Judit Freixa Aymerich
Español | English

iniciArticles de revista

2011

S. Fernández-Silva, J. Freixa, M. T. Cabré (2011): "A proposed method for analysing the dynamics of cognition through term variation". Terminology 17(1). p. 49-73. Amsterdam: John Benjamins. ISSN 0929-9971

2010

Freixa, J. (2010): “La neologicidad en las unidades formadas por prefijación”. Puente , 9. ISSN 181-6145

J. Freixa (2010): Paraules amb rareses”. Terminàlia 1, p. 7-16. ISSN: 2013-6706 (ed. electr.); 2013-6692 (ed. Impr.)

2009

freixa 2009 pdf J. Freixa (2009): "NEOBANC: los observatorios de neología suman esfuerzos". Debate Terminológico 5, p. 120-125. París: RITERM. ISSN 1813-1867

freixa 2009 llengua i dret pdf J. Freixa (2009): "La interferència en la innovació lèxica del català: anàlisi dels neologismes amb ciber- i homo-". Revista de Llengua i Dret 51, p. 259-281. Barcelona: Escola d'Administració Pública de Catalunya. ISSN 0212-5056

S. Fernández-Silva, J. Freixa, M. T. Cabré (2009): "The multiple motivation in the denomination of concepts". Terminology Science & Research 20. Wien: International Network for Terminology. ISSN 1017-382X

2008

freixa et al. 2008 meta pdf J. Freixa, S. Fernández-Silva, M. T. Cabré (2008): "La multiplicité des chemins dénominatifs". Meta: journal des traducteurs 53 (4), p. 731-747. Montréal: Les Presses de l'Université de Montréal. ISSN 1492-1421

freixa & Morales 2008 donde dice pdf J. Freixa, A. Morales (2008): "Neología y variedades del español: el proyecto Antenas". Donde dice... Boletín de la Fundación del Español Urgente 10, p. 15-17. Madrid: Fundación del Español Urgente (Fundéu).

2007

freixa 2007 donde dice pdf J. Freixa (2007): "Neologismos frecuentes del español". Donde dice... Boletín de la Fundación del Español Urgente 9, p. 7-11. Madrid: Fundación del Español Urgente (Fundéu).

J. Freixa, A. Montané (2007): "La variació en termes matemàtics". Llengua & literatura: revista anual de la Societat Catalana de Llengua i Literatura 18, p. 257-283. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. ISSN 0213-6554

2006

J. Freixa (2006): "Causes of denominative variation in terminology: A typology proposal". Terminology 12(1), p. 51-77. Amsterdam: John Benjamins. ISSN 0929-9971

freixa&lorente 2006 lextra pdf J. Freixa, M. Lorente (2006): "La sinonímia en unitats verbals del discurs jurídic". Papers Lextra (Revista electrònica del grup d'estudis de Dret i Traducció) 2, p. 29-46. Castelló de la Plana : Grup Lextra IIJLV. ISSN 1885-2785

freixa&lmontane 2006 REL pdf J. Freixa, A. Montané (2006): "Variación denominativa y biunivocidad en el lenguaje de las matemáticas". Revista Española de Lingüística 36, p. 189-215. Madrid: Sociedad Española de Lingüística; Gredos. ISSN 0210-1874

J. Freixa, E. Solé (2006): "Análisis lingüístico de la detección automática de neologismos léxicos". Sendebar 17, 135-147. Granada: Universidad de Granada. ISSN 1130-5509

fernandez-silva&freixa2006viceversa pdf S. Fernández-Silva, J. Freixa (2006): "Camiños denominativos cara a un mesmo concepto". Viceversa: revista galega de traducción 12, p. 95-110. Vigo: Asociación de Traductores Galegos; Universidade de Vigo. ISSN 1135-8920

2005

freixa_2005_meta J. Freixa (2005): "Variación terminológica: ¿por qué y para qué?". Meta. Journal des traducteurs 50(4). Montréal: Les Presses de l'Université de Montréal. ISSN: 1492-1421

J. Freixa (2005): "Antenas Neológicas: un proyecto para la neología del español". Debate Terminológico 1 (03/2005). ISSN: 1813-1867

2001

cabre_freixa_sole_2001_caplletra M. T. Cabré, J. Freixa, E. Solé (2001): "Anàlisi contrastiva de la innovació lèxica en català i en castellà". Caplletra, 30, p. 199-212, ISSN: 0214-8188

1990-2000

organon pdf T. Cabré, J. Freixa, M. Lorente, C. Tebé (1998): "La Terminología hoy: replanteamiento o diversificación". Organon (Revista do Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul) vol. 12, núm. 26, p. 33-41. ISSN: 0102-627

M. T. Cabré, J. Freixa, E. Solé (1997): "À la limite des mots construits possibles". Silexicales, p. 65-78.

J. Freixa, X. Solé, T. Vallès (1997): "Directorio de manuales i obras de referencia de terminología". Terminómetro. La terminología en España (número especial). Unión Latina - IULA. ISSN: 1016-0167

J. Freixa (1997): "Organización internacional de la terminología". Terminómetro. La terminología en España (número especial), p. 34-35. Unión Latina - IULA. ISSN: 1016-0167

J. Freixa, R. M. Bayà (1996): "Proposta didàctica: els termes en context". Articles de didàctica de la llengua, núm. 9, p. 61-70. DL: B-13.373-94.

M. T. Cabré, J. Freixa (1993): "La planificación lingüística del catalán en España".Actualité terminologique, vol. 26 (3), p. 9-11. Secrétariat d'État du Canada (Bureau de la Traduction).

J. Freixa, J. Puig (1990): "El camp de dispersió de les vocals catalanes des del punt de vista de la percepció". Estudios de Fonética Experimental IV, p. 123-147. PPU-Barcelona, ISSN 84-7665-768-4.

J. Freixa, X. Vila (1990): "Language Planning in Spain". New Language Planning Newsletter 2(5), p. 1-6, Central Institute of Indian Languages, Mysore.

iniciCapítols de llibre

2010

M. T. Cabré, O. Domènech, R. Estopà, J. Freixa, M. Lorente: "Introducció". A: Actes del I Congrés Internacional de Neologia de les Llengues Romàniques, p. 17-20. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada; DOCUMENTA UNIVERSITARIA. ISBN 978-84-92707-08-9

2009

J. Freixa, A. Montané, J. M. Ramis: "Els graus de neologicitat en els tipus menors de neologismes". A: Cabré, M. T., Estopà, R. (eds.) Les paraules noves: criteris per detectar i mesurar els neologismes, p. 171-197. Vic/Barcelona: Eumo; Universitat Pompeu Fabra. ISBN 978-84-9766-317-5

2007

J. Freixa: "Dels graus de sinonímia al contínuum de variació terminològica". A: M. Lorente, R. Estopà, J. Freixa, J. Martí, C. Tebé (eds.) Estudis de lingüística i de lingüística aplicada en honor de M. Teresa Cabré Castellví. Vol. 2: De deixebles, p. 295-308. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; DOCUMENTA UNIVERSITARIA. ISBN 978-84-96742-08-6

2006

T. Cabré, R. Estopà, J. Freixa: "Llengua i lèxic". A: R. Estopà (coord.) Parlant de llengua amb nens i nenes, p. 93-129. Barcelona: Graó. ISBN: 84-7827-422-7

T. Cabré, R. Estopà, J. Freixa: "Lengua y léxico". A: R. Estopà (coord.) Hablando de lengua con niños y niñas, p.95-130. Barcelona: Graó. ISBN 84-7827-425-1

2005

J. Freixa: "La variació denominativa a través de la variació vertical". A: M. T. Cabré, C. Bach (ed.) Coneixement, llenguatge i discurs especialitzat, p. 113-131. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra; DOCUMENTA UNIVERSITARIA. ISBN: 84-934349-5-7, DL: Gi-914-2005

2004

J. Freixa: "Neologismes formats per prefixació". A: J. Freixa, E. Solé (eds.) Llengua catalana i neologia, p. 83-112. Barcelona: Meteora. ISBN: 84-95623-31-5

J. Freixa: "La Terminología : historia y organización". A: M. T. Cabré (ed.) Curso de Postgrado Online de Introducción a la Terminología: Edición 2004. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. ISBN 84-89782-21-0

2003

M. T. Cabré, R. Estopà, J. Freixa, M. Lorente, C. Tebé: "La enseñanza de la Terminología en la traducción especializada: nuevas propuestas para viejos problemas". A: N. Gallardo (dir.) Terminología y traducción: un bosquejo de su evolución, p. 117-129. Granada: Atrio. ISBN: 84-96101-16-9

M. T. Cabré, M. Domènech, R. Estopà, J. Freixa, E. Solé: "L'Observatoire de Néologie: conception, méthodologie, résultats et nouveaux travaux". A: J.-F. Sablayrolles (ed.) L'innovation lexicale, p. 125-147. París: Honoré Champion. ISBN: 2-7453-0800-9

J. Freixa, E. Solé: "Neoloxismos para a actualización de gramáticas e diccionarios". A: Gómez Clemente, X. M., A. Rodríguez Guerra (coord.) Neoloxía e lingua galega: teoría e práctica, p. 179-190. Vigo: Servicio de Publicacións, Universidade de Vigo. ISBN: 84-8158-237-9, DL: C-516-2003

2002

J. Freixa: "Dimensió social de la neologia". A: M. T. Cabré, J. Freixa, E. Solé (eds.) Lèxic i neologia, p. 69-78. Barcelona: Observatori de Neologia, Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra (Sèrie Monografies, 5). ISBN: 84-477-0821-7, DL: B-47.708-2002

M. T. Cabré, J. Freixa, E. Solé: "A la limite des mots construits possibles". A: M. T. Cabré, J. Freixa, E. Solé (eds.) Lèxic i neologia, p. 121-138. Barcelona: Observatori de Neologia, Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra (Sèrie Monografies, 5). ISBN: 84-477-0821-7, DL: B-47.708-2002

M. T. Cabré, R. Bayà, R. Bernal, J. Freixa, E. Solé, T. Vallès: "Evaluación de la vitalidad de una lengua a través de la neología". A: M. T. Cabré, J. Freixa, E. Solé (eds.) Lèxic i neologia, p. 159-201. Barcelona: Observatori de Neologia, Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra (Sèrie Monografies, 5). ISBN: 84-477-0821-7, DL: B-47.708-2002

J. Freixa, E. Solé: "Neologismos para la actualización de gramáticas e diccionarios". A: M. T. Cabré, J. Freixa, E. Solé (eds.) Lèxic i neologia, p. 203-215. Barcelona: Observatori de Neologia, Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra (Sèrie Monografies, 5). ISBN: 84-477-0821-7, DL: B-47.708-2002

M. Barrera, M. Colell, J. Freixa: "La formació de neologismes a partir de noms propis". A: M. T. Cabré, J. Freixa, E. Solé (eds.) Lèxic i neologia, p. 254-276. Barcelona: Observatori de Neologia, Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra (Sèrie Monografies, 5). ISBN: 84-477-0821-7, DL: B-47.708-2002

J. Freixa: "Reflexiones acerca de las causas de la variación denominativa en terminología". A: G. Guerrero, M.F. Pérez (coord.) Panorama actual de la terminología, p. 107-115. Granada: Editorial Comares-Interlingua. ISBN: 84-8444-532-1, DL: Gr-735-2002

2001

J. Freixa: "Reconocimiento de las unidades denominativas: incidencia de la variación en el reconocimiento de las unidades terminológicas." A: M. T. Cabré, J. Feliu (eds.) Proyecto DGES PB96-0293: La terminología científico-técnica: Reconocimiento, análisis y extracción de información formal y semántica, p. 57-65. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra (Sèrie Materials, 2). ISBN: 84-477-0744-X, DL: B-24.646-2001

2000

J. Freixa, E. Solé: "Neologia descriptiva i aplicacions lexicogràfiques: el Diccionari de paraules noves". A: M. T. Cabré, J. Freixa, E. Solé (eds.) La neologia en el tombant de segle, p. 155-163. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra (Sèrie Activitats, 5). ISBN: 84-477-0712-1 DL: B-30.997-2000

J. Freixa, X. Solé: "Les formes neològiques en -atge: descripció semanticoformal i contrast amb les gramàtiques". A: M. T. Cabré, J. Freixa, E. Solé (eds.) La neologia en el tombant de segle, p. 249-265 Editorial: Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra (Sèrie Activitats, 5). ISBN: 84-477-0712-1, DL: B-30.997-2000

M. T. Cabré, R. Bayà, E. Bernal, J. Freixa, E. Solé, T. Vallès: "Evaluación de la vitalidad de una lengua a través de la neología: A propósito de la neología espontánea y de la neología planificada". A: J.-C. Chevalier, M.-F. Delport (dir.) La Fabrique des Mots: La néologie ibérique, p. 91-130, Iberica. Essais núm. 2. Paris: Presses de l'Université de Paris-Sorbonne. ISBN: 2-48050-174-0

1998

J. Freixa: "La repetició en el discurs". A: L. Payrató (ed.) Oralment. Estudis de variació funcional, p. 195-222. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Biblioteca Milà i Fontanals, núm.29. ISBN: 84-7826-973-8, DL: B-27.032-1998

J. Freixa, E. Solé i M. T. Cabré: "Observació de la variació i el contacte de llengües en els neologismes" A: E. Boix et al. (ed.) El contacte i la variació lingüístics: Descripció i metodologia, p. 89-104. Barcelona: Cooperativa Universitària Sant Jordi; Secció de Lingüística Catalana; Departament de Filologia Catalana, Universitat de Barcelona. Col.lecció Lingüística Catalana, núm.3. ISBN: 84-477-0669-0, DL: L-336-1998

iniciLlibres

J. Freixa (2002): La variació terminològica: anàlisi de la variació denominativa en textos de diferent grau d'especialització de l'àrea de medi ambient. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra (Sèrie Tesis, 3). CD-ROM. ISBN: 84-89782-03-02, DL: B-52163-2002; Barcelona: http://www.tdx.cesca.es/TDCat-0313103-110156 ISBN: 84-688-1912-2

Observatori de Neologia (M. T. Cabré, J. Freixa, E. Solé, coord.) (1998): Diccionari de paraules noves. Neologismes recollits a la premsa. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, ISBN: 84-412-0017-3, DL: B-49.935-1998

J. Freixa, M. G. Freixa (1993): Exigència de català a les demandes de treball. Barcelona: Servei de Llengua. Universitat de Barcelona, ISBN: 84-477-0207-3, DL: L-1052-1993

iniciEdició de llibres

M. T. Cabré, O. Domènech, R. Estopà, J. Freixa, M. Lorente (2010): Actes del I Congrés Internacional de Neologia de les Llengues Romàniques. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; DOCUMENTA UNIVERSITARIA. ISBN 978-84-92707-08-9

M. Lorente, R. Estopà, J. Freixa, J. Martí, C. Tebé (eds.) (2007): Estudis de lingüística i de lingüística aplicada en honor de M. Teresa Cabré Castellví. Vol. 1: De mestres. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; DOCUMENTA UNIVERSITARIA. ISBN 978-84-96742-07-9

M. Lorente, R. Estopà, J. Freixa, J. Martí, C. Tebé (eds.) (2007): Estudis de lingüística i de lingüística aplicada en honor de M. Teresa Cabré Castellví. Vol. 2: De deixebles. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; DOCUMENTA UNIVERSITARIA. ISBN 978-84-96742-08-6

J. Freixa (coord.) (2006): Neologismes econòmics en les llengües romàniques a través de la premsa = Neologismos económicos en las lenguas románicas a través de la prensa. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; REALITER

J. Freixa, E. Solé (2004): Llengua catalana i neologia. Barcelona: Meteora. ISBN: 84-95623-31-5

M. T. Cabré, J. Freixa, C. Tebé (2003): Terminología y conocimiento especializado. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra (Sèrie Activitats, 12). ISBN: 84-477-0850-0

M. T. Cabré, J. Freixa, E. Solé (2002): Lèxic i neologia. Barcelona: Observatori de Neologia, Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra (Sèrie Monografies, 5). ISBN: 84-477-0821-7, DL: B-47.708-2002

M. T. Cabré, J. Freixa, M. Lorente, C. Tebé (2001): Textos de terminólogos de la Escuela Rusa. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra (Sèrie Monografies, 4). ISBN: 84-477-0754-7, DL: B-28.023-2001

M. T. Cabré, J. Freixa, E. Solé (2000): La neologia en el tombant de segle. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra (Sèrie Activitats, 5). ISBN: 84-412-0017-3, DL: B-30.997-2000

Observatori de Neologia (M. T. Cabré, J. Freixa, E. Solé, coord.) (1998): Diccionari de paraules noves. Neologismes recollits a la premsa. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. ISBN: 84-412-0017-3, DL: B-49.935-1998

iniciActes de congressos

2010

Seghezzi, N.; Freixa, J. (2010): “La denominación en terminología: problemas de la teoría a la práctica”. A: Luna, Rosa et al. [eds] Simposio de RITerm: Actas 2008 = Simpósio de RITerm: Atas 2008. Lima: Unión Latina. ISBN 978-9-291220-44-1

J. Freixa, R. Luna, M. Suárez: "La neología semántica en las Antenas Neológicas: descripción de algunos fenómenos relevantes". A: M. Cabré et al. (eds.) Actes del I Congrés Internacional de Neologia de les Llengues Romàniques, p. 837-852. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; DOCUMENTA UNIVERSITARIA. ISBN 978-84-92707-08-9

S. Fernández-Silva, J. Freixa, M. T. Cabré: "La variación denominativa desde una perspectiva cognitivo-discursiva". A: Actas del XI Simposio Iberoamericano de Terminología (RITerm 2008): "La terminología en el tercer milenio: hacia la adopción de buenas prácticas terminológicas", Lima, Perú del 13 al 16 de octubre de 2008. Lima: RITERM. CD-ROM.

S. Fernández-Silva, M. T. Cabré, J. Freixa (en premsa): A cognitive approach to synonymy in terminology. A: 2nd Central European Cognitive Linguistics Conference. Cognitive Linguistics between Universality and Variation. Dubrovnik, 30 September – 1 October 2008. Cambridge Scholar Press.

N. Seghezzi, J. Freixa: "Variación denominativa y canal de comunicación: tipología de casos y comparación interdominio". A: J. L. Bueno et al. (eds.) Analizar datos > Describir variación : XXVIII Congreso Internacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA), p. 540-556. Vigo: Universidade de Vigo. Servizo de Publicacións. ISBN 978-84-8158-479-0

2008

N. Seghezzi, J. Freixa: "Variación terminológica en textos orales y escritos: un primer acercamiento". A: L. Fabbri (ed.) Terminología conocimientos sociedad y poder: X Simposio Iberoamericano de Terminología: Montevideo 7 a 10 de noviembre de 2006. Montevideo: RITERM; Intedencia Municipal de Montevideo. ISBN 978-9974-600-33-1

enllaç pdf M. Lorente, M. T. Cabré, R. Estopà, J. Freixa, C. Tebé: "La terminologia i la traducció, una interrelació en evolució". A: XV Seminari sobre la Traducció a Catalunya, p. 35-43. Barcelona: Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. ISSN 1885-2734

J. Freixa, M. Lorente, A. Joan: "Análisis de la sinonimia en algunos verbos jurídicos". A: L. Fabbri (ed.) Terminología conocimientos sociedad y poder: X Simposio Iberoamericano de Terminología: Montevideo 7 a 10 de noviembre de 2006. Montevideo: RITERM; Intedencia Municipal de Montevideo. ISBN 978-9974-600-33-1

2004

M. T. Cabré, M. Domènech, R. Estopà, J. Freixa, E. Solé: "La lexicografia i la identificació automatitzada de neologia lèxica". A: P. Battaner, J. Decesaris (eds.) De Lexicografia. Actes del I Symposium Internacional de Lexicografía, p. 287-294, Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra (Sèrie Activitats, 15), ISBN: 84-96367-06-01.

2003

enllaç web J. Freixa, C. Bach, M. Suárez: "Equivalencia conceptual y reformulación parafrástica en terminología". A: M. Correia (ed.) Terminologia e Indústrias da Língua. VII Simpósio Ibero-americano de Terminología. Lisboa: ILTEC, Unió Latina, Fundaçao Calouste Gulbenkian, ISBN: 972-9051-48-8.

2002

enllaç internet J. Freixa, I. Kostina, M. T. Cabré: "La variación terminológica en las aplicaciones terminográficas". A: Actas del VIII Simposio Iberoamericano de Terminología. Cartagena de Indias (Colombia). CD-rom. ISBN: 958-33-4022-7.

M. T. Cabré, R. Estopà, J. Freixa, M. Lorente, C. Tebé: "Les necessitats terminològiques del traductor científic". A: Translating Science. Proceedings. 2nd International Conference on Specialized Translation, p. 165-174, Barcelona: PPU, ISBN: 84-477-08-20-9.

enllaç internet J. Freixa, M. T. Cabré: "Reflexiones acerca de la noción de equivalencia conceptual en terminología". A: M. Correia (ed.) Terminologia, Desenvolvimiento e Identidade Nacional, p. 481-495, Lisboa: Ediçoes Colibri, DL 159-276/00.

2001

link pdf M. T. Cabré, R. Estopà, J. Freixa, M. Lorente, C. Tebé: "És la terminologia un simple instrument d'ajuda a la traducció?". A: Actes del 1r Congrés Internacional de Traducció Especialitzada de Barcelona. Departament de Traducció i Filologia, Universitat Pompeu Fabra. D.L. B-12760-2001.

2000

J. Freixa, E. Solé: "La identificació i el tractament dels neologismes". A: Jornades per a la cooperació en l'estandardització lingüística. Sèrie Jornades científiques, núm. 9, p. 187-193, Secció Filològica (Institut d'Estudis Catalans), ISBN 84-7283-552-9.

1999

M. T. Cabré, J. Freixa, M. Lorente, E. Solé, C. Tebé: "Els treballs acadèmics de terminologia en la Facultat de Traducció i Interpretació". A: IV Jornadas Internacionales de Terminología. 23-24 de octubre de 1997. Asociación Europea de Lingüistas y Profesores de Idiomas, Unión Latina. Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra.

M. T. Cabré, J. Freixa, M. Lorente, E. Solé, C. Tebé, R. Estopà: "La programació de terminologia en la Facultat de Traducció i Interpretació". A: IV Jornadas Internacionales de Terminología. 23-24 de octubre de 1997. Asociación Europea de Lingüistas y Profesores de Idiomas, Unión Latina. Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra.

1998

J. Freixa, E. Solé, M. T. Cabré: "Interès de la neologia en el marc de la traducció: l'Observatori de Neologia". A: P. Orero (ed.) Actes del Tercer Congrés Internacional sobre Traducció, p. 637-648, Bellaterra: Departament de Traducció, Facultat de Traducció i Interpretació, Universitat Autònoma de Barcelona, ISBN 84-490-1230-9.

iniciRessenyes

J. Freixa (2003): "Workshop on the Theory of Terminology, XVIIth International Congress of Linguists: Prague, Czech Republic July 28, 2003". Terminology 9 (2), p. 317-319. John Benjamins Publishing Company. ISSN: 0929 -9971

iniciParticipació en publicacions colectives

OBSERVATORI DE NEOLOGIA. Neologismes documentats en textos escrits en castellà (2009) . Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada (Papers de l'IULA. Sèrie Informes,  51).

OBSERVATORI DE NEOLOGIA. Neologismes documentats en textos escrits i orals en català (2009). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada (Papers de l'IULA. Sèrie Informes, 50)

OBSERVATORI DE NEOLOGIA. Neologismes documentats en textos escrits en castellà (2008) . Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada (Papers de l'IULA. Sèrie Informes, 51).

OBSERVATORI DE NEOLOGIA. Neologismes documentats en textos escrits i orals en català (2008) . Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada (Papers de l'IULA. Sèrie Informes, 50).

OBSERVATORI DE NEOLOGIA. Neologismes documentats en textos escrits en castellà (2007) . Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada (Papers de l'IULA. Sèrie Informes, 48).

OBSERVATORI DE NEOLOGIA. Neologismes documentats en textos escrits i orals en català (2007) . Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada (Papers de l'IULA. Sèrie Informes, 47).

OBSERVATORI DE NEOLOGIA. Neologismes documentats en textos escrits en castellà (2006) . Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada (Papers de l'IULA. Sèrie Informes, 46).

OBSERVATORI DE NEOLOGIA. Neologismes documentats en textos escrits i orals en català (2006) . Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada (Papers de l'IULA. Sèrie Informes, 45).

OBSERVATORI DE NEOLOGIA. Neologismes documentats en textos escrits en castellà (2005) . Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada (Papers de l'IULA. Sèrie Informes, 42).

OBSERVATORI DE NEOLOGIA. Neologismes documentats en textos escrits i orals en català (2005) . Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada (Papers de l'IULA. Sèrie Informes, 41).

OBSERVATORI DE NEOLOGIA. Neologismes documentats en textos escrits en castellà (2004) . Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada (Papers de l'IULA. Sèrie Informes, 39).

OBSERVATORI DE NEOLOGIA. Neologismes documentats en textos escrits i orals en català (2004) . Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada (Papers de l'IULA. Sèrie Informes, 40).

OBSERVATORI DE NEOLOGIA. Neologismes documentats en textos escrits i orals en català (2002) . Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada (Papers de l'IULA. Sèrie Informes, 36).

OBSERVATORI DE NEOLOGIA. Neologismes documentats en textos escrits en castellà (2003) . Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada (Papers de l'IULA. Sèrie Informes, 37).

OBSERVATORI DE NEOLOGIA. Neologismes documentats en textos escrits i orals en català (2003) . Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada (Papers de l'IULA. Sèrie Informes, 38).

OBSERVATORI DE NEOLOGIA. Metodologia del treball en neologia: criteris, materials i processos . Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada (Papers de l'IULA. Sèrie Monografies, 8).

OBSERVATORI DE NEOLOGIA. Metodología del trabajo en neología: criterios, materiales y procesos . Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada (Papers de l'IULA. Sèrie Monografies,9).

OBSERVATORI DE NEOLOGIA. Neologismes documentats en textos escrits i orals en català (2001) . Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada (Papers de l'IULA. Sèrie Informes, 32).

OBSERVATORI DE NEOLOGIA. Neologismes documentats en textos escrits en castellà (2001) . Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada (Papers de l'IULA. Sèrie Informes, 33).

OBSERVATORI DE NEOLOGIA. Neologismes documentats en textos escrits en castellà (2002) . Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada (Papers de l'IULA. Sèrie Informes, 35).

OBSERVATORI DE NEOLOGIA. Neologismes documentats a la premsa en català (2000) . Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada (Papers de l'IULA. Sèrie Informes,30).

OBSERVATORI DE NEOLOGIA. Neologismes documentats a la premsa en castellà (2000) . Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada (Papers de l'IULA. Sèrie Informes,31).

OBSERVATORI DE NEOLOGIA. Neologismes documentats a la premsa en català (1999) . Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada (Papers de l'IULA. Sèrie Informes,28).

OBSERVATORI DE NEOLOGIA. Neologismes documentats a la premsa en castellà (1999) . Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada (Papers de l'IULA. Sèrie Informes,29).

 

Adreça de contacte: judit.freixa@upf.edu
Data d'actualització: 18-07-2011