Pla d'Avaluaciˇ Institucional de la Qualitat

Presentació

La UPF participa en el Pla d'Avaluació Institucional de la Qualitat de les Universitats des de l'any 1996. L'avaluació institucional proporciona una metodologia d'anàlisi (intern i extern) del funcionament de les diferents unitats universitàries orientada a la millora contínua i al retiment de comptes a les administracions i a la societat en general. En el marc de les diferents convocatòries de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya i del Consell d'Universitats la UPF ha completat l'avaluació de tots els estudis que han finalitzat el seu cicle d'implantació i desplegament. Igualment ha participat en totes les convocatòries d'avaluacions transversals d'estudis i serveis.

PROGRAMA D'AVALUACIÓ 2004-2005

Llicenciatura en Dret

PROGRAMA D'AVALUACIÓ 2003-2004

Escola Superior de Comerç Internacional

PROGRAMA D'AVALUACIÓ 2002-2003

Procés d'Inserció Laboral dels Graduats

Enginyeria tècnica d'Informàtica de Sistemes

PROGRAMA D'AVALUACIÓ 2000-2001

Diplomatura en Ciències Empresarials
Informe d'autoavaluació

Informe extern

PROGRAMA D'AVALUACIÓ 1999-2000

Informe de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Informe 2001)
(apartat Ensenyaments universitaris: avaluació, acreditació i qualitat -> Informes d'avaluació -> Universitat Pompeu Fabra)

Llicenciatura en Ciències Polítiques i de l'Administració
Informe d'autoavaluació
Informe extern

Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses i Llicenciatura en Economia
(avaluació transversal per a totes les universitats públiques catalanes)
Informe d'autoavaluació
Informe extern
Informe transversal

PROGRAMA D'AVALUACIÓ 1998-1999

Informe de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Informe 2000)
(apartat Ensenyaments universitaris: avaluació, acreditació i qualitat -> Informes d'avaluació -> Universitat Pompeu Fabra)

Llicenciatura en Comunicació Audiovisual
Informe final

Llicenciatura en Periodisme
Informe final

Procés d'incorporació de nous estudiants a la universitat (avaluació transversal per a totes les universitats públiques catalanes)
Els resultats d'avaluació del Procés d'incorporació a la universitat es recullen a l'Informe 2000.
Informe transversal Març del 2001
(apartat Ensenyaments universitaris: avaluació, acreditació i qualitat -> Informes d'avaluació -> Universitat Pompeu Fabra)

Serveis bibliotecaris (avaluació transversal per a totes les universitats públiques catalanes)
Els resultats de l'avaluació transversal dels Serveis Bibliotecaris es presenten a l'Informe 2001. Volum II.
Informe final
Informe transversal
(apartat Ensenyaments universitaris: avaluació, acreditació i qualitat -> Informes d'avaluació -> Universitat Pompeu Fabra)

PROGRAMA D'AVALUACIÓ 1997-1998

Informe de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Informe 2000)
(apartat Ensenyaments universitaris: avaluació, acreditació i qualitat -> Informes d'avaluació -> Universitat Pompeu Fabra)

Llicenciatura en Humanitats -> Informe final

Llicenciatura en Traducció i Interpretació ->Informe final