Papers d'educació, Generalitat Valenciana. 1993. Hem llegit. Miquel Belda i Carles Buchón.

Comunidad Escolar, 28-9-1994. Enseñar lengua. Blas Ferrero Celada.

 

Hem llegit

Ensenyar llengua

CASSANY, Daniel; LUNA, Marta; i SANZ, Glòria. Col·lecció El Llapis. Editorial Graó, Barcelona 1993

"ENSENYAR llengua és un manual, un llibre de consulta sobre quasi totes les qüestions referides a la didàctica de la llengua, en la dècada de l'adveniment de la Reforma. Els autors tracen un pont entre, d'una banda, les investigacions i la bibliografia especialitzada de cada tema, i, de l'altra, la pràctica quotidiana del mestre, els problemes pràctics de l'aula.

Els autors han optat –­segons feliç expressió pròpia­– per ensenyar a pescar i donar pocs peixos.

El llibre es divideix en dues parts. La primera, “Plan­tejaments generals”, esbossa un projecte docent a partir de la situació sociolingüística del país. S’exposen el punt de partida (capítol 1), els fona­ments del projecte (cap. 2), una concepció moderna de l'aprenentatge verbal (cap. 3), la nova planificació de la Reforma (cap. 4), i orienta­cions i criteris per a progra­mar l’assignatura i per a seleccionar i seqüenciar els continguts (cap. 5).

La segona part, titulada “Objectius i continguts”, consta dels apartats de “Les habilitats lingüístiques” (cap.6), “El sistema de la llengua” (cap. 7) i “Llengua i societat” (cap. 8), que a grans trets es corresponen amb els tres eixos curriculars de pro­cediments, conceptes i acti­tuds. valors i normes. De cada apartat es desgranen els diversos components (per exemple, a habilitats: escol­tar, parlar, llegir, escriure) i de cadascun es comenta l’enfocament pedagògic, els continguts, els recursos didàctics i l’avaluació. A més un índex detallat a l’inici de cada capítol permet conéixer tots els temes que es tracten i localitzar-los ràpidament.

Els professors de l’àrea de llengua de l’ensenyament obligatori (6-16 anys) des d'una perspectiva ben moder­na, global i pràctica, i amb un llenguatge planer, tenen res­posta a preguntes tan usuals com aquestes:

-Quins són els objectius i els continguts de l’àrea de Llengua a tercer? I per al ciele 14-16 anys?

-Quins procediments, quins conceptes i quins valors puc treballar a cada cicle? Com els treballe?

-Què és l'expressió oral? Què han d'aprendre els meus alumnes? Com la puc treba­llar a classe?

-Que significa “Llengua 1” i “Llengua 2”? Quina rela­ció té amb el Projecte Lingüístic de Centre?

-Quin paper tenen la literatura, la sociolingüística o els mitjans de comunicació a la classe de llengua? Amb quines tècniques puc treba­llar-los?

Un llibre que explica els conceptes lingüístics essen­cials, exposa els trets princi­pals de la Reforma, suggereix recursos didàctics per a l’aula i en definitiva, facilita la tasca quotidiana del professorat. I incideix en una idea molt encertada: tot professor és professor de llengua.

Adjectius que li són adients: lúcid, innovador, imprescindible per a un professorat actualitzat i reciclat, molt recomanable per a totsels centres educatius.

Miquel Belda i Carles Buchón

COMUNIDAD ESCOLAR 28 de septiembre de 1994

Enseñar lengua. Daniel Cassany, Marta Luna y Gloria Sanz. Ed. Graó. Col. El lápiz. Barcelona, 1994. 575 páginas

 

La bibliografia sobre didáctica de la lengua tomada en un aspecto concreto del quehacer docente es amplia y variada, pero no sucede lo mismo con la que pretende dar una visión de conjunto sobre todos los aspectos de la enseñanza de la materia. La dificultad en su elaboración puede quizá residir en su amplitud y coherencia. Resulta­ría arduo recoger en un –o varios, posiblemente– volumen lo más intere­sante y útil sobre cómo enseñar lengua.

El libro de Daniel Cassany, Marta Luna y Glória Sanz tiene la intención de salvar esta dificultad relacionando las últimas investigaciones sobre los temas que son objeto de enseñanza y la práctica del profesor en su clase. El eje del libro lo constituye la reforma educativa, de la que se utiliza su termino­logía, concretándola en diferentes opciones y aportando sugerencias que no son recetas de aplicación inmediata, sino líneas de actuación que darán origen a realizaciones prácticas en el día tras día del profesor. Encontramos así un planteamiento general, en el que se incluyen capítulos sobre el aprendizaje de la lengua, la programación del área o el conflicto escolar en las sociedades no monolingües. Esta parte no responde con amplitud a la mayor parte de las cuestiones planteadas, dejando en el lector la sensación de que no se ha «cerrado» el tema, quizá por necesidad de la edición, quizá por el interés de los autores acerca de no dar un producto demasiado elaborado.

Lo contrario sucede en «Las habili­dades lingüísticas», en donde se apre­cia un buen apoyo teórico y unas pro­puestas de trabajo interesantes sobre la comprensión y expresión oral, la comprensión lectora y la expresión escrita. Los dos primeros aspectos. tienen una orientación comunicativa, mientras que el último, además de ésta, nos ofrece una serie de estrategias acerca de la escritura. Una bibliografia bastante completa sirve para ampliar las referencias del libro al profesor interesado.

 

   ATRÁS