Pla d'Avaluaciˇ Institucional de la Qualitat

Informe d'autoavaluació de les llicenciatures en Administració i Direcció d'Empreses i en Economia

Universitat Pompeu Fabra

Barcelona, març del 2001

0. INTRODUCCIÓ

Origen de l'autoavaluació

A partir de la convocatòria de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya, el vicerector atadjunt al rector responsable de l'avaluació institucional corresponent de la UPF va nomenar el Comitè Intern per a l'avaluació de les Llicenciatures en Administració i Direcció d'Empreses i en Economia .

Constitució del CAI i procediment de treball

El comitè d'avaluació interna es constituí en la seva primera reunió del 20 de novembre del 2000 format per les següents persones:

 • Guillem López-Casasnovas, degà de la Facultat, que presideix el comitè,
 • Xavier Calsamiglia Blancafort, catedràtic de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica i exdegà,
 • Daniel Serra de la Figuera, catedràtic d'Organització d'Empresa,
 • José Marín Vigueras, professor titular d'Economia Financera,
 • Montserrat Freixes, cap de secretaria de la Facultat,
 • Julio Fournier Fisas, alumne de primer cicle,
 • Isabel Pera Segarra, alumna de segon cicle ECO,
 • Helena Rosanas Serrabasa, alumna de segon cicle ADE,
 • Frederic Udina Abelló, secretari de la Facultat, que actua com a ponent.

El comitè ha elaborat el primer esborrany que se sotmet ara a exposició pública durant les seves reunions plenàries efectuades el 20 de novembre, 19 de gener i 9 de febrer. Abans de cada reunió el ponent ha elaborat el corresponent esborrany amb converses prèvies i col·laboració de la resta de membres del comitè. Les reunions plenàries s'han dedicat a la lectura conjunta dels esborranys i discussió dels punts més sensibles.

Desenvolupament de l'exposició pública

El present informe s'ha presentat a la Junta de Facultat en sessió de 19 de febrer de 2001. Posteriorment se'n farà'n va fer difusió entre tots els professors, estudiants i PAS de la Facultat. A més de la col·locació d'avisos en les cartelleres i altres llocs habituals, es va trametre a tot el professorat i PAS de la Facultat un correu electrònic i es va disposar un avís de Facultat al Campus Global, que apareixia a la pàgina d'entrada de tots els membres de la Facultat. En tots els casos el texte era el mateix: avís del procés d'exposició pública, llocs on es podia consultar l'informe (intranet, biblioteca i secretaria de la Facultat) i convocatòria de sessió oberta.

La sessió oberta es va celebrar el dia 7 de març a les 13h. i se celebrarà una sessió oberta per recollir les opinions del col·lectiu. Tant la difusió com la recollida d'opinions es farà també a través de la xarxa.Hi assistiren els membres del Comitè Intern Guillem López, Montserrat Freixes i Frederic Udina. Hi van comparèixer alguns que van expressar diverses opinions sobre el funcionament de la Facultat i en concret sobre l'informe. D'aquesta sessió se'n va aixecar acta.

Durant el període d'exposició pública es van rebre dos correus electrònics d'estudiants i un escrit d'un professor de l'àrea d'Història econòmica amb suggeriments o opinions que en alguns casos s'han incorporat o debatut en la versió final d'aquest informe intern, segons oportunament s'indica.

El Comitè intern va celebrar una darrera reunió plenària el 20 de març on va prendre en consideració les aportacions rebudes en el període d'exposició pública incorporant-ne algunes a aquesta versió final del document.

Elecció dels participants a les audiències del Comitè d'Avaluació Extern

Fonts documentals i de dades

La UPF ha realitzat diversos estudis per avaluar la qualitat de l'ensenyament en alguns dels seus aspectes. Tenim disponibles, i en farem referència, els següents.

 • Estudi sobre la inserció laboral dels graduats universitaris de la UPF, versió juny 2000. És la tercera edició de l'estudi, existint-ne anteriors edicions al 1996 i 1998. El citarem com EIL'2000.
 • Enquesta de valoració del sistema i de l'organització de l'ensenyament, que es va proposar als estudiants al febrer de 1999, publicada al juny 1999 i que citarem com EVS'99. És la segona edició del treball similar realitzat al 1996 i que es pretén repetir bianualment. D'aquest treball en tenim la publicació corresponent a tota la Universitat Pompeu Fabra i les més específiques que recullen resultats referent a les nostres llicenciatures.
 • Anàlisi del model docent (90/91-96/97) de l'àrea d'estudis i avaluació docent de la UPF. Es un recull de descripcions, dades i resultats d'enquestes sobre el model docent publicat al desembre de 1997. El citarem com AMD'97.
 • Valoració de la docència, Informe Anual Curs 1998/99. Resum per estudis i departaments dels qüestionaris que sobre la docència dels seus professors responen els estudiants trimestralment. L'utilitzem i el comentem a l'apartat 6.5 de l'Avaluació de l'Ensenyament.

La resta de fonts de dades són de la pròpia estructura administrativa de la UPF, que ens ha proporcionat la majoria de les dades que figuren a les taules.

Valoració sobre la pertinència, qualitat i suficiència de les fonts d'informació, i del grau de suport i implicació institucional.

Valorem molt positivament el suport rebut per diverses instàncies de la Universitat, sense la col·laboració de les quals hagués estat molt difícil la realització d'aquest informe. Hem rebut dades i informes de la Secretaria del Departament d'Economia i Empresa, de la Direcció de la Biblioteca i del PIE, del Programa d'Ensenyament d'Idiomes, del Servei de Programació i Gestió Acadèmica, de la Unitat de Sistemes d'Informació i Comunicació Electrònica, del Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària, del Gabinet d'Orientació Acadèmica i professional, del Servei de Recursos Humans i, per suposat, del Gabinet d'Organització i Avaluació.

Creiem que la UPF té una molt bona informació sobre la gestió en general i també sobre els seus estudiants i graduats. La qualitat d'aquesta informació es reflecteix en la quantitat de dades a les que hem tingut accés sobre el desenvolupament de l'acció educativa i sobre la opinió que aquesta mereix als membres de la comunitat universitària i als graduats.

Índex temàtic

I. PROTOCOL D'AVALUACIÓ DE L'ENSENYAMENT

1. EL CONTEXT INSTITUCIONAL
2. METES, OBJECTIUS I PLANIFICACIÓ
3. EL PROGRAMA DE FORMACIÓ
4. EL DESENVOLUPAMENT DE L'ENSENYAMENT
5. ALUMNES
6. PROFESSORAT
7. INSTAL·LACIONS
8. RELACIONS EXTERNES
9. PUNTS FORTS I PUNTS FEBLES
10. PROPOSTES DE MILLORA

II. AVALUACIÓ DE LA GESTIÓ DE L'ENSENYAMENT