Curs 2015-2016

Introducció a la Història (20001)

Titulació/estudi: Grau en Humanitats
Curs: 1r
Trimestre: 1r
Nombre de crèdits ECTS: 6
Hores dedicació estudiant: 150
Llengua o llengües de la docència: castellà i català
Professorat classes magistrals: Alex Coello / Stephen Jacobson / Marició Janué Professorat Seminaris: Betlem Castellà, Manuel Alejandro Castellano

1. Presentació de l'assignatura o descriptor

Estudi dels principals processos socials i esdeveniments culturals de la història humana, analitzats des d'una perspectiva temàtica. Es tracta d'una iniciació a l'estudi de la història a partir de temes clau - la demografia i l'ecologia, les creences religioses, els imperis i el coloniallisme, les desigualtats socials, les identitats i l'alteritat, les formes d'organització política o la violència-, en moments històrics i en espais geogràfics diferents.

Objectius generals de l'assignatura

•         Introduir les matèries que tracten els historiadors.

•         Presentar els testimonis amb els que els historiadors reconstrueixen el passat.

•         Introduir la manera en la que els historiadors interpreten aquests testimonis i els fets històrics.

•         Presentar als estudiants els diversos tipus de treball que puguin ser exigits a les assignatures 'd'història'.

•         Adquirir els coneixements i les habilitats necessàries per enfrontar-se raonablement a la història i interrogar-se històricament sobre les seves experiències més immediates.

•         Introduir als estudiants els grans temes, conceptes i tendències al llarg de la història.

 

 

2. Competències a assolir

Competències generals

Competències específiques

 

 

1. Competències instrumentals:

 

1.1. Comunicació oral i escrita adequada per a la correcta exposició de fenòmens històrics als treballs acadèmics requerits:

-Correcció, concreció i precisió en les exposicions  orals i escrites.

-Capacitat de  comunicació de les idees principals d'un text.

-Redacció coherent amb els         estàndards acadèmics de

demostració de fonts i de rigor

 argumental.

 -Habilitat per formular i defensar       

els arguments assumits davant altres de forma coherent i fundada científicament.

-Capacitat de desenvolupar  i manifestar esperit crític amb les interpretacions delprofessor, els companys de classe i els textos materials analitzats.

-Capacitat d'exercir la crítica de manera precisa i documentada.

-Ús de terminologia pròpia de la disciplina històrica per a l'explicació dels processos i fets estudiats.

 

1.2. Capacitat analítica:

-Capacitat de síntesi i inferència.

-Capacitat per interioritzar i desagregar els elements constitutius d'un text.

-Capacitat de jerarquitzar els diversos elements d'un text prèviament determinat.

-Iniciativa i capacitat per complementar la informació amb l'ajut de textos bàsics

-Capacitat d'anàlisi crítica dels textos històrics.

-Capacitat de distingir entre elements explicatius propis d'una determinada etapa històrica i els vincles amb la realitat actual.

-Destresa per analitzar realitats socials complexes passades i presents.

-Comprensió del valor de "pensar històricament" les societats del passat.

 

1.3. Capacitat investigadora:

-Domini dels procediments i instruments propis de la ciència històrica.

-Capacitat de dur a terme una recerca d'informació 

Especialitzada en diversos contextos (impresos, ausiovisuals, internet).

-Capacitat d'entendre i interpretar documentació de caràcter primari i secundari

-Capacitat de seleccionar la informació i ordenar-la.

-Capacitat per oferir els resultats de l'estudi i/o recerca de manera sistemàtica i lògica.

 

2. Competències interpersonals:

-Bona aptitud per treballar en grup.

-Esperit cooperatiu de cara a millorar els resultats del treball.

-Iniciativa i responsabilitat en el treball en grup.

-Interacció amb el professor i amb els companys sobre el desenvolupament del treball autònom i en grup.    

-Capacitat de treballar en un context divers i receptivitat    davant la diversitat.

 

4.3. Competències sistèmiques:

 

-Capacitat de reflexió i d'aprenentatge.

-Aptitud per integrar coneixements i mètodes de diferents disciplines.

-Habilitat per resoldre qüestions de temàtiques històriques d'àmbits diversos (política, economia,

societat, cultura).

-Capacitat per aplicar a la pràctica els coneixemerts teòrics adquirits.

-Capacitat d'aplicar el sentit comú als nous coneixements adquirits.

 

 

 

 

 1. Coneixement de les matèries que tracten els historiadors
 1. Coneixement dels testimonis amb els que els historiadors reconstrueixen el passat
 1. Coneixement de  la manera en la que els historiadors interpreten aquests testimonis i els fets històrics.
 1. Coneixement dels diversos tipus de treball que poden ser exigits a les assignatures 'històriques'.
 1. Adquisició els coneixements i les habilitats necessàries per enfrontar-se raonablement a la història i interrogar-se històricament sobre les experiències més immediates
 1. Coneixement de les principals transformacions en les formes de subsistència dels homes
 1. Coneixement de les conseqüències socials de les diverses formes de subsistència i dells instruments que empren els historiadors per mesurar-les.
 1. Coneixement de les formes de legitimación del domini i la desigualtat socials
 1. Coneixement de la utilitat de les categories socials en l'anàlisi històrica.
 1. Coneixement de de les principals formes d'organització política de les societats
 1. Coneixement de les diferents concepcions   sobre la participació que els homes han de tenir en l'organització política, les ideologies que s'han emprat per justificar-ho i, també, com això s'ha reflectit en les formes de fer història.
 1. Coneixement de lús que históricamente s'ha fet de la guerra, la violència i la repressió per part del poder, les formes d'entendre'ls i les idees que s'han emprat per justificar-los,
 1. Coneixement de la historiografia i la memòria sobre els esdeveniments vinculats a la guerra, la violència, la repressió i el crim. 
 2. Coneixement de la relació entre els canvis demogràfics i històrics.
 3. Coneixement de les raons que expliquen l'auge i el declivi dels imperis.
 4. Coneixement dels enfocaments historiogràfics sobre el gènere, el sexe i la família.
 5. Coneixement de les teories diverses sobre la relació entre ètnia i nacionalisme.

 

 

 

 

3.   Continguts

TEMES:

·         LES RELIGIONS DEL MÓN

·         VIOLÈNCIA I PODER

·         COLONIALISME 

·         CLIMA I ECOLOGIA

·         DEMOGRAFÍA

·         IDENTITATS COL.LECTIVES, SISTEMES D'ESTRATIFICACIÓ  I DESIGUALTAT SOCIAL

·         L'ORGANITZACIÓ POLÍTICA, L'ESTAT I LA NACIÓ

 

4.   Avaluació

Tres variables:

•        Participació activa i assistència als seminaris (20%)

•        La participació activa als seminaris inclou, tant la capacitat de presentar els textos objecte d'anàlisi, com la de fer comentaris crítics sobre les presentacions dels altres companys

 

•        Exercicis escrits vinculats als 3 seminaris del curs (30%)

•        A cada seminari, es discutiran dues lectures obligatòries. Hi haurà un exercici escrit per a cadascuna de les sis lectures obligatòries del curs. Tanmateix, l'estudiant només haurà d'entregar tres dels sis exercicis                                 

•        Les preguntes dels exercicis escrits de cada seminari es penjaran a l'Aula Global

•        Perquè els exercicis puguin ser avaluats, cal entregar-los al final de la classe del seminari corresponent (i no més tard). Es valorarà, per tant, l'esforç de preparació prèvia al seminari.      

 

•        Examen (50%)

•        Consistirà en respondre qüestions vinculades, tant a les classes magistrals,  com als seminaris

 

Recuperació:

Tres variables:

•        Examen (50%): Consistirà en respondre qüestions vinculades, tant a les classes magistrals,  com als seminaris

•        Exercicis escrits vinculats als 3 seminaris del curs (30%): Es guardarà la nota de desembre dels exercicis aprovats. Tanmateix, a la recuperació es poden presentar refets els exercicis suspesos. Si un estudiant no refà l'exercici suspès es mantindrà la nota de desembre. També es podran presentar a la recuperació els exercicis no presentats amb anterioritat sempre i quan tinguin nota d'alguna altre exercici o de l'examen. La nota màxima d'un qüestionari entregat a la recuperació serà un 5.

•        Participació activa i assistència als seminaris (20%): la nota de participació activa no es pot recuperar i es mantindrà la de desembre.

 

5. Bibliografia i recursos didàctics

5.1. Bibliografia obligatòria classes magistrals

•      FONTANA, JOSEP. Introducció a l'estudi de la història, Barcelona, Crítica, 1997/ Introducción al estudio de la historia. Barcelona, Crítica,1999.

 

•      ELLIOTT, JOHN. H.  "La apropiación de territorios de ultramar
por las potencia europeas", del llibre de John H. Elliot, España,
Europa y el mundo de ultramar (1500-1800), Madrid: Taurus, 2009, capítol VI, pp. 153-178.

 

 

5.2. Bibliografia obligatòria seminaris

- ACOSTA, JOSÉ DE. Historia natural y moral de las Indias (1590), Libro V, Caps. 1-9. Ed. Fermín del Pino. Madrid: CSIC, 2008, pp. 153-165.

-FAGAN, BRIAN. La pequeña edad de hielo. Cómo el clima afectó a la historia de Europa, 1300-1850. Barcelona, Editorial Gedisa, 2008. Capítulo 1 y Capítulo 2, "El periodo cálido medieval" y "La gran hambruna", pp. 35-85. 

 -PARETS, MIQUEL. Dietari d'un any de pesta. Barcelona 1651, ed. James S. Amelang i Xavier Torres i Sans. Vic, Eumo, 1989, pp. 37.

-STOLCKE, VERENA. "Mujeres invadidas: La sangre de la conquista de América." Verena Stolcke (ed.). Mujeres invadidas: La  sangre de la conquista de America. Madrid: Horas y horas, 1993. 29-45.

-VALLEJO, Antonio . Eugenesia de la Hispanidad y Regeneración de la Raza, Editorial Española, S.A., 1937

-VINCENT, Mary. "La reafirmación de la masculinidad en la cruzada franquista", Cuadernos de Historia Contemporánea 28, 2006, pp. 135-151.

 

5.3. Recursos didàctics

 

·        A l'aula global es penjarà els materials i lectures corresponents als diversos temes que es tracten al curs

 

 

 

6.   Metodologia

Organització de les sessions

•         21 Classes plenàries (2hores)

(en general, els dilluns i dimecres)

Metodologia:

Classe magistral impartida pel professor

•         3 Seminaris en subgrups (2 hores)

(en general, els divendres)

Metodologia:

Comentari de textos obligatoris per part dels estudiants sota la supervisió d'un professor

 

7.   Programació d'activitats

 

INTRODUCCIÓ A LA HISTÒRIA (20001)

 

Dilluns

Dimecres

Divendres

14/09-18/09

 

 

 

21/09-25/09

 PLENÀRIA

 PLENÀRIA

 

28/09-02/10

PLENÀRIA

PLENÀRIA

PLENÀRIA

05/10-09/10

PLENÀRIA

PLENÀRIA

PLENÀRIA

12/10-16/10

 

PLENÀRIA

SEMINARI 101

19/10-23/10

PLENÀRIA

PLENÀRIA

SEMINARI 102

26/10-30/10

PLENÀRIA

PLENÀRIA

SEMINARI 103

02/11-06/11

PLENÀRIA

PLENÀRIA

SEMINARI 201

09/11-13/11

PLENÀRIA

PLENÀRIA

SEMINARI 202

16/11-20/11

PLENÀRIA

PLENÀRIA

SEMINARI 203

23/11-27-11

PLENÀRIA

PLENÀRIA

SEMINARI 301

30/11-04/12

           SEMINARI         302

       SEMINARI            303