la presa d'apunts dels estudiants universitaris". Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura, núm. 13.

Puig, Irene de (1989). Aprendre a aprendre. Barcelona: Empúries.

Pujol, Josep M.; Solà, Joan (1995). Ortotipografia. Manual de l'autor, l'autoeditor i el dissenyador gràfic. Barcelona: Columna.

Rigo, Antònia; Genescà, Gabriel (2000). Tesis i treballs. Aspectes formals. Vic: Eumo Editorial.

Serafini, M. Teresa (1989). Cómo redactar un tema. Barcelona: Paidós. [Original: Come si fa un tema in classe. Milà: Bompiani. 1985.]

Serafini, M. Teresa (1992). Cómo se escribe. Barcelona: Paidós. [Original: Come si scrive. Milán: Bompiani.]

Walker, Melissa (2000). Cómo escribir trabajos de investigación. Barcelona: Gedisa. Traducció de J.A. Álvarez. [Original: Writing Research Papers. Quarta edició, 1997. Nova York: Norton & Company.]

Weston, Anthony (1991). Las claves de la argumentación. Barcelona: Ariel.

. Discurs oral en públic

Aristòtil (1998): Retòrica. Barcelona: Edicions 62. Traducció de Joan Leita.

Carnegie, Dale (1976). Cómo hablar bien en público e influir en los hombres de negocios. Barcelona: Edhasa. Traducció i adaptació de Jorge Ciancagliri. [Original: Public Speaking and Influencing Men in Business. 1936.]

Ciceró, Marc Tul·li (1952). De l'orador. Barcelona: Fundació Bernat Metge. Traducció de  Salvador Galmés.

Janner, Greille (1988). Cómo hablar en público. Madrid-Barcelona-Bilbao: Deusto.

Vilà, Montserrat (2002). "Estratègies comunicatives de l'exposició oral". Montserrat Vilà (ed.). Didàctica de la llengua oral formal. Continguts d'aprenentatge i seqüències didàctiques. Barcelona: Graó, 31-62.

. Llengua catalana

Avui. Llibre d'estil. Barcelona: Empúries. 1997.

Badia, Jordi; Brugarolas, Núria; Torné, Rafel i Fargas, Xavier, (1997). El llibre de la llengua catalana per a escriure correctament el català. Barcelona: Castellnou. Segona edició revisada.

Castellanos, Josep-Anton (1991). Quadern: normativa bàsica de la llengua catalana amb exercicis autocorrectius. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona.

Fabra, Pompeu (1956): Gramàtica catalana. Barcelona: Teide.

Mestres, Josep M.; Costa, Joan; Oliva, Mireia i Fité, Ricard (1995). Manual d'estil. La redacció i l'edició de textos. Barcelona: Eumo Editorial, Universitat de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra i Associació de Mestres Rosa Sensat.

Pujol, Josep M. i Solà, Joan (1995). Ortotipografia. Manual de l'autor, l'autoeditor i el dissenyador gràfic. Barcelona: Columna.

. Llengua castellana

Casado, Manuel (1988). El castellano actual. Usos y normas. Navarra: Eunsa.

Gómez Torrego, Leonardo (1989). Manual de español correcto. 2 vols. Madrid: Arco-Libros.

Libro de estilo. El País. Madrid: Aguilar. 2002.

Martínez de Sousa, José (1996). Diccionario de usos y dudas del español actual. Madrid: Biblograf.

Martínez de Sousa, José (2004). Ortografía y ortotipografía del español actual. Gijón: Trea.

Martínez de Sousa, José (2005). Manual de edición y autoedición. Madrid: Pirámide. Segunda edición.

Seco, Manuel (1994). Gramática esencial del español. Madrid: Espasa-Calpe.

• Recursos didàctics (dossiers de textos, espais virtuals, materials de reforç)

Servei d'Autoformació en Llengua Catalana (SALC), Universitat Pompeu Fabra, http://salc.upf.edu/

Metacurs Llengua catalana - Escriure amb correcció, Aula Global.


6- Programació d'activitats

  

  

Dies 16 I 17 de SETEMBRE - Curs 2015-16

Introducció a la universitat  -  1r curs d'Humanitats

Dimecres 16 de setembre

08:30 -9:20  Benvinguda i presentació dels estudis d'Humanitats de la UPF, a càrrec de Josep M. Castellà, degà de la Facultat d'Humanitats (aula 13.007, grups 1, 2 i 3)

09:20-9:40  Normativa acadèmica, a càrrec d'Esther Celma, cap de la secretaria de la Facultat d'Humanitats (aula 13.007)

09:40 -9:45  Descans (retorn a l'aula 13.007)

9:45-10:00  La tutoria acadèmica, a càrrec d'Eva March, cap d'estudis (aula 13.007)

10:00-10:15  Mobilitat (Erasmus, convenis d'intercanvi), a càrrec d'Antoni Luna, coordinador de Mobilitat (aula 13.007)

10:15- 10:30  El programa Global Cities, a càrrec d'Isabel Valverde, directora del PEHE (Programa d'Estudis Hispànics i Europeus) (aula 13.007)

10:30-11:30  Cultura, esport, idiomes i participació dels estudiants a la UPF, Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària, Mònica Sánchez (13.007)

11:30-12:00  Descans i desplaçament a les aules informàtiques (40.153, 13.107 i 13.016)

12:00-14:00   E-learning, correu-e i equipaments informàtics, Servei d'Informàtica

            La biblioteca de la UPF: recursos i serveis, Biblioteca

            (grup 1 aula 40.153, grup 2 aula 13.107, grup 3 aula 13.016)

Dijous 17 de setembre

10:30-11:25  Les llengües als estudis d'Humanitats, Règim d'avaluació i recuperació al Grau en Humanitats i L'assignatura MEDEA: organització i avaluació, a càrrec de Josep M. Castellà, degà de la Facultat d'Humanitats (13.007, grups 1, 2 i 3)

11:25-11:30 Desplaçament a les aules informàtiques (40.153, 40.145 i 40.245)

11:30-14:30  E-learning, correu-e i equipaments informàtics, Servei d'Informàtica.

           La biblioteca de la UPF: recursos i serveis, Biblioteca

           (grup 1 aula 40.153, grup 2 aula 40.145, grup 3 aula 40.245)

  

  

ASSIGNATURA METODOLOGIA D'ESTUDI  I ESCRIPTURA ACADÈMICA                                    Curs 2015-16  Primer trimestre   

Grups 2 i 3: de 9 a 11      Grup 1: de 12 a 14

  

Dilluns

Dimecres

Divendres

Setmana 1

No lectiu

Dimecres 16 i dijous 17 Gr1+Gr2+Gr3                   Classes plenàries (4h + 4h)

 Encàrrec escrits aforismes

No lectiu

Setmana 2 

21 de setembre                     Seminaris 101/201/301 (2h)       Entrega escrit aforismes Encàrrec projecte i treball

23 de setembre                     Seminaris 102/202/302 (2h)     Entrega escrit aforismes Encàrrec projecte i treball

No lectiu

Setmana 3    

28 de setembre                     Seminaris 101/201/301 (2h)     

30 de setembre                     Seminaris 102/202/302 (2h)  

2 d'octubre                    Seminaris 103/203/303 (2h)      Entrega escrit aforismes  Encàrrec projecte i treball

Setmana 4    

5 d'octubre                     Seminaris 101/201/301 (2h)      Entrega projecte treball

7 d'octubre                     Seminaris 102/202/302 (2h)     Entrega projecte treball

9 d'octubre                    Seminaris 103/203/303 (2h)    

Setmana 5  

12 d'octubre

Festiu

14 d'octubre                     Seminaris 102/202/302 (2h)   Encàrrec estat de la qüestió

16 d'octubre              Seminaris 103/203/303 (2h)   Entrega projecte treball

Setmana 6

19 d'octubre                    Seminaris 101/201/301 (2h)        Encàrrec estat de la qüestió

21 d'octubre                     Seminaris 102/202/302 (2h)  

23 d'octubre                     Seminaris 103/203/303 (2h)   Encàrrec estat de la questió

Setmana 7

26 d'octubre                     Seminaris 101/201/301 (2h)   

28 d'octubre                     Seminaris 102/202/302 (2h)                       Entrega treball acadèmic

30 d'octubre              Seminaris 103/203/303 (2h)   

Setmana 8 

2 de novembre            Seminaris 101/201/301 (2h)                             Entrega treball acadèmic

4 de novembre                     Seminaris 102/202/302 (2h)   

6 de novembre                     Seminaris 103/203/303 (2h)                    Entrega treball acadèmic

Setmana 9 

9 de novembre                     Seminaris 101/201/301 (2h)   

11 de novembre                     Seminaris 102/202/302 (2h) 

13 de novembre                     Seminaris 103/203/303 (2h)   

Setmana 10 

16 de novembre                       Seminaris 101/201/301 (2h)

18 de novembre                    Seminaris 102/202/302 (2h)  Entrega estat de la qüestió

20 de novembre                     Seminaris 103/203/303 (2h)

Setmana 11 

23 de novembre                    Seminaris 101/201/301 (2h)         Entrega estat de la qüestió

25 de novembre                     Seminaris 102/202/302 (2h)  

27 de novembre                     Seminaris 103/203/303 (2h)   Entrega estat de la qüestió

Setmana 12 

30 de novembre                     Seminaris 101/201/301 (2h)  

No lectiu (en aquesta assignatura)

4 de desembre                     Seminaris 103/203/303 (2h)  

  

Període d'obertura del Qüestionari dels temes 1 i 2: del dimecres 16 de setembre                                     al dimecres 9 de desembre a les 23:50.

  

RECUPERACIÓ: entrega de documents el divendres 3 de juny de 2016 de 14:00 a 15:00                              (data única per a tots els grups).