Curs de Català

portada tríptic_sense dates
Curs semipresencial de nivell superior corresponent al nivell C2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), en el qual es pretén el desenvolupament integrat i significatiu de les diverses destreses lingüístiques fonamentals (comprensió auditiva i lectora, i expressió oral i escrita). Així mateix, s'emfatitza l'ensenyament dels continguts lèxics i gramaticals propis d'un nivell superior de llengua catalana, buscant sempre respondre a les necessitats comunicatives i acadèmiques de l'estudiant/a. El curs inclou l'examen oficial de la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC) que permet obtenir el certificat de nivell superior, totalment homologat per la Generalitat de Catalunya i, per tant, equivalent al certificat de nivell C2 que expedeix la Direcció General de Política Lingüística.

Per a més informació sobre els exàmens oficials CIFALC, podeu consultar http://www.cifalc.cat/
 cifalc

Hores

Curs semipresencial de 100 hores, dividides en:

  • 60 hores presencials
  • 40 hores de treball en línia

Les 60 hores presencials es distribueixen en:

  • 25 sessions de 2 hores cadascuna dedicades a classe de llengua
  • 2 sessions de 4 hores cadascuna dedicades a practicar simulacres d'examen
  • 1 sessió final de 2 hores dedicades a realitzar un repàs i resoldre dubtes

Destinataris:

Membres de la comunitat universitària UPF i públic extern que tinguin assolit un nivell de suficiència de llengua catalana, és a dir, un nivell C1 del MECR. Si no es té acreditat es farà una prova de nivell prèvia.

Preu 

340 € (no inclou la taxa de l'examen oficial CIFALC 2016)

Calendari dels cursos

PRIMER SEMESTRE Del 27 d'octubre del 2015 al 11 de febrer del 2016

Dimarts i dijous, de 18.30 a 20.30h

+ 2 divendres (desembre i gener, per concretar), de 16.00 a 20.00h

+ convocatòria examen oficial CIFALC: dissabte 13 de febrer, de 9.00 a 13.30h

SEGON SEMESTRE Del 8 de març al 9 de juny del 2016

Dimarts i dijous, de 18.30 a 20.30h

+ 2 divendres (abril i maig, per concretar), de 16.00 a 20.00h

+ convocatòria examen oficial CIFALC: dissabte 11 de juny, de 9.00 a 13.30 h

Calendari del curs

Avaluació del curs:

L'avaluació del curs serà continuada i es basarà en el treball autònom dels estudiants a través de l'aula virtual del curs i en l'entrega de cinc pràctiques avaluables.

Per aprovar el curs caldrà que l'estudiant/a entregui totes les pràctiques avaluables i les superi amb una nota mínima de 5. A més, caldrà que compleixi la política d'assistència (80 % d'assistència a les classes presencials). Si no se superés el curs, l'estudiant/a tindrà dret a presentar-se a l'examen oficial CIFALC, si assisteix com a mínim al 50% de les classes presencials.

 

Certificats i crèdits:

L'estudiant que hagi superat el curs rebrà un certificat acadèmic de la Universitat Pompeu Fabra en el qual constarà la qualificació obtinguda, el nivell assolit (C2 del MECR), el nombre d'hores del curs i la correspondència amb 6 crèdits ECTS que els estudiants de grau UPF poden reconèixer d'acord amb la normativa vigent.

El certificat oficial de nivell superior (D) de llengua catalana, homologat per la Generalitat de Catalunya, serà obtingut per aquells estudiants que superin l'examen oficial de la CIFALC.

 

Com realitzar la matrícula:

Per formalitzar la inscripció, s'ha d'entregar a la Secretaria d'Idiomes UPF (despatx 40.175 de l'edifici Roger de Llúria del Campus de Ciutadella) o bé, enviar per correu electrònic a idiomes@upf.edu , la següent documentació:

- Formulari d'inscripció

- Còpia del certificat de nivell C1 del MECR (Les persones que hagin cursat els estudis de secundària en català a partir de 1.991 no han d'acreditar aquest nivell)

El període d'inscripció està obert des de l'1 de setembre de 2015 fins a una setmana abans de l'inici del curs o fins que s'acabin les places de cadascuna de les dues edicions del curs. El pagament es realitzarà mitjançant ingrés o transferència bancària al número de compte indicat en el moment de la matrícula o amb targeta de crèdit o dèbit a la secretaria d'Idiomes UPF.

Nombre de places per grup: 13 mínim - 20 màxim

 

Comentaris Nivell D_web

Last updated 07-03-2016
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona