Màster en Criminologia i Execució Penal

> DURADA: 1 any acadèmic a temps complet, 2 anys acadèmics a temps parcial (60 crèdits ECTS)
> CALENDARI: De setembre a juny  | HORARI: Les classes es fan de dilluns a dijous de 15.30 a 19.30 hores, i excepcionalment algun divendres 
> PREU: Estudiants UE: 3.420 | Estudiants no UE: 4.639,8
> PLACES:
25
> MODALITAT: De investigación | DOCTORAT AL QUAL DÓNA ACCÉS: Doctorado en Derecho 
> IDIOMA:
Castellà
> LLOC DE REALITZACIÓ: Campus de la Ciutadella | SECRETARIA DEL MÀSTER: suportmcrim.dret@upf.edu
> ORGANITZACIÓ:
Màster interuniversitari de la Universitat Pompeu Fabra (coordinadora), la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Girona

Aquest màster ofereix un ajut a la matrícula de 2.000 €  per al curs 2016-2017


Presentació

El màster en Criminologia i Execució Penal s'imparteix des de fa 26 anys, i actualment és un màster oficial i interuniversitari (Universitat Pompeu Fabra, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Girona i Universitat Oberta de Catalunya).

En un any els estudiants aprofundiran en les bases teòriques i empíriques de la criminologia, del funcionament del sistema penal i de l'execució de les sancions penals, i adquiriran coneixements metodològics específics per dur a terme recerques empíriques en l'àmbit de la criminologia.

Les classes del màster són participatives i comporten treball previ per part dels estudiants. El treball de fi de màster, tutoritzat per un professor especialista i que s'ha de lliurar en acabar el curs, reflecteix els coneixements teòrics i la capacitat de recerca adquirits pels estudiants.

Objectius

El màster en Criminologia i Execució Penal pretén que els estudiants adquireixin una formació avançada de caràcter especialitzat orientada a l'exercici de tasques investigadores i acadèmiques.

Destinataris

El màster va dirigit a graduats procedents dels diferents àmbits de les ciències socials i jurídiques (dret, criminologia, sociologia, treball social, educació social) i de les ciències de la salut (psicologia). S'adreça a persones interessades a orientar-se professionalment en l'àmbit de la justícia penal, en sentit ampli. El perfil del candidat al màster és el d'un estudiant inquiet per les explicacions sobre la delinqüència i el funcionament i la millora del sistema penal, i amb sensibilitat pels problemes socials. El candidat ha de ser capaç d'anar més enllà de la seva disciplina d'origen i d'aprofundir en el tema de la delinqüència i en el de la reacció penal des d'una perspectiva criminològica.

Estructura

Es tracta d'un màster de recerca, estructurat en mòduls de coneixement i en trimestres. Els mòduls de Criminologia i Metodologia, així com les assignatures optatives, estan distribuïts en assignatures del primer i el segon trimestre. El mòdul de Penologia es distribueix en assignatures durant els tres trimestres. El treball de fi de màster, que es comença a tutoritzar durant el primer trimestre, finalitza i s'avalua durant el tercer trimestre.

La docència del màster la imparteixen professors experts que investiguen en la matèria, i té lloc en classes participatives, quan cal en aules d'informàtica (en el cas dels mètodes quantitatius). El treball previ i la participació dels estudiants són elements importants per al bon desenvolupament de les classes.

El màster també es pot fer en modalitat biennal, cursant el primer any les assignatures obligatòries i el segon any les assignatures optatives i el treball de fin de màster. Els estudiants que facin el màster en aquesta modalitat podran beneficiar-se d'acords de mobilitat amb universitats europees.

Els estudiants procedents d'un grau en Criminologia podran cursar assignatures de mètodes avançats i assistir a seminaris especialitzats de recerca.

Continguts

Mòduls obligatoris

Mòdul 1. Penologia

Teories de justificació del càstig. Sistema penitenciari. Penes alternatives a la presó. Sistema penal juvenil. Justícia restauradora. Opinió pública.

Mòdul 2. Criminologia

Teories criminològiques. Programes formatius. Programes de reinserció.

Mòdul 3. Metodologia

Mètodes de recerca en penologia: quantitatius i qualitatius. Iniciació al treball científic. Disseny del treball de recerca.

Mòduls optatius

El màster ofereix diferents possibilitats d'optativitat (immigració, gènere, sistema de justícia penal, victimologia, ciberdelinqüència, etc.), que permeten adaptar els continguts cursats als interessos específics de cada estudiant.

Treball de fi de màster

El màster s'ha de completar obligatòriament amb la realització d'un treball de fi de màster, de 15 crèdits, dirigit per un tutor acadèmic, que s'elabora al llarg del curs i que ha de ser qualificat per un tribunal acadèmic compost per un mínim de dos membres.  

Coneixements, habilitats i competències que s'adquiriran

 • Coneixements avançats en criminologia i execució penal.
 • Capacitat d'aplicar els coneixements adquirits en la formulació d'hipòtesis de recerca i de teories sobre la delinqüència i el sistema de justícia penal.
 • Capacitat de proposar solucions als problemes penològics analitzats que siguin sensibles a les seves conseqüències socials.
 • Capacitat de comunicar de manera clara i sintètica les hipòtesis, la metodologia, els resultats i les implicacions pràctiques de la recerca, tant a un públic especialitzat com a un públic no especialitzat.
 • Capacitat de dissenyar i de dur a terme un projecte de recerca coherent en els àmbits de la criminologia i la penologia.
 • Capacitat d'utilitzar de manera correcta les tècniques qualitatives i quantitatives de recollida i anàlisi de dades per desenvolupar un projecte de recerca.
 • Capacitat de redactar un informe de recerca i un article científic apte per ser publicat per una revista especialitzada.

Sortides professionals

En termes generals, considerem que totes les persones que treballen directament en l'àmbit de la prevenció, el control i la reacció respecte de la criminalitat haurien de tenir una formació bàsica i obligatòria. Més concretament, es podrien considerar com a sortides professionals les següents:

 • Administració local
 • Policia
 • Equips d'assessorament tècnic penal
 • Mesures penals alternatives
 • Centres penitenciaris
 • Vigilància penitenciària
 • Victimologia
 • Àmbit judicial
 • Justícia de menors
 • Exclusió social
 • Reinserció social
 • Disseny de política criminal
 • Recerca criminològica
 • Seguretat privada
 • Exclusió social
 • Reinserció social
 • Disseny de polítiques criminals
 • Seguretat privada

La realització del màster permet accedir al doctorat i, per tant, a una carrera acadèmica a la universitat o en institucions de recerca.

Beques i ajuts

Aquest màster està inclòs en el programa de beques de la Fundació Carolina per a estudiants llatinoamericans.

Consulta altres possibilitats de beques per a màsters a www.upf.edu/beques-master.